Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI"— Zapis prezentacji:

1 Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI
Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 23 lutego 2015 r.

2 Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI Jacek Zawistowski (IMiO)
Anna Kurowska (ISE) Jacek Zawistowski (IMiO) Antonina Geras (ISE)

3 Źródła informacji http://www.doktoranci.elka.pw.edu.pl
grupa mailowa grupa mailowa Facebook: grupa: Doktoranci PW oficjalna strona: Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej

4 Stypendia PW: doktoranckie
zwiększenia stypendium z dot. Projakościowej dla najlepszych doktorantów socjalne Spoza PW: MNiSW Samorząd Województwa Mazowieckiego Fundacje CSZ

5 Stypendium doktoranckie
przyznawane na 12 miesięcy (od października lub od marca) I rok zł II rok zł III rok zł IV rok i następne 1800 zł maksymalny okres pobierania: 8 semestrów

6 Stypendium doktoranckie
obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu wspólnie z nauczycielem akademickim w wymiarze godzin obliczeniowych rocznie dla pierwszego semestru – brana pod uwagę jest średnia skumulowana ze studiów magisterskich oraz osiągnięcia potwierdzające predyspozycje do pracy naukowej dla kolejnych semestrów – postępy w realizacji pracy, opinia promotora oraz wywiązywanie się z obowiązków dydaktycznych

7 Zwiększenie stypendium doktoranckiego
dla pierwszego roku – na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kolejnych lat - rozliczanie ostatniego zamkniętego roku akademickiego: m.in. osiągnięcia naukowe (konferencje, publikacje, patenty, wdrożenia - wymagane min. 1 osiągnięcie naukowe), tworzona jest lista rankingowa, zwiększenie przyznawane jest 30% najlepszych doktorantów Obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin rocznie, w tym w prowadzenie zajęć dydaktycznych wspólnie z nauczycielem akademickim w wymiarze co najmniej 10 godzin rocznie kwota: 832 zł (w roku akademickim 2014/15) przyznawane na 12 miesięcy (wnioski w październiku)

8 Stypendium dla najlepszych doktorantów
przyznawane na 10 miesięcy (wnioski w październiku) rozliczanie ostatniego zamkniętego roku akademickiego: osiągnięcia naukowe (konferencje, publikacje, patenty, wdrożenia -wymagane min. 1 osiągnięcie naukowe), tworzona jest lista rankingowa, zwiększenie przyznawane jest 30% najlepszych doktorantów kwota: 400 zł (w roku akademickim 2014/15)

9 Stypendium socjalne wnioski można składać w dowolnym terminie
doktorant jest zobowiązany do poinformowania o zmianie sytuacji materialnej, która powoduje ustanie prawa do stypendium stypendium socjalne - maksymalnie 860 zł zwiększenie stypendium socjalnego - maksymalne 300 zł kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego: 895,70 zł

10 Zapomoga Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później, niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny; śmierć najbliższego członka rodziny; poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem; inne zdarzenie powodujące przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

11 Zasady studiowania Studia doktoranckie trwają nominalnie 4 lata. Okres trwania studiów może zostać przedłużony (urlop macierzyński itp., konieczność prowadzenia długotrwałych badań naukowych, inne szczególne przypadki). Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić do końca VI semestru. Warunek: autorstwo co najmniej jednej pozycji książkowej, rozdziału w monografii, publikacji w indeksowanym czasopiśmie lub sprawozdania w recenzowanym tomie wydanym po międzynarodowej konferencji naukowej. Doktorant niepobierający stypendium ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 10 godzin rocznie, uczestnicząc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych wspólnie z nauczycielem akademickim. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Informacje dotyczące zasad studiowania:

12 Program studiów Każdy doktorant studiuje według indywidualnego programu oraz indywidualnego planu studiów. Indywidualny program studiów musi spełniać minimalne wymagania wynikające z ramowego programu studiów: Informacje dotyczące programu, rygorów studiów itd.:

13 Oferta programowa Podstawowe zasady studiowania na studiach doktoranckich, w szczególności procedury zapisów na przedmioty oraz kontroli postępów studiów i rejestracji na kolejny semestr, są podobne do zasad obowiązujących na studiach I i II stopnia. Zapisy na przedmioty i dokumentacja przebiegu studiów odbywa się za pomocą systemu ERES (http://studia.elka.pw.edu.pl/PL/eres.html). Przy tworzeniu indywidualnego programu studiów można korzystać z oferty programowej: - Wydziału, w szczególności z przedmiotów należących do wydzielonej grupy przedmiotów zaawansowanych - innych wydziałów PW - Centrum Studiów Zaawansowanych PW (http://www.csz.pw.edu.pl/) - innej instytucji prowadzącej kształcenie doktorantów (np. innej uczelni)

14 Pracownia Naukowa Pracownia Naukowa (PN1, ..., PN7) jest prowadzona przez opiekuna naukowego doktoranta. Nie później, niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego semestru: 1. należy złożyć w sekretariacie dydaktycznym właściwego instytutu dwa wypełnione formularze (dwie kartki papieru): „Pracownia Naukowa – karta oceny” – ocena ukończonej pracowni dokonywana przez opiekuna, „Pracownia Naukowa – karta informacyjna” – zadania do wykonania podczas kolejnej pracowni, 2. wypełnić formularz elektroniczny „Składanie Sprawozdań z Pracowni Naukowej” na stronach indywidualnych serwera Studia. Do zaliczenia PN2 i PN4 wymagane jest uprzednie przygotowanie określonych artykułów/referatów.

15 Seminarium Naukowe Seminarium Naukowe (SN1, ..., SN8) może być organizowane: w instytucie, zakładzie lub zespole naukowym; może też mieć charakter środowiskowy. Informację dotyczącą zaliczania SN należy uzyskać od zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w swoim instytucie.

16 Seminarium Pedagogiczne
Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów. Ich celem jest przygotowanie doktoranta do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Składa się z kilku modułów tematycznych i ćwiczeń z emisji głosu (razem 64 godzin zajęć). zapisy oraz informacje na stronie: Szkolenie BHP Obowiązkowe; informacja będzie przekazana przez Sekretariat Studiów Doktoranckich

17 Ubezpieczenie NNW jest to ubezpieczenie obowiązkowe
składka na ubezpieczenie wynosi 35 zł rocznie maksymalne odszkodowanie (suma ubezpieczenia) wynosi zł okres ubezpieczenia obejmuje rok akademicki (do końca września) w przypadku późniejszej wpłaty – okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zaksięgowania wpłaty składkę można opłacić w banku na ul. Noakowskiego 18/20 bądź przelewem na konto: Tytuł przelewu: NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko Właścicielem konta jest Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, Warszawa

18 Ubezpieczenie zdrowotne
Do 26 roku życia doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (np. zatrudnienia w innej firmie), mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię. W tym celu należy złożyć w dziekanacie ds. studenckich odpowiednie oświadczenie oraz druk ZZA. Doktorant może zgłosić do ubezpieczenia członka swojej rodziny (małżonka, dziecko), o ile nie posiada on prawa do ubezpieczenia z innego tytułu. Konieczność poinformowania o fakcie ubezpieczenia z innego tytułu (np. po rozpoczęciu pracy) oraz zmianach adresowych itp. w terminie do 7 dni.

19 Przywileje Zniżki na komunikację miejską w Warszawie:
ulga (50%) na bilety długookresowe ZTM (30/90 dni) dla doktorantów do 35 r.ż. PKP: ulga (51%) na 2. klasę wszystkich pociągów (także IC). Zniżek udzielają także niektóre kina i teatry. karta BeActive dla doktorantów poniżej 26 r.ż. (http://www.ebeactive.pl/) Doktoranci mają prawo do korzystania z zajęć sportowych na zasadach takich samych, jak studenci. Doktoranci mają prawo do z oferty Studium Języków Obcych PW w wymiarze 60 godz.

20 Organizacje doktoranckie Na posiedzenia zaproszeni są WSZYSCY
doktoranci – informacja będzie na stronie www oraz na liście mailingowej Wydziałowa Rada Doktorantów Rada Doktorantów PW Warszawskie Porozumienie Doktorantów Krajowa Rada Doktorantów Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych


Pobierz ppt "Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google