Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krasiczyn, wrzesień 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XV posiedzenie Komitetu Monitorującego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krasiczyn, wrzesień 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XV posiedzenie Komitetu Monitorującego."— Zapis prezentacji:

1 Krasiczyn, wrzesień 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2 2 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za I półrocze 2011 r. 1/2 W dniu 23 sierpnia 2011r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 69/1548/11 zatwierdził Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2011 r. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 26 sierpnia 2011r. sprawozdanie zostało przekazane do Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne oraz do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. W dniu 2 września 2011r. MRR przekazało listę sprawdzającą do sprawozdania. Ponadto przeprowadzono konsultacje robocze z IPOC w zakresie zapisów sprawozdania.

3 3 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za I półrocze 2011 r. 2/2 Sprawozdanie uzupełnione w dniu 12 września 2011 r. przekazane członkom Komitetu Monitorującego RPO WP. Przekazana została także autopoprawka do sprawozdania. Dane zawarte w sprawozdaniu bazują na raportach z KSI SIMIK (07-13) wg stanu na 30 czerwca 2011r., zaś kwoty prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone zgodnie z kursem EBC z dnia 29 czerwca 2011 r., tj. 1 euro = 3,9987 PLN.

4 4 Ogłoszone konkursy wniosków – stan na 12 września 2011 r. W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 51 naborów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono 3 401 wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 482,35 mln PLN.

5 5 Nabory wniosków ogłoszone po 22 czerwca 2011 r. w okresie od 25 lipca do 27 października 2011r. ogłoszono konkurs w ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 12 mln PLN. w okresie od 25 lipca do 29 grudnia 2011r. ogłoszono konkurs w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź - Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź (schemat B) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 60 mln PLN.

6 Harmonogram naborów w ramach RPO WP Lp.Oś priorytetowa/działanieData naborów I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesuwrzesień 2012 2Działanie 1.3: Regionalny system innowacji wrzesień 2011 (projekty z zakresu infrastruktury B+R) maj 2012 (projekty badawcze) 3 Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjne marzec 2012 II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna 4 Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka wrzesień 2011 S IV oś priorytetowa Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 5Działanie 4.3: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 25 lipca – 27 października 2011 S V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 6Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: System oświatystyczeń 2012 S VII oś priorytetowa Spójność wewnątrzegionalna 7 Działanie 7.3: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B: Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź 25 lipca – 29 grudnia 2011 – S Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. S – tryb standardowy przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków

7 7 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 13% Wzrost o 12,6 % Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 12 września 2011 r.

8 8 Zatwierdzone projekty Dotychczas zatwierdzono do realizacji 1 632 wnioski na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 4 321,45 mln PLN, co stanowi 91,47% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 30 sierpnia 2011 r., 1 EUR = 4,1579 PLN).

9 9 Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano 1462 umowy/decyzje o wartości ogółem 5 581,93 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 333,82 mln PLN, co stanowi 70,56% alokacji EFRR na realizację RPO WP.

10 10 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 0,4% Wzrost o 12% Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 12 września 2011 r.

11 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 12 września 2011 r. 1/2 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 663800 257 613,6966,68% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 561541 670 387,3485,31% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu 1411 734 007,2330,75% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji 4205 632 660,1550,19% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 8441 220 558,9735,15% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 3161 107 142 772,8078,07% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna 205972 048 258,0677,33% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna 111135 094 514,7483,85% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 20198 190 336,4170,11% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 178526 520 613,5974,29% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska 77288 725 680,3479,57% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 20126 158 444,5159,70% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 82 150 322,9010,74% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 73109 486 165,8495,61%

12 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 160419 935 210,95 83,85% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna 54167 997 261,2480,58% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 62157 824 145,3983,19% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 4494 113 804,3291,72% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 52123 197 542,2179,93% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 2694 641 320,7028,62% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast 2083 574 548,0843,96% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 37 040 401,3215,13% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 34 026 371,304,28% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 4763 939 355,5649,46% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 3556 608 740,6064,56% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów 127 330 614,9617,63% RAZEM 1 4623 333 824 765,9170,56% Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 12 września 2011 r. 2/2

13 13 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP - % wykorzystania alokacji z EFRR – stan na 12 września 2011 r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

14 14 Poziom zakontraktowania alokacji EFRR w ramach RPO WP - stan na 12 września 2011 r.

15 15 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 wrzesień 2011 r.

16 16 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 września 2011 r.

17 17 Płatności i certyfikacja Od 1 stycznia 2011r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 639 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 sierpnia 2011 r. przekazano środki w wysokości 1 799,94 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 542,64 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 2 094,03 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 1 775,47 PLN (442,6 mln euro). Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 420,86 mln euro.

18 18 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 59% Wzrost o 38% Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 12 września 2011 r.

19 19 Źródło: KSI SIMIK 07-13 Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w stosunku do alokacji EFRR na priorytety RPO WP (%) - stan na stan na 12 września 2011 r.

20 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 września 2011 r. 20

21 Stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – dane zbiorcze na dzień 12 września 2011 r. (w mln PLN) 1 euro = 4,1579 PLN, wg kursu EBC z 30 sierpnia 2011r.

22 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 22

23 Projekty kluczowe W dniu 13 września 2011r. ZWP zmienił Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W wyniku ogłoszonego naboru wniosków w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w działaniu 1.4 promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – Projekty inwestycyjne do Wykazu dodano 1 projekt, którego beneficjentem jest Gmina Trzebownisko, pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej Strefę S1 ze strefą S1-3 Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny Wykaz zawiera 87 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 1 205,09 mln PLN, co stanowi 26% alokacji środków UE w ramach RPO WP.

