Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM a dostosowywanie zakresu kształcenia do potrzeb rynku pracy   Wydział Edukacji, Kultury,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM a dostosowywanie zakresu kształcenia do potrzeb rynku pracy   Wydział Edukacji, Kultury,"— Zapis prezentacji:

1 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM a dostosowywanie zakresu kształcenia do potrzeb rynku pracy   Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu 26 lutego 2009 r.

2 13 jednostek organizacyjnych, w tym:
EDUKACJA POWIATOWA: 2008/2009 13 jednostek organizacyjnych, w tym:  7 szkół ponadgimnazjalnych: ZSO nr 1 (20/621), II LO (15/475), w tym 5 prowadzących kształcenie zawodowe: ZSOiZ (23/599), ZSE (19/575), ZSHiU (21/554), ZSM (21/537), ZSB (17/474)  Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (17/123) ponad uczniów w 153 klasach  5 placówek oświatowych: MDK, PPP, MOS, PMOS, PCEiKK (PODN + Biblioteka Pedagogiczna + Bursa Szkolna) 374,38 etatów pedagogicznych oraz 133, pracowników niepedagogicznych

3 SYSTEM EDUKACJI W POLSCE
Zadania powiatu: Krok 3. Utworzenie szkół policealnych - od 1 IX roku K 3 K 3 K 2 Krok 2. Utworzenie szkół uzupełniających - od 1 IX roku K 1 Krok 1. Utworzenie sieci szkół ponadgimnazjalnych - od 1 IX roku Krok rok szkolny 2009/2010 Próba utworzenia szkół dla dorosłych w trybie zaocznym

4 PROPORCJE TYPÓW SZKÓŁ - TENDENCJE (EWALUACJA)
Spadek liczby klas LO (docelowo w najbliższych 4-5 latach: 35% - 33%) Zdecydowany wzrost klas T- z 24% w 2002 do 42% w 2008 r. (docelowo - 45%); utrzymanie liczby oddziałów ZSZ na poziomie ok. 20%

5 Oferta edukacyjna (dla młodzieży) bolesławieckich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010
Oferta na rok 2009/2010 to ogółem 41 oddziałów, w tym: 14 oddziałów liceum ogólnokształcącego (34% wszystkich oddziałów), oddziałów technikum (39%) 11 zasadniczej szkoły zawodowej (27%).

6 Zawód/kierunek kształcenia
Nazwa typu szkoły Zawód/kierunek kształcenia Liczba oddziałów ZSO nr 1- I Liceum Ogólnokształcące - 6 II Liceum Ogólnokształcące 5 ZSE - IV Liceum Ogólnokształcące 2 ZSE - Technikum nr 4 technik elektronik 1 technik informatyk technik teleinformatyk ZSE - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 monter elektronik ZSHiU - Technikum nr 5 technik handlowiec technik logistyk technik spedytor ZSHiU – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 sprzedawca wielozawodowa (zawody usługowe), m.in. fryzjer, cukiernik, piekarz, krawiec, itp. ZSOiZ - III Liceum Ogólnokształcące ZSOiZ - Technikum nr 3 technik ekonomista technik hotelarstwa technik żywienia i gospodarstwa domowego technik obsługi turystycznej ZSOiZ – Zasad. Szkoła Zawodowa nr 3 kucharz małej gastronomii ZSM - Technikum nr 1 technik mechatronik technik pojazdów samochodowych ZSM - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów sam. / monter mechatronik 0,5 + 0,5 ślusarz + operator obrabiarek skrawających ZSB -Technikum nr 2 technik budownictwa technik architektury krajobrazu technik geodeta ZSB - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 murarz wielozawodowa (zawody budowlane) technolog robót wykończeniowych w budownictwie

7 Oferta edukacyjna naszych szkół na rok szkolny 2009/2010 zawiera 41 oddziałów (rekrutacja elektroniczna). Z danych demograficznych uzyskanych z poszczególnych gmin naszego powiatu wynika, że liczba absolwentów gimnazjów z terenu powiatu pozwala utworzyć w nowym roku szkolnym jedynie 35 klas pierwszych.

