Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zawartość prezentacji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zawartość prezentacji:"— Zapis prezentacji:

1

2 Zawartość prezentacji:
- Techniczne Przygotowanie Produkcji. - Zamówienia obce. (Zlecenia klientów) - Zamówienia własne. (Zaopatrzenie) - Harmonogram. (Planowanie produkcji) - Sterowanie Produkcją. (Zlecenia produkcyjne) - Rejestracja Produkcji. - Gospodarka Materiałowa. - System Kontroli Jakości. - Pomoc. Informacje o prezentacji

3 Techniczne Przygotowanie Produkcji.
Zasadniczą funkcją modułu Technicznego Przygotowania Produkcji (TPP) jest obsługa informacji związanych z definiowaniem danych o wyrobie, elemencie, surowcu, materiale handlowym z zapisem danych podstawowych oraz marszrut technologicznych i struktur drzewa rozwinięcia konstrukcyjnego wyrobu. Podstawową kartoteką obsługiwaną przez system jest kartoteka indeksów materiałowych zawierająca wszelakie byty ewidencjonowane w systemie komputerowym. Moduł posiada tabelaryczny oraz graficzny klasyfikator indeksu co w połączeniu z systemem doradczym generowania indeksu stanowi wydajne narzędzie na etapie definicji indeksu. System TPP stanowi bazę danych Know-How przedsiębiorstwa; obsługuje obieg informacji związanych z kartotekami stanowisk pracy, maszyn, narzędzi, operacji technologicznych oraz wszelkich innych zasobów pracy przedsiębiorstwa. Funkcje ułatwiające sytemu pozwalają przeszukiwać bazy pod względem dowolnych kryteriów; dzięki czemu eliminowane są możliwości tworzenia powtórnie tej samej dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej. W celu wspomagania systemów zapewnienia jakości prowadzony jest nadzór nad dokumentacją wymaganą przez procedury systemu zapewnienia jakości. Funkcje Klasyfikator Produkcja Struktura Stanowiska pracy Marszruta technol.

4 Zamówienia obce. (Zlecenia klientów)
Moduł zamówień obcych realizuje dwa podstawowe zadania: a) Zarządzanie ofertami - stanowiącą podstawowe narzędzie do obsługi zapytań ofertowych składanych przez odbiorców, b) Zamówienia - realizujące obsługę uzgodnionych ofert z potwierdzonym terminem i ceną zamówienia. Zapytania ofertowe po uzgodnieniu mogą stawać się automatycznie zamówieniami. System kontroluje dysponowanie zapasów wyrobów gotowych na realizowanie zamówienia. Stanowi podstawę planowania produkcji. Zawiera konfigurator produktu z możliwością dynamicznej wyceny wyrobu gotowego. Poprzez szeroką parametryzację systemu oraz integrację ze standardowymi pakietami biurowymi (np. Ms Word, Ms Excel) pozwala dostosować własne algorytmy wyceny oraz określenia terminów dostaw do potrzeb przedsiębiorstwa. Dodatkowe informacje dotyczące zaawansowania wykonania zadań produkcyjnych oraz planowania potrzeb materiałowych wspomagają pracę służb marketingowych. Oferty Zamówienia obce

5 Zamówienia własne. (Zaopatrzenie)
Moduł zamówień własnych stanowi podstawowy system wspomagania pracy służb zaopatrzeniowych. W programie tym rejestrowane są potrzeby materiałowe oraz kooperacyjne generowane przez System Sterowania produkcją wg algorytmu MRP. Służby zaopatrzeniowe opracowują na ich podstawie harmonogramy zakupów, określają punkty zamawiania i składają u dostawców odpowiednie zamówienia. Moduł prowadzi również kartotekę ofert dostawców zawierającą informacje dotyczącą terminów, wielkości dostaw i ceny poszczególnych materiałów. Możliwe jest określenie rodzaju dostawcy (kwalifikowany, niekwalifikowany) oraz udziału procentu w bieżących dostawach. Na wielkość zamówień własnych oprócz zapotrzebowania wynikającego z bezpośrednich wyliczeń dokonywanych w Systemie Sterowania Produkcją mają wpływ także inne czynniki: wielkość posiadanych zapasów magazynowych, ustalone limity zapasów minimalnych oraz czas realizacji zamówień przez dostawców. Integracja z systemem gospodarki magazynowej pozwala na kontrolę realizacji dostaw. Wprowadzanie dokumentu magazynowego (PZ) jest równoznaczne z odznaczeniem realizacji zamówienia. Zamówienia własne Raporty Oferty dostawców Punkty zamawiania

6 Harmonogram. (Planowanie produkcji)
Podstawowe zadanie modułu harmonogramowania polega na odpowiedzi na pytanie: Na kiedy jesteśmy w stanie zrealizować zlecenie produkcyjne, przy aktualnie posiadanych zasobach produkcyjnych (stanowiskach, zasobach materiałowych, zasobach ludzkich itp.)? Idea pracy modułu polega na prowadzeniu kalendarza oraz regulaminu pracy zasobu oraz obciążaniu bilansowaniu poszczególnych stanowisk pracy zleceniami zatwierdzonymi do produkcji (lub symulowanymi). Posiada dwie metody harmonogramowania - do przodu oraz wsteczne co stanowi podstawowe narzędzie planowania produkcji. Opierając się na technologii alternatywnej (wielowariantowej) pozwala optymalizować dynamicznie produkcję w zależności od przyjętych kryteriów oraz schematów optymalizacji wielokryterialnej. Wizualizacji przyjętego modelu wytwarzania służą wykresy Gantt’a - zleceń oraz zasobów produkcyjnych. Przyjęcie zlecenia do planu produkcji wpływa na algorytm MRP i pozwala zamawiać materiały u dostawców. Możliwa jest również integracja z zewnętrznymi narzędziami planowania przedsięwzięć (np. Ms Project). Planowanie Integracja z Ms Project

