Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Listopad 2011. STAN AKTUALNY Powiat Bytowski jest organem prowadzącym dla sześciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których w roku szkolnym 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Listopad 2011. STAN AKTUALNY Powiat Bytowski jest organem prowadzącym dla sześciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których w roku szkolnym 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 Listopad 2011

2 STAN AKTUALNY Powiat Bytowski jest organem prowadzącym dla sześciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których w roku szkolnym 2011/2012 uczy się 2786 uczniów w 117 oddziałach (dane wg arkuszy organizacyjnych).

3 Liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 w Bytowie i w Miastku Z powyższego wykresu wyraźnie widać, że w szkołach w Bytowie w porównaniu do szkół w Miastku, przy tej samej liczbie zespołów szkół, oddziałów jest o 29 więcej (ponad 39 %).

4 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 w Bytowie i w Miastku Z powyższego wykresu wynika, że w szkołach w Bytowie jest o 760 uczniów więcej (ponad 42 %), niż w szkołach w Miastku.

5 ZMIANY W OŚWIACIE PONADGIMNAZJALNEJ W LATACH 2005-2011 Porównanie liczby uczniów w zespołach szkół w Miastku w latach szkolnych 2005/2006 i 2011/2012

6 Porównanie liczby uczniów w zespołach szkół w Bytowie w latach szkolnych 2005/2006 i 2011/2012 W każdym zespole szkół widać wyraźnie, że na przestrzeni ostatnich 7 lat następował systematyczny spadek liczby uczniów. Jednak najwyraźniej spadek ten odczuwalny jest w ZSO w Miastku (47 %) oraz w ZSRCKU w Łodzierzy (41%). Najmniejszy spadek liczby uczniów widoczny jest w ZSER w Bytowie (15,8%).

7 Porównanie liczby uczniów w zespołach szkół w Bytowie i w Miastku w latach szkolnych 2005/2006 i 2011/2012 Porównując razem zespoły szkół w Bytowie oraz w Miastku należy stwierdzić, że spadek liczby uczniów bardziej odczuwalny jest w szkołach miasteckich (42,9%). W szkołach bytowskich występuje spadek liczby uczniów na poziomie 31 %.

8 Porównanie liczby oddziałów w zespołach szkół w Miastku w latach szkolnych 2005/2006 i 2011/2012 Na podstawie powyższych danych w ciągu 7 ostatnich lat liczba oddziałów zmniejszyła się o 19. Największy spadek odczuwalny jest w ZSO w Miastku -37,5%, najmniejszy spadek w ZSP-24%. Jednak analizując ostatnie 3 lata największy spadek liczby oddziałów widoczny jest w ZSRCKU aż o 36,8%.

9 Porównanie liczby oddziałów w zespołach szkół w Bytowie w latach szkolnych 2005/2006 i 2011/2012 Na podstawie powyższych danych w ciągu 7 ostatnich lat we wszystkich zespołach szkół liczba oddziałów zmniejszyła się o 13. Największy spadek odczuwalny jest w ZSO w Bytowie - 27,3%, najmniejszy spadek w ZSER - 9,1%. Analizując ostatnie 3 lata największy spadek odczuwalny jest również w ZSO w Bytowie - 11,1%.

10 Porównanie liczby oddziałów w zespołach szkół w Bytowie i w Miastku w latach szkolnych 2005/2006 i 2011/2012 Porównując razem zespoły szkół w Bytowie oraz w Miastku należy stwierdzić, że spadek liczby oddziałów bardziej odczuwalny jest w szkołach miasteckich (39,7%). W szkołach bytowskich występuje spadek liczby uczniów na poziomie 26,7 %.

11 ANALIZA DOKONYWANYCH NABORÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LATACH 2006-2011 Liczba uczniów klas I w poszczególnych latach w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

12 Liczba uczniów klas I w poszczególnych latach w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Miastku

13 Liczba uczniów klas I w poszczególnych latach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

14 Liczba uczniów klas I w poszczególnych latach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku

15 Liczba uczniów klas I w poszczególnych latach w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie

16 Liczba uczniów klas I w poszczególnych latach w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy

17 Wskaźnik procentowy uczniów klas I, którzy podjęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej poza powiatem bytowskim – ( % ogólnej liczby uczniów w klasach I w odniesieniu do absolwentów gimnazjów z terenu powiatu bytowskiego – saldo migracji uwzględniające zarówno odpływ jak i przypływ uczniów

18

19 Punktem wyjścia do ustalenia prognozowanej liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego w najbliższych 15 latach są dane dotyczące liczby urodzeń dzieci w gminach powiatu bytowskiego w latach 1996-2010 r. Kierowano się tutaj również założeniem obowiązującym na dzień dzisiejszy, że w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego uczy się o 12% uczniów mniej, aniżeli wynosiła w danym roku łączna liczba absolwentów gimnazjów z terenu powiatu bytowskiego. Uwzględniono tutaj także wskaźnik procentowy uczniów kształcących się obecnie w klasach pierwszych zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Bytowie i w Miastku.

