Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Transport i spedycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Transport i spedycja."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Marcin.Hajdul@wsl.com.pl Transport i spedycja Ćwiczenie 2: Dokumentacja transportowa i spedycyjna

2 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 2

3 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 3 Zaświadczenie spedytorskie Jest to dokument wystawiany przez spedytora, w którym potwierdza on, że przyjął dany towar do wysyłki i zobowiązuje się do wysłania go pod wskazany adres lub wydania adresatowi. Stosowany jest, gdy sprzedawca ma obowiązek postawienia towaru do dyspo­zycji kupującego w siedzibie spedytora lub przewoźnika. Instrukcja wysyłkowa Jest to dokument wystawiany przez spedytora, w którym przekazuje on zleceniodawcy – eksporterowi informacje potrzebne do odpowiedniego przygotowania towaru do wysyłki i wysłania go we właściwy sposób i w określonym czasie. Eksporter ma obowiązek stosowa­nia się do wskazówek zawartych w instrukcji wysyłkowej pod rygorem ewentualnych dodat­kowych kosztów wynikłych na skutek niewykonania poleceń spedytora.

4 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 4 Routing order Jest to dokument wysyłany zagranicznemu eksporterowi (oryginał) w celu dokonania wysyłki towaru importowanego z gestią transportową kupującego. Dokument zawiera informacje dotyczące towaru, niezbędnej dokumentacji eksportera oraz inne instrukcje dotyczące wysyłki.

5 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 5 ZLECENIE SPEDYCYJNE Treść zlecenia spedycyjnego konkretyzuje zadania spedytora.

6 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 6 ZLECENIE SPEDYCYJNE Obowiązek zleceniodawcy: Złożyć zlecenie spedycyjne z odpowiednim wyprzedzeniem, Dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty związane ze zleconą usługą.

7 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 7 ZLECENIE SPEDYCYJNE Charakterystyczne elementy umowy spedycji: Strony umowy, Tryb i forma zawarcia umowy spedycji, Podstawowe prawa i obowiązki stron, Odpowiedzialność spedytora / przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłki, Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłki, Ustalenie stanu przesyłki, dochodzenie roszczeń, Odszkodowania.

8 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 8 Zlecenie spedycyjne Funkcja dokumentu Przyjęte przez spedytora zlecenie spedycyjne jest dowodem zawarcia umowy spedycji pomiędzy stronami. Dane do sporządzenia dokumentu Obecnie bardzo często formularz i wynikające z niego potrzebne do sporządzenia dane dostępne są na stronach internetowych przedsiębiorstw spedycyjnych. Zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi zleceniodawca w zleceniu spedycyjnym powinien określić: zakres czynności, które powinien wykonać spedytor, właściwości przesyłki, znaki i nu­mery poszczególnych sztuk, ich liczbę, ciężar, wymiary, kubaturę oraz wszelkie inne dane potrzebne do należytego wykonania zlecenia. Obieg dokumentu Zlecenie spedycyjne wystawia i przekazuje spedytorowi zleceniodawca. Zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi umowę spedycji uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez spedytora zlecenia spedycyjnego, chyba że spedytor bez zwłoki zawiadomi dającego zlecenie o odmowie jego przyjęcia.

9 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 9 Krajowy samochodowy list przewozowy Funkcja dokumentu List przewozowy jest dowodem zawarcia umowy o przewóz ładunku pomiędzy przewoź­ nikiem a dostawcą towaru w momencie przekazania pierwszego egzemplarza listu pod­ pisanego przez kierowcę. List przewozowy stanowi również zobowiązanie przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionej w liście wskazanemu odbiorcy w określonym czasie i miejscu. Dane do sporządzenia dokumentu Dane potrzebne do sporządzenia dokumentu mogą pochodzić z kontraktu, zlecenia spedycyjnego oraz specyfikacji towarowej. Obieg dokumentu List przewozowy wystawia przewoźnik, a nadawca wypełnia określone rubryki. Sporządzany jest w 4 egzemplarzach z kolejnymi numerami w odpowiednich kolorach. Pierwsze trzy są oryginałami, czwarty kopią i przeznaczone są odpowiednio: 1 dla nadawcy, 2 dla odbiorcy towaru, 3 dla przewoźnika, 4 dla kontroli. Wskazany w liście przewozowym odbiorca kwituje odbiór towaru na trzecim egzemplarzu, co stanowi dowód wywiązania się przewoźnika z umowy przewozu.