8 KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - 2008/2009
TYP SZKOŁY – TECHNIKUM SZKOŁA ZAWÓD, tj. TECHNIK ZSE elektronik, informatyk, telekomunikacji ZSHiU handlowiec, logistyk, spedytor ekonomista: finanse i rachunkowość ZSOiZ ekonomista: bankowość i ubezpieczenia oraz rachunkowość i podatki żywienia i gospodarstwa domowego*, hotelarstwa, obsługi turystycznej kucharz oraz technik obsługi turystycznej ZSM mechanik: naprawa i obsługa pojazdów samochodowych oraz aparatura kontrolno– pomiarowa i autom. przemysłowa. mechatronik, pojazdów samochodowych ZSB budownictwa , ochrona środowiska , architektury krajobrazu, geodeta 16 kierunków kształcenia na poziomie technikum: - technika ponadgimnazjalne - technika uzupełniające * TYP SZKOŁY - ZSZ SZKOŁA KIERUNEK KSZTAŁCENIA ZSE monter elektronik ZSHiU sprzedawca ZSOiZ kucharz małej gastronomii ZSM mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających ZSB murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie 10 kierunków kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej + oddziały wielozawodowe (21 zawodów)

9 Nowe tendencje – nowe kierunki kształcenia zawodowego (2009/2010)
Każdego roku – dyrektorzy podejmują próbę rozszerzenia oferty kształcenia, w tym wprowadzają nowe kierunki kształcenia zawodowego. I tak: Zespół Szkół Elektronicznych proponuje zawód technik teleinformatyk (zgodnie z ogólnokrajową tendencją na rynku pracy nadal istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie). Zespole Szkół Handlowych i Usługowych podejmie po raz drugi próbę utworzenia klasy w zawodzie technik spedytor (por. partnerski projekt UE), zaś Zespół Szkół Budowlanych Handlowych ponowi ofertę w zawodzie technik geodeta (w ubiegłym roku utworzono ½ oddziału).

10 Analiza danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu
Analizie poddano informację nt. sytuacji osób bezrobotnych notowanych w I półroczu 2008 roku Spośród 508 zawodów do analizy wybrano 24 zawody, które posiada największa liczba osób bezrobotnych, tj. 57 % ogółu zarejestrowanych w PUP. Analizie poddano: Ranking zawodów dominujących wśród bezrobotnych Ranking zawodów o największym napływie bezrobotnych Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie d) Ranking zawodów deficytowych

11 % absolwentów w ogólnej liczbie bezrobotnych: 12 osób z 1887 = 0,6%
a) Bezrobotni –zawody dominujące L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety absolwenci 1. 000000 Bez zawodu 531 323 45 2. 522107 Sprzedawca 243 214 3 3. 341902 Asystent ekonomiczny 185 156 11 4. 722204 Ślusarz 110 5 5. 311502 Technik mechanik 82 2 1 6. 512201 Kucharz 74 67 7. 712102 Murarz 64 8. 743304 Krawiec 60 57 9. 913207 Sprzątaczka 52 10. 743604 Szwaczka 47 11. 311204 Technik budownictwa 44 21 12. 932104 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 42 24 13. 723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 34 14. 419101 Pracownik biurowy 32 27 15. 714101 Malarz budowlany 16. 321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 31 25 17. 341501 Handlowiec 26 18. 631102 Robotnik leśny 10 19. 732102 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych 20. 741203 Piekarz 14 21. 241102 Ekonomista 18 22. 713604 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 23. 722304 Tokarz 24. 732406 Zdobnik ceramiki 25. OGÓŁEM: 1887 1146 69 % absolwentów w ogólnej liczbie bezrobotnych: 12 osób z 1887 = 0,6%