20 Prognozowana liczba uczniów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych w Bytowie i w Miastku w ciągu najbliższych 15 lat

21 Liczby oddziałów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego w bieżącym roku szkolnym wraz z prognozą na najbliższe trzy lata

22 W obecnym roku szkolnym łączna liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych w Bytowie i w Miastku wynosi 117 ( szkoły bytowskie 73, miasteckie 44 ). W roku szkolnym 2012/2013 prognozuje się spadek łącznej liczby oddziałów o 4 ( tj. 2 oddziały w ZSO Miastko oraz 2 oddziały w ZSRCKU w Łodzierzy). W roku szkolnym 2013/2014 liczba oddziałów zmniejszy się o kolejne 4 oddziały ( spadek o 1 w ZSER w Bytowie, ZSO w Miastku, ZSRCKU w Łodzierzy oraz w ZSP w Miastku ). W roku szkolnym 2014/2015 nastąpi spadek o dwa oddziały (po jednym w ZSRCKU w Łodzierzy i ZSO w Miastku). W tym roku łączna liczba oddziałów będzie wynosić 107. Kolejne lata przyniosą stabilizację.

23 Porównanie liczby oddziałów w szkołach w Bytowie i w Miastku w ciągu czterech lat Z powyższego wykresu wynika, że liczba oddziałów w Bytowie i w Miastku w ciągu 4 lat spadnie o 9 oddziałów ( 1 w szkołach bytowskim oraz 8 w szkołach miasteckich).

24 WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH W LATACH 2009-2011

25

26

27

28

29 Wpływ odpowiedniej rekrutacji na kształtowanie odpowiedniej jakości kształcenia w szkołach jest nie do przecenienia. Wiąże się on również nierozerwalnie z kształtowaniem pozytywnego wizerunku szkół w środowisku lokalnym i wypracowywaniem przez nie odpowiedniej renomy, która skutkować może wzrostem zainteresowania kształceniem w danej szkole. Wpływ na odpowiednią jakość kształcenia ma sam nabór do szkół, który następnie koreluje z wynikami osiągniętymi chociażby na egzaminach zewnętrznych. Niestety do szkół maturalnych powiatu bytowskiego bardzo często trafia młodzież ze zbyt niską punktacją, której prawdopodobieństwo zdania egzaminu maturalnego jest niskie.

30 Minimalne progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia do I klasy w danym zespole szkół ponadgimnazjalnych (tylko klasy maturalne)

31 Średnie minimalne progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia w danym zespole szkół z czterech ostatnich lat

32 Porównanie średniej minimalnej punktacji kwalifikującej do przyjęcia w szkołach w Bytowie i w Miastku z czterech ostatnich lat

33 Bardzo wyraźnie widać korelację pomiędzy progami punktowymi a wynikami egzaminów zewnętrznych oraz wpływ powyższego na zainteresowanie kształceniem w danej szkole. To właśnie dlatego lider tego rankingu – ZSO w Bytowie nie ma większych problemów w procesie rekrutacji. Corocznie obserwujemy wzrost zainteresowania kształceniem w tej szkole. Jednak nie każdy chętny jest do niej przyjmowany – liczy się tutaj odpowiednio wysoka punktacja. Do takiej sytuacji powinniśmy doprowadzić także w przypadku ZSO w Miastku.

34 Porównanie średnich wyników matury pisemnej z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez uczniów ZSO w Bytowie i Miastku w 2010 r.

35 Porównanie średnich wyników matury pisemnej z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez uczniów ZSO w Bytowie i Miastku w 2011 r.

