Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System KS-MEDIS mgr inż. Anna Tomsia Sekcja TWS Zakład Wdrożeń Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System KS-MEDIS mgr inż. Anna Tomsia Sekcja TWS Zakład Wdrożeń Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 System KS-MEDIS mgr inż. Anna Tomsia Sekcja TWS Zakład Wdrożeń Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT Sp. z o.o.

2 System KS-MEDIS2 Plan szkolenia 1.Wstęp 2.Instalacja systemu KS-MEDIS na serwerze oraz na stacjach roboczych, 3.Konfiguracja systemu, 4.Ruch chorych - rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia, 5.Dokumentacja medyczna i statystyczna.

3 System KS-MEDIS3 Instalacja Instalacja systemu KS-MEDIS na serwerze System Operacyjny: Windows XP, Vista (małe i częściowo średnie), Linux (częściowo średnie i duże) Procesor: od 2 GHz, Pamięć RAM: od 1GB, Dysk twardy: od 80 GB, Karta sieciowa: 10/100 Mbps Instalacje systemu KS-MEDIS na stacji roboczej: System operacyjny: brak supportu dla Windows 98 i wszystkich jego odmian, obsługiwane systemy: Windows NT, 2000, XP, Vista (im nowszy system, tym większe wymagania sprzętowe), Procesor: od 1 GHz, Pamięć RAM: min. 256 MB, zalecane 512 MB Dysk twardy: 40 GB, przy podłączonych analizatorach - od 80 GB Karta sieciowa: 10/100 Mbps

4 System KS-MEDIS4 Budowa systemu KS-MEDIS Najważniejsze moduły systemu: 1.Izba Przyjęć, 2.Oddział, 3.Blok Operacyjny, 4.Słowniki, 5.Administrator 6.Statystyka, 7.Kontrakty, 8.Refundacje.

5 System KS-MEDIS5 Konfiguracja systemu KS-MEDIS Po etapie analizy wdrożeniowej: 1.Wykaz wewnętrznych jednostek organizacyjnych (izby przyjęć, oddziały szpitalne etc.), 2.Pliki umów Jednostki z NFZ (lecznictwo stacjonarne), 3.Opisane ścieżki pacjenta od przyjęcia do wypisu z podziałem na: a.Pacjentów ambulatoryjnych (Szpitalny Oddział Ratunkowy, lub świadczenia ambulatoryjne na Izbie Przyjęć), b.Pacjentów przyjmowanych planowo (dla każdej Izby Przyjęć osobno). Ścieżki powinny zawierać informację o dokumentach z pkt 3. 4.Zestaw wydruków dokumentacji szpitalnej z podziałem na: a.Dokumentację zbiorczą (księgi, zestawienia etc.), b.Dokumentację indywidualną pacjenta. 5.Wykaz personelu z podziałem na role: a.Personel lekarski, b.Personel pielęgniarski, 6.Specyfikacja ról w systemie (zestawy uprawnień): a.Lekarz, b.Pielęgniarka, c.Rejestracja Izby Przyjęć. 7.Specyfikacja ustawień opcji

6 System KS-MEDIS6 Konfiguracja systemu KS-MEDIS w przypadku integracji z: 1.Systemami części szarej (KS-ZZL, KS-FKW, KS-GMW, KS-STW) a.Jednostki zewnętrzne (kontrahenci), b.Pacjenci (kontrahenci), c.Struktura osobowa jednostki. 2.Pozostałymi systemami części białej (KS-SOMED, KS-SOLAB, KS-ASW) a.Pacjenci, b.Jednostki zewnętrzne, c.Personel zewnętrzny, d.Magazyny apteczne, e.Kartoteka towarów aptecznych. UWAGA: Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu KS-MEDIS należy upewnić się, czy klient posiada inne systemy KAMSOFT oraz zorientować się co do możliwości integracji z tymi systemami.

7 System KS-MEDIS7 Konfiguracja systemu KS-MEDIS przeniesienie danych 1.Zakresy: –Dane pacjentów, –Dane pracowników wewnętrznych, –Dane jednostek zewnętrznych (kierujących). 2.Systemy: –KS-SWD, –Pakiet Świadczeniodawcy, –Dowolny plik xls w zadanych przez KAMSOFT formacie, wypełniony danymi przez Klienta

8 System KS-MEDIS8 Konfiguracja systemu KS-MEDIS Etapy 1.Struktura organizacyjna Jednostki: a.Założenie karty jednostki wewnętrznej (oddział, izba przyjęć etc.), b.Określenie opcji jednostki. 2.Ustawienie opcji systemu: a.Opcje rejestracji danych statystycznych, b.Opcje prezentacji danych (podglądy, wydruki etc.) 3.Import umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: a.Określenie miejsc wykonywania, b.Grupowanie usług. 4.Wprowadzenie umów z jednostkami zewnętrznymi, 5.Stworzenie ról w systemie, 6.Sprawdzenie słowników systemowych (ICD10, ICD9), 7.Założenie kart pracowników wewnętrznych a.Import danych z XLS, b.Określenie grupy pracownika, c.Pola wymagane do rozliczenia z NFZ. 8.Konfiguracja formularzy i wydruków. UWAGA: Po zakończeniu konfiguracji należy sprawdzić pełną ścieżkę pacjenta w systemie.

9 System KS-MEDIS9 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia M O D U Ł I Z B A P R Z Y J Ę Ć 1.Budowa modułu – informacje ogólne, 2.Rejestracja przyjęcia pacjenta (dane niezbędne do rozliczenia z NFZ oraz sprawozdawczości statystycznej): a.Karta pacjenta: Główne dokumenty uprawniające do otrzymywania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych: –druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, –aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, –legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką –aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne –legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty, –aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych, –umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki, –dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, –legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS, –aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, –legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty, –w przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności, –karta EKUZ dla obywateli UE.

