Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co nowego?. Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy 26 października 2011 r. Tarnobrzeg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co nowego?. Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy 26 października 2011 r. Tarnobrzeg."— Zapis prezentacji:

1 Co nowego?

2 Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy 26 października 2011 r. Tarnobrzeg

3 Plan prezentacji Realizacja priorytetów MEN w roku szkolnym 2010/11 Kierunki polityki oświatowej 2011/12 Szkoła z pasją Zmiany w prawie oświatowym Dane statystyczne i wskaźniki Realizacja wspomagania

4 KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA Monitorowanie realizacji godzin określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela Monitorowanie realizacji podstawy programowej Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywanie przygotowanych przez nie ofert i materiałów

5 www.ko.rzeszow.pl zakładka nadzór pedagogiczny część wspomaganie

6 Jak szkoły i placówki wdrażają podstawę programową ? Czy uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji? Czy realizacja podstawy daje zamierzone efekty?

7

8

9 Rodzice w niewielkim stopniu są inicjatorami zajęć otwartych, warsztatów, imprez, zebrań klasowych i ogólnoszkolnych.

10 uczniowie: korzystali z księgozbioru podręcznego: 96% - kl. I; 98% - kl. II; odbywali lekcje w bibliotece z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych: 82% - kl. I; 80% - kl. II; uczyli się korzystania z centrum multimedialnego i technologii informacyjno- komunikacyjnej: 71% - kl. I i II; brali udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną: 71% - kl. I, 76% - kl. II;

11 nauczyciele: uczestniczyli w opracowywaniu propozycji dostosowania zbiorów do potrzeb uczniów: 64% - kl. I i II; współpracowali w inny sposób: 73% - kl. I, 75% kl. II (kiermasze, spotkania, aktyw biblioteczny).

12 Inicjatywa jest po stronie nauczyciela bibliotekarza Około ¾ bibliotekarzy organizuje różne formy zajęć dla uczniów Częstotliwość form współpracy: najczęściej 2-6 razy w roku Około 20% gimnazjów nie organizuje lekcji w bibliotece

13 Wszyscy nauczyciele powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Monitorowanie wykazało, że chociaż większość odwołuje się do zasobów biblioteki, to trudniej wnioskować o efektywnym współdziałaniu nauczycieli przedmiotów z nauczycielem bibliotekarzem. Współpraca polega przede wszystkim na uczestniczeniu uczniów w różnych formach działalności biblioteki szkolnej

14 Nauczyciele monitorowanych przedszkoli i szkół potwierdzili zapoznanie się z podstawą programową własnego przedmiotu lub etapu edukacyjnego. Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, w celu podniesienia efektywności procesu edukacyjnego nauczyciele powinni poznać podstawę programową nie tylko tego etapu edukacyjnego, który ich dotyczy bezpośrednio, ale również etapu poprzedzającego i następującego po nim. Dyrektorzy powinni podjąć skuteczne działania mobilizujące nauczycieli do zapoznania się z podstawą programową

15 Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych - zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. W tym celu zaleca się korzystanie z obserwacji bezpośrednich, realizowanie projektów, stosowanie metod aktywizujących, wygospodarowanie czasu na doświadczenia i eksperymenty, organizowanie wycieczek. W wielu gimnazjach nie dostosowuje się realizacji zajęć edukacyjnych do zaleceń wskazanych w podstawie programowej: w zbyt małym stopniu stosowane są metody poglądowe, praktyczne, doświadczenia, obserwacje, filmy

16

17 Szkoły organizują przede wszystkim zajęcia zwiększające szanse uczniów mających trudności w nauce. Oferta zajęć jest bardzo bogata. Szkoły podstawowe i gimnazja powinny wzbogacić ofertę świetlicy, zwiększyć ofertę zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz objąć nimi większą liczbę uczniów

18 KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów

19

20 W każdym uczniu drzemie jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe możliwości i pasje. Niezmiernie ważne jest nie tylko rozbudzanie tych pasji, ale umiejętne ich rozwijanie. KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA

21 KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.

22 KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA Indywidualne podchodzenie do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań jest jednym z najważniejszych zadań szkoły. Dla zapewnienia możliwie najlepszych efektów konieczne jest włączenie w ten proces wielu podmiotów. Dlatego w roku szkolnym 2011/2012 będziemy zachęcać jak największą liczbę uczestników do aktywnego angażowania się w tworzenie bogatej oferty edukacyjnej. W ten sposób chcemy przyczynić się do zmiany oblicza szkoły, aby stawała się ona miejscem coraz bardziej przyjaznym oraz lubianym przez uczniów. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawi, że nauka będzie dla uczniów szczególnie pasjonująca.