36 Średnioroczne koszty utrzymania ucznia w danej placówce 2000200120022003200720082011 ZSO Bytów1.958 zł1.936 zł1.985 zł2.174 zł3.536 zł4.223 zł6.617 zł ZSO Miastko2.007 zł2.050 zł2.331 zł2.507 zł3.812 zł4.608 zł6.805 zł ZSER Bytów1.873 zł1.970 zł2.228 zł2.721 zł3.473 zł4.133 zł6.328 zł ZSRCKU Łodzierz 2.935 zł2.907 zł3.538 zł3.252 zł4.559 zł5.541 zł8.894 zł ZSP Bytów1.666 zł1.716 zł2.298 zł2.569 zł3.408 zł3.153 zł4.819 zł ZSP Miastko1.978 zł2.041 zł2.629 zł2.828 zł3.563 zł4.624 zł7.094 zł

37 Porównanie średniorocznych kosztów utrzymania ucznia w szkołach ponadgimnazjalnych w Bytowie i w Miastku w 2011 r. Z powyższego wykresu słupkowego wyraźnie widać, że dużo wyższy jest koszt utrzymania ucznia w szkołach ponadgimnazjalnych w Miastku. Jest on wyższy aż o 1.677zł!! Wpływ na tę sytuację ma mniejsza liczba uczniów w szkołach miasteckich. W roku szkolnym 2010/2011 w bytowskich szkołach ponadgimnazjalnych było aż o 702 uczniów więcej.

38 Średnioroczne koszty utrzymania uczniów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego w latach 2000-2011

39 Porównanie prognozowanych średniorocznych kosztów utrzymania ucznia w szkołach ponadgimnazjalnych w Bytowie i w Miastku w 2012 r. W 2012 r. prognozuje się wyraźny wzrost kosztów utrzymania uczniów w szkołach. Znacznie wzrośnie również dysproporcja w tym względzie pomiędzy szkołami w Bytowie i w Miastku. W 2011 r. uczeń w Miastku jest droższy o 1.677 zł. W 2012 r. różnica ta wyniesie aż 2.779 zł. Wpływ na tę sytuację będzie mieć większy wskaźnik spadku liczby oddziałów i uczniów w szkołach w Miastku.

40 Szkoła Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 (wg SIO) Plan wydatków w 2011 r. Szacowany średnioroczny koszt ucznia w 2011 r. ZSO B.4833.196.071 zł6.617 zł ZSO M.2751.871.317 zł6.805 zł ZSP B.8344.018.828 zł4.819 zł ZSP M.5603.972.662 zł7.094 zł ZSER B.5853.702.016 zł6.328 zł ZSRCKU Ł.3342.970.635 zł8.894 zł RAZEM:3.071

41 Szkoła Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 (wg SIO) Plan wydatków w 2012 r. Szacowany średnioroczny koszt ucznia w 2012 r. ZSO B.4453.312.824 zł7.445 zł ZSO M.2251.958.000 zł8.702 zł ZSP B.7654.133.968 zł 5.404 zł ZSP M.5054.353.566 zł 8.621 zł ZSER B.5603.833.367 zł 6.845 zł ZSRCKU Ł.2772.966.437 zł 10.709 zł RAZEM:2.777

42 Z zestawień tabelarycznych zaprezentowanych na dwóch poprzednich slajdach wynika wyraźny spadek liczby uczniów o 294 osoby!!! (162 uczniów w szkołach miasteckich i 132 w bytowskich). Tymczasem plany wydatków w omawianych latach praktycznie we wszystkich szkołach nie tylko nie są mniejsze, a wręcz przeciwnie w 2012 r. nastąpi ich wyraźny wzrost. W ślad za tym rosną średnioroczne koszty utrzymania uczniów. W 2012 r. wzrosną one aż o 17,68%!!!

43 W ciągu ostatnich pięciu lat łączna liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego zmalała aż o 1.189 uczniów!! (według sprawozdawczości SIO). Kierując się dzisiejszymi algorytmami subwencji oświatowej na taką liczbę uczniów otrzymalibyśmy o ok. 6.147.680 zł większą subwencję oświatową.

44 Wpływ malejącej liczby uczniów na generowanie deficytów finansowych przez poszczególne szkoły ponadgimnazjalne widać szczególnie kiedy porównamy przynależne danej szkole naliczenie subwencji oświatowej (bon oświatowy) w stosunku do otrzymanego przez jednostkę planu finansowego na dany rok. Sytuację tę pokazuje dobitnie poniższe zestawienie tabelaryczne:

45 Różnice w naliczonej subwencji oświatowej (naliczona subwencja – plan wydatków ogółem) 200720082011 2012 (szacowane naliczenie) ZSO B+115.688,50 zł-84.571,12 zł-370.434,55 zł -561.963 zł ZSO M-90.805,44 zł-166.965,30 zł-356.250,29 zł -749.631 zł ZSER B+327.823,86 zł+237.757,34 zł-123.629,60 zł -170.745 zł ZSP B+602.480,87 zł+1.380.506,54 zł+1.010.629,61 zł +791.599 zł ZSP M+265.640,17 zł-50.577,33 zł-411.048,62 zł -1.050.535 zł ZSRCKU-318.919,81 zł-378.008,99 zł-940.440,83 zł -1.221.718 zł

46 Różnice w naliczonej subwencji oświatowej (naliczona subwencja – plan wydatków szkół ogółem) – wykres porównawczy szkoły miasteckie i bytowskie w 2007 r.

