Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany Planu Wdrażania Projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sylwia Makulec-Staszewska Departament Ochrony Klimatu Wydział Środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany Planu Wdrażania Projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sylwia Makulec-Staszewska Departament Ochrony Klimatu Wydział Środków."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany Planu Wdrażania Projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sylwia Makulec-Staszewska Departament Ochrony Klimatu Wydział Środków Zagranicznych Warszawa, czerwiec 2015 r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  załącznik do umowy w sprawie projektu  harmonogram realizacji rzeczowo – finansowej projektu  przedstawia budżet, okresy sprawozdawcze, wskaźniki  zawiera szczegółowe informacje dotyczące działań, rezultatów i wyników projektu wraz z harmonogramem ich realizacