Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krasiczyn, wrzesień 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XV posiedzenie Komitetu Monitorującego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krasiczyn, wrzesień 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XV posiedzenie Komitetu Monitorującego."— Zapis prezentacji:

1 Krasiczyn, wrzesień 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata

2 2 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za I półrocze 2011 r. 1/2 W dniu 23 sierpnia 2011r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 69/1548/11 zatwierdził Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata za I półrocze 2011 r. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 26 sierpnia 2011r. sprawozdanie zostało przekazane do Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne oraz do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. W dniu 2 września 2011r. MRR przekazało listę sprawdzającą do sprawozdania. Ponadto przeprowadzono konsultacje robocze z IPOC w zakresie zapisów sprawozdania.

3 3 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za I półrocze 2011 r. 2/2 Sprawozdanie uzupełnione w dniu 12 września 2011 r. przekazane członkom Komitetu Monitorującego RPO WP. Przekazana została także autopoprawka do sprawozdania. Dane zawarte w sprawozdaniu bazują na raportach z KSI SIMIK (07-13) wg stanu na 30 czerwca 2011r., zaś kwoty prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone zgodnie z kursem EBC z dnia 29 czerwca 2011 r., tj. 1 euro = 3,9987 PLN.

4 4 Ogłoszone konkursy wniosków – stan na 12 września 2011 r. W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 51 naborów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 482,35 mln PLN.

5 5 Nabory wniosków ogłoszone po 22 czerwca 2011 r. w okresie od 25 lipca do 27 października 2011r. ogłoszono konkurs w ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 12 mln PLN. w okresie od 25 lipca do 29 grudnia 2011r. ogłoszono konkurs w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź - Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź (schemat B) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 60 mln PLN.

6 Harmonogram naborów w ramach RPO WP Lp.Oś priorytetowa/działanieData naborów I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesuwrzesień Działanie 1.3: Regionalny system innowacji wrzesień 2011 (projekty z zakresu infrastruktury B+R) maj 2012 (projekty badawcze) 3 Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjne marzec 2012 II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna 4 Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka wrzesień 2011 S IV oś priorytetowa Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 5Działanie 4.3: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 25 lipca – 27 października 2011 S V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 6Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: System oświatystyczeń 2012 S VII oś priorytetowa Spójność wewnątrzegionalna 7 Działanie 7.3: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B: Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź 25 lipca – 29 grudnia 2011 – S Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. S – tryb standardowy przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków

7 7 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 13% Wzrost o 12,6 % Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 12 września 2011 r.

8 8 Zatwierdzone projekty Dotychczas zatwierdzono do realizacji wnioski na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 4 321,45 mln PLN, co stanowi 91,47% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 30 sierpnia 2011 r., 1 EUR = 4,1579 PLN).

9 9 Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano 1462 umowy/decyzje o wartości ogółem 5 581,93 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 333,82 mln PLN, co stanowi 70,56% alokacji EFRR na realizację RPO WP.

10 10 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 0,4% Wzrost o 12% Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 12 września 2011 r.

11 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 12 września 2011 r. 1/2 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka ,6966,68% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości ,3485,31% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu ,2330,75% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji ,1550,19% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu ,9735,15% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna ,8078,07% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna ,0677,33% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna ,7483,85% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne ,4170,11% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom ,5974,29% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska ,3479,57% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi ,5159,70% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej ,9010,74% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom ,8495,61%

12 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna ,95 83,85% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna ,2480,58% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej ,3983,19% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna ,3291,72% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura ,2179,93% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna ,7028,62% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast ,0843,96% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ,3215,13% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź ,304,28% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna ,5649,46% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania ,6064,56% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów ,9617,63% RAZEM ,9170,56% Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 12 września 2011 r. 2/2

13 13 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP - % wykorzystania alokacji z EFRR – stan na 12 września 2011 r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

14 14 Poziom zakontraktowania alokacji EFRR w ramach RPO WP - stan na 12 września 2011 r.

15 15 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 wrzesień 2011 r.

16 16 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 września 2011 r.

17 17 Płatności i certyfikacja Od 1 stycznia 2011r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 639 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 sierpnia 2011 r. przekazano środki w wysokości 1 799,94 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 542,64 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 2 094,03 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 1 775,47 PLN (442,6 mln euro). Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 420,86 mln euro.

18 18 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 59% Wzrost o 38% Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 12 września 2011 r.

19 19 Źródło: KSI SIMIK Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w stosunku do alokacji EFRR na priorytety RPO WP (%) - stan na stan na 12 września 2011 r.

20 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 września 2011 r. 20

21 Stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata – dane zbiorcze na dzień 12 września 2011 r. (w mln PLN) 1 euro = 4,1579 PLN, wg kursu EBC z 30 sierpnia 2011r.

22 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

23 Projekty kluczowe W dniu 13 września 2011r. ZWP zmienił Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata W wyniku ogłoszonego naboru wniosków w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w działaniu 1.4 promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – Projekty inwestycyjne do Wykazu dodano 1 projekt, którego beneficjentem jest Gmina Trzebownisko, pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej Strefę S1 ze strefą S1-3 Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny Wykaz zawiera 87 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 1 205,09 mln PLN, co stanowi 26% alokacji środków UE w ramach RPO WP.

