Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOYA S.A. Dane Finansowe – III kwartał 2013 r.. 2 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Q3’2013 – Podsumowanie działalności i wybrane dane finansowe  Przychody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOYA S.A. Dane Finansowe – III kwartał 2013 r.. 2 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Q3’2013 – Podsumowanie działalności i wybrane dane finansowe  Przychody."— Zapis prezentacji:

1 TOYA S.A. Dane Finansowe – III kwartał 2013 r.

2 2 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Q3’2013 – Podsumowanie działalności i wybrane dane finansowe  Przychody YTD Q3’2013 na poziomie 184,8 MPLN w porównaniu do 155,1 MPLN w YTD Q3’2012 oraz 162,8 MPLN w YTD Q3’2011  Przychody Q3’2013 na poziomie 62,6 MPLN w porównaniu do 50,5 MPLN w Q3’2012 i 56,4 MPLN w Q3’2011  Wysokie marże brutto na poziomie 34,5%  EBIT YTD Q3’2013 w wysokości 27,7 MPLN w porównaniu do 21,4 MPLN w YTD Q3’2012 i 28,4 MPLN w YTD Q3’2011  EBITDA YTD Q3’2013 w wysokości 29,3 MPLN w porównaniu do 22,7 MPLN w YTD Q3’2012 i 30,3 MPLN w YTD Q3’2011  Zysk netto z działalności kontynuowanej YTD Q3’2013 na poziomie 21,5 MPLN w porównaniu do 14,9 MPLN (wzrost o 45%) w YTD Q3’2012 i 20,1 MPLN (wzrost o 7%) w YTD Q3’2011  Rentowność netto na wysokim poziomie 11,6%

3 3 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Q3’2013 – Trendy w Przychodach ze sprzedaży zgodne z przyjętą przez Zarząd strategią *Z dniem 2 stycznia 2013 r. Toya S.A. objęła kontrolę w Yato Tools i od tego dnia jednostka ta została objęta pełną konsolidacją

4 4 TOYA S.A. Polska Q3’2013 – Trendy w Przychodach ze sprzedaży zgodne z przyjętą przez Zarząd strategią

5 (mln PLN) * Wyniki z działalności kontynuowanej ** Dług netto = Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych – środki pieniężne i ich ekwiwalenty *** EBITDA Q3’2013 przedstawiona w ujęciu rocznym (mln PLN) 5 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Stabilna sytuacja finansowa oraz wysoka rentowność i potwierdzony wzrost przychodów PrzychodyEBITDA* Dług netto**Zysk netto* +19,1% +23,9%

6 6 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Podstawowe dane finansowe *Działalność kontynuowana **Działalność kontynuowana i działalność zaniechana *** Z dniem 2 stycznia 2013 r. Toya S.A. objęła kontrolę w Yato Tools i od tego dnia jednostka ta została objęta pełną konsolidacją

7 7 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Podstawowe dane finansowe (c.d.) Okres obrotu zapasami = Zapasy*360 (270) / Przychody ze sprzedaży Okres obrotu należności = (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności + Pozostałe należności)*360 (270) / Przychody ze sprzedaży Okres spłaty zobowiązań = Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania*360 (270) / Przychody ze sprzedaży *Z dniem 2 stycznia 2013 r. Toya S.A. objęła kontrolę w Yato Tools i od tego dnia jednostka ta została objęta pełną konsolidacją

8 8 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Podstawowe dane finansowe (c.d.) Dług netto = Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych – środki pieniężne i ich ekwiwalenty *Z dniem 2 stycznia 2013 r. Toya S.A. objęła kontrolę w Yato Tools i od tego dnia jednostka ta została objęta pełną konsolidacją

9 9 TOYA S.A. Polska Podstawowe dane finansowe *Działalność kontynuowana **Działalność kontynuowana i działalność zaniechana

10 10 TOYA S.A. Polska Podstawowe dane finansowe (c.d.) Okres obrotu zapasami = Zapasy*360 (270) / Przychody ze sprzedaży Okres obrotu należności = (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności + Pozostałe należności)*360 (270) / Przychody ze sprzedaży Okres spłaty zobowiązań = Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania*360 (270) / Przychody ze sprzedaży