12 b) Ranking zawodów o największym napływie bezrobotnych wg zawodów
L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety absolwenci 1. 522107 Sprzedawca 263 222 31 2. 341902 Asystent ekonomiczny 190 156 42 3. 722204 Ślusarz 104 2 4. 311502 Technik mechanik 93 9 5. 712102 Murarz 74 1 6. 512201 Kucharz 58 43 7. 743604 Szwaczka 8. 341501 Handlowiec 55 12 Uwaga: potencjalna sytuacja problemowa to liczba bezrobotnych w zawodach o największym napływie, tj. sprzedawca i handlowiec (ZSHiU) c) Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie L.p. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 1. 7121 Murarze i pokrewni 0,4179 2. 5122 Kucharze 0,3265 3. 7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 0,3125 4. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 0,2647 5. 5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 0,2531 6. 3115 Technicy mechanicy 0,2472 7. 3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 0,1818 Uwaga: należy rozważyć docelowe wyposażanie absolwentów w/w zawodów (w tym mechanicy i technicy mechanicy) w dodatkowe umiejętności (certyfikaty) (ZSM)

13 w grupie zawodów deficytowych znajdują się: robotnik gospodarczy, sprzątaczka, robotnik magazynowy, robotnik drogowy. Są to zawody, dla których zgłoszono dużą ilość ofert pracy przy jednoczesnym niskim napływie osób bezrobotnych. Na te miejsca pracy mogą być pokierowane osoby bez zawodu i bez wykształcenia, ponieważ jest to praca, w której nie są wymagane specjalne kwalifikacje zawodowe. d) Ranking zawodów deficytowych wg wskaźnika intensywności deficytu zawodów – kryteria wyboru zawodów: powyżej 1,5 oferty miesięcznie Komentarz: 1. Na liście brak zawodów szkolnych 2. Największa liczba ofert: pracownik biurowy (25), robotnik gospodarczy (23), szwaczka (21), 3. Ponadto zapotrzebowanie na pracownika ochrony (domena szkolnictwa niepublicznego) 4. Ciekawa sytuacja (oferty a bezrobotni)- brukarz lp. Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Miesięczna Liczba bezrobotnych Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. Przedstawiciel handlowy 1,5000 0,8333 1,8000 2. Nauczyciel języka obcego 2,1667 1,1667 1,8577 3. Magazynier 3,0000 2,0000 4. Robotnik budowlany 6,3333 3,1667 5. Pomoc kuchenna 4,1667 2,0833 6. Szwaczka 21,1667 9,6667 2,1897 7. Nauczyciel przedszkola 1,6667 0,6667 2,5000 10. Dekarz 2,7143 11. Sekretarka 1,8333 2,7500 17. Dozorca 3,6667 3,1429 21. Robotnik drogowy 3,5000 4,2000 22. Pracownik biurowy 25,5000 4,5000 5,6667 27. Operator sprzętu do robót ziemnych 0,3333 7,5000 28. Robotnik gospodarczy 22,8333 9,1333 29. Pracownik ochrony mienia i osób 9,3333 1,0000 30. Brukarz 11,0000 W powyższych zawodach deficytowych zarejestrowanych było łącznie tylko 207 osób, natomiast zgłoszono aż 774 oferty pracy dla osób bezrobotnych, posiadających jeden z powyższych zawodów deficytowych. Wskaźnik intensywności przybierający wysokie wartości oznacza złą sytuację dla pracodawców, ponieważ będą oni mieli problemy ze znalezieniem pracowników, posiadających zawód deficytowy (por. brukarz). w grupie zawodów deficytowych znajdują się: robotnik gospodarczy, sprzątaczka, robotnik magazynowy, robotnik drogowy. Są to zawody, dla których zgłoszono dużą ilość ofert pracy przy jednoczesnym niskim napływie osób bezrobotnych. Na te miejsca pracy mogą być pokierowane osoby bez zawodu i bez wykształcenia, ponieważ jest to praca, w której nie są wymagane specjalne kwalifikacje zawodowe.

