Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo wielkopolskie SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA ANALIZA, INTERPRETACJA, WNIOSKI Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo wielkopolskie SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA ANALIZA, INTERPRETACJA, WNIOSKI Poradnie psychologiczno-pedagogiczne."— Zapis prezentacji:

1 Województwo wielkopolskie SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA ANALIZA, INTERPRETACJA, WNIOSKI Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli Biblioteki Pedagogiczne

2 NADZÓR PEDAGOGICZNY WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EWALUACJA PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE TECHNIKA PORADNIEPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE OŚRODKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CAŁOŚCIOWA 11209334711 EFEKTY 265234457300 ZARZĄDZANIE 152612403120 ŁĄCZNIE 529855118141131 ŁĄCZNIE 255 TYP PLACÓWKI RODZAJ EWALUACJI

3 NADZÓR PEDAGOGICZNY WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EWALUACJA KALISZ KONIN LESZNO PIŁA POZNAŃ ŁĄCZNIE CAŁOŚCIOWA 1081172359 EFEKTY 281517 56133 ZARZĄDZANIE 137772963 ŁĄCZNIE 51303531108255 DELAGATURA RODZAJ EWALUACJI

4 Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA ABCDEABCDEABCDE Poradnie psychologiczno- pedagogiczne 271---91--271-- Ośrodki doskonalenia nauczycieli 1----1----1---- Biblioteki pedagogiczne 1-----1----1--- POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ EFEKTY Placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Placówka doskonali efekty swojej pracy. TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

5 SPEŁNIANIE KRYTERIÓW Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane SUKCESY 1.Poradnie p-p uwzględniając potrzeby klientów, udoskonalają i poszerzają ofertę placówki np. o nowe formy diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej dla różnych grup dzieci i młodzieży; 2.Ośrodki doskonalenia nauczycieli mają nowoczesną ofertę edukacyjną, w tym szkolenia w miejscu pracy nauczycieli, prowadzenie szkoleń na odległość (e-learning), warsztaty, ponadregionalne, krajowe projekty unijne, granty KO itp.; 3.Bibliotek a pedagogiczn a wspomaga nauczycieli w doskonaleniu zawodowym poprzez ofertę informacyjną i bibliograficzną w zakresie awansu zawodowego, pozycji metodycznych, dydaktycznych itp. 4.Pracownicy w placówkach dbają o zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, które pozwalają zaspokajać potrzeby klientów. PROBLEMY 1.Zainteresowanie usługami poradni psychologiczno- pedagogicznych przewyższa często możliwości ich świadczenia; 2.Analizy, wnioski/rekomendacje formułowane w placówkach, w związku z uzyskiwanymi informacjami dot. potrzeb klientów są często bardzo ogólne, co utrudnia planowanie, modyfikowanie i doskonalenie pracy. Placówka prowadzi działania pozwalające osobom korzystającym z jej oferty zaspokajać ich potrzeby. Osoby korzystające z oferty placówki uzyskują wsparcie pozwalające im rozwijać się i odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości oraz nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie ze swoimi potrzebami. W placówce analizuje się potrzeby osób korzystających z oferty placówki i na tej podstawie wprowadza się zmiany w ofercie. W placówce analizuje się działania podejmowane w zakresie udzielania wsparcia osobom korzystającym z oferty placówki, a także możliwości uzyskiwania przez te osoby nowych wiadomości i umiejętności i na tej podstawie formułuje się wnioski. Wnioski przyczyniają się do planowania nowych, jakościowo lepszych propozycji oraz do wzbogacania oferty placówki.

6 SPEŁNIANIE KRYTERIÓW Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Osoby chętnie korzystają z oferty placówki. W placówce dokonuje się analizy atrakcyjności oferty i na tej podstawie wprowadza się zmiany. Zdanie osób korzystających z oferty placówki jest wykorzystywane do podniesienia atrakcyjności oferty placówki. SUKCESY 1.Osoby korzystające z oferty poradni pp np. nauczyciele oraz specjaliści szkolni cenią sobie warsztatowe formy pracy, konsultacje oraz obserwacje dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, ustalanie form terapii i sposobu pracy, co sprzyja nabywaniu kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych nauczycieli; 2.Oferta odn została wzbogacona o interesujących wykładowców, tematykę i formy zajęć oraz wykorzystanie wyposażenia informatycznego zgodnie z oczekiwaniami osób korzystających; 3.Biblioteka pedagogiczna oferuje wzbogacony księgozbiór oraz organizuje specjalistyczne zajęcia dla grup czytelniczych. PROBLEMY 1.PPP- wydłużające się terminy badań; ograniczone możliwości prowadzenia terapii; niesystematyczne kontakty z nauczycielami i specjalistami szkolnymi;