24 W lipcu 2011r. ZWP podpisał 7 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP z beneficjentami następujących przedsięwzięć: Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, Przebudowa ulicy Krakowskiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr R Pietrzejowa - Witkowice - ul. Szkolna w km 0+425,0 oraz Nr Chechły - Chechły - ul. Strażacka w km 0+471,0, Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej, Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach, Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły, Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi.

25 W dniu 1 sierpnia 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego dla projektu pt. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie, wartość całkowita projektu wynosi ,5 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR do kwoty ,41 PLN.

26 ZWP zawarł 45 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 1 170,09 mln PLN. Dotychczas podpisano 22 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 790,12 mln PLN.

27 Efekty realizacji RPO WP 27

28 Miejsca pracy 28 W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie ponad 3982 miejsc pracy.

29 29 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach I osi priorytetowej RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 554 projekty podmiotów gospodarczych. Dofinansowane przedsięwzięcia dot. udostępnienia ponad 1 tys. nowych produktów przez wsparte przedsiębiorstwa Ponadto dofinansowano 7 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków UE w wysokości 53,3 mln PLN. Zakup linii technologicznej do produkcji folii stretch – innowacja produktowo-procesowa w firmie Efekt Plus Rzeszów. źródło:

30 30 DROGI Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 870 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 78 km nowych dróg. Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów-Jarocin Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie km dróg w tym w województwie podkarpackim 494 km.

31 31 W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie km dróg w tym w województwie podkarpackim 494 km.

32 32 WODOCIĄGI Umowami objęto przedsięwzięcia wybudowania/ zmodernizowania ponad 284 km sieci wodociągowej, z której skorzysta ponad 15 tys. osób Dotychczas w ramach RPO WP wybudowano/ zmodernizowano ponad 231 km sieci wodociągowej, co stanowi 1,76% sieci rozdzielczej wodociągowej w województwie podkarpackim. Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej Filtry membranowe w Zakładzie Uzdatniania Wody w Jarosławiu. Źródło: Archiwum PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.

33 33 KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Umowami objęto przedsięwzięcia dot. wybudowania ponad 1548 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 65,5 tys. osób, wybudowania 10 oczyszczalni ścieków. Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany

34 34 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 września 2011 r.

35 35 ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM Umowami objęto przedsięwzięcia zakupu 157 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia Źródło: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych

36 36 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Umowami objęto 65 przedsięwzięć dot. wybudowania lub przebudowania obiektów infrastruktury szkół. Blisko 52 tys. uczniów i studentów skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, co stanowi ponad 12,6% ogólnej liczby uczniów i studentów w województwie podkarpackim. Realizowanych jest 44 projekty na kwotę ponad 94 mln PLN z UE w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Cieszanów Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki.

37 37 KULTURA I TURYSTYKA W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP 52 projekty na kwotę 123,2 mln PLN z EFRR. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem

38 Działania informacyjno – promocyjne 38

39 39 Szkolenia W 2008 r. zorganizowano 22 szkolenia dla beneficjentów RPO WP z udziałem 2695 osób. W 2009 r. zorganizowano 38 szkoleń dla beneficjentów RPO WP z udziałem 3074 osób. W 2010 r. zorganizowano 49 szkoleń dla beneficjentów RPO WPz udziałem 2205 osób. W roku bieżącym do tej pory przeszkolono ponad 760 osób na 36 szkoleniach. Łącznie zorganizowano 145 szkoleń i przeszkolono ponad 8700 osób.

40 40 Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

41 41 Promocja RPO WP podczas imprez sportowych

42 42 Promocja RPO WP na autobusach komunikacji miejskiej

43 Dzień z projektem (26 sierpnia 2011 r.)

44 Rozstrzygnięto Fotokonkurs RPO na pierwszym planie

45 PONADTO 1) trwa konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2) odbywa się promocja RPO WP i Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim na lokalnych portalach internetowych

46 3) od marca w telewizji regionalnej emitowany jest cykl programów Podkarpackie po naszej myśli promujących projekty współfinansowane ze środków RPO WP 4) od marca w 4 gazetach o zasięgu regionalnym umieszczane są artykuły promujące RPO WP (są to: Nowiny, Nowe Podkarpacie, Życie Podkarpackie oraz Tygodnik Nadwiślański)

47 Promocja RPO WP podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days października w ramach Miasteczka Polskiego - imprezy towarzyszącej wydarzeniu pn. Tydzień Regionów i Miast

48

49

50

51

52 SUKCES – NAJLEPSI W POLSCE!

53 Indywidualnie – dwa punkty w pierwszej dziesiątce GPI w Rzeszowie podkarpackie90,1 LPI w Nowym Targu małopolskie89,4 RPI w Gdańsku pomorskie89,0 LPI w Chrzanowie małopolskie87,6 GPI w Zielonej Górze lubuskie87,5 LPI w Stalowej Woli podkarpackie87,2 LPI w Tczewie pomorskie87,1 GPI w Opolu opolskie87,0 GPI w Toruniu kujawsko-pomorskie86,8 LPI w Dzierżoniowie dolnośląskie86,3

54 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel. 017/ mail: Dziękuję Państwu za uwagę 54 "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata "


Pobierz ppt "Krasiczyn, wrzesień 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XV posiedzenie Komitetu Monitorującego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google