10 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI dowodem zawarcia umowy jest list przewozowy – brak, nieprawidłowość lub utrata listu nie wpływają na ważność umowy, która wciąż podlega tej konwencji list przewozowy wystawia się w 3 oryginalnych egzemplarzach - pierwszy egzemplarz wręcza się nadawcy - drugi egzemplarz towarzyszy przesyłce - trzeci egzemplarz zatrzymuje przewoźnik - czwarty egzemplarz dla celów administracyjnych KONWENCJA CMR Umowa przewozu 10

11 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR Umowa przewozu Obieg dokumentu List wystawia przewoźnik zaś nadawca wypełnia określone rubryki. Sporządzony jest w czterech egzemplarzach z kolejnymi numerami w odpowiednich kolorach. Pierwsze trzy egzemplarze są oryginałami, czwarty zaś kopią i przeznaczone są: a) dla nadawcy towaru, b) dla odbiorcy towaru, c) dla przewoźnika, d) dla kontroli. Odbiorca towaru kwituje odbiór towaru na trzecim egzemplarzu, co stanowi dowód wywiązania się przewoźnika z umowy przewozu. Jeżeli towar przeznaczony do przewozu stanowi kilka partii dla różnych odbiorców, nadawca może wymagać wystawienia tylu listów ile jest partii towaru. 11

12 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

13 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI List przewozowy powinien zawierać: nazwisko (nazwę) i adres nadawcy nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania liczbę sztuk, ich cechy i numery wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika instrukcje niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie oświadczenie, iż przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom niniejszej konwencji CMR miejsce i datę jego wystawienia koszty związane z przewozem 13

14 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI W razie potrzeby list przewozowy powinien zawierać: wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi zakaz przeładunku instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru do listu przewozowego mogą być wniesione wszelkie dane, jakie strony uznają za potrzebne 14

15 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych przy przyjęciu towaru przewoźnik jest zobowiązany sprawdzić dokładność danych listu przewozowego dotyczących liczby sztuk, cech towaru, widocznego stanu towaru i jego opakowania w przypadku braku innego dokumentu, list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy, warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika w przypadku braku uzasadnionych zastrzeżeń przewoźnika wpisanych do listu przewozowego, stwierdza się, że towar został sprawdzony i zgadza się z danymi wpisanymi do listu przewozowego nadawca odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządził jego towar lub wadliwe opakowanie, chyba że wada była znana przewoźnikowi, a ten nie wniósł zastrzeżeń w tym przedmiocie Poprawność wypełnienia listu przewozowego leży w intencji obu stron – nadawcy i przewoźnika KONWENCJA CMR Umowa przewozu 15

16 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Dysponowanie towarem w trakcie przewozu nadawca ma prawo rozporządzać towarem do momentu kiedy drugi egzemplarz listu przewozowego został wydany odbiorcy rozporządzać towarem może odbiorca już od momentu załadunku jeżeli zostało to wyszczególnione w liście przewozowym. odbiorca może w takiej sytuacji zarządzić wydanie przesyłki innej osobie ale ta osoba nie może wyznaczyć innych odbiorców za każdym razem przewoźnik musi zażądać okazania pierwszego egzemplarza listu przewozowego przewoźnik ma prawo wyładować towar jeżeli w miejscu dostawy powstaną przeszkody w jego wydaniu. Towar zostaje pod nadzorem przewoźnika i zostaje obciążony wynikającymi z tego kosztami przewoźnik ma prawo przystąpić do sprzedaży towaru jeżeli zaczyna się on psuć lub koszty przechowywania są niewspółmiernie wysokie do jego wartości lub gdy w słusznym terminie nie otrzymał od osoby uprawnionej przeciwnych instrukcji 16

17 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR List przewozowy Funkcja dowodowa listu przewozowego: Dowód zawarcia umowy przewozu, Dotyczy treści umowy, Dotyczy faktu przejęcia towaru przez przewoźnika, Dotyczy stanu towaru i jego opakowania, Dotyczy faktu wykonania przewozu. 17

18 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR List przewozowy Funkcja legitymacyjna: Legitymacja osoby uprawnionej, Pozwala na wydanie przewoźnikowi instrukcji i zmianę umowy przewozu, Legitymacja do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika, Nie legitymuje do odbioru. 18

