Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2012 Joanna Sobotnik grudzień 2011 Joanna Sobotnik grudzień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2012 Joanna Sobotnik grudzień 2011 Joanna Sobotnik grudzień 2011."— Zapis prezentacji:

1 mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2012 Joanna Sobotnik grudzień 2011 Joanna Sobotnik grudzień 2011

2 cel programu: doskonalenie zawodowe nauczycieli, znających język obcy, nauczających różnych przedmiotów poprzez udział w kursach, konferencjach, stażach zagranicznych

3 Szkolenia mogą odbywać się w następujących krajach: kraje członkowskie Unii Europejskiej Islandia Norwegia Liechtenstein Turcja Chorwacja Szwajcaria Macedonia

4 Wymagania wobec kandydatów -staż pracy kandydata w momencie wyjazdu nie krótszy, niż dwa lata -okres karencji pomiędzy wzięciem udziału w dwóch kolejnych formach doskonalenia za granicą - dwa lata - od momentu powrotu z jednej do momentu wyjazdu na kolejną -niezbędny warunek uczestnictwa - znajomość języka roboczego na poziomie B2

5 uprawnione instytucje -przedszkole -szkoła podstawowa -gimnazjum lub liceum ogólnokształcące -szkoła ponadgimnazjalna o profilu zawodowym lub technicznym -szkoła integracyjna lub dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych -zakład kształcenia nauczycieli* -ośrodek doskonalenia nauczycieli -organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę -instytucja zarządzająca systemem edukacji

6 formy doskonalenia KURSY TEMATYCZNE KURSY JĘZYKOWO- METODYCZNE KURSY JĘZYKOWE JOB SHADOWING SEMINARIA KONFERENCJE

7 Do najważniejszych korzyści udziału w szkoleniach europejskich należą: pogłębianie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej z europejskimi placówkami oświatowymi

8 Charakterystyka kursów 1. Kursy tematyczne - MINIMUM 5 DNI ZAJĘĆ -WYBRANE Z KATALOGU KURSÓW PROGRAMU COMENIUS- GRUNDTWIG: http://comcdb.programkontoret.se/http://comcdb.programkontoret.se/ -organizowane we wszystkich krajach, uczestniczących w programie kursy z zakresu danego przedmiotu nauczania kursy transwersalne – edukacja europejska, edukacja międzykulturowa, praca z uczniem niepełnosprawnym, ICT

9 uprawnione osoby - kursy tematyczne nauczyciele dyrektorzy szkół i kadra zarządzająca szkołą wizytatorzy lub osoby wykonujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli nauczyciele pracujący z uczniami zagrożonymi patologiami np. mediatorzy i wychowawcy dzieci ulicy kadra uczestnicząca w edukacji międzykulturowej, pracująca z pracownikami migrującymi i osobami przemieszczającymi się lub z ich dziećmi kadra pracująca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych psychologowie szkolni i doradcy ds. zawodu

10 Charakterystyka kursów – 2 Kursy językowo- metodyczne: minimum 10 dni zajęć program obejmujący elementy metodyki miejsce kursu - kraj, w którym językiem urzędowym jest język, będący przedmiotem doskonalenia

11 uprawnione osoby - kursy językowo-metodyczne - wykwalifikowany i czynny nauczyciel jednego z oficjalnych języków UE zatrudniony w szkole, - nauczyciel kształcący nauczycieli języków obcych - nauczyciel przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego, - nauczyciel szkoły podstawowej lub przedszkola, względem którego wymaga się (lub będzie wymagać) by prowadził nauczanie języka obcego, - nauczyciel prowadzący nauczanie przedmiotu w języku obcym, - wizytator lub doradca metodyczny ds. nauczania języka obcego w szkołach * W rozumieniu Ustawy o systemie oświaty art. 77 ust 2 z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.)

12 Charakterystyka kursów – 2 Kursy językowe: min. 10 dni roboczych miejsce kursu - kraj, w którym językiem urzędowym jest język będący przedmiotem doskonalenia

13 uprawnione osoby - kursy językowe - nauczyciel przedmiotu nauczanego w języku obcym - nauczyciel przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego, - nauczyciel szkoły podstawowej lub przedszkola, względem którego wymaga się (lub będzie wymagać), by prowadził nauczanie języka obcego - osoba, wykonująca zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego lub nauczyciel konsultant, realizujący zadania związane ze współpracą międzynarodową.

