Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 Kontrole doraźne oraz wspomaganie w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 Bożena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 Kontrole doraźne oraz wspomaganie w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 Bożena."— Zapis prezentacji:

1 sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 Kontrole doraźne oraz wspomaganie w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 Bożena Kropisz Wydział Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania

2 Kontrole doraźne Kontrole doraźne W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 426 kontroli doraźnych.

3 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli*: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych zespołach placówkach RAZEM szkołach podstaw owych gimnazja ch szkołach ponadgi mnazjaln ych · zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 213 · realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 11 · przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 65213 · przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 112 · przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 153119 · zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 1642417 · przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 2141118 cząstkowa ocena pracy dyrektora 1629112191188 inne 41051204122265 ŁĄCZNIE 217218151204140426

4 Podmioty wnioskujące o kontrole doraźne: MEN organy prowadzące rodzice dzieci/uczniów Świętokrzyski Kurator Oświaty Rzecznik Praw Dziecka nauczyciele uczniowie inne podmioty

5 Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły: sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół/placówek nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek wypoczynku organizacji kształcenia specjalnego uczniów zapewnienia dzieciom/uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania przestrzegania statutu szkoły lub placówki przestrzegania praw dziecka i praw ucznia przestrzegania przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

6 Monitorowanie realizacji podstawy programowej Monitorowaniem objęto 164 szkoły różnego typu z terenu województwa świętokrzyskiego.

7 Monitorowanie realizacji podstawy programowej Lp. SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKA 1. Liczba/procent szkół/placówek wytypowanych do monitorowania 86/15% 41/15%25/15%12/15% 2. Liczba/procent szkół/placówek które wypełniły ankiety 86/100%41/100%25/100%12/100% 3.Procent szkół/placówek, w których przeprowadzono weryfikację drogą elektroniczną 100% 100% 100% 100%

8 Wnioski z monitorowania realizacji podstawy programowej Dyrektorzy szkół z opóźnieniem zapoznają się z komunikatami zamieszczanymi na stronie Kuratorium Oświaty, co niekiedy skutkuje nieterminowym wypełnieniem ankiet Problemy techniczne związane z obsługą platformy i niepełne informacje z ORE przed przystąpieniem do wypełniania ankiet on-line utrudniają nauczycielom i dyrektorom realizację monitorowania

9

10 Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

11 Salon Kreatywnych Szkół i Placówek jako innowacyjna forma promocji ewaluacji Salon Kreatywnych Szkół i Placówek został powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w celu zaangażowania dyrektorów szkół/placówek województwa świętokrzyskiego do upowszechniania efektów ewaluacji zewnętrznej. W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się dwa spotkania członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek: 4 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Osieku - konferencja „Jak budować jakość w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, 11 grudnia 2014 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu - przyjęcie nowych członków – dyrektorów szkół/placówek, którzy spełnili wymagania regulaminowe. Obecnie salon liczy 68 szkół/placówek:Obecnie salon liczy 68 szkół/placówek: 13 przedszkoli,13 przedszkoli, 14 szkół podstawowych,14 szkół podstawowych, 13 gimnazjów,13 gimnazjów, 20 szkół ponadgimnazjalnych,20 szkół ponadgimnazjalnych, 8 placówek.8 placówek. W roku 2014/2015 do Salonu zostało zaproszonych 24 nowych dyrektorów.W roku 2014/2015 do Salonu zostało zaproszonych 24 nowych dyrektorów. Obszerny artykuł na temat Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek ukazał się w internetowym czasopiśmie edukacyjnym TRENDY Nr 3-4/2014. Kolejne spotkanie SKSiP planowane jest na drugą połowę X 2015 r.Kolejne spotkanie SKSiP planowane jest na drugą połowę X 2015 r.

