Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1. Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 Wydział Edukacji i Nauki Wrocław, 2 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1. Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 Wydział Edukacji i Nauki Wrocław, 2 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 1 1

2 Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 Wydział Edukacji i Nauki Wrocław, 2 września 2015 r.

3 3 Wsparcie w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020): Zachodni Obszar Interwencji Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji Obszar Interwencji Doliny Baryczy Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej Zarząd Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań na ww. obszarach przeznaczy szacunkowo: ok. 340 mln euro ze środków RPO WD 2014-2020. Konkursy będą dedykowane geograficznie i skierowane wyłącznie do OSI.

4 Maksymalna dostępna wartość alokacji w ramach naboru: Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej: ok. 49,3 mln euro Obszar Interwencji Doliny Baryczy: ok. 63,8 mln euro Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka: ok. 72,9 mln euro Zachodni Obszar Interwencji: ok. 64,2 mln euro Legnicko-Głogowski Obszar interwencji: ok. 89,8 mln euro 4

5 Propozycje projektów GIMNAZJA 5

6 Celem projektu Młody naukowiec jest podniesienie efektywności kształcenia poprzez modernizację bazy dydaktycznej gimnazjów w zakresie przedmiotów przyrodniczych we wszystkich gminach Województwa Dolnośląskiego. Zakłada on modernizację bazy dydaktycznej szkół gimnazjalnych w zakresie przedmiotów ścisłych tj. chemii, fizyki, biologii, geografii i informatyki. Planuje się stworzyć lokalne laboratoria: chemiczne, biologiczno-geograficzne, fizyczne i informatyczne. Pracownie wyposażone będą w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne, pozwalające na przeprowadzenie większości zajęć metodą eksperymentu, zgodnie z nową podstawą programową. W zależności od liczby szkół występujących na danym terenie do powiatów trafi od 1 do 4 laboratoriów. 6 Młody naukowiec Projekt inwestycyjny

7 Projektodawca przewiduje realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 – w ramach osi priorytetowej 7.1.1 – OSI. Nabór przewidywany jest, zgodnie z harmonogramem, na luty 2016 r. Decyzja o ilości kompletów pracowni będzie należała do organów prowadzących. Nowoczesne laboratoria pozwolą realizować zajęcia metodami eksperymentalnymi, w 2-4 osobowych zespołach uczniowskich. Dostarczone pomoce dydaktyczne pozwolą na zaprojektowanie i przeprowadzenie większości doświadczeń uczniowskich przewidzianych w programach nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności uczniów związanych z poznawaniem a także badaniem podstawowych zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych. Na wyposażeniu pracowni znajdą się również odpowiednie multimedia pozwalające na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów. 7 7

8 8 Na organach prowadzących szkoły spoczywać będzie obowiązek dostosowania pomieszczeń do uruchomienia pracowni, co wynikać będzie z porozumień zawartych przez Województwo Dolnośląskie z organami prowadzącymi szkoły uczestniczące w projekcie. Porozumienia będą także regulować wszelkie prawa i obowiązki stron wynikające z realizacji projektu. Okres realizacji: 2016-2018 Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Województwo Dolnośląskie- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/ Departament Spraw Społecznych/ Wydział Edukacji i Nauki wraz z Partnerami z OSI (Obszarów Strategicznej Interwencji) Wskaźniki i wartość szacunkowa zostaną określone po złożeniu deklaracji przystąpienia do projektu przez przedstawicieli gmin. Szacunkowa wartość poszczególnych pracowni: Biologia z geografią: 199 500,00 zł. Chemia: 188 488,00 zł. Informatyka: 147 900,00 zł. Fizyka: 150 000,00 zł.

9 Wartość projektu będzie zależna od zapotrzebowania na ilość pracowni, wyrażonego przez Partnerów projektu, a ich wkład własny będzie proporcjonalny do ilości zamawianych laboratoriów. Projekt ten będzie komplementarny do przygotowywanych równolegle założeń realizacji przedsięwzięcia, które obejmie uczniów korzystających z opisanych powyżej pracowni, dla których zostaną przygotowane zajęcia dodatkowe, szkolenia, warsztaty itp. Projekt planuje się realizować ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 – w ramach osi priorytetowej 10.2.1 – OSI. Zakłada się realizację projektu bez wkładu własnego z BWD. Jest także komplementarny do projektu „Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”, który został już zrealizowany przez Województwo Dolnośląskie (POKL 2007-2013) w ramach Działania 9.4 Projekty stanowiłyby ciągłość ze zrealizowany w ramach poprzedniej Perspektywy Finansowej projektami: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie oraz Dolnośląska e-szkoła. 9

10 Szkoły Ponadgimnazjalne 10

11 Fascynujący świat nauki Projekt inwestycyjny Celem projektu „Fascynujący świat nauki” jest dostosowanie kształcenia ponadgimnazjalnego do oczekiwań współczesnego rynku pracy w czasach gospodarki opartej na wiedzy. Zakłada on modernizację bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów ścisłych tj. chemii, fizyki, biologii, geografii i informatyki. Planuje się stworzyć lokalne laboratoria: chemiczne, biologiczno-geograficzne, fizyczne i informatyczne. Pracownie wyposażone będą w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne, pozwalające na przeprowadzenie większości zajęć metodą eksperymentu, zgodnie z nową podstawą programową. Laboratoria te zlokalizowane będą w powiatach Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z obszarami Strategicznej Interwencji (Zachodnim oraz Legnicko- Głogowskim). W zależności od liczby szkół występujących na danym terenie do powiatów trafi od 1 do 4 laboratoriów. 11

12 Decyzja o ilości kompletów pracowni będzie należała do organów prowadzących. Nowoczesne laboratoria pozwolą realizować zajęcia metodami eksperymentalnymi, w 2-4 osobowych zespołach uczniowskich. Dostarczone pomoce dydaktyczne umożliwią zaprojektowanie i przeprowadzenie większości doświadczeń uczniowskich przewidzianych w programach nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności uczniów związanych z poznawaniem a także badaniem podstawowych zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych oraz stosować cyfryzację na odpowiednio innowacyjnym wysokim poziomie. Projektodawca przewiduje realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 – w ramach osi priorytetowej 7.2.1 – OSI. Projekt „Fascynujący świat nauki” jest odpowiedzią na kluczowe problemy edukacyjne zdiagnozowane na Dolnym Śląsku. Na tegorocznym egzaminie maturalnym uczniowie najsłabsze wyniki osiągnęli z fizyki, chemii i geografii. Średnie wyniki z chemii podstawowej to 39,2 proc., a z rozszerzonej 52 proc. Średnie wyniki w kraju to 40 i 56 proc. Nie najlepiej wypadł także egzamin z biologii. W tym przypadku średnia krajowa z matury rozszerzonej to 50 proc., natomiast Dolnoślązacy uzyskali 46,9 proc. 12

13 Przyczynę takiego stanu upatruje się w niedostosowaniu procesów kształcenia do podstaw programowych, teorytyzacji zajęć lekcyjnych, niedoinwestowaniu bazy dydaktycznej szkół. Braki w infrastrukturze dydaktycznej zauważa się szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych. Powiaty jako organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne mają, w porównaniu do gmin, znacznie bardziej ograniczone środki na inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną, natomiast subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania szkół. Większość tych szkół na terenie Dolnego Śląska nie posiada odpowiednio wyposażonych pracowni w zakresie nauk ścisłych. Uniemożliwia to przeprowadzenie znacznej części eksperymentów uczniowskich przewidzianych w podstawie programowej. Okres realizacji: 2016-2018 Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Województwo Dolnośląskie- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/ Departament Spraw Społecznych/ Wydział Edukacji i Nauki wraz z partnerami z OSI (Obszarów Strategicznej Interwencji) Finansowanie: EFRR + środki własne Partnerów projektu Wskaźniki i wartość szacunkowa zostaną określone po złożeniu deklaracji przystąpienia do projektu przez przedstawicieli powiatów/miast na prawach powiatu 13

14 Projekt ten będzie komplementarny do przygotowywanych równolegle założeń realizacji przedsięwzięcia, które obejmie uczniów korzystających z opisanych powyżej pracowni, dla których zostaną przygotowane zajęcia dodatkowe, szkolenia, warsztaty itp. Projekt planuje się realizować ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 – w ramach osi priorytetowej 10.2.1 – OSI. 14 Szacunkowa wartość poszczególnych pracowni: Biologia z geografią: 223 470,00 zł. Chemia: 192 000,00 zł. Informatyka: 189 000,00 zł. Fizyka: 170 000,00 zł. Wartość projektu będzie zależna od zapotrzebowania na ilość pracowni, wyrażonego przez Partnerów projektu, a ich wkład własny będzie proporcjonalny do ilości zamawianych laboratoriów.

15 Jest także komplementarny do projektu „Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”, który został już zrealizowany przez Województwo Dolnośląskie (POKL 2007-2013) w ramach Działania 9.4 Zakłada się realizację projektu z wkładem własnym z BWD jedynie w przypadku placówek dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Biedrzychowice i Lubin; wyposażenie po jednym laboratorium na szkołę). Wartość 400 000,00 (BWD: 60 000,00; wydatek prawdopodobnie w 2017 roku). Projekty stanowiłyby ciągłość ze zrealizowany w ramach poprzedniej Perspektywy Finansowej projektami: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie oraz Dolnośląska e-szkoła. 15

16 Propozycje innych projektów: Dolnośląski Program Wsparcia Stypendialnego 2016-2020 (PONADGIMNAZJALNE) Cele projektu i zasady jego realizacji: Projektodawca przewiduje realizację Dolnośląskiego Programu Wsparcia Stypendialnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 – w ramach osi priorytetowej 10.2.1 (C). Projekt będzie miał charakter horyzontalny. Projektodawca przewiduje objęcie wsparciem grupy ok. 140 uczniów z terenu całego województwa w roku szkolnym 2016/2017, poprzez przyznanie i wypłatę stypendiów na okres 10 m-cy roku szkolnego, w wysokości 350,00 zł miesięcznie na jednego ucznia. Głównym celem projektu będzie przyznanie wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku, jednocześnie zamieszkujących na terenie województwa. Stypendium będzie przeznaczone dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przedmiotów zawodowych. 16

17 Zawodowy Dolny Śląsk (Szkolnictwo zawodowe) Cele projektu i zasady jego realizacji: Projektodawca przewiduje realizację projektu pn „Zawodowy Dolny Śląsk”, który będzie przeznaczony dla uczniów dolnośląskich publicznych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie zawodowe w 7 branżach istotnych dla rozwoju województwa dolnośląskiego (mechanicznej, samochodowej, elektryczno- energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, informatycznej, budowlanej i turystycznej). Projekt będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 – w ramach osi priorytetowej 10.4.1. Projekt będzie miał charakter horyzontalny. 17

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 18

19 19


Pobierz ppt "1 1. Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 Wydział Edukacji i Nauki Wrocław, 2 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google