14 Ranking zawodów zrównoważonych według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu)
Lp. Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy bezrobotnych Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. Ogrodnik terenów zieleni 2,0000 2,1667 0,9231 2. Pielęgniarka 1,0000 3. Specjalista administracji publicznej 1,3333 4. Kosmetyczka 0,6667 5. Lakiernik samochodowy 0,1667 6. Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0,3333 7. Elektromonter instalacji elektrycznych 8. Szkliwierz ceramiki 9. Pokojowa [w hotelu] Uwaga: W w/w zawodach zarejestrowano 45 bezrobotnych, zgłoszono zaś 48 ofert pracy

15 Wnioski i problemy – próba podsumowania (danych PUP):
 Najliczniejszą grupę zarejestrowanych stanowiły osoby bez zawodu. Analiza zawodowa struktury bezrobotnych ujawniła także duży napływ absolwentów w zawodach nadwyżkowych, które utrzymują się na wysokim poziomie bezrobocia. Wymienić tu należy przede wszystkim: sprzedawcę, asystenta ekonomicznego, technika mechanika i handlowca. Należy rozważyć: - czy dane PUP nie powinny – raz jeszcze – skłonić dyrektorów szkół do modyfikacji oferty (o ile dotyczą zawodów szkolnych); - jak mają się do siebie wzajemnie wykluczające się informacje nt. zawodów nadwyżkowych (ZN) i zawodów deficytowych (ZD), np. murarz a robotnik budowlany.

16 Wnioski i problemy – próba podsumowania (danych PUP) – cz. 2
Należy pamiętać, że najbardziej liczną grupą (pod względem wykształcenia) jest grupa bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (uwaga – stąd działania zmierzające do tworzenia szkół uzupełniających). Analiza ofert pracy wskazuje, że mimo nadwyżki siły roboczej w znaczącej liczbie zawodów nie wszystkie oferty są w pełni realizowane. Wynika to przede wszystkim z braku dopasowania wymogów zgłaszanych ofert do rzeczywistego poziomu i rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych przez osoby bezrobotne. Część osób bezrobotnych posiada kwalifikacje zdezaktualizowane i nieodpowiadające nowoczesnym standardom pracy. Zmiany, jakie zachodzą w kształceniu zawodowym, powinny być na bieżąco aktualizowane i uwzględniane w programach kształcenia (problem nadzoru pedagogicznego – kompetencje MEN).

17 Wnioski i problemy – próba podsumowania (danych PUP) – cz. 3
6. Uzupełnianie umiejętności zawodowych w zawodach wcześniej wykonywanych przez osoby bezrobotne okazuje się konieczne, ponieważ rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Stąd konieczność rozwijania systemu kształcenia ustawicznego (tu: organizowane przez PUP szkolenia w zawodach, na które jest zapotrzebowanie - m.in. operatorzy sprzętu do robót ziemnych (koparki, ładowarki), pracownik ochrony mienia i osób, nowoczesny magazynier). 7. Podstawą tego systemu powinny stać powstające (lata ) centra kształcenia zawodowego (por. projekt sieciowy RPO) + projektowane szkoły dla dorosłych (por. oferta)

18 Zawód/kierunek kształcenia
Oferta edukacyjna szkół dla dorosłych i szkół policealnych (element kształcenia ustawicznego) na rok szkolny 2009/2010 Lp. Nazwa i adres szkoły Nazwa typu szkoły Zawód/kierunek kształcenia Liczba oddziałów 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Tyrankiewiczów 11 Powiatowa Szkoła Policealna nr 2 ratownik medyczny opiekun medyczny 1 2. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka, , ul. Dolne Młyny 60 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne) ogólny 3. Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki, ul. Tyrankiewiczów 2 Powiatowa Szkoła Policealna nr 4 technik informatyk (specjalność grafika komputerowa) 4. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. J. Kochanowskiego, ul. Zgorzelecka 18 Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych (stacjonarne po ZSZ) technik handlowiec 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr-a H. Sucharskiego, ul. Komuny Paryskiej 6 Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych technik żywienia i gospodarstwa domowego Powiatowa Szkoła Policealna nr 3 technik administracji technik obsługi turystycznej 2 6. Zespół Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego, ul. Górne Młyny 1 Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych (wiecz. po ZSZ) technik mechatronik Powiatowa Szkoła Policealna nr 1 technik mechanik (spec. samochodowa) technik mechanik (spec. obróbka skrawaniem) Technikum nr 1 dla Dorosłych (zaoczne czteroletnie po gimnazjum) 7. Zespół Szkół Budowlanych, Al lecia 51 Technikum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych technik budownictwa R A Z E M: 14