19 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR List przewozowy Funkcja instrukcyjna: Zawiera wskazówki dla przewoźnika. Funkcja informacyjna: Zawiera informacje o treści umowy przewozu. 19

20 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR List przewozowy List przewozowy musi być podpisany przez nadawcę i przewoźnika. Podpisy te mogą być wydrukowane lub też zastąpione przez stemple nadawcy i przewoźnika, jeżeli pozwala na to ustawodawstwo kraju, w którym wystawiono list przewozowy. 20

21 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR List przewozowy Obowiązkowe dane listu przewozowego: Dane nadawcy, Dane odbiorcy, Miejsce przeznaczenia, Miejsce i data załadowania, Cechy, numery ładunku, Ilość sztuk i waga, Rodzaj towaru i opakowania, Miejsce i data wystawienia, Podpisy. 21

22 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR List przewozowy Warunkowe dane listu przewozowego, np.: Wartość towaru, Termin wykonania przewozu, Instrukcje do załatwienia formalności celnych. Fakultatywne dane listu przewozowego, np.: Reżim temperaturowy, Pozostawianie pojazdu podczas przerw w przewozie. 22

23 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR List przewozowy Przy przyjęciu towaru przewoźnik jest obowiązany sprawdzić : –dokładność danych listu przewozowego dotyczących ilości sztuk, jak również ich cech i numerów; –widoczny stan towaru i jego opakowania. Nadawca ma prawo żądać sprawdzenia przez przewoźnika wagi brutto albo inaczej wyrażonej ilości towaru. Może on także żądać sprawdzenia zawartości sztuk przesyłki. Przewoźnik może domagać się zapłacenia kosztów sprawdzenia. Wynik sprawdzenia wpisuje się do listu przewozowego. 23

24 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR List przewozowy W przypadku zastrzeżeń przewoźnik powinien: Uzależnić podjęcie przewozu od umieszczenia odpowiednich informacji w liście przewozowym lub złożenia przez nadawcę oświadczenia odpowiedniej treści, Zabezpieczyć dowody (zdjęcia, film, protokół). 24

25 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI KONWENCJA CMR Odpowiedzialność nadawcy Nadawca odpowiada za szkody wynikłe z: Wadliwego opakowania, Braku, niedostateczności lub nieprawidłowości dokumentów i informacji. 25

26 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 26 Towary niebezpieczne Prawidłowe wypełnienie dokumentów transportowych Zgodnie z rozdziałem 5.4.1.1.1 ADR dokument przewozowy powinien zawierać następujące informacje:  Numer identyfikacyjny towaru poprzedzony literami UN;  Właściwą nazwę przewozową towaru  Numery nalepek ostrzegawczych dla substancji wszystkich klas za wyjątkiem klasy 1 i 7.  Grupę pakowania, o ile występuje  Liczbę i opis sztuk przesyłki.  Nazwę i adres nadawcy.  Nazwę i adres odbiorcy.

27 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 27 NADAWCA SPEDYTOR PRZEWOŹNIK Zapytanie ofertowe Analiza i skierowanie zapytania ofertowego do przewoźnika Analiza i wycena usługi Oferta Przygotowanie oferty Oferta 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Złożenie zamówienia 7 7 8 8

28 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 28 Zadanie  Firma Isana Med złożyła Twojej firmie spedycyjnej zapytanie ofertowe dotyczące organizacji przewozu ładunku do 3 lokalizacji firmy.  Obecnie współpracujesz z dwoma przewoźnikami i przy ich pomocy jesteś w stanie zrealizować zlecenie. Znasz również stawki przewoźników.  Marża za Twoje usługi wynosi 10%.  Przygotuj najkorzystniejszą cenowo ofertę dla firmy Isana Med.

29 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 29

30 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 30 Przewoźnik 1 Ilość miejsc paletowych Stawka za km sztukieuro 20,26 40,31 60,35 80,4 110,46 120,5 160,58 180,62 200,67 230,71 321,07 Przewoźnik 2 Ilość miejsc paletowych Stawka za km sztukieuro 20,26 40,31 60,32 8 110,33 120,5 160,59 180,6 200,72 230,73 321,05

31 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 31

32 Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Transport i spedycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google