Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotychczasowe sukcesy przedstawicieli III sektora w programowaniu i monitorowaniu Funduszy UE na lata 2014-2020 Patrycja Romaniuk Program Europejski Ogólnopolska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotychczasowe sukcesy przedstawicieli III sektora w programowaniu i monitorowaniu Funduszy UE na lata 2014-2020 Patrycja Romaniuk Program Europejski Ogólnopolska."— Zapis prezentacji:

1 Dotychczasowe sukcesy przedstawicieli III sektora w programowaniu i monitorowaniu Funduszy UE na lata 2014-2020 Patrycja Romaniuk Program Europejski Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

2 Początki i założenia 2010 - opublikowanie przez Komisję Europejską V raportu kohezyjnego (tj. raportu poświęconego polityce spójności, jej efektom oraz przyszłości) - zakreślał ramy debaty nad funduszami 2014-2020 – konsultacje społeczne Cele założone przez OFOP: Zbudowanie koalicji NGO oraz uwspólnianie interesów i postulatów sektora, Wzrost wiedzy organizacji na temat procesu przygotowywania dokumentów programowych, Intensyfikacja kontaktów z administracją celem zapewnienia skuteczności rzecznictwa oraz wzmocnienie wpływu organizacji na sposób zarządzania środkami europejskimi w perspektywie 2014-2020, Uzyskanie od krajowych i zagranicznych decydentów wiążących zapisów w dokumentach na postulaty przedłożone przez organizacje.

3 Grupa robocza 12 postulatów (1/2) Ramowe propozycje dotyczące funduszy europejskich, oparte na potrzebach i doświadczeniach sektora pozarządowego, skierowane do administracji publicznej jako punkt wyjścia do konsultacji nowej perspektywy Koalicja na rzecz 12 postulatów – kilkanaście organizacji parasolowych m. in. Polska Zielona Sieć, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Polska Sieć LGD Lista 12 postulatów - podpisana przez blisko 285 organizacji pozarządowych z całej Polski. W listopadzie 2012 roku Minister Elżbieta Bieńkowska odniosła się do tego dokumentu, wyrażając poparcie dla większości z postulatów, doceniając zaangażowanie i przygotowanie organizacji do procesu konsultacji. Co warto podkreślić, 12 postulatów zostało uznane jako podstawa negocjacyjna administracji z sektorem pozarządowym

4 Grupa robocza 12 postulatów (2/2) Jedenaście zespołów tematycznych: Komitety monitorujące – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Pomoc techniczna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Otwarcie funduszy UE nowej perspektywy dla małych organizacji pozarządowych – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Instrument Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność – Polska Sieć Lokalnych Grupa Działania, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Innowacje społeczne – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Zasady wyboru projektów – Federacja Mazowia, Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu – Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN, Kompetencje Cyfrowe – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ekonomia Społeczna – Instytut Spraw Publicznych, Wsparcie osób niepełnosprawnych – Federacja Mazowia, Towarzystwo Pomocy głuchoniewidomym, Fundacja Aktywizacja, Zasada zrównoważonego rozwoju – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

5 Stała Konferencja ds. konsultacji Funduszy Europejskich 2014-2020 Forma instytucjonalna działań - platforma konsultacyjna Postulaty sformułowane przez SK OFOP przyczyniły się do opracowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Projektu wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014- 2020” W toku negocjacji udało się do projektu wytycznych wpisać m.in. postulaty dotyczące: Suwerennego wyboru przez partnerów społecznych, w tym przez organizacje pozarządowe, swoich reprezentantów do ciał dialogu, np. do komitetów monitorujących Rozwijania potencjału technicznego i instytucjonalnego oraz zaplecza organizacyjnego partnerów w tym NGO Rozszerzenia zakresu refundacji kosztów udziału przedstawicieli partnerów w posiedzeniach różnych ciał dialogu i wdrażania

6 Efekty w zakresie Komitetów Monitorujących Dopuszczenie możliwości zwiększenia w składzie komitetów liczby przedstawicieli strony społecznej – ustanawiając ją na poziomie co najmniej 1/3 dla przedstawicieli partnerów, Określenie wspólnego zakresu regulaminu prac oraz wspólnych standardów dotyczących prac KM Przyjęcie założenia, że każda uchwała komitetu monitorującego musi podlegać dyskusji Rozszerzenie zakresu zadań komitetów, wykraczających poza sam monitoring (zatwierdzanie i modyfikacja kryteriów wyboru dla operacji (projektów), zatwierdzanie i wprowadzanie zmian dla rocznych sprawozdań z realizacji programu, wpływanie na strategię komunikacji dla danego programu operacyjnego i możliwość jej zmiany oraz wymóg akceptacji KM dla jej wdrożenia itp.) Założenia do procesu wyboru członków komitetów monitorujących wywodzących się z sektora pozarządowego

7 Pomoc Techniczna Najważniejsze z wprowadzonych zmian dotyczą: Określenia w ramach I osi priorytetowej form wsparcia dla członków komitetów monitorujących Rozszerzenia wsparcia w ramach II osi priorytetowej z krajowego programu Pomoc Techniczna dla beneficjentów spoza jednostek samorządu terytorialnego Wyodrębnienie z programu konkursu dla mediów, partnerów społeczno—gospodarczych i organizacji pozarządowych

8 Inne, kluczowe sukcesy: Uwzględnienie przez Ministerstwo w przepisach ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych zakazu dokonywania zmian do ogłoszonych konkursów oraz ograniczenia praktyk, kiedy to asesorzy otrzymują w trakcie trwania oceny dodatkowe wytyczne wpływające na sposób oceny projektów i w efekcie wyniki konkursów dotacyjnych. Ponadto częściowo uwzględniono postulat dwustopniowej oceny wniosków (tzw. preselekcja) Wydzielenie w PO Polska Cyfrowa trzeciej osi priorytetowej ”cyfrowa aktywizacja społeczeństwa”, która otworzyła organizacjom pozarządowym możliwość prowadzenia działań edukacyjno-wspierających z obszaru cyfryzacji na całym terenie Polski Środki na budowanie potencjału organizacji pozarządowych w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

9 Dziękuję! Patrycja Romaniuk www.ofop.eu ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa tel./fax. (022) 155 60 21


Pobierz ppt "Dotychczasowe sukcesy przedstawicieli III sektora w programowaniu i monitorowaniu Funduszy UE na lata 2014-2020 Patrycja Romaniuk Program Europejski Ogólnopolska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google