Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Każde dziecko, każdy uczeń może odnieść sukces !!! Kuratorze, Dyrektorze, Nauczycielu, bądź PROMIENISTY by mu to umożliwić !!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Każde dziecko, każdy uczeń może odnieść sukces !!! Kuratorze, Dyrektorze, Nauczycielu, bądź PROMIENISTY by mu to umożliwić !!!"— Zapis prezentacji:

1 Każde dziecko, każdy uczeń może odnieść sukces !!! Kuratorze, Dyrektorze, Nauczycielu, bądź PROMIENISTY by mu to umożliwić !!!

2 1.,,Świat zmienia się fantastycznie szybko. Młodzież przeżywa wielkie niepokoje, przygotowując się do innego, niż nasze nieznanego zadania, życia. W ich ręce przejdzie Naród, Państwo.... 2. Nauczyciel to nie zawód. Tyle zawodów, niestety, dzisiaj zawodzi. Ale wy zawieść nie możecie! Kardynał Stefan Wyszyński

3 Witam Panie i Panów Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Pracowników Starostw Powiatowych, Urzędów Miasta, Urzędów Gmin, Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, Przedstawicieli Związków Zawodowych Pracowników Kuratorium Oświaty

4 Rozpoczyna się rok szkolny 2007/8. Kierownictwo Kuratorium Oświaty przystępuje do pracy w składzie Podkarpacki Kurator Oświaty - Maciej Karasiński Wicekurator – Jerzy Cypryś Wydział Nadzoru Pedagogicznego- Alina Pieniążek, Andrzej Bajorski Wydział Monitorowania i Wspomagania Edukacji – Marek Kondziołka Wydział Pragmatyk Zawodowych, Organizacji i Finansów – Kazimiera Stachurska Z-ca Dyr. WPZOiF/Główna Księgowa - Grażyna Kalandyk Kierownik Oddziału WNP KO w Tarnobrzegu – Elżbieta Gołąbek Kierownik Oddziału WNP KO w Przemyślu – Andrzej Huk Kierownik Oddziału WNP KO w Krośnie – Ewa Starowiejska

5 Nowym Dyrektorom Serdecznie Gratulujemy Życzymy wytrwałości, sukcesów, pokoju ducha. Oczywiście zdrowia dla Was i Waszych Bliskich

6 Prośba o spokój w szkole w okresie politycznych niepokojów. Chrońmy dzieci rodziców i szkoły.

7 Kierunki polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2007/2008

8 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2007/2008: 1. Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu: Zero tolerancji dla przemocy w szkole. 2. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. 3. Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych. 4. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach (zastosowanie technologii informatycznej i komunikacyjnej ).

9 Priorytety Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2007/2008 : 1.Efektywne wykorzystanie czasu pracy szkoły przeznaczonego na zajęcia edukacyjne. 2. Funkcjonalność programów szkolnych w działalności edukacyjnej szkoły.

10 1. Zasadniczy cel nadzoru pedagogicznego : Dla Kuratorium, Dyrektora - uchwycić istotę problemów, dostrzec, zidentyfikować istotne problemy w pracy szkół znaleźć właściwe rozwiązanie ( co utrudnia osiąganie podstawowych celów, jak przygotować ucznia do egzaminów zewnętrznych, do życia, jak wychować dobrego człowieka, patrzmy kto do nas przychodzi i zastanówmy się nad tym kogo chcemy posłać dalej, z jakimi doświadczeniami, umiejętnościami czy będzie to człowiek otwarty ? ). Jaką rolę mają aksjologiczne podstawy edukacji - etyka, wartości. Powinności nauczyciela: Jak postępować etycznie ucząc ? i Jak ucząc, przysposabiać do postępowania etycznego Inne Zadania Priorytetowe :

11 2. Współpraca z JST : a. Lokalne strategie oświatowe. Podziękowania dla powiatów. b. Pomoc w pozyskiwania środków unijnych. Fundusze Strukturalne. 3. Wojewódzki Zespół do spraw wychowania patriotycznego – otwarcie na inicjatywy, konkursy na działania szkół o charakterze patriotycznym, na współpracę z JST, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi by wesprzeć działania szkół. Propagowania programu Patriotyzm Jutra. Powiatowe i gminne zespoły. Patriotyzm historyczny i współczesny (działalność charytatywna krwiodawstwo, wolontariat, deklarowanie oddania swoich narządów po śmierci ). 4. Wspieranie szkolnictwa zawodowego. Aktywność i promowanie dobrych rozwiązań. Współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych. Wczesna orientacja zawodowa w gimnazjach. Zaangażowanie JST. Kontynuacja podjętych działań. 5. Bezpieczna szkoła dla wszystkich. Nowe wyzwania.Zagrożenia również dla nauczycieli. System szkoleń. BRD. Rozpoznawanie ofiar przemocy. Monitoring. Jednolity strój szkolny - popularyzacja idei stroju szkolnego. 6. Wychowawcza rola szkoły. Wybór uczniów do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i PKO. Kodeks uczniowski. 7.Wzmocnienie roli rad rodziców w szkołach. Zmiana w ustawie – wdrożenie.

12 8. Egzaminatorzy –wskaźnik do pracy szkoły lepsze wyniki na egzamniach zewnętrznych. 9. Liderzy przedmiotowi. Aktywna współpraca z grupami nauczycieli – zaproszenie do współpracy. Serdeczne podziękowania. Mamy ich około 350. 10. Wyniki zewnętrzne a plany pracy szkoły. Gratulacje za wyniki ale... Unieważnienia, niskie wskaźniki w wielu szkołach nakazują intensywną pracę. Konieczne próbne egzaminy mimo że OKE nie będzie przeprowadzać. Egzamin z j.obcego w gimnazjum 2009 i matematyka na maturze w 2010 zmuszają do poszukiwań – jak pomóc szkole, nauczycielowi i uczniowi ?! Większa świadomość na egzaminie maturalnym przy wyborze poziomu. 11. Efektywność ostatnich dni nauki szkolnej. Ciągle jest to problem. 12. EWD – kontynuacja doskonalenia. Intensywna praca CKE i OKE. Jest ścisły związek między wynikami po gimnazjum a wynikami na maturze. Czy robimy dość by analizować ucznia na wejściu ? 13. Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniami wymagającymi specjalnej troski. a. Konkursy – etap międzynarodowy z informatyki. Zmiany w konkursach. Zwiększenie liczbę uczestników drugiego etapu. 2 językowe: niemiecki – stowarzyszenie działające przy Instytucie Goethego, j. angielskiego- Wszechnica w Krośnie, konkurs z informatyki – organizator CKUiDN w Mielcu. Zajęcia pozalekcyjne – wykorzystać środki na wyrównywania szans. Placówki wychowania pozalekcyjnego – MDK. Piknik naukowy. Wojewódzkie Centrum Wspierania Uzdolnień. Portal internetowy KO. Doskonalenie nauczycieli. b. Szkolnictwo specjalne. 14. Realizacja programu wsparcia dla historycznych wycieczek szkolnych.

13 15. Tworzenie warunków do upowszechniania wychowania przedszkolnego. 30% dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym – 9 miejsce w kraju. 60 przedszkoli alternatywnych. 10 nowych - publicznych przedszkoli. Potrzeba nowych. Ciekawe wyniki badań 6- latków. Konieczność objęcia diagnozowaniem, pomocą zdrowotną i wychowaniem fizycznym !!! Udostępnić sale sportowe przedszkolakom !! 16. Nauczyciel wychowujący do wartości – nagroda kuratora dziękuje za wnioski 17. Program doskonalenia pracy szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie edukacji ogólnotechnicznej i zawodowej : Osiągnięcie przez szkoły i placówki warunków do pełnej realizacji kształcenia ogólnotechnicznego i zawodowego. Cele szczegółowe: a. Zapewnienie przez dyrektora szkół warunków do pełnej realizacji podstawy programowej z techniki. b.Doskonalenie umiejętności metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej. c. Rozwijanie umiejętności organizowania, planowania i wykonywania zadań technicznych d. Tworzenie lokalnych koalicji w zakresie edukacji ogólnotechnicznej i zawodowej. 18. Przeprowadzanie rekolekcji w szkołach. Prosimy o analizę – czy działania są świadome i wspólne : katechety, dyrektora i rady pedagogicznej ? Rekolekcje są ważnym działaniem wychowawczym. Wykorzystajmy okazję.