23 Uczeń jest najważniejszy Rodzice są współtwórcami szkoły Nauczyciel rozbudza pasje uczniów Dyrektor jest liderem postępu w szkole Szkoła to nie tylko lekcje KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA

24 KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA rodzice troszczą się o jakość edukacji oczekują skutecznej pracy wymagają od organu prowadzącego interweniują konstruktywnie współpracują ze szkołą

25 KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA będą zamieszczane informacje o tym, w jaki sposób zaangażować poszczególne podmioty w życie szkoły, znajduje się ogólnopolska mapa szkół wzorcowo realizujących działania z pasją, są scharakteryzowane projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe najszerzej obecne w szkołach.

26

27

28 Wszystkie pięciolatki są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

29 Likwidacja liceów profilowanych. Likwidacja szkół liceów i techników uzupełniających. Likwidacja szkół dla dorosłych: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, chcąc uzupełnić wykształcenie ogólne lub zawodowe, będą w szkole ogólnokształcącej dla dorosłych uzupełniali wykształcenie ogólne a na kursach zawodowych będą zdobywali potrzebne kwalifikacje zawodowe;. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

30 Podział zawodów na kwalifikacje. Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzane osobno w trakcie trwania nauki szkolnej a egzaminy będą obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe będą szkołami 3 letnimi. Absolwenci gimnazjów będą mogli realizować obowiązek nauki jedynie w następujących szkołach: trzyletniej szkole zawodowej, czteroletnim technikum lub liceum ogólnokształcącym.

31 KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA Zmiany wejdą w życie od 1 września2012 r. Ustalona minimalna liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ustalony tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla każdej klasy. Pozostałe elementy planu nauczania i arkusz organizacji – w rękach dyrektora.

32 Wyniki egzaminów podane będą z sześciu zakresów: język polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny (podstawa i rozszerzenie). Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu Dla każdego zakresu będą podane dwie liczby: wynik procentowy (odsetek punktów, które zdający zdobył za wykonane zadania) i centylowy (odsetek liczby uczniów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy).

33 KOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAKOKOOODDDDZZIIAAŁŁWWSSPPOOMMAAGGAANNIIAAODDZIAŁWSPOMAGANIA W przedszkolach i gimnazjach nowe zasady od września 2011 w pozostałych od 2012 Rozpoznanie potrzeb ucznia w szkole Specjalne potrzeby edukacyjne Konieczność działania zespołowego: diagnoza plan działań

34

35

36 Analiza danych statystycznych za rok szkolny 2010/2011

37

38 Tendencja wzrostowa w Rzeszowie i Krośnie, spadkowa w Przemyślu Liczba nauczycieli korzystających z bibliotek stanowi 17% ogółu czytelników (5 907 na 34 012) Najwięcej nauczycieli w Krośnie (od 19% do 38%), najmniej w Przemyślu i Tarnobrzegu (od 9% do 18%) Najmniejszy procentowy udział nauczycieli w Przemyślu (9%), największy – w Lesku (338%)

39 Wzbogacanie zbiorów 2002 - 2011

40 Dzienna liczba czynności na jednego pracownika

41

42

43 Biblioteka liczba pracowników liczba czytelników na pracownika dzienna liczba wypożyczeń udostępnień w czytelni udzielonych informacji opisów do bazy OPAC Przemyśl 132031254,90,7 Jarosław 437818813,20,8 Lubaczów 4324201013,21,2 Przeworsk 43462384,51,3 Razem 252731677,50,9

44 Biblioteka liczba pracowników liczba czytelników na pracownika dzienna liczba wypożyczeń udostępnień w czytelni udzielonych informacji opisów do bazy OPAC Rzeszów 754221255,93,9 Dębica 3507191312,91,4 Kolbuszowa 25441351,21,6 Leżajsk 2,057061130,7-1,0 Łańcut 3376221211,41,1 Mielec 3528271212,90,8 Sędziszów 3961032,8 Strzyżów 26231979,92,2 Razem 25,0548319137,52,1

45 Jeśli dane nie są przeobrażane w informacje, które staną się podstawą rozwijania zasobów wiedzy, a ta – źródłem mądrości, traci się więcej, niż zyskuje Philip Kotler

46 http://badania.ibe.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid =91

47 dziękuję


Pobierz ppt "Co nowego?. Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy 26 października 2011 r. Tarnobrzeg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google