Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA EDUKACJI NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (EDUKACJI INFORMATYCZNEJ) NA LATA 2007-2013 CEL GŁÓWNY Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA EDUKACJI NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (EDUKACJI INFORMATYCZNEJ) NA LATA 2007-2013 CEL GŁÓWNY Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA EDUKACJI NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (EDUKACJI INFORMATYCZNEJ) NA LATA 2007-2013
CEL GŁÓWNY Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne- 70% w grupie wiekowej lat w roku, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.

2 STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI NA LATA 2007-2013
TEZY WYJŚCIOWE Ostatnie 15 lat w Polsce było okresem eksplozji edukacyjnej w zakresie stopnia upowszechnienia szkolnictwa średniego i wyższego. Wzrost aspiracji dotyczy jednak głównie wykształcenia własnych dzieci, a nie podnoszenia własnych kompetencji, stąd stosunkowo niski stopień upowszechnienia kształcenia ustawicznego.

3 TEZY WYJŚCIOWE 2) ogromny wzrost ilości uczących się na poziomie średnim i wyższym spowodował w nieznanym dotąd wymiarze kłopoty z jakością edukacji i groźne zjawisko pogłębiania się różnic między szkołami, choć ukrytych w zewnętrznej jednolitości systemu

4 Tezy wyjściowe 3) transformacja (ustrojowa, ekonomiczna, społeczna, cywilizacyjna) dokonywała się obok systemu edukacji i wewnątrz jego systemu, obejmowała zarówno nauczycieli jak i uczniów. Nie doszło jednak do wytworzenia rozwiązań systemowych dostosowanych do nowej rzeczywistości. Szkoła w obszarze oświaty nie nadążała za transformacją, mimo że znaczenie edukacji stało się coraz bardziej istotne.

5 Główne kierunki strategii edukacji
Podstawowe zadania, jakie stoją przed polskim systemem edukacji, to: w oświacie: wyrównywanie szans edukacyjnych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, dostosowanie treści i sposobów nauczania do możliwości ucznia/ wychowanka oraz wymogów zmieniającego się współczesnego świata, poprawa efektywności zarządzania poprzez, m.in. precyzyjne określenie zakresu kompetencji administracji rządowej i samorządowej oraz dyrektorów szkół i placówek i zespołów nauczycielskich, poprawa efektywności systemu kształcenia, doskonalenia oraz zatrudniania nauczycieli.

6 Główne kierunki strategii edukacji
W szkolnictwie wyższym: usprawnienie zarządzaniem szkół wyższych (przy zachowaniu ich autonomii), z wykorzystaniem najlepszych praktyk stosowanych w gospodarce, wprowadzenie zmian w systemie finansowania szkolnictwa wyższego, podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod kształcenia, zwiększenie współpracy między szkołami wyższymi a gospodarką, otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne, umiędzynarodowienie studiów wyższych- budowa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

7 Główne kierunki strategii edukacji
w kształceniu ustawicznym: kształtowanie postaw proedukacyjnych obywateli, upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji (np. technologie informacyjne, języki obce), zbudowanie przejrzystego systemu kwalifikacji zawodowych, zbudowanie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza systemem poprzez certyfikację (uznanie formalne), oraz uznanie w praktyce (przez pracodawców), priorytetowe traktowanie ludzi starszych i o niskich kwalifikacjach (podtrzymywanie aktywności zawodowej) oraz ludzi młodych, także po studiach wyższych, wprowadzenie efektywnych mechanizmów współfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków publicznych i prywatnych.

8 Realizacja strategii Realizatorami przyjętej strategii powinny być współdziałające ze sobą, choć zachowujące odrębne kompetencje i tożsamość, organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szkoły wyższe i placówki oświatowe, a także partnerzy społeczni, pracodawcy, organizacje pozarządowe, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe. Równocześnie planowane jest istotne wsparcie rozwoju oświaty, szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9 Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
Opis 21 działań będących realizacją zadań, które stoją przed polskim systemem edukacji w oświecie, w szkolnictwie wyższym i w kształceniu ustawicznym. (Gwiazdką zaznaczono działania już podjęte). Rozbudowa systemu wczesnego wspomagania. * Dzieci wymagające różnych form dodatkowej pomocy powinny być od urodzenia objęte zintegrowaną opieką medyczną, psychologiczno-edukacyjną, socjalną. Chodzi o jak najwcześniejsze zdiagnozowanie oraz objęcie odpowiednim wsparciem dzieci, u których wykryto zaburzenia rozwojowe lub problemy zdrowotne. (Rozporządzenie MENiS z dn. 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

10 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
2. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej i obowiązek szkolny. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. W obrębie tego działania realizowane będą następujące zadania: - wprowadzenie nowych form organizacyjnych wychowania przedszkolnego: filie przedszkoli, grupy przedszkolne (dla dzieci w wieku 3-4 lat grupa nie większa niż 10 dzieci), prowadzone przez jednego nauczyciela, możliwość indywidualnych zajęć dla dzieci, które nie mogą uczęszczać do przedszkola, - samodzielne grupy przedszkolne tworzone przez gminy w miejscu możliwie najbliższym miejscu zamieszkania dzieci, na wniosek rodziców oraz po zapewnieniu przez nich warunków lokalowych do prowadzenia zajęć, - objęcie dzieci 5-letnich obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, -* obniżenie wieku obowiązku szkolnego do 6 lat.

11 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
3. Nowy model funkcjonowania szkoły Współczesna szkoła nie może ograniczać się wyłącznie do prowadzenia lekcji, ponieważ staje się bezbronna wobec współczesnych warunków i potrzeb edukacyjnych. Konieczne jest zatem rozszerzenie jej zadań o: -* stworzenie możliwości odrabiania lekcji pod opieką nauczyciela, -* uczestnictwo w różnych formach zajęć wyrównawczych oraz dostęp do biblioteki czy pracowni komputerowej w godzinach popołudniowych, -* ofertę zagospodarowania czasu wolnego uczniów (różnorodne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne), -* wspieranie i motywowanie rozwoju zainteresowań oraz udzielanie pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym, -* wzmocnienie roli szkoły jako lokalnego centrum kultury, kształcenia ustawicznego i aktywności obywatelskiej.

12 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
Istotne w funkcjonowaniu szkoły jest także skupienie uwagi na wychowaniu traktowanym infegralnie z edukacją- opartym nie tylko na różnorodnych programach profilaktycznych, ale także na zasadzie kształtowania wśród uczniów poczucia odpowiedzialności – świadomości konieczności ponoszenia konsekwencji wszelkich własnych decyzji.

13 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
Z powyższego postulatu wynikają następujące wnioski: - szczególna i nie do przecenienia staję się rola wychowawcy klasowego, - funkcja pedagoga szkolnego nie może ograniczać odpowiedzialności wychowawcy, - * niezbędne jest włączenie rodziców w życie szkoły jako osób wspomagających realizację zadań edukacyjnych oraz jako uczestników edukacji ustawicznej.

14 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
4. Zwiększenie roli edukacji kulturalnej. Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym powinno być realizowane, m.in. poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu, przez organizację dodatkowych zajęć, warsztatów, kół zainteresowań, kursów, wspieranie rozwoju młodych talentów artystycznych, promowanie szkól i uczelni artystycznych. *Należy wzmocnić identyfikację dzieci i młodzieży z miejscem urodzenia i jego dziedzictwem kulturowym (regionalizm).

15 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
5. Sieć edukacyjna. Na sieć edukacyjną w najbliższych latach będą wpływać: niż demograficzny, a także przemieszczanie się ludności. Dlatego też: - kształtowanie sieci szkół powinno stać się wyłączną kompetencją władz samorządowych (jednostki samorządowe samodzielnie decydowałby o sprawach: założenia, przekształcania i likwidacji szkół, tworzenia i znoszenia profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów w jakich kształcą szkoły).Działania te byłyby nadzorowane przez wojewodów jedynie pod względem zgodności z prawem.

16 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
- określone zostałyby w ustawie przypadki w jakim jednostka samorządu terytorialnego może zlikwidować szkołę (np. niska jakość kształcenia, niewielka liczba uczniów). Likwidacja szkoły powinna być zawsze poprzedzona konsultacjami społecznymi. - konieczne jest odpowiednie rozwinięcie sieci placówek kształcenia ustawicznego, - konieczna jest racjonalizacja sieci szkół wyższych, jak również zwiększenie roli samorządów wojewódzkich w kształtowaniu sieci tych szkół, które mają znaczenie regionalne,

17 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
- w zakresie szkoły podstawowej (szczególnie klas I-III) i oddziałów przedszkolnych przede wszystkim na terenach wiejskich o niskim zaludnieniu alternatywnym rozwiązaniem jest „przekształcenie” szkół w tzw. „małe szkoły” prowadzone bezpośrednio przez społeczności lokalne, - należałoby rozważyć –zakaz tworzenia szkół- „molochów” (przekraczających uczniów), - modernizacja systemu dojazdów- uczniowie muszą mięć możliwość uczestniczenia w całokształcie działań szkoły, również tych organizowanych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

18 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
6.Rozwój systemu kształcenia na odległość obejmującego różne poziomy kształcenia- od szkoły podstawowej po szkolnictwo wyższe. Kształcenie na odległość, głównie osób dorosłych, powinno być uznane za równoprawny sposób organizacji kształcenia, o ile doprowadza do uznanych i potwierdzonych kwalifikacji. Instytucje prowadzące kształcenie na odległość podlegać będą nadzorowi i kontroli (akredytacji), tak jak szkoły lub placówki.

19 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
7.Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: -* kształcenie dzieci i młodzieży w zależności od rodzaju niepełnosprawności, a także potrzeb indywidualnych, odbywać się powinno w 3 równoprawnych formach- szkolnictwie specjalnym, integracyjnym oraz ogólnodostępnym, - istnieje konieczność znalezienia miejsca w klasyfikacji zawodowej dla zawodów, które mogłyby wykonywać osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umożliwić im zdawanie egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe,

20 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
- planowane jest stworzenie sieci ośrodków wspomagających resocjalizację dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, - niezbędne jest tworzenie warunków do kształcenia ustawicznego i integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez likwidowanie barier architektonicznych i odpowiednie wyposażenie.

21 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
8. Zmiany programowe: - niezbędne jest wzmocnienie różnych form kształcenia ogólnego i zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji, - ze względu na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, szczególne istotne jest stworzenie warunków, dzięki którym wzrośnie liczba uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, - niedostosowanie treści programowych nauczania do potrzeb wynikających z rzeczywistości XXI wieku, a zarazem trudne do opanowania przez przeciętnego ucznia, - należy połączyć w jeden akt prawny podstawę programową, standardy wymagań egzaminacyjnych oraz plan nauczania i znieść mechanizm dopuszczania programów,

22 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
- podstawa programowa powinna być organizowana wokół kompetencji kluczowych, - szkoła ponadgimnazjalna powinna zapewniać uczniom opanowanie jednego języka w stopniu zaawansowanym, a drugiego w stopniu średnio zaawansowanym, a także umiejętność stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych, - nauczanie języka obcego powinno być wprowadzone od przedszkola (dla 5-6-latków), egzamin gimnazjalny powinien obejmować jego znajomość, - programy kształcenia ustawicznego powinny stwarzać możliwości nabywania kompetencji kluczowych.

23 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
9. Efektywny system egzaminów zewnętrznych: - CKE i OKE powinny tworzyć jednolitą instytucję, w której OKE są filiami (jednostkami organizacyjnymi CKE). Instytucja ta powinna pozostawać pod kontrolą Ministerstwa Edukacji. Pracowników komisji nie powinny dotyczyć wymogi określające kwalifikacje nauczycieli, - egzamin maturalny powinien objąć matematykę jako przedmiot obowiązkowy, ale w zakresie kompetencji kluczowych- rozumienia i stosowania podstawowych pojęć matematycznych, logiki itp.

24 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
10. Kształcenie zawodowe: - konieczne jest podniesienie znaczenia praktycznej nauki zawodu, głównie poprzez ścisłą współpracę z pracodawcami, - należy w szerszym zakresie rozwijać programy modułowe, - należy wzbogacić ofertę kształcenia policealnego i kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

25 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
11. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do doradztwa i poradnictwa wychowawczo-zawodowego: - należy rozbudować system doradztwa i poradnictwa w szkolnictwie ogólnokształcącym wszystkich szczebli, - planuje się rozbudowanie funkcji doradczych poradni psychologiczno-pedagogicznych, - niezbędne jest skorelowanie poradnictwa i doradztwa funkcjonującego w systemie edukacji z poradnictwem zawodowym prowadzonym przez instytucje rynku pracy.

26 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
12. Współpraca instytucji edukacyjnych z pracodawcami: - uporządkowanie systemu klasyfikacji zawodowej (szkolnej i „gospodarczej”), - współpraca z pracodawcami przy opracowywaniu programów nauczania, organizowaniu praktyk dla uczniów i studentów, a także osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym, - wymiana kadr (staże w przedsiębiorstwach nauczycieli i uczestnictwo w nauczaniu praktyków gospodarczych), - współpraca uczelni wyższych z przedstawicielami gospodarki w zakresie transferu praktycznej wiedzy, badań i innowacji, - czerpanie z innowacyjnych, wartościowych doświadczeń zagranicznych oraz z doświadczeń biznesu w dziedzinie organizacji i zarządzania.

27 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
13. Systemy stypendialne: - należy dążyć do ustalenia dwóch komplementarnych systemów stypendialnych dla oświaty i szkolnictwa wyższego (zasilane finansowo z różnych źródeł, w tym także prywatnych), - 2 typy stypendiów: o charakterze socjalno-edukacyjnym i motywacyjno-edukacyjnym, - systemy stypendiów i kredytów dla studentów powinny być skorelowane z systemem współodpłatności za studia, - należy wprowadzić system wsparcia finansowego ułatwiającego osobom dorosłym udział w różnych formach kształcenia.

28 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
14. Kształcenie ustawiczne zintegrowane z tradycyjnym systemem edukacyjnym. W celu podnoszenia wykształcenia osób dorosłych, należy dążyć do wzmocnienia systemu kształcenia ustawicznego, tj. wzbogacania oferty kształcenia ustawicznego oraz rozwoju jego różnych form. Specjalne programy dla osób pochodzących z grup defaworyzowanyh, szczególnie osób niepełnosprawnych, przyczynią się do podwyższenia poziomu ich kompetencji społecznych i zawodowych.

29 Jednocześnie należy dążyć do wzbogacenia oferty dla osób posiadających kwalifikację, aby zapewnić im możliwość nabywania nowych kompetencji i aktualizacji już zdobytej wiedzy. Niezbędna jest także budowa systemu uznawania kwalifikacji nabytych poza formalnym systemem kształcenia oraz wprowadzanie rozwiązań instytucjonalnych umożliwiających sprawną koordynację uznawania kwalifikacji zawodowych, tak formalnych jak i nieformalnych.

30 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
15. Podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa. Powinno być realizowane poprzez stworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej, zwiększenie uczestnictwa w kulturze i umiejętności świadomego jej odbioru i wyboru. Ponadto ważny jest rozwój instytucji kultury, przede wszystkim poprzez zwiększenie znaczenia bibliotek, jako centrów edukacji i informacji kulturalnej.

31 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
16. Przygotowanie do mobilności w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej i na międzynarodowym rynku pracy: - otwarcie polskiego systemu edukacji na uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców zagranicznych, m.in. poprzez przygotowanie programów kształcenia w językach obcych, stworzenie zaplecza socjalno-bytowego, - programy wymiany uczniów, studentów i uczestników kształcenia ustawicznego, - zagraniczne staże i praktyki nauczycieli i nauczycieli akademickich, - rozwój systemu międzynarodowego uznawania kwalifikacji zawodowych, okresów studiów, świadectw oraz dyplomów.

32 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
17. Kadra nauczycielska i akademicka: - konieczna jest głęboka zmiana ustawowa pragmatyki zawodowej nauczycieli w celu umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenia własnej, bardziej elastycznej polityki oświatowej, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości pracy szkół, - należy uelastycznić formy zatrudnienia nauczycieli, tj. stworzyć możliwości prawne i praktyczne dla zatrudnienia w formie kontraktów, stworzyć możliwość powierzania prowadzenia niektórych zadań, np. nauki języków obcych, zajęć pozalekcyjnych na podstawie umów cywilno-prawnych osobom, które mają do tego odpowiednie przygotowanie (także osobom nie będącym nauczycielami),

33 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
- niezbędne jest nowe zdefiniowanie czasu pracy nauczycieli, w związku z rozszerzeniem zadań szkoły, - w kształceniu nauczycieli powinny się znaleźć nowe umiejętności związane z realizacją dodatkowych zadań szkoły, m.in. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, metodyka pracy wychowawcy klasy, metodyka wychowania pozaszkolnego, - obowiązkowym elementem w kształceniu nauczycieli powinny być zagadnienia dotyczące współczesnych przemian cywilizacyjnych, a także problematyki etycznej (filozoficznej),

34 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
- kolegia jako forma kształcenia nauczycieli powinny być włączone w system szkolnictwa wyższego, - kurator oświaty jako strażnik jakości kształcenia, powinien mieć zapewniony bezpośredni wpływ na placówki doskonalenia nauczycieli, - placówki doskonalenia zawodowego powinny organizować i prowadzić system doradztwa zawodowego (nauczyciele- doradcy metodyczni).

35 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
18. Efektywne zarządzanie w edukacji. Organizacja systemu edukacyjnego i efektywny nadzór wymaga daleko idących zmian instytucjonalno-prawnych. Prowadzone zmiany zmierzają do nowego zdefiniowania statusu, kompetencji i zadań kuratora oświaty- miałby być wyodrębniony z wojewódzkiej administracji zespolonej i stać się organem administracji podporządkowanym bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, co jest nawiązaniem do tradycji II Rzeczypospolitej. Pracownicy kuratorium byliby członkami korpusu służby cywilnej.

36 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
Takie działanie umożliwiłoby odpolitycznienie funkcji kuratora i prowadzenie przez niego polityki oświatowej w stosunku do szkół w sposób bardziej stabilny. Jednocześnie strategia zakłada ograniczenie kompetencji kuratora związane z wiążącym wpływaniem na decyzje organów prowadzących szkoły publiczne- przede wszystkim w zakresie sieci szkolnej.

37 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
Niezbędna jest także planowa, kompleksowa informatyzacja administracji oświatowej i systemu szkolnictwa wyższego. Punktem wyjścia kompleksowych rozwiązań będzie działający od 2005r. system informacji oświatowej. *Wzmocnienie systemu jakości pracy placówek edukacyjnych nastąpi w oparciu o funkcjonujący system akredytacji szkół wyższych i placówek kształcenia ustawicznego.

38 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
19. Udział w badaniach międzynarodowych. Konieczny jest systematyczny udział Polski w międzynarodowych badaniach porównawczych wyników nauczania- takich jak PISA (badanie kompetencji 15- latków), PIAAC (kompetencje dorosłych), PIRLS (badanie umiejętności czytania trzecioklasistów) itp., a także udział polskich teoretyków i praktyków zajmujących się nauczaniem w pracach w tym zakresie prowadzonych na forum organizacji międzynarodowych.

39 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
20. Rozwój infastruktury edukacyjnej. Doskonalenie jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia wymaga ciągłego inwestowania w bazę materialną- jej rozbudowę w uzasadnionych przypadkach oraz utrzymanie i modernizację na miarę potrzeb nowoczesnej dydaktyki i badań. Kierunki inwestowania uwzględniać będą: - uwarunkowania demograficzne, - lokalne i regionalne strategie rozwoju, - dziedziny priorytetowe (nauki techniczne, ścisłe i przyrodnicze, nowe technologie).

40 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
21. Nowe rozwiązania w zakresie finansowania edukacji. W zasadach finansowania oświaty należałoby wprowadzać system mieszany- połączenie dotychczasowej subwencji naliczanej wg liczby uczniów ze standardami edukacyjnymi (zatrudnienie, wyposażenie itp.) i finansowaniem zadaniowym.

41 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
Utworzone zostaną tzw. „specjalne strefy edukacyjne” na obszarach występowania specyficznych problemów edukacyjnych, (np. duża liczba uczniów o utrudnionym starcie edukacyjnym z powodów złych warunków socjalno-bytowych, obszary o niskim zaludnieniu, skupiska ludności romskiej), które będą korzystać z dodatkowego finansowania. W szkolnictwie wyższym zakłada się, że wszyscy studenci będą płacić czesne pokrywające część kosztów kształcenia. Na opłatę czesnego studenci będą mogli otrzymać pomoc finansową w formie stypendiów i kredytów.

42 c.d. Działania służące realizacji zamiarów strategicznych
Stworzone zostaną odpowiednie mechanizmy, które pozwolą skutecznie łączyć finansowanie kształcenia ustawicznego z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków prywatnych (pracodawców i uczestników kształcenia).

43 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Biorąc pod uwagę cele europejskiej polityki spójności, w odpowiedzi na wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz w wyniku analizy kluczowych aspektów dotyczących sytuacjo społeczno-gospodarczej i przestrzennej Polski został sformułowany cel strategiczny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

44 Działania współfinansowane przez instrumenty strukturalne powinny być skierowane na realizację unijnych priorytetów promocji konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy, włączając w to wypełnianie celów Zintegrowanych Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia na lata Państwo Członkowskie powinno dążyć do zapewnienia przeznaczenia na te cele 60% wydatków ponoszonych w ramach polityki spójności na obszarach celu „Konwergencja” (zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju społeczno- ekonomicznego; cel do którego została zakwalifikowana całość terytorium Polski).

45 Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

46 Największe znaczenie dla realizacji tak sformułowanego celu ma odpowiednia, pro-wzrostowa i pro-zatrudnieniowa krajowa polityka gospodarcza, uwzględniająca kontynuację i pełne wdrożenie reform strukturalnych w obszarze finansów publicznych, funkcjonowania administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz systemu stanowienia i implementacji prawa.

47 Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, co oznacza, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO realizują je jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego. Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Rozwój obszarów wiejskich.

48 Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego
W kontekście wyzwań związanych ze Strategią Lizbońską i celów polityki spójności cel ten ma dla Polski podstawowe znaczenie. Jego realizacja umożliwi pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy oraz wesprze procesy wzrostu konkurencyjności gospodarki. Rozwój Polski w UE — solidarnej i jednocześnie wzmacniającej swoją konkurencyjność w kontekście globalnym, powinien oprzeć się na czterech filarach związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego, wśród których wymienić należy edukację i kwalifikacje.

49 Edukacja i kwalifikacje
Jak dowiodła diagnoza uwarunkowań rozwojowych w Polsce w ostatnich kilku latach obserwujemy bardzo duże zainteresowanie edukacją i podwyższaniem umiejętności zawodowych wśród pokolenia wkraczającego w wiek produkcyjny, przy jednoczesnym niedostosowaniu strukturalnym umiejętności i wykształcenia osób starszych do potrzeb współczesnego rynku pracy. Owocuje to znaczącym odpływem osób w poszukiwaniu edukacji i pracy za granicą oraz bardzo dużym (największym w Europie) odsetkiem osób pozostającym bez pracy.

50 Edukacja i kwalifikacje
Pogłębienie i przyśpieszenie procesów integracji gospodarczej w ramach UE, zwiększanie inwestycji zagranicznych oraz postępujące zmiany struktury zatrudnienia bez aktywnej polityki edukacyjnej, uzupełniającej aktywną politykę rynku pracy, mogą jeszcze wzmacniać te negatywne procesy. Chodzi zarówno o zwiększenie możliwości stałego podnoszenia średniego poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz umiejętności zawodowych, osiągnięcie postępu (jakościowego i ilościowego) w sferach kluczowych z punktu widzenia potrzeb polskiej nauki i realizacji strategii rozwojowych, jak i dalszą modernizację systemu edukacji, w tym edukacji dorosłych i ukierunkowanie, w większej mierze niż dotychczas, programów szkolnych na wyrównywanie szans dostępu do edukacji wysokiej jakości, w szczególności w kontekście wyzwań związanych z procesami restrukturyzacyjnymi dotyczącymi wsi i rolnictwa.

51 Edukacja i kwalifikacje
NSRO będą wdrażane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz przy pomocy Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw.

52 Regionalne programy Operacyjne (RPO)‏
Podstawowe cele RPO związane są z podnoszeniem konkurencyjności poszczególnych regionów oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju. Cele te osiągane są poprzez zintegrowane oddziaływanie na tworzeniem warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia. Działania dla osiągnięcia określonych w RPO celów są koordynowane z działaniami podejmowanymi w ramach PO. W ramach RPO wsparciem zostaną objęte między innymi: - Inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe).

53 Program Operacyjny Kapitał ludzki
Celem niniejszego PO jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, a także podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, poprzez wyposażenie odbiorców wsparcia w kompetencje zwiększające konkurencyjność na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez zwiększenie możliwości dostępu do zatrudnienia, tworzenie warunków dla pełnej spójności społecznej, wzmocnienie adaptacyjności zasobów ludzkich i gospodarki oraz poprawę jakości pracy.

54 Program Operacyjny Kapitał ludzki
Zwiększanie szans utrzymania zatrudnienia wszystkich pracujących oraz uzyskanie zatrudnienia przez bezrobotnych bądź poszukujących pracy, jak również innych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, będzie następować poprzez oferowanie aktywnych form wsparcia, podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia. W celu zwiększenia możliwości podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, wprowadzane będą zachęty do podejmowania własnej działalności gospodarczej i promowane działania z zakresu przedsiębiorczości. Wsparciu osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie towarzyszyć będzie zwiększanie skuteczności funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz instytucji działających w obszarze polityki społecznej.

55 Ważną kwestią jest również antycypacja trendów ekonomicznych i zarządzanie zmianą gospodarczą.
W związku z tym niezwykle istotny jest rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, poprzez wsparcie dla małych firm w zakresie ich adaptacyjności, inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr, poprawę jakości zatrudnienia i wspieranie transferu wiedzy w przedsiębiorstwach.

56 W zakresie edukacji przewiduje się rozwijanie systemu kształcenia przez całe życie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji na wszystkich jej poziomach, dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Modernizacja systemu edukacji, mająca na celu przystosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy, zakłada działania ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych, wsparcie i promocję systemów kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość, oraz wspomaganie rozwoju systemu edukacji poprzez działania badawcze i analityczne.

57 Planuje się zapewnienie w ramach tego PO środków na stworzenie warunków rozwoju szkół wyższych i ośrodków akademickich. Celem PO jest również wzmocnienie zdolności polskiej administracji do wypełniania misji publicznej w nowoczesny i partnerski sposób i tworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego aktywnie zaangażowanego w sprawy publiczne

58 W ramach programu realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu budowę sprawnego i partnerskiego państwa, poprzez m.in. wsparcie zasad good governance, podnoszenie kompetencji kadry urzędniczej i wymiaru sprawiedliwości, wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania oraz rozwój współpracy administracji publicznej z partnerami społeczno-gospodarczymi. Ponadto w ramach PO „Kapitał ludzki” środki finansowe będą wydatkowane na realizację priorytetu „Profilaktyka, promocja zdrowia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa”.


Pobierz ppt "STRATEGIA EDUKACJI NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (EDUKACJI INFORMATYCZNEJ) NA LATA 2007-2013 CEL GŁÓWNY Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google