Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim

2 Wyniki egzaminu gimnazjalnego szkoły w latach Rok szkolny Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Stanin Część humanistyczna Część matematyczno - przyrodnicza 2009/201087stanin 4stanin /201153stanin 2stanin / język polski – stanin 5 historia - stanin 5 matematyka - stanin 4 przedmioty przyrodnicze - stanin 6

3 Wnioski do dalszej pracy na podstawie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna: Doskonalić: umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętność czytania i odbioru tekstów na poziomie dosłownym i przenośnym, dokonywanie celowych operacji na tekście – przekształcanie, umiejętność budowania wypowiedzi – argumentowanie i uzasadnianie (błędy rzeczowe), pisanie dłuższych form wypowiedzi ze zwróceniem uwagi na formę, temat, język, styl, ortografię i interpunkcję.

4 Część matematyczno – przyrodnicza: Zwiększyć: - ilość zadań złożonych, wymagających uzasadnienia wyniku, - częstość zapisywania związków za pomocą symboli chemicznych. Wymagać zapisywania w zadaniach wszystkich etapów pracy, nawet najprostszych obliczeń. Wykonywać podczas zajęć lekcyjnych więcej ćwiczeń, zadań z zastosowaniem wiedzy w praktyce i wykorzystaniem praw przyrody w życiu codziennym.

5 Zwrócić szczególną uwagę na kształcenie umiejętności selekcjonowania informacji, interpretacji, analizowania informacji w formie tekstu, tabeli, wykresu, schematu, mapy. Należy konsekwentnie egzekwować precyzyjne posługiwanie się terminami, pojęciami, słownictwem w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Doskonalić czytanie tekstów zadań ze zrozumieniem. Kształcić nawyki planowania rozwiązania oraz zapisywania obliczeń (zapisywanie w zadaniach wszystkich etapów pracy w formie graficznej). Położyć nacisk na staranność i poprawność zapisów.

6 Czynniki sprzyjające realizacji programu poprawy efektywności kształcenia Duże zaangażowanie nauczycieli w realizację przydzielonych zadań. Bardzo dobra współpraca zespołów samokształceniowych w przygotowywaniu testów diagnozujących oraz analizy wyników. Systematyczne odbywanie się zajęć wspierających rozwój uczniów (godziny w ramach KN, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, koła zainteresowań). Dobra współpraca z rodzicami. Systematycznie zwiększająca się świadomość uczniów dotycząca wartości nauki i jej wpływu na dalsze ich życie. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Nowej Soli.

7 Czynniki utrudniające realizację programu poprawy efektywności kształcenia Praca szkoły jest uzależniona od godzin odjazdów uczniów do domu. 1/3 uczniów dojeżdża do szkoły z pobliskich wiosek i ma mniejsze szanse na uczestniczenie w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Duże bezrobocie wśród rodziców naszych uczniów uniemożliwia pokrycie kosztów na wyjazdy edukacyjne (kino, teatr, muzeum, wystawa malarstwa i in.) i wycieczki krajoznawcze. Środowisko rodzinne licznej grupy uczniów nie stymuluje ich do twórczego rozwoju.

8 Przyczyny uzyskiwania przez uczniów niezadawalających wyników w nauce Zbyt częste prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami opartymi na słowie. Nawarstwiające się zaległości w nauce na przestrzeni lat np.: - kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem, - niestaranne pismo, które w efekcie staje się mało czytelne. Brak umiejętności świadomego korzystania z dóbr techniki (zbyt duża liczba godzin spędzanych przy grach komputerowych bez kontroli rodziców).

9 Niewielka stymulacja rozwoju intelektualnego przez środowisko rodzinne. Kłopoty rodzinne uczniów. Brak motywacji do wysiłku, gdyż bez względu na wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie będą przyjęci do szkoły średniej.

10 Wybrane zadania zrealizowane w ramach programu PEK ZadanieDziałania nauczycieli Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej (wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, doświadczanie nauki poprzez działanie). Część humanistyczna: zwiększenie ilości dłuższych prac pisemnych (np.: rozprawka, list, charakterystyka, sprawozdanie) oraz form użytkowych (np.: CV, zaproszenie, życiorys, ogłoszenie) dyscyplina pisania prac (określona liczba słów, zdań, rodzajów zdań), realizacja wybranych tematów w formie projektów (wyszukiwanie, selekcjonowanie wiadomości na dany temat)

11 ZadanieDziałania nauczycieli Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej (wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, doświadczanie nauki poprzez działanie) nauka poprzez zabawę (ortografia, interpunkcja), praca z tekstami źródłowymi, spotkania z interesującymi ludźmi w szkole i poza nią, zajęcia z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego (wykopaliska, odkrycia archeologiczne, prawybory parlamentarne, zwiedzanie lokalnych zakładów produkcyjnych).

12 ZadanieDziałania nauczycieli Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej (wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, doświadczanie nauki poprzez działanie) Część matematyczno – przyrodnicza: wdrożenie programu badającego kompetencje matematyczne Sesje z plusem, sprawdzanie wiedzy z zastosowaniem nowej formuły egzaminu,

13 ZadanieDziałania nauczycieli Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej (wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, doświadczanie nauki poprzez działanie) zwiększenie liczby zadań: - z wykorzystaniem wiedzy w praktyce, (np. koło żeglarskie, Dzień Wiosny), - kształtujących umiejętności wyszukiwania i opisywania faktów, związków i zależności między danymi i szukanymi w zadaniach. * * * testy egzaminacyjne (nauczycielskie, OKE, CKE) - wdrożenie uczniów do systematycznej pracy, - wzrost sprawności testowej tydzień egzaminacyjny,

14 ZadanieDziałania nauczycieli Realizacja zadań zwartych w harmonogramie działań dydaktyczno – wychowawczych Przyszłość w moich rękach. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów : - Czytam i rozumiem, - Znam historię i ją rozumiem - Liczę i rozumiem - Rozumiem świat

15 ZadanieDziałania nauczycieli Realizacja zadań wynikających z programu profilaktyczno - wychowawczego SPÓJRZ INACZEJ. Kształcenie i doskonalenie u uczniów umiejętności: argumentowania, prezentowania i uzasadniania własnego zdania, uczenie odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za podejmowane decyzje. rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji, czyli wygrany – wygrany.

16 Wnioski do pracy w roku szkolnym 2012/2013 Kontynuować działania, które przyczyniły się do poprawy efektywności kształcenia. Wprowadzić poziomowanie nauczania nie tylko języka angielskiego, ale też języka polskiego i matematyki, gdyż stworzy to szanse uczniom dobrym do intensywnego rozwoju, a uczniowie słabsi będą mogli w wolniejszym tempie nabywać umiejętności, jednocześnie będą bardziej stymulowani do pracy. Zwiększyć liczbę zajęć pozalekcyjnych ogólnorozwojowych, wprowadzając np. : szachy, brydż, origami, sudoku, kreatywne hobby.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google