19 System kształcenia zawodowego – mocną stroną powiatu
1. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2008. Uczniowie bolesławieckich szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) uplasowali się znacznie powyżej średniej Województwa Dolnośląskiego - m.in.: ratownik medyczny (95% zdawalności; + 21%), technik ekonomista w ZSOiZ (89,2% zdawalności; +55% !!!) oraz technik ekonomista w ZSHiU (54,5% zdawalności; + 20%), technik handlowiec w ZSHiU (57,1% zdawalności; +10,5%), technik hotelarstwa w ZSOiZ (69,6% zdawalności; +15%), kucharz małej gastronomii w ZSOiZ (83,3% zdawalności; +32%), mechanik pojazdów samochodowych w ZSM (78,6% zdawalności; +15%). 2. Na 23 zawody, w których kształcili się uczniowie powiatowych szkół przystępujący w sesji letniej 2008 roku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w 14 zawodach uzyskali wyniki powyżej średniej województwa.

20 Ewaluacja i działania naprawcze
3. Należy podjąć działania o charakterze naprawczym w celu podniesienia zdawalności w zawodach, które odbiegają od średnich wyników województwa, m.in. technik elektronik i monter elektronik w ZSE; elektromechanik pojazdów samochodowych w ZSM; technik budownictwa i technik architektury krajobrazu w ZSB. Działania - prowadzone w latach 2009 – dotyczyć będą dwu aspektów: doposażenia szkół w pomoce technodydaktyczne (projekt sieciowy RPO) oraz wsparcia dydaktycznego (projekt sieciowy POKL).

21 Ośrodki egzaminacyjne drogą do wzrostu jakości kształcenia zawodowego
1. Obecne ośrodki egzaminacyjne w zawodach szkolnictwa zawodowego w szkołach powiatowych (rok 2008/2009): Lp . Nazwa zawodu Liczba stanowisk Wartość wyposażenia Nazwa szkoły 1. Kucharz małej gastronomii 6 42 046,08 zł ZSOiZ 2. Sprzedawca 12 15 840,48 zł ZSHiU 2. Uwaga - realizacja projektu sieciowego RPO („Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”) spowoduje wzrost liczby ośrodków egzaminacyjnych OKE na terenie powiatu i – w konsekwencji – przyczyni się do uzyskiwania lepszych wyników w czasie egzaminów zawodowych przez absolwentów naszych szkół (spełniając w większym stopniu oczekiwania pracodawców).

22 Działania na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie bolesławieckim
1. Dofinansowanie do kosztów dokształcania nauczycieli przedmiotów zawodowych w latach 2006 – 2008 oraz w 2009 roku Wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych polega na m.in. częściowej refundacji kosztów kształcenia w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr 71/2004 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 9 lutego 2004 r. o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 10/2003 w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego Powiat Bolesławiecki refunduje koszty kształcenia nauczycieli powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzupełniają swoje wykształcenie lub uzyskują nowe (dodatkowe) kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów. Ogółem w latach wydatkowano na ten cel kwotę  682 zł.

23 Działania na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie bolesławieckim
Wsparcie dokształcania zawodowego nauczycieli poprzez udział Powiatu Bolesławieckiego w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje dla nauczycieli – podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik-logistyk”. Zgodnie z umową zawartą 5 grudnia 2008 r. pomiędzy Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu a Powiatem Bolesławieckim w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Nowe kwalifikacje dla nauczycieli – podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik-logistyk” troje nauczycieli ZSHiU w Bolesławcu, kontynuuje kształcenie (od 20 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2010 r.) na podyplomowych studiach uprawniających do nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z programem nauczania dla zawodu technik logistyk. Wkład własny Powiatu Bolesławieckiego (7 812,51 zł) tanowi 15% całkowitej wartości projektu. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach POKL (Priorytet IX, Działanie 9.4).