14 Zgoda Kuratora na zatrudnienie Dyrektor szkoły ma obowiązek wystąpić do Kuratora Oświaty po wyczerpaniu wszelkich działań zmierzających do pozyskania nauczyciela z kwalifikacjami. Wyrażam zgodę wyłącznie w przypadku: podjęcia dokształcania w zakresie nauczanego przedmiotu, wyczerpaniu możliwości zatrudnienia nauczyciela z kwalifikacjami (urząd pracy, propozycja nauczycielom zatrudnionym w innej szkole itp..), zgłoszenia w Banku ofert pracy na stronie Kuratorium. Kurator wyraża zgodę na zatrudnienie a nie na przydzielenie w danym roku szkolnym nauczania przedmiotu do którego nauczyciel nie posiada kwalifikacji (jako uzupełnienie etatu).

15 Powierzanie stanowisk dyrektorów ( do JST ) Przeprowadzanie postępowań konkursowych należy przeprowadzać w takim terminie aby spokojnie bez zbędnego pośpiechu powierzyć stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Powierzenie obowiązków dyrektora może nastąpić tylko i wyłącznie do 6 miesięcy. Nie można przedłużyć na kolejny okres np. do końca roku szkolnego.Także innej osobie. Proponuję rozważyć, przez organy prowadzące, podjęcie działań umożliwiających w sytuacjach wyjątkowych (np. przejście dyrektora szkoły w ciągu roku szkolnego na emeryturę przed upływem kadencji, śmierć, odwołanie ze stanowiska przez organ prowadzący) powierzenie stanowiska dyrektora nauczycielom spełniającym wymagania określone przepisami rozporządzenia ( np. posiadających ukończone zarządzanie oświatą. W przypadku nieobecności dyrektora (urlop, zwolnienie lekarskie nie stosujemy art. 36a ust4a – p.o. tylko art. 39 ust. 7 - zastępstwo wicedyrektor lub nauczyciel wskazany przez organ prowadzący – na czas nieobecności dyrektora. Proszę o przesłanie do Kuratorium do końca października decyzje powierzające stanowiska dyrektorów od 1 września 2007 r.

16 Awans zawodowy Proszę o zwrócenie nauczycielom uwagi o rzetelne przygotowywanie dokumentacji dołączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (na 1149 wniosków - 335 miało braki formalne, wydłużenie czasu postępowania kwalifikacyjnego ). Nieprawidłowości przy zatwierdzaniu planów rozwoju zawodowego np. data zatwierdzenia planu wrzesień 2003 w podstawie prawnej powoływanie rozporządzenia z grudnia 2004 r. Ocena pracy dyrektora Z wnioskiem o dokonanie oceny pracy zawodowej należy wystąpić w ciągu roku szkolnego ale nie w czerwcu. kres urlopu wypoczynkowego wstrzymuje bieg terminu postępowania oceniającego ).

17 Informacja na temat realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowanego w 2007 rok zgodnie z założeniami Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2007 Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Do ogłoszonego konkursu – w ramach programu - można było zgłaszać projekty tworzące warunki do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych także w czasie wolnym uczniów ( popołudnia, soboty, okres ferii letnich). W określonym na dzień 5 czerwca terminie wpłynęło 675 wniosków na kwotę ponad 13 mln zł. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono 283 projekty i rozdysponowano całą przewidzianą dla Województwa Podkarpackiego kwotę, to jest 4 520 449 zł. W zakwalifikowanych programach w różnego rodzaju zajęciach weźmie udział 65 738 uczniów, w tym : - 35 520 uczniów szkół podstawowych - 22 672 uczniów gimnazjów - 7 546 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno- wychowawczych.

18 1.Dodatkowe środki na zakup podręczników szkolnych dla klas 0 – III szkoły podstawowej oraz mundurki szkolne dla szkół podstawowych i gimnazjów – przedłużony termin składania wniosków dla gmin do 6 września ( zapowiedzi MEN w sprawie zmiany art. 64 w sprawie mundurków szkolnych w szkołach scpcjalnych). 2. Środki na realizację programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole – 225.122 zł na sfinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego – konkurs zostanie ogłoszony po otrzymaniu wytycznych z MEN. 3. Środki na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 758.221 zł – podział środków między samorządy nastąpi na podstawie wykazów otrzymanych z OKE w Krakowie-wystąpiono o środki 23-8-2007. MEN zapowiada uproszczenie procedury przekazywania środków do JST.

19


Pobierz ppt "Każde dziecko, każdy uczeń może odnieść sukces !!! Kuratorze, Dyrektorze, Nauczycielu, bądź PROMIENISTY by mu to umożliwić !!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google