Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZICE w SZKOLE Spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II LO w Strzyżowie Barbara Modliszewska 16 listopada 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZICE w SZKOLE Spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II LO w Strzyżowie Barbara Modliszewska 16 listopada 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 RODZICE w SZKOLE Spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II LO w Strzyżowie Barbara Modliszewska 16 listopada 2012 r.

2 Prawo rodziców do oddziaływania na to, co w szkole dzieje się z ich dziećmi gwarantowały ratyfikowane przez Polskę międzynarodowe dokumenty m.in. : Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950r., Deklaracja Praw Dziecka ONZ z 1959 roku, Uchwała Parlamentu Europejskiego o Wolności Wychowania we Wspólnocie Europejskiej z 1984 roku oraz Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z 1991 roku

3 prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć, prawo do wyboru szkoły dla dziecka, prawo do uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci oraz prawo do wychowywania dzieci zgodnie z ich, czyli rodziców przekonaniami religijnymi

4 Z zapisów prawa wynikają również obowiązki rodziców. Dotyczą one: - zaangażowania się, jako partnerzy, w nauczanie swoich dzieci w szkole, - przekazywania szkole wszelkich informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych, - dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać

5 ,,Szkoła nie jest ani pierwszą, ani najważniejszą instytucją wychowawczą. Nie może więc mieć wyłącznego prawa do wychowania. Szkoła zawsze pozostanie tylko pełnomocnikiem rodziców. I dlatego nie może wychowywać powierzonych sobie dzieci wbrew woli rodziców ks. kardynał Stefan Wyszyński WychowanekRodzic Nauczyciel C E L

6 Współpraca – współdziałanie ze sobą ludzi, wykonujących swoje cząstkowe zadania, aby osiągnąć wspólny cel. Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz podporządkowaniu się celowi.

7 Współpraca należy do najtrudniejszych wymiarów relacji międzyludzkich - wymaga rezygnacji z celów własnych, podrzędnych na rzecz celu nadrzędnego. W procesie kształcenia i wychowania dziecka nadrzędnym celem jest rozwój osobowościowy.

8 Partnerstwo pojawia się tam, gdzie współpraca oparta jest na zaufaniu, szacunku, motywacji i udanej komunikacji. Istotą tej zasady jest odejście od stosunków podwładny – przełożony i zastąpienie ich relacjami opartymi na równości. Nauczyciele i rodzice potrzebują się nawzajem

9 Mimo ewidentnych niedostatków obecnego stanu rzeczy obie strony tj. nauczyciele i rodzice nie mają motywacji do wprowadzania zmian. Stereotypy i brak dobrej komunikacji nie sprzyjają współpracy i utrudniają rozwiązywanie problemów.

10 Warunkiem podstawowym i niezbędnym jest zaufanie obu stron, że wszystko, co robią dla dziecka i mówią sobie wzajemnie o nim, będzie wykorzystane tylko do pomocy dziecku. Współpraca : -musi mieć charakter aktywny, dobrowolny, obiektywny i szczery, - musi opierać się na wielostronnym przepływie informacji, - musi opierać się na wzajemnych oczekiwaniach rodziców, dzieci i nauczycieli oraz równych prawach i obowiązkach rodziców i nauczycieli, -towarzyszyć jej powinny pozytywne emocje, związane z nadzieją na osiągnięcie wspólnego celu, -realizowane przez szkołę i rodzinę działania wychowawcze i dydaktyczne powinny być jednorodne, -nie może narzucać rozwiązań, należy je wspólnie wypracować

11 Cele współpracy rodziców i nauczycieli usprawnienie pracy wychowawczej rodziny i szkoły ułatwienie poznania przez nauczycieli i rodziców uczniów w środowisku szkolnym i domowym umożliwienie wzajemnego poznania się i zrozumienia zjednanie rodziców dla ogółu uczniów

12 Istota współpracy szkoły z rodzicami. Istota współpracy szkoły z rodzicami. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel - zależy im na rozwoju dziecka. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie własnych dzieci, szkoła ich z tego nie zwalnia. Bardzo ważne w procesie wychowania są jednolite zasady postępowania wszystkich dorosłych Rodzice mają wpływ na wartości przyswajanie przez dzieci – szkoła musi dopełniać starania domu. Bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z takimi problemami jak agresja, przemoc, uzależnienia, patologie, itp. Profilaktyka musi obejmować także działania rodziny. Szkoła może pomóc rodzicom w ich problemach wychowawczych, rodzice mogą pomóc szkole w jej kłopotach organizacyjnych. Oczekiwania rodziców to ważna informacja dla szkoły planującej swoje zadania, a opinia rodziców o szkole może służyć poprawie jakości jej pracy. Rodzice maja prawo do rzetelnej informacji o swoim dziecku. Integracja grupy rodziców może przyczynić się do większej integracji dzieci w szkole. Wśród rodziców jest wielu fachowców, z których wiedzy i umiejętności szkoła może korzystać.