24 Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego, w szczególności organizacja praktycznej nauki zawodu PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Lp. Nazwa szkoły Nazwa branży/liczba zawodów Liczba uczniów ZSZ klas I – III Liczba pracodawców Uwagi 1. Zespół Szkół Budowlanych (ZSZ nr 2) budowlana/10 108 45 murarz, techn. robót wyk., monter instalacji i urządzeń san. mechaniczna/2 3 2 ślusarz, mechanik gastronomiczna/3 18 12 cukiernik, piekarz, kucharz małej gastronomii usługowa/2 30 22 fryzjer, sprzedawca 2. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych (ZSZ nr 5) usługowa/6 229 137 62 39 cukiernik, piekarz, kucharz małej gastronomii budowlana/3 10 8 stolarz, monter instalacji i urządzeń san. mechaniczna/3 24 7 blacharz, ślusarz, mechanik 3. Zespół Szkół Mechanicznych (ZSZ nr 1) 37 mechanik, elektromechanik Ogółem: 522 294

25 Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego
PRAKTYKI ZAWODOWE (uczniowie techników) Lp. Nazwa szkoły Nazwa zawodu Liczba uczniów T klas II – IV Liczba pracodawców Nazwa pracodawcy* 1. ZSB (Technikum nr 2) technik architektury krajobrazu 79 13 pracodawcy z Niemiec (Lipsk) 2. ZSHiU (Technikum nr 5) technik handlowiec 24 19 - 3. ZSE (Technikum nr 4) technik informatyk 36 28 EnergiaPro Grupa Turon S.A. Oddział Jelenia Góra, rejon w B-cu technik elektronik 4. ZSOiZ (Technikum nr 3) technik hotelarz 128 45 pracodawcy z Niemiec technik ekonomista 60 31 US w Bolesławcu technik żywienia i gospodarstwa domowego 49 25 Zespół Szkol. – Wypocz. MSWiA w Szkl. Porębie Razem: 375 133

26 Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego
Współorganizacja z Cechem Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości corocznego konkursu pn. „Najlepszy nauczyciel zawodu” - dwie edycje 2007 i 2008. 2. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu oraz Powiat Bolesławiecki zawarli (w roku 2008 porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu z udziałem pracodawców rzemieślników

27 Przyszłość i szanse kształcenia zawodowego w powiecie bolesławieckim
Realizacja partnerskiego projektu pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” oraz plan doposażenia szkół zawodowych w latach 2009 – 2011. Celem w/w projektu jest utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, turystycznej (hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej), informatycznej, mechanicznej, mechatroniczno-elektronicznej i samochodowej poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy.

28 Przyszłość i szanse kształcenia zawodowego w powiecie bolesławieckim
Warto zaznaczyć, że inicjatorem realizacji i promotorem projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” pozostaje Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego – kierowany przez przewodniczącego konwentu, Pana Cezarego Przybylskiego, Starostę Bolesławieckiego – zaś w czteroosobowej grupie roboczej, która tworzyła merytoryczne i finansowe podstawy projektu znalazło się dwoje reprezentantów Powiatu Bolesławieckiego: Pani Alicja Krzyszczak – Naczelnik Wydziału EKS, oraz Pan Dariusz Kwaśniewski – członek zarządu powiatu. W wyniku realizacji projektu szkoły zawodowe powiatu pozyskają sprzęt dydaktyczny o wartości ponad 6 milionów zł, przy czym wartość pozyskanych na tę rzecz środków finansowych to kwota blisko 5,2 mln zł.


Pobierz ppt "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM a dostosowywanie zakresu kształcenia do potrzeb rynku pracy   Wydział Edukacji, Kultury,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google