Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System KS-MEDIS mgr inż. Anna Tomsia Sekcja TWS Zakład Wdrożeń Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System KS-MEDIS mgr inż. Anna Tomsia Sekcja TWS Zakład Wdrożeń Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 System KS-MEDIS mgr inż. Anna Tomsia Sekcja TWS Zakład Wdrożeń Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT Sp. z o.o.

2 Plan szkolenia Wstęp Instalacja systemu KS-MEDIS na serwerze oraz na stacjach roboczych, Konfiguracja systemu, Ruch chorych - rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia, Dokumentacja medyczna i statystyczna. System KS-MEDIS

3 Instalacja Instalacja systemu KS-MEDIS na serwerze
System Operacyjny: Windows XP, Vista (małe i częściowo średnie), Linux (częściowo średnie i duże) Procesor: od 2 GHz, Pamięć RAM: od 1GB, Dysk twardy: od 80 GB, Karta sieciowa: 10/100 Mbps Instalacje systemu KS-MEDIS na stacji roboczej: System operacyjny: brak supportu dla Windows 98 i wszystkich jego odmian, obsługiwane systemy: Windows NT, 2000, XP, Vista (im nowszy system, tym większe wymagania sprzętowe), Procesor: od 1 GHz, Pamięć RAM: min. 256 MB, zalecane 512 MB Dysk twardy: 40 GB, przy podłączonych analizatorach - od 80 GB Karta sieciowa: 10/100 Mbps System KS-MEDIS

4 Budowa systemu KS-MEDIS
Najważniejsze moduły systemu: Izba Przyjęć, Oddział, Blok Operacyjny, Słowniki, Administrator Statystyka, Kontrakty, Refundacje. System KS-MEDIS

5 Konfiguracja systemu KS-MEDIS
Po etapie analizy wdrożeniowej: Wykaz wewnętrznych jednostek organizacyjnych (izby przyjęć, oddziały szpitalne etc.), Pliki umów Jednostki z NFZ (lecznictwo stacjonarne), Opisane ścieżki pacjenta od przyjęcia do wypisu z podziałem na: Pacjentów ambulatoryjnych (Szpitalny Oddział Ratunkowy, lub świadczenia ambulatoryjne na Izbie Przyjęć), Pacjentów przyjmowanych planowo (dla każdej Izby Przyjęć osobno). Ścieżki powinny zawierać informację o dokumentach z pkt 3. Zestaw wydruków dokumentacji szpitalnej z podziałem na: Dokumentację zbiorczą (księgi, zestawienia etc.), Dokumentację indywidualną pacjenta. Wykaz personelu z podziałem na role: Personel lekarski, Personel pielęgniarski, Specyfikacja ról w systemie (zestawy uprawnień): Lekarz, Pielęgniarka, Rejestracja Izby Przyjęć. Specyfikacja ustawień opcji System KS-MEDIS

6 Konfiguracja systemu KS-MEDIS w przypadku integracji z:
Systemami części szarej (KS-ZZL, KS-FKW, KS-GMW, KS-STW) Jednostki zewnętrzne (kontrahenci), Pacjenci (kontrahenci), Struktura osobowa jednostki. Pozostałymi systemami części białej (KS-SOMED, KS-SOLAB, KS-ASW) Pacjenci, Jednostki zewnętrzne, Personel zewnętrzny, Magazyny apteczne, Kartoteka towarów aptecznych. UWAGA: Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu KS-MEDIS należy upewnić się, czy klient posiada inne systemy KAMSOFT oraz zorientować się co do możliwości integracji z tymi systemami. System KS-MEDIS

7 Konfiguracja systemu KS-MEDIS przeniesienie danych
Zakresy: Dane pacjentów, Dane pracowników wewnętrznych, Dane jednostek zewnętrznych (kierujących). Systemy: KS-SWD, Pakiet Świadczeniodawcy, Dowolny plik xls w zadanych przez KAMSOFT formacie, wypełniony danymi przez Klienta System KS-MEDIS

8 Konfiguracja systemu KS-MEDIS Etapy
Struktura organizacyjna Jednostki: Założenie karty jednostki wewnętrznej (oddział, izba przyjęć etc.), Określenie opcji jednostki. Ustawienie opcji systemu: Opcje rejestracji danych statystycznych, Opcje prezentacji danych (podglądy, wydruki etc.) Import umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Określenie miejsc wykonywania, Grupowanie usług. Wprowadzenie umów z jednostkami zewnętrznymi, Stworzenie ról w systemie, Sprawdzenie słowników systemowych (ICD10, ICD9), Założenie kart pracowników wewnętrznych Import danych z XLS, Określenie grupy pracownika, Pola wymagane do rozliczenia z NFZ. Konfiguracja formularzy i wydruków. UWAGA: Po zakończeniu konfiguracji należy sprawdzić pełną ścieżkę pacjenta w systemie. System KS-MEDIS

9 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia
M O D U Ł I Z B A P R Z Y J Ę Ć Budowa modułu – informacje ogólne, Rejestracja przyjęcia pacjenta (dane niezbędne do rozliczenia z NFZ oraz sprawozdawczości statystycznej): Karta pacjenta: Główne dokumenty uprawniające do otrzymywania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych: druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty, aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych, umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki, dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego , legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS, legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty, w przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności, karta EKUZ dla obywateli UE. System KS-MEDIS