14 SEMINARIA i KONFERENCJE 1-5-dniowe formy doskonalenia zawodowego, organizowane przez uznane instytucje

15 JOB SHADOWING 1-4 tygodniowy staż w instytucji partnerskiej za granicą (szkole, placówce), z którą szkoła macierzysta współpracuje obecnie lub współpracowała w przeszłości - współpraca bilateralna lub w ramach programów europejskich

16 Harmonogram składania wniosków w roku 2012 Termin złożenia wnioskuTermin rozpoczęcia kursu 16 stycznia 2012(wyjazdy na kursy od 1 maja 2012 do 31 sierpnia 2012) 30 kwietnia 2012 (wyjazdy na kursy od 1 września 2012 do 31 grudnia 2012) 17 września 2012(wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013)

17 kroki 1.wybór kursu 2.rezerwacja miejsca 3.przygotowanie i wysłanie do FRSE dokumentacji

18 1.wybór formy doskonalenia wybór kursu 1. Katalog Comeniusa wyszukiwarka: rodzaj kursu kategoria zawodowa typ szkoły/placówki język, którym włada kandydat data kursu – zgodnie z harmonogramem naboru

19 wybór kursu 2. Kursy z wolnego rynku

20 wybór seminarium, konferencji wolny rynek

21 job shadowing porozumienie partnerskie z instytucją partnerską za granicą

22 2. rezerwacja miejsca -kontakt pocztą elektroniczną z organizatorem -sprawdzenie, czy są wolne miejsca -prośba o przesłanie wstępnej rezerwacji miejsca

23 3. wymagana dokumentacja 1. wysłanie wniosku e-form w języku polskim w systemie on-line 2. wysłanie pełnej dokumentacji pocztą do FRSE: Wydruk wniosku, wypełnionego w systemie on-line - 2 egzemplarze potwierdzenie wysłania dokumentacji w systemie on-line – 2 egzemplarze rekomendacja wydana przez przełożonego / prawnego reprezentanta instytucji kandydata w języku polskim – 2 egzemplarze tymczasowa rezerwacja miejsca, uzyskana od organizatora kursu – 2 egzemplarze program kursu, zawierający informację o rzeczywistej liczbie dni trwania kursu. Informacja ta jest niezwykle ważna podczas określania należnej kwoty za utrzymanie – 2 egzemplarze zaświadczenie o znajomości języka obcego – 2 egzemplarze

24 3.1 wnioski elementy: -kontekst, potrzeby w zakresie doskonalenia, adekwatność kursu do potrzeb -przygotowanie do kursu -rezultaty i wpływ – rozwój osobisty, praca, szkoła i uczniowie -europejska wartość dodana -upowszechnianie -budżet

25 wnioski - grant 4 elementy: koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i podróży powrotnej opłata za szkolenie/kurs rzeczywisty koszt kursu, podany przez organizatora, w przypadku odmowy podania oddzielnie ceny kursu i zakwaterowania, należy wybrać inną szkołę i inny kurs koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy lokalne) ewentualnie środki na przygotowanie językowe

26 obliczenie grantu rzeczywisty koszt kursu, jednak nie więcej niż 750 euro cena kursu, udokumentowana rachunkiem przedstawionym w rozliczeniu końcowym koszty podróży, finansowane na podstawie udokumentowanych, uprawnionych kosztów rzeczywistych - limity zgodnie z tabelą na stronie pr. Comenius Mobilności koszty utrzymania – obliczone przez system

27 3.2 rekomendacja min.: stanowisko staż pracy związek tematu kursu z profilem zawodowym opinia - ocena pracy, dodatkowe zadania, sukcesy zawodowe, doskonalenie zawodowe w kraju w ostatnich 5 latach znajomość języka obcego charakterystyka środowiska szkoły

28 3.3. rezerwacja miejsca elementy: imię i nazwisko kandydata, nazwa, miejsce i data kursu data, podpis, pieczęć lub papier firmowy forma przesłania: -fax -poczta -załącznik do poczty elektronicznej – zeskanowane pismo