7 SPEŁNIANIE KRYTERIÓW Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki Osoby korzystające z oferty placówki akceptują zasady współpracy z placówką. W placówce analizuje się poziom satysfakcji osób korzystających z oferty placówki oraz wyciąga się i wdraża wnioski z tych analiz. W placówce diagnozuje się potrzeby osób korzystających z oferty placówki, systematycznie zbiera się informacje pochodzące od tych osób oraz modyfikuje się działania w miarę potrzeb. Placówka doskonalenia nauczycieli i biblioteka pedagogiczna systematycznie współpracują z nauczycielami. SUKCESY 1.Poradnie p-p dostosowują zakres działania poradni oraz czas pracy do potrzeb osób korzystających, badają skuteczność swojej działalności, wprowadzają ofertę odpowiadającą potrzebom środowiska szkolnego; oferują szybką pomoc w sytuacjach kryzysowych ; 2.ODN systematycznie współpracuje z nauczycielami, na ich potrzeby opracowuje programy nauczania oraz materiały metodyczne, upowszechnia najnowsze osiągnięcia teorii kształcenia oraz jego pomiaru; 3.Biblioteka Pedagogiczna np. Wdraża dwuletni program: "Pozyskiwanie nauczycieli – czytelników, który poszerza ofertę dla nauczycieli zgodnie z ich oczekiwaniami. PROBLEMY 1.Potwierdzenie efektywności pracy placówek opiera się głównie na zbieraniu opinii respondentów, rzadziej związane są z diagnozą potrzeb pozwalającą na strategiczne decyzje dot. zmiany oferty i wprowadzania nowych rozwiązań; 2.Poziom prowadzonych analiz, rekomendacji oraz wniosków jest często bardzo ogólny co utrudnia planowanie, modyfikowanie i doskonalenie pracy.

8 FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY PLACÓWKA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA ABCDEABCDEABCDE Poradnie psychologiczno- pedagogiczne 233--161--143-- Ośrodki doskonalenia nauczycieli -1----1----1--- Biblioteki pedagogiczne 2----2----2---- POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

9 FUNKCJONUJE PRACA W ZESPOŁACH SPEŁNIANIE KRYTERIÓW Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w placówce, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. SUKCESY 1.Zespoły pracowników placówek konsultują podejmowane zadania oraz ustalają wspólną strategię pracy; konsultują się w sprawach merytorycznie trudnych; zawiązywane są zespoły zadaniowe. 2.Stałą praktyką jest ewaluacja sposobu pracy np. poszczególnych pracowni; PROBLEMY 1.Planowanie działań zespołu rzadko wynika z analiz efektów pracy. Pracownicy rzadko definiują efekt pracy zespołowej, nie formułują wniosków z wartościowania rezultatów swojej pracy; 2.Często powtarza się ocena wyników pracy placówki w formie spontanicznej refleksji.

10 SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW SUKCESY 1.Placówki często rozwijają i wzbogacają formy nadzoru pedagogicznego o autoewaluację, superwizję ekspercką, planowe i strategiczne dokształcanie zawodowe pracowników itd.; przydzielanie zadań wg kompetencji pracowników; 2.Ewaluacja wewnętrzna dot. potrzeb klientów oraz organizacji placówki spowodowała np. zwiększenie szybkości obrotu książkami, doskonalenie kontaktu z czytelnikami, wzbogacenie księgozbioru, doboru czasopism. 3.W wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego zaplanowano zwiększenie ilości wyjazdów do szkół, według ich potrzeb oraz w czasie dogodnym dla nauczycieli i rodziców. PROBLEMY 1.Wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego nie są podstawą zmian w planowaniu pracy i działalności placówki; 2.Prowadzona ewaluacja wewnętrzna w większym stopniu ma potwierdzać i uzasadniać prowadzone działania niż prowadzić do rzeczywistych zmian. Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w placówce. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy placówki. Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki i są wykorzystywane do rozwoju placówki.

11 PLACÓWKA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie zadań placówki. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie placówki w celu poprawy warunków realizacji zadań placówki. SUKCESY 1.Wzbogacanie zasobów bibliograficznych oraz informatycznych bibliotek wg potrzeb środowiska lokalnego; 2.PPP dbają o pełny dostęp pracowników do testów i narzędzi diagnostycznych oraz pomocy i środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas terapii; 3.Prace modernizacyjne w budynkach oraz dbałość o bazę techniczno- informatyczną sprzyja podnoszeniu jakości świadczonych usług. PROBLEMY 1.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dysponują skromnymi warunkami lokalowymi, które uniemożliwiają prowadzenie terapii grupowej oraz zajęć warsztatowych;


Pobierz ppt "Województwo wielkopolskie SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA ANALIZA, INTERPRETACJA, WNIOSKI Poradnie psychologiczno-pedagogiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google