11 11 TOYA S.A. Polska Podstawowe dane finansowe (c.d.) Dług netto = Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych – środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12 Zastrzeżenie 12 NINIEJSZA PREZENTACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA. NINIEJSZA PREZENTACJA NIE PODLEGA POWIELANIU ANI DALSZEMU ROZPOWSZECHNIANIU, W CAŁOŚCI ALBO W CZĘŚCI, JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBIE. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”). Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja zostanie przedstawiona, lub przyjmując niniejszą prezentację, wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej ograniczenia i zastrzeżenia. Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią, i nie powinna być traktowana jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu na, gwarantowanie lub nabycie w inny sposób, jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, w szczególności na terytorium Polski. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnych okolicznościach nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery wartościowe Spółki Niniejsza prezentacja stanowi materiał ściśle poufny i nie może podlegać powielaniu ani dalszemu rozpowszechnianiu, jak również nie może być przekazywana, a jej treść nie może zostać ujawniona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej innej osobie ani nie może być publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek celu. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie właściwych przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Wszelkie opinie wyrażone w niniejszej prezentacji mogą podlegać zmianie bez późniejszego zawiadomienia adresatów niniejszej prezentacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa WOOD ani żaden z ich podmiotów powiązanych, doradców lub przedstawicieli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą z tytułu wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Niniejsza prezentacja oraz wszelkie materiały rozpowszechniane w związku z tą prezentacją nie są skierowane ani przeznaczone do dystrybucji ani do wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot przebywający w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja lub użycie byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby dokonania rejestracji w organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi lub uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia. Osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny uzyskać informacje na temat ewentualnych ograniczeń w tym zakresie oraz przestrzegać takich ograniczeń. W szczególności, niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub na terytorium podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na mocy zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym przewidzianym w amerykańskiej ustawie o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i odpowiednim przepisom stanowym. Nie będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do objęcia, gwarantowania lub innego nabycia lub pozyskania jakiejkolwiek oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych ani nie stanowi zachęty do zaangażowania się w działalność inwestycyjną zgodnie z art. 21 brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (ang. UK Financial Services and Markets Act 2000) ani nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki ani jej podmiotów zależnych. Jeżeli rozważają Państwo zaangażowanie w jakąkolwiek działalność inwestycyjną, zobowiązani są Państwo uzyskać właściwą niezależną poradę finansową oraz dokonać własnej oceny w tym zakresie. Niniejsza prezentacja jest rozpowszechniana i skierowana wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. („Zarządzenie”) oraz (iii) są podmiotami o wysokiej wartości netto zdefiniowanymi w artykule 49(2)(a) do (d) Zarządzenia; lub (iv) są osobami, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten dokument (wszystkie takie osoby wymienione w punktach (i), (ii), (iii) i (iv) łącznie, zwane są dalej „Właściwymi Osobami”). Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie mogą być przeglądane, rozpowszechniane ani przekazywane, (bezpośrednio lub pośrednio), ani nie mogą stanowić podstawy działania żadnej osoby, która nie jest Właściwą Osobą. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą prezentację i nie są Państwo Właściwą Osobą, zobowiązani są Państwo do jej natychmiastowego zwrotu do Spółki. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zostają Państwu przekazane wyłącznie do Państwa wiadomości przy założeniu że zachowają Państwo poufność wszystkich informacji zawartych w niniejszej prezentacji lub udostępnionych w jakikolwiek inny sposób, ustnie lub na piśmie. Jednocześnie, informacje te nie podlegają powielaniu, przekazywaniu ani dalszemu rozpowszechnianiu na rzecz żadnej innej osoby, bez względu na to czy jest to Właściwa Osoba czy nie, ani publikacji w całości albo w części, w jakimkolwiek innym celu, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.


Pobierz ppt "TOYA S.A. Dane Finansowe – III kwartał 2013 r.. 2 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Q3’2013 – Podsumowanie działalności i wybrane dane finansowe  Przychody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google