12 Efekty działalności Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek wsparcie dyrektorów szkół/placówek ściśle współpracujących w różnych obszarach funkcjonowania szkół/placówek, promowanie szkół/placówek odnoszących sukcesy potwierdzone wysokimi wynikami ewaluacji zewnętrznej, pozyskiwanie przez dyrektorów szkół oczekujących na ewaluację zewnętrzną praktycznych wskazówek jak należy właściwie przygotować się do procesu badawczego, publikowanie na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach ciekawych inicjatyw upowszechniających działania podjęte przez szkoły/placówki – Członków Salonu

13 Rok 2014/2015 Rokiem Szkolnictwa Zawodowego

14 utworzenie na stronie internetowej KO zakładki „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015” opublikowanie harmonogramu działań ŚKO w ramach „Roku Szkolnictwa Zawodowego” opublikowanie 16 przykładów „Najważniejszych wydarzeń związanych ze szkolnictwem zawodowym”, z których 14 zostało przekazanych do MEN promowanie w ramach Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek szkół zawodowych, które w wyniku ewaluacji zewnętrznej osiągnęły najwyższy stopień spełniania wymagań promowanie szkolnictwa zawodowego w lokalnych mediach

15 Główne działania podjęte w ramach Roku Szkolnictwa Zawodowego konferencja regionalna Kształcenie zawodowe – potrzeba czy konieczność (30.09.2014 r. Ostrowiec Świętokrzyski) konferencja Świat edukacji zawodowej i świat przedsiębiorców. Razem czy osobno? (7.11.2014 r. Kielce) I Świętokrzyskie Forum Młodzieży – Odpowiedzialność – Kompetencje – Przyszłość (11-12.02.2015 r. Kielce) Wiosna Zawodowców – Konarski 2015 (3.03.2015 r. Jędrzejów)

16 Główne działania podjęte w ramach Roku Szkolnictwa Zawodowego narada przedstawicieli organów prowadzących i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych (5.03.2015 r. Kielce) udział w Targach Polskich Składów Budowlanych (18.03.2015 r. Kielce) Dni Otwarte ZSP nr 2 w Jędrzejowie im. gen. S. Roweckiego „Grota” - „Twój Zawód – Twoją Przyszłością – wybierz „Grota”!!!” (26.03.2015 r. Jędrzejów) podpisanie porozumienia o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej (27.04.2015 r. Kielce) pierwsze spotkanie w ramach ŚKEZ i przyjęcie nowych członków (29.07.2015 r. Starachowice)

17

18 „Dobre praktyki” opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w roku 2014/2015 z podziałem na powiaty: buski28 ostrowiecki 25 jędrzejowski7pińczowski1 kazimierski6sandomierski13 kielecki ziemski12skarżyski3 konecki15starachowicki9 m. Kielce13staszowski11 opatowski1włoszczowski1 razem opublikowano: 145 Dobre Praktyki nie opublikowano 67 Dobrych Praktyk

19 Dobre praktyki 15 3 9 25 1 13 11 28 13 12 1 7 1 6

20 „Dobre praktyki” w roku 2014/2015 z podziałem na typy szkół: przedszkola38 szkoły podstawowe57 gimnazja35 szkoły ponadgimnazjalne9 placówki6

21 Inne działania wspomagające Siódma edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” (15.09.2014 r. Bieliny) Kontynuacja programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel” (10.12.2014 r.) Realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła” Zlot Szkół Promujących Zdrowie w ramach XI Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku-Zdroju. Obecnie do sieci Szkół Promujących Zdrowie należy 89 placówek (26.09.2014 r. )

22 Inne działania wspomagające akcja Ogólnopolski Głos Profilaktyki połączoną ze społecznym zrywem Wolnych Serc w ramach programu „Profilaktyka a Ty” (2-3.06.2014 r.) debata młodzieżowa pod hasłem „Rodzina Wspólną Troską” w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki (15.05.2015 r.) szkolenie dla pracowników przedszkoli „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą” (18.11.2014 r.) seminarium „Zagrody edukacyjne w innowacyjnej edukacji szkolnej” w ramach XX Targów Edukacyjnych Edukacja (11-12.02.2015 r.)

23 Wnioski z działalności wspomagającej Wzrasta liczba przykładów „dobrych praktyk” publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 100% wytypowanych szkół wywiązało się z obowiązku uczestnictwa w monitorowaniu realizacji podstawy programowej. Kontynuować organizowanie konferencji, narad, szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz upowszechnianie materiałów szkoleniowych i pokonferencyjnych (strona KO).

24 Wnioski z działalności wspomagającej c.d. Kontynuować współpracę ŚKO z organami prowadzącymi szkoły/placówki oraz sygnatariuszami Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego. Kontynuować działalność Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych w ramach współdziałania instytucji wspierających działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkół. Na bieżąco zapoznawać dyrektorów ze zmianami w prawie oświatowym (strona KO, narady, szkolenia).

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 Kontrole doraźne oraz wspomaganie w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 Bożena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google