10 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia
Rejestracja przyjęcia pacjenta (dane niezbędne do rozliczenia z NFZ oraz sprawozdawczości statystycznej): Karta skierowania: Dane jednostki zewnętrznej, Dane lekarza kierującego, Rejestracja danych dokumentów UE (karta EKUZ). healthcard/cards_en.htm Dane o przyjęciu: Oddział, Tryb przyjęcia pacjenta. Wpis do Księgi Oczekujących Wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych System KS-MEDIS

11 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia
M O D U Ł O D D Z I A Ł Budowa modułu – informacje ogólne, Rejestracja danych o pobycie (dane niezbędne do rozliczenia z NFZ oraz sprawozdawczości statystycznej): Weryfikacja danych z karty pacjenta i skierowania, Rejestracja danych lekarza prowadzącego, Rejestracja danych o rozpoznaniach w trakcie pobytu, Rejestracja danych procedur i świadczeń, Zamknięcie księgi oddziałowej pacjenta: Wypis z Jednostki Przeniesienie do innego oddziału, Rejestracja zgonu. System KS-MEDIS

12 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia
M O D U Ł O D D Z I A Ł Podstawowe zasady rozliczania: Świadczenia ambulatoryjne (SOR), Świadczenia szpitalne: rozliczane według daty końca wykonania, rozliczane według daty końca hospitalizacji, Świadczenia liczone na podstawie skali TISS28 Zestawienie ze stanu wykonania umowy M O D U Ł I Z B A P R Z Y J Ę Ć Zatwierdzanie danych do rozliczenia. System KS-MEDIS

13 Ruch Chorych – rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia
M O D U Ł R E F U N D A C J E Generacja raportu statystycznego Przegląd szczegółów raportu, Weryfikacja danych zestawów świadczeń, które nie znalazły się w raporcie statystycznym, Zatwierdzenie i eksport do NFZ Generacja raportu rozliczeniowego Przegląd szczegółów raportu , Zatwierdzenie i eksport do NFZ, Generacja rachunku refundacyjnego Ręcznie , Na podstawie szablonów, Generacja korekt. System KS-MEDIS

14 Dokumentacja medyczna
Podstawowe akty prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21. grudnia 2006 w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej udostępniania Precyzuje szczegółowo podział na dokumentację zbiorową i indywidualną, jaką prowadzić powinna placówka służby ochrony zdrowia. Określa zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w dokumentacji. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3 sierpnia 1961 w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny Określa szczegółowy wzór karty statystycznej do karty zgonu System KS-MEDIS

15 Dokumentacja medyczna - zbiorowa
Księga Główna Szpitala Zawiera informacje o wszystkich pobytach pacjentów w Jednostce. Zazwyczaj jedna, chociaż może zdarzyć się więcej (np. w dwóch lokalizacjach) . Księga Oczekujących Zawiera informacje o wszystkich pacjentach oczekujących na przyjęcie do Jednostki Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych Zawierająca informacje o odmowach przyjęcia do Jednostki oraz o świadczeniach ambulatoryjnych wykonanych na Izbie Przyjęć a 22. grudnia 2006 także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Księga Zgonów (nieobowiązkowa) Zawiera informacje o wszystkich zgonach na oddziałach szpitalnych w Jednostce. Księga Oddziałowa Prowadzona przez każdy oddział szpitalny Jednostki osobno. Księga Bloku Operacyjnego Prowadzona przez każdy blok operacyjny w Jednostce. System KS-MEDIS

16 Dokumentacja medyczna – indywidualna najważniejsze dokumenty
Historia Choroby Zawiera informacje medyczne pobytu pacjenta w Jednostce – od przyjęcia aż do wypisu. Rozporządzenie MZ dzieli ją na części dot. przyjęcia, pobytu oraz wypisu. Karta Informacyjna z leczenia szpitalnego Dokument, który pacjent otrzymuje przy wyjściu ze szpitala. Zawiera podsumowanie najważniejszych informacji z pobytu pacjenta w Jednostce. System KS-MEDIS

17 Dokumentacja medyczna – statystyczna
Karta statystyczna (także karta statystyczna psychiatryczna) Zawiera zebrane informacje statystyczne (dane pacjenta, kody procedur i świadczeń, kody rozpoznań etc.) Karta statystyczna do karty zgonu Zawiera zebrane informacje statystyczne (dane pacjenta, kody procedur i świadczeń, kody rozpoznań etc.) pacjenta którego zgon nastąpił w trakcie pobytu w Jednostce Karta zgłoszenia urodzenia noworodka Zawiera informacje o dzieciach urodzonych w Jednostce – tylko dla oddziałów położniczych. Karty zgłoszeń zachorowań Przekazywane do Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych System KS-MEDIS

18 Dziękuję za uwagę Kontakt: atomsia@kamsoft.pl Tel. 660 675 056
Zakład Wdrożeń Systemów Służby Zdrowia: System KS-MEDIS


Pobierz ppt "System KS-MEDIS mgr inż. Anna Tomsia Sekcja TWS Zakład Wdrożeń Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google