10 System KS-MEDIS10 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia 1.Rejestracja przyjęcia pacjenta (dane niezbędne do rozliczenia z NFZ oraz sprawozdawczości statystycznej): b.Karta skierowania: –Dane jednostki zewnętrznej, –Dane lekarza kierującego, –Rejestracja danych dokumentów UE (karta EKUZ). http://ec.europa.eu/employment_social/ healthcard/cards_en.htm c.Dane o przyjęciu: –Oddział, –Tryb przyjęcia pacjenta. 2.Wpis do Księgi Oczekujących 3.Wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych

11 System KS-MEDIS11 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia M O D U Ł O D D Z I A Ł 1.Budowa modułu – informacje ogólne, 2.Rejestracja danych o pobycie (dane niezbędne do rozliczenia z NFZ oraz sprawozdawczości statystycznej): a.Weryfikacja danych z karty pacjenta i skierowania, b.Rejestracja danych lekarza prowadzącego, c.Rejestracja danych o rozpoznaniach w trakcie pobytu, d.Rejestracja danych procedur i świadczeń, e.Zamknięcie księgi oddziałowej pacjenta: –Wypis z Jednostki –Przeniesienie do innego oddziału, –Rejestracja zgonu.

12 System KS-MEDIS12 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia M O D U Ł O D D Z I A Ł 1.Podstawowe zasady rozliczania: a.Świadczenia ambulatoryjne (SOR), b.Świadczenia szpitalne: rozliczane według daty końca wykonania, rozliczane według daty końca hospitalizacji, c.Świadczenia liczone na podstawie skali TISS28 2.Zestawienie ze stanu wykonania umowy M O D U Ł I Z B A P R Z Y J Ę Ć 1.Zatwierdzanie danych do rozliczenia.

13 System KS-MEDIS13 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia M O D U Ł R E F U N D A C J E 1.Generacja raportu statystycznego a.Przegląd szczegółów raportu, b.Weryfikacja danych zestawów świadczeń, które nie znalazły się w raporcie statystycznym, c.Zatwierdzenie i eksport do NFZ 2.Generacja raportu rozliczeniowego a.Przegląd szczegółów raportu, b.Zatwierdzenie i eksport do NFZ, 3.Generacja rachunku refundacyjnego a.Ręcznie, b.Na podstawie szablonów, c.Generacja korekt.

14 System KS-MEDIS14 Dokumentacja medyczna Podstawowe akty prawne: 1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21. grudnia 2006 w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej udostępniania Precyzuje szczegółowo podział na dokumentację zbiorową i indywidualną, jaką prowadzić powinna placówka służby ochrony zdrowia. Określa zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w dokumentacji. 2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3 sierpnia 1961 w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny Określa szczegółowy wzór karty statystycznej do karty zgonu

15 System KS-MEDIS15 Dokumentacja medyczna - zbiorowa 1.Księga Główna Szpitala Zawiera informacje o wszystkich pobytach pacjentów w Jednostce. Zazwyczaj jedna, chociaż może zdarzyć się więcej (np. w dwóch lokalizacjach). 2.Księga Oczekujących Zawiera informacje o wszystkich pacjentach oczekujących na przyjęcie do Jednostki 3.Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych Zawierająca informacje o odmowach przyjęcia do Jednostki oraz o świadczeniach ambulatoryjnych wykonanych na Izbie Przyjęć a 22. grudnia 2006 także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 4.Księga Zgonów (nieobowiązkowa) Zawiera informacje o wszystkich zgonach na oddziałach szpitalnych w Jednostce. 5.Księga Oddziałowa Prowadzona przez każdy oddział szpitalny Jednostki osobno. Księga Bloku Operacyjnego Prowadzona przez każdy blok operacyjny w Jednostce.

16 System KS-MEDIS16 Dokumentacja medyczna – indywidualna najważniejsze dokumenty 1.Historia Choroby Zawiera informacje medyczne pobytu pacjenta w Jednostce – od przyjęcia aż do wypisu. Rozporządzenie MZ dzieli ją na części dot. przyjęcia, pobytu oraz wypisu. 2.Karta Informacyjna z leczenia szpitalnego Dokument, który pacjent otrzymuje przy wyjściu ze szpitala. Zawiera podsumowanie najważniejszych informacji z pobytu pacjenta w Jednostce.

17 System KS-MEDIS17 Dokumentacja medyczna – statystyczna 1.Karta statystyczna (także karta statystyczna psychiatryczna) Zawiera zebrane informacje statystyczne (dane pacjenta, kody procedur i świadczeń, kody rozpoznań etc.) 2.Karta statystyczna do karty zgonu Zawiera zebrane informacje statystyczne (dane pacjenta, kody procedur i świadczeń, kody rozpoznań etc.) pacjenta którego zgon nastąpił w trakcie pobytu w Jednostce 3.Karta zgłoszenia urodzenia noworodka Zawiera informacje o dzieciach urodzonych w Jednostce – tylko dla oddziałów położniczych. 4.Karty zgłoszeń zachorowań Przekazywane do Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych

18 System KS-MEDIS18 Dziękuję za uwagę Kontakt: atomsia@kamsoft.platomsia@kamsoft.pl Tel. 660 675 056 Zakład Wdrożeń Systemów Służby Zdrowia: 2103@kamsoft.pl


Pobierz ppt "System KS-MEDIS mgr inż. Anna Tomsia Sekcja TWS Zakład Wdrożeń Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google