13 Przekonanie, że nie będą wysłuchani, a rozmowa nic nie zmieni Obawa, że mogą urazić nauczyciela, a to może mieć negatywny wpływ na sposób traktowania mojego dziecka Nie chcą przeżywać przykrych emocji i wolą nie konfrontować się z nauczycielem w trudnych sytuacjach Są bezradni wobec problemu a od nauczyciela otrzymują tylko połajanki i zalecenia, że muszę coś z dzieckiem zrobić Szkoła przypomina im osobiste trudne doświadczenia z przeszłości Obawa, że otwarte, szczere informacje o sobie i dziecku mogą być użyte w przyszłości przeciwko nim Nie czują się pożądanym gościem w szkole Przekonanie, że od rodziców nic nie zależy- nie pyta ich o zdanie w ważnych sprawach

14 Rodzice ( szczególnie w grupie) mogą być agresywni Rodzice nie słuchają i nie doceniają zaangażowania, wątpią w dobre intencje ( I tak wiedzą swoje) Nie mam wpływu na postępowanie rodziców wobec własnych dzieci ( I tak zrobią swoje) Już nie radzę sobie z trudnymi rodzicami Dotychczasowe rozmowy nie przynoszą efektów (tzw. próżne gadanie) Problem nie tkwi w dziecku lecz w rodzinie a tego nie zmienię Boje się wystąpień publicznych, nie mam wystarczających kompetencji w pracy z dorosłymi Nie mogę sobie pozwolić na przeznaczenie więcej czasu i energii na sprawy szkoły Ten obszar mojej pracy nie jest doceniany przez władze

15 Unikanie kontaktów z nauczycielem, współpracy i zaangażowania w sprawy dziecka, Nadopiekuńczość lub zaniedbanie spraw dziecka, Okazywanie braku zaufania wobec nauczyciela i podejrzliwość Nadmierne kontrolowanie postępowania nauczyciela, Reagowanie agresją na sygnalizowanie problemu Domaganie się od nauczyciela cudownych rozwiązań i gotowych recept przy unikaniu własnego zaangażowania w rozwiązanie problemu, Bezradność rodziców i zdawanie się na nauczyciela, Rodzice – nauczyciele, Wrogość, agresja i kłótliwość rodziców Rodzice skłóceni ze sobą Rodzice prezentujący odmienne style wychowania

16 CHĘĆ ZASTĄPIENIA RODZICÓW, WYRĘCZENIA W WYCHOWANIU ICH DZIECI, BRAK SZACUNKU DLA RODZICÓW, OSKARŻANIE ZA BŁĘDY WYCHOWAYWANIE, POUCZANIE, MORALIZOWANIE, LEKCEWAŻENIE, DAWANIE TZW. GOTOWCÓW, POSTAWA NIEOMYLNOŚCI, BRAK CZASU, ZNIECIERPLIWIENIE, BRAK SPOKOJNEGO MIEJSCA DO ROZMOWY

17 Brak innowacyjności w zakresie współpracy z rodzicami. Barak umiejętności aktywnego słuchania, bariery komunikacyjne Ograniczanie roli rodzica do obowiązku przyjścia na wywiadówkę, wysłuchania nauczyciela i wzięcia kartki. Brak wydzielonego pokoju Indywidualnych spotkań z rodzicami.

18 1. Informowanie rodziców o możliwościach wpływu na warunki szkolnej edukacji dzieci. 2. Dostrzeganie w rodzicach naturalnych sprzymierzeńców w pracy podejmowanej z ich dziećmi. 3. Docenianie wszelkich przejawów współuczestnictwa rodziców w procesie szkolnej edukacji dzieci. 4.Umożliwianie rodzicom współdecydowania o wszelkich sprawach dotyczących pobytu dziecka w szkole. 5.Wzajemne pobudzanie rozwoju i entuzjazmu rodziców i nauczycieli w toku ich współuczestnictwa w procesie edukacji dzieci. 6.Tendencja do dzielenia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka (współodpowiedzialność).

19 Wskazówka dla rodziców: ZAUFAĆ NAUCZYCIELOM Wskazówka dla nauczycieli: POLUBIĆ RODZICÓW

20


Pobierz ppt "RODZICE w SZKOLE Spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II LO w Strzyżowie Barbara Modliszewska 16 listopada 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google