24 W lipcu 2011r. ZWP podpisał 7 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP z beneficjentami następujących przedsięwzięć: Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, Przebudowa ulicy Krakowskiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice - ul. Szkolna w km 0+425,0 oraz Nr 107539 Chechły - Chechły - ul. Strażacka w km 0+471,0, Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej, Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach, Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły, Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi.

25 W dniu 1 sierpnia 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego dla projektu pt. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie, wartość całkowita projektu wynosi 12 629 747,5 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR do kwoty 9 510 135,41 PLN.

26 ZWP zawarł 45 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 1 170,09 mln PLN. Dotychczas podpisano 22 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 790,12 mln PLN.

27 Efekty realizacji RPO WP 27

28 Miejsca pracy 28 W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie ponad 3982 miejsc pracy.

29 29 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach I osi priorytetowej RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 554 projekty podmiotów gospodarczych. Dofinansowane przedsięwzięcia dot. udostępnienia ponad 1 tys. nowych produktów przez wsparte przedsiębiorstwa Ponadto dofinansowano 7 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków UE w wysokości 53,3 mln PLN. Zakup linii technologicznej do produkcji folii stretch – innowacja produktowo-procesowa w firmie Efekt Plus Rzeszów. źródło: http://www.folia-stretch.pl/

30 30 DROGI Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 870 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 78 km nowych dróg. Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów-Jarocin Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie 2 657 km dróg w tym w województwie podkarpackim 494 km.

31 31 W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie 2 657 km dróg w tym w województwie podkarpackim 494 km.

32 32 WODOCIĄGI Umowami objęto przedsięwzięcia wybudowania/ zmodernizowania ponad 284 km sieci wodociągowej, z której skorzysta ponad 15 tys. osób Dotychczas w ramach RPO WP wybudowano/ zmodernizowano ponad 231 km sieci wodociągowej, co stanowi 1,76% sieci rozdzielczej wodociągowej w województwie podkarpackim. Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej Filtry membranowe w Zakładzie Uzdatniania Wody w Jarosławiu. Źródło: Archiwum PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.

33 33 KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Umowami objęto przedsięwzięcia dot. wybudowania ponad 1548 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 65,5 tys. osób, wybudowania 10 oczyszczalni ścieków. Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany

34 34 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 września 2011 r.

35 35 ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM Umowami objęto przedsięwzięcia zakupu 157 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia Źródło: http://www.lubenia.pl/index.php?action=news&action_id=334 Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych

36 36 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Umowami objęto 65 przedsięwzięć dot. wybudowania lub przebudowania obiektów infrastruktury szkół. Blisko 52 tys. uczniów i studentów skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, co stanowi ponad 12,6% ogólnej liczby uczniów i studentów w województwie podkarpackim. Realizowanych jest 44 projekty na kwotę ponad 94 mln PLN z UE w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Cieszanów Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki.

37 37 KULTURA I TURYSTYKA W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP 52 projekty na kwotę 123,2 mln PLN z EFRR. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem

38 Działania informacyjno – promocyjne 38

39 39 Szkolenia W 2008 r. zorganizowano 22 szkolenia dla beneficjentów RPO WP z udziałem 2695 osób. W 2009 r. zorganizowano 38 szkoleń dla beneficjentów RPO WP z udziałem 3074 osób. W 2010 r. zorganizowano 49 szkoleń dla beneficjentów RPO WPz udziałem 2205 osób. W roku bieżącym do tej pory przeszkolono ponad 760 osób na 36 szkoleniach. Łącznie zorganizowano 145 szkoleń i przeszkolono ponad 8700 osób.

40 40 Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

41 41 Promocja RPO WP podczas imprez sportowych

42 42 Promocja RPO WP na autobusach komunikacji miejskiej

43 Dzień z projektem (26 sierpnia 2011 r.)

44 Rozstrzygnięto Fotokonkurs RPO na pierwszym planie

45 PONADTO 1) trwa konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2) odbywa się promocja RPO WP i Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim na lokalnych portalach internetowych

46 3) od marca w telewizji regionalnej emitowany jest cykl programów Podkarpackie po naszej myśli promujących projekty współfinansowane ze środków RPO WP 4) od marca w 4 gazetach o zasięgu regionalnym umieszczane są artykuły promujące RPO WP (są to: Nowiny, Nowe Podkarpacie, Życie Podkarpackie oraz Tygodnik Nadwiślański)

47 Promocja RPO WP podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2011 10-12 października w ramach Miasteczka Polskiego - imprezy towarzyszącej wydarzeniu pn. Tydzień Regionów i Miast

48

49

50

51

52 SUKCES – NAJLEPSI W POLSCE!

53 Indywidualnie – dwa punkty w pierwszej dziesiątce GPI w Rzeszowie podkarpackie90,1 LPI w Nowym Targu małopolskie89,4 RPI w Gdańsku pomorskie89,0 LPI w Chrzanowie małopolskie87,6 GPI w Zielonej Górze lubuskie87,5 LPI w Stalowej Woli podkarpackie87,2 LPI w Tczewie pomorskie87,1 GPI w Opolu opolskie87,0 GPI w Toruniu kujawsko-pomorskie86,8 LPI w Dzierżoniowie dolnośląskie86,3

54 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 017/ 747 64 66 mail: drr@podkarpackie.pl www.rpo.podkarpackie.pl Dziękuję Państwu za uwagę 54 "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"


Pobierz ppt "Krasiczyn, wrzesień 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XV posiedzenie Komitetu Monitorującego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google