Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym oraz przypadki, gdy zastosowanie papierów jest zbędne. Artur.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym oraz przypadki, gdy zastosowanie papierów jest zbędne. Artur."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym oraz przypadki, gdy zastosowanie papierów jest zbędne. Artur Bodzioch & Jan Holub

2 PLAN PREZENTACJI 1.Definicje ryzyk finansowych 2.Metody zarządzania ryzykiem 3.Przykład 4.Nowe zastosowania 5.Wyjątki 6.Podsumowanie

3 1. Definicje ryzyka Ryzyko kredytowe – „niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając kredytodawcę na powstanie straty finansowej”. [M.S. Wiatr, 1998]

4 1. Definicje ryzyka Ryzyko kredytowe – „niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając kredytodawcę na powstanie straty finansowej”. [M.S. Wiatr, 1998] Ryzyko płynności – zagrożenie utraty zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych.

5 1. Definicje ryzyka Ryzyko rynkowe (systematyczne) – niebezpieczeństwo spowodowane czynnikami ogólnogospodarczymi i losowymi.

6 2. Metody zarządzania ryzykiem

7 Papier wartościowy - dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe.

8 2. Metody zarządzania ryzykiem Weksel własny in blanco - wystawiany jest na zabezpieczenie wykonania lub prawidłowego wykonania zobowiązania (określonej pracy, spłaty kredytu, realizacji inwestycji) - funkcja gwarancyjna.

9 2. Metody zarządzania ryzykiem  Metoda puli zasobów finansowych – inwestowanie nadwyżkowych pasywów w następującej kolejności: papiery wartościowe o terminie wykupu do 1 roku, kredyty, długoterminowe papiery wartościowe. Pasywa ponad największy poziom płynności 1. Papiery wartościowe (termin wykupu do 1 roku) 2. Kredyty 3. Długoterminowe papiery wartościowe

10 2. Metody zarządzania ryzykiem  Metoda aktywnego zarządzania pasywami – pozyskiwanie płynnych środków poprzez emisję papierów wartościowych o różnym terminie wykupu. Emisja papierów wartościowych

11 2. Metody zarządzania ryzykiem  Metoda konwersji zasobów finansowych – depozyty terminowe transportowane na pokrycie kredytów, a następnie inwestowane w długoterminowe papiery wartościowe. Depozyty terminowe Kredyty (x%) Długoterminowe papiery Wartościowe ([100-x]%)

12 2. Metody zarządzania ryzykiem  Transakcje sekurytyzacyjne – łączenie wielu kredytów udzielonych przez bank w jeden pakiet i jego sprzedaż na rynku wtórnym. Wierzytelności Wynik: Bank „przerzuca” duże ryzyko kredytowe na podmioty, które nie mają możliwości oceny rzeczywistej jakości aktywów. Papier wartościowy

13 2. Metody zarządzania ryzykiem Przykład negatywnych skutków wykorzystywania metody transakcji sekurytyzacyjnych:  Kryzys finansowy z 2007 roku!

14 Rozwój rynku kredytów hipotecznych w USA Proces sekurytyzacji Zbyt luźna polityka kredytowa Brak kontroli nad procesami przenoszenia ryzyka kredytowego Zbyt duże zaufanie do firm ratingowych Globalny transfer ryzyka Kryzys Światowy

15 Wykres 2: Sekurytyzacja zastąpiła instytucje finansowe na rynku kredytów hipotecznych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A short history of sub-prime mortgage market Meltdown, J.R. Barth, T. Li, G. Yago, T. Phumiwasana.

16 Wykres 1: Rynek sekurytyzacji kredytów hipotecznych (MBS) w podziale na poszczególnych emitentów.

17 2. Metody zarządzania ryzykiem FUNDUSZE INWESTYCYJNE T F I Jednostki uczestnictwaCertyfikaty inwestycyjne

18 2. Metody zarządzania ryzykiem

19 4. Nowe zastosowania ?

20 Credit default swap (CDS) - umowa, w której jedna strona płaci drugiej pewną sumę pieniędzy, a ta w zamian zobowiązuje się pokryć zadłużenie, gdy dłużnik pierwszej przestanie spłacać kredyt. Jeśli ryzyko takiej sytuacji rośnie, cena CDS-u również wzrasta. B AC Wzrost ryzyka powoduje Wzrost ceny CDS

21 4. Nowe zastosowania Instrumenty pochodne (derywaty) – rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego. Wynik: Rynek instrumentów pochodnych powstał w wyniku konieczności zabezpieczenia się uczestników transakcji finansowych przed ryzykiem wystąpienia sytuacji przeciwnej do przewidywanej przez nich.

22 5. Wyjątki Sytuacje kiedy stosowanie papierów wartościowych jest zbędne:  Sytuacja kiedy nie trzeba szybko przenosić uprawnień,  Kiedy nie można dobrze wycenić uprawnień,  Kiedy wykorzystanie wiedzy zależy od osobistych relacji między dwoma podmiotami np.: przy wydaniu gwarancji.

23 6. Podsumowanie Mówiąc o ryzyku finansowym możemy wyróżnić kilka metod wykorzystujących papiery wartościowe do zarządzania nim:  Metoda puli zasobów finansowych  Metoda aktywnego zarządzania pasywami  Metoda konwersji zasobów finansowych  Metoda sekuratyzacji Papiery wartościowe wykorzystywane w tym celu to m.in.:  Weksle  Certyfikaty inwestycyjne Nowe zastosowania do zarządzania ryzykiem:  Instrumenty pochodne (derywaty)

24 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym oraz przypadki, gdy zastosowanie papierów jest zbędne. Artur."

Podobne prezentacje


Reklamy Google