47 Różnice w naliczonej subwencji oświatowej (naliczona subwencja – plan wydatków szkół ogółem) – wykres porównawczy szkoły miasteckie i bytowskie w 2008 r.

48 Różnice w naliczonej subwencji oświatowej (naliczona subwencja – plan wydatków szkół ogółem) – wykres porównawczy szkoły miasteckie i bytowskie w 2011 r.

49

50 Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych nie jest zasadne dalsze funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych w Miastku w trzech odrębnych obiektach szkolnych. Racjonalizując wydatki oświatowe powinno się doprowadzić do sytuacji, w której szkoły ponadgimnazjalne w Miastku będą funkcjonować w dwóch obiektach szkolnych.

51 Dwie szkoły w dwóch obiektach

52 Zarząd Powiatu Bytowskiego po wysłuchaniu opinii przedstawionych przez Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Miastka i Łodzierzy na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2011 r. przedstawia dwa warianty reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych w Miastku. Każdy z przedstawionych poniżej wariantów wpisuje się w generalną konkluzję: Dwie szkoły w dwóch obiektach. Oba przynoszą ekonomiczne korzyści. Usytuowanie ich kolejności jest przypadkowe.

53 WARIANT PIERWSZY (PROPONOWANY PRZEZ DYREKTORÓW ZSP I ZSO W MIASTKU) W wariancie tym ZSO pozostaje w niezmienionej formule organizacyjnej. ZSRCKU w Łodzierzy przeniesione zostałoby do ZSP w Miastku. W tym wariancie reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych w Miastku zakłada się przekształcenie trzech dotychczasowych zespołów szkół w dwa i zlokalizowanie ich w dwóch kompleksach szkolnych.

54 W wariancie tym przewiduje się : Pozostawienie w niezmienionej formule organizacyjnej funkcjonowania ZSO w Miastku, Przeniesienie na podstawie art. 59 ust. 7 Ustawy o systemie oświaty kształcenia uczniów na poziomie technikalnym z ZSRCKU w Łodzierzy do ZSP w Miastku. Przeniesienie nastąpiłoby z dniem 01.09.2012r., a więc z początkiem nowego roku szkolnego. Prognozuje się, że w strukturach ZSP w Miastku funkcjonowałoby wówczas 32 oddziały ( 22 dotychczasowych oddziałów funkcjonujących w strukturach ZSP w Miastku + 10 oddziałów z ZSRCKU w Łodzierzy ).W obiekcie ZSP w Miastku nie zmieści się tak duża oddziałów. Konieczne więc będzie użyczenie pomieszczeń ZSO w Miastku dla 3-4 oddziałów z ZSP w Miastku. Powyższe jest możliwe bez jakiegokolwiek znacznego zakłócenia funkcjonowania ZSO w Miastku. W przyszłym roku szkolnym w szkole tej prognozuje się istnienie 8 oddziałów. W roku szkolnym 2005/2006 w tym samym obiekcie funkcjonowało 16 oddziałów. Szkoła dysponuje 15 salami dydaktycznymi i 2 pracowniami komputerowymi.

55 Mocne strony wariantu: zmniejszenie kosztów utrzymania uczniów w szkołach miasteckich, lokalizacja kształcenia ponadgimnazjalnego na poziomie zawodowym w Miastku (brak konieczności dodatkowych dojazdów do szkoły zlokalizowanej na wsi), skupienie szkolnictwa zawodowego w jednym zespole szkół, co skutkować będzie wzrostem jakości kształcenia (do klas technikalnych nie będą przyjmowani uczniowie z niską punktacją) Słabe strony wariantu: problem zagospodarowania bazy lokalowej po ZSRCKU w Łodzierzy, brak możliwości skupienia wszystkich uczniów w jednym budynku ZSP w Miastku (konieczność użyczenia sal lekcyjnych).

56 Szacowany roczny skutek finansowy wynikający z wariantu (oszczędności): Szacowany roczny skutek finansowy wynikający z niniejszego wariantu obliczony został na podstawie projektu budżetu ZSRCKU w Łodzierzy na 2012 r. Przewiduje on, że łącznie plan wydatków szkoły wynosić będzie 2.894.009 zł. W wariancie tym zakłada się, że w większości nauczyciele pracujący obecnie w ZSRCKU w Łodzierzy zostaną na mocy porozumienia stron przeniesieni do ZSP w Miastku. Dlatego też w wyliczeniach finansowych nie zakłada się powstania znaczących oszczędności z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia nauczycieli. Wobec tego oszczędności wynikać będą z: restrukturyzacji zatrudnienia administracji i obsługi (374.259 zł), wydatków pozapłacowych na utrzymanie szkoły w Łodzierzy (166.472 zł). Razem szacowany skutek finansowy wynikający z realizacji wariantu co najmniej 540 731 zł.

57 Wariant drugi (proponowany przez Dyrektora ZSRCKU w Łodzierzy) W wariancie tym zakłada się funkcjonowanie dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Jeden funkcjonujący w Miastku na bazie lokalowej obecnego ZSP z kształceniem ogólnokształcącym i zawodowym. Drugi w Łodzierzy z kształceniem zawodowym. przeniesienie kształcenia ogólnokształcącego na podstawie art. 59 ust. 7 USO do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku. Przeniesienie to nastąpiłoby z dniem 1 września 2012 r. W celu pełniejszego obłożenia ZSRCKU w Łodzierzy i obniżenia kosztów utrzymania tej szkoły zakłada się wyodrębnienie z ZSP w Miastku części klas zasadniczych zawodowych i włączenie ich w strukturę ZSRCKU w Łodzierzy. Dla zracjonalizowania kosztów zasadne byłoby przeniesienie co najmniej 2 oddziałów klas zasadniczych zawodowych w każdym roczniku. W ten sposób docelowo w strukturze szkoły funkcjonowałoby 14 oddziałów. W ZSRCKU w Łodzierzy przed niżem demograficznym funkcjonowało 18 oddziałów (w tym oddziały dla dorosłych).

58 Mocne strony wariantu: zmniejszenie kosztów utrzymania uczniów w szkołach miasteckich, możliwość łatwiejszego zagospodarowania zlokalizowanej w centrum Miastka bazy lokalowej po ZSO w Miastku, wykorzystanie potencjału lokalowego ZSRCKU w Łodzierzy, Słabe strony wariantu: konieczność przeprowadzenia reorganizacji (jednocześnie) wszystkich trzech szkół, dalsze utrzymywanie kształcenia zawodowego w dwóch szkołach, dalsze utrzymywanie rywalizacji na poziomie technikalnym pomiędzy ZSP w Miastku i ZSRCKU w Łodzierzy (skutek = przyjmowanie uczniów do techników ze zbyt niską punktacją), możliwość spadku prestiżu ZSO w Miastku, konieczność poniesienia dodatkowego kosztu z tytułu wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli z ZSP w Miastku, którzy zostaną zatrudnieni w ZSRCKU w Łodzierzy, niedogodności komunikacyjne.

59 Szacowany roczny skutek finansowy wynikający z wariantu (oszczędności): Szacowany roczny skutek finansowy wynikający z niniejszego wariantu obliczony został na podstawie projektu budżetu ZSO w Miastku na 2012 r. Przewiduje on, że łącznie plan wydatków szkoły wynosić będzie 1.852.717 zł. W wariancie tym zakłada się, że w większości nauczyciele pracujący obecnie w ZSO w Miastku zostaną na mocy porozumienia stron przeniesieni do ZSP w Miastku. Dlatego też w wyliczeniach finansowych nie zakłada się powstania znaczących oszczędności z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia nauczycieli. Wobec tego oszczędności wynikać będą z: restrukturyzacji zatrudnienia administracji i obsługi (280.486 zł), wydatków pozapłacowych na utrzymanie szkoły w Łodzierzy (122.347 zł). Razem szacowany skutek finansowy wynikający z realizacji wariantu: 402.833 zł.

60 Przedstawione warianty nie są ostateczne, są jedynie propozycją rozwiązań w zakresie reorganizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Miastku i Łodzierzy, która kierowana jest do konsultacji. Zarząd Powiatu Bytowskiego nie wyklucza innych rozwiązań, które mogą być wypracowane w ich trakcie i dążyć do sytuacji: Dwie szkoły w dwóch obiektach.

61 Głos Pomorza z dnia 16 listopada 2011 r.

62

63 Głos Pomorza z dnia 7 października 2011 r.

64 Dziennik Bałtycki z dnia 28 października 2011 r.

65 OPRACOWANIE: WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE


Pobierz ppt "Listopad 2011. STAN AKTUALNY Powiat Bytowski jest organem prowadzącym dla sześciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których w roku szkolnym 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google