7 Sterowanie produkcją. (Zlecenia produkcyjne)
Moduł zlecenia produkcyjne prowadzi dokumentację produkcyjną (przewodniki warsztatowe), obsługuje żądania wydania materiałów oraz dostarcza informacji o przebiegu produkcji (monitoring zaawansowania produkcji). Zadaniem tego modułu jest obsługa zleceń produkcyjnych, generowanie dokumentacji warsztatowej oraz nadzór i sterowanie wytwarzaniem w przedsiębiorstwie. Moduł zleceń produkcyjnych należy do najbardziej rozbudowanych w całym systemie i wdrożenie powyższego modułu stanowi o ekonomiczności całego przedsięwzięcia. Rozbudowane funkcje analizy zleceń produkcyjnych stanowią podstawę funkcji Bilansowania Potrzeb materiałowych oraz Bilansowania Zasobów Produkcyjnych. System prowadzi bilansowanie i planowanie zleceń produkcyjnych na dwóch poziomach: długofalowym oraz operacyjnym. Wbudowane w system algorytmy pozwalają ocenić koszty produkcji w układzie dynamicznym (kosztów planowanych oraz rzeczywistych), śledzić zaawansowanie wykonania poszczególnych pozycji zlecenia z dokładnością do operacji technologicznej. Moduł pozwala ustalić plan pracy poszczególnych stanowisk produkcyjnych w dziennym układzie planowania. Planowanie potrzeb Zlecenie produkcyjne Funkcje Przewodniki warsztatowe Plan pracy

8 Rejestracja produkcji
Rejestracja produkcji stanowi sprzężenie zwrotne pomiędzy planem produkcji a realizacją planu. Rejestracja produkcji prowadzona jest z dokładnością do operacji technologicznej, pracownika, stanowiska pracy oraz czasu rzeczywistego wykonania operacji. Sam proces rejestracji został uproszczony poprzez drukowanie na przewodniku warsztatowym kodu kreskowego operacji technologicznej danej partii produkcyjnej oraz skanowanie w momencie zakończenia operacji technologicznej. System umożliwia również generowanie kart pracy i może stanowić podstawę rozliczenia płac pracowników produkcyjnych. Oprócz rejestrowania wykonania operacji technologicznych można również rejestrować kooperację dla danych partii produkcyjnych. Prowadzenie kartoteki uprawnień pracowników do obsługi stanowisk pracy pozwala automatyzować proces wydawania kart pracy. Przy okazji rejestrowania operacji prowadzi się ewidencje braków oraz przyczyn i objawów ich powstania co stanowi kontener danych dla systemu zapewnienia jakości. Zarejestrowanie ostatniej operacji technologicznej dla wyrobu jest równoznaczne z przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych. Rejestracja Funkcje Zbyt

9 Gospodarka materiałowa
Gospodarka materiałowa służy dwóm celom: dokumentowaniu oraz zestawianiu obrotów magazynowych własnych, generowanych w modułach Zakup i Faktura, wycenie obrotu magazynowego wg technicznego kosztu wytworzenia, bądź wg rzeczywistego kosztu wytworzenia poprzez powiązania z systemem rozliczania kosztów. Poprzez moduł Zamówienia (dostępny zarówno w wersji znakowej jak i graficznej) można rejestrować zamówienia odbiorców określając termin ich wykonania oraz bieżąco kontrolować stopień zaawansowania realizacji. System zapewnia obsługę obrotu magazynowego surowcami i materiałami do produkcji, ewidencję związaną z prowadzeniem księgowości materiałowej i rozliczeniem zakupu. Zapewniona jest pełna współpraca z systemem FK. Użytkownik sam deklaruje rodzaje dokumentów biorących udział w obrocie materiałowym, decydując o sposobie ich dekretacji na konta księgowe.W efekcie otrzymuje się notę księgową przekazywaną do FK. Nota zawiera również rozdzielnik kosztów sporządzony zgodnie z wartością zużycia materiałowego. PZ- wg zamówień RW- wg przewodnika Dokumenty Powiązania z zewn. FK Raporty

10 System Kontroli Jakości
System Kontroli Jakości realizuje trzy podstawowe funkcje; kontrolę dostaw poddostawców, kontrolę wyrobu gotowego, sterowanie niezgodnościami w trakcie procesu produkcyjnego. Zadanie kontroli dostaw jest realizowane poprzez rejestrację i kontrolę dostaw od poddostawców zgodnie z założonymi i sformalizowanymi procedurami systemu zapewnienia jakości. Kontrola dostaw umożliwia ocenę poddostawców. Na podstawie oceny poddostawców określany jest procent udziału w harmonogramie dostaw. Funkcja kontroli wyrobu gotowego pozwala w przypadku produkcji jednostkowej na ewidencje numerów fabrycznych wyrobów oraz pozwala drukować komplet dokumentacji gwarancyjnej, która stanowi podstawę do określenia jakiemu klientowi został dany wyrób dostarczony. Sterowanie niezgodnościami występującymi w trakcie procesu produkcyjnego prowadzi tabele niezgodności oraz przyczyny sposób nadzoru i korygowania niezgodności przez System Sterowania Produkcją. Funkcje

11 Legenda - Uruchomienie filmu prezentacji - Powrót do menu
Informacja o prezentacji - Uruchomienie filmu prezentacji - Powrót do menu - Prezentacja modułu - Koniec prezentacji Legenda


Pobierz ppt "Zawartość prezentacji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google