29 3.4. Poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2 kopia dyplomu ukończenia wydziału filologicznego uczelni wyższej, kopia certyfikatu międzynarodowego egzaminu z języka obcego, np. FCE, DELF, DELE, ZD, DAPLE, CILS zaświadczenie o ukończeniu czteroletniego kursu języka obcego (160-180h nauki rocznie) informacje o nieformalnej nauce bądź nieudokumentowanych kompetencjach w zakresie znajomości języka obcego, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami (np. wykorzystywanie języka obcego w pracy zawodowej lub praca za granicą w przeszłości)

30 3.5 program kursu wydruk kursu z katalogu lub informacja przesłana przez organizatora program - szczegółowy, konkretny

31 ocena wniosku ocena formalna wniosku- podlegają jej wszystkie wnioski złożone do Narodowej Agencji. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych (Wymagania formalne) są odrzucane i nie są poddawane ocenie merytorycznej.Wymagania formalne ocena merytoryczna wniosku- dokonywana przez zewnętrznego eksperta w oparciu o kartę oceny przygotowaną przez Komisję Europejską, wspólną dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. UWAGA! Część merytoryczna wniosku, a w szczególności motywacja i uzasadnienie wybranego szkolenia stanowi kluczowe znaczenie w ocenie wniosku. Zaleca się odpowiadać na pytania konkretnie i zrozumiale, unikać pustosłowia. Proszę zwrócić uwagę, aby działania przygotowawcze, szkolenie i jego wyniki/ wpływ zostały odpowiednio przedstawione. Należy także przedstawić dokładny program szkolenia.

32 ocena wniosku Za ocenę merytoryczną wniosku można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym w następujących obszarach: treść i czas trwania mobilności (max.30 punktów), wpływ i znaczenie (max.40 punktów), europejska wartość dodana (max. 10 punktów), upowszechnianie rezultatów (max.10 punktów). Jeżeli szkolenie zostało wybrane z oficjalnego katalogu Comenius-Grundtvig i jest wynikiem projektu centralnego* ("course resulting from an LLP or previous Socrates project") Wnioskodawca otrzymuje 10 punktów w ramach oceny merytorycznej. * Projekt centralny jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli Wnioski, które w wyniku oceny jakości otrzymały mniej niż 60 punktów, nie uzyskają dofinansowania.

33 warunki finansowania -80% grantu wypłacane jest uczestnikowi na 45 dni po podpisaniu umowy, przed terminem rozpoczęcia kursu - pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie (w przypadku całkowitego wykorzystania grantu) -80% grantu wypłacane jest uczestnikowi na 45 dni po podpisaniu umowy, przed terminem rozpoczęcia kursu - pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie (w przypadku całkowitego wykorzystania grantu)

34 zadania osoby, która otrzymała informację o przyznaniu grantu potwierdzenie udziału u organizatora kursu wypełnienie i odesłanie do FRSE umowy z danymi bankowymi dokonanie opłaty za kurs zakup biletów na przejazd

35 dokumenty wymagane do rozliczenia stypendium faktura opłaty za kurs certyfikat ukończenia formy doskonalenia zawodowego bilety lotnicze i karty pokładowe, bilety na pociąg, autobus… sprawozdanie

36 raport końcowy Po powrocie należy rozliczyć się z wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Beneficjent ma 30 dni od daty końcowej działania określonej w umowie na przesłanie raportu końcowego do Narodowej Agencji. Wypłata II raty dofinansowania będzie dokonana w terminie do 90 dni od daty przysłania przez Beneficjenta raportu końcowego do Narodowej Agencji. UWAGA! Należy przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną przez określony w umowie okres.

37 więcej informacji: Strona internetowa : www.comenius.org.pl www.kuratorium.katowice.pl (programy i projekty - Comenius) Joanna Sobotnik, Kuratorium Oświaty w Katowicach j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl Grzegorz Żółcik, FRSE g.zolcik@frse.org.pl


Pobierz ppt "Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2012 Joanna Sobotnik grudzień 2011 Joanna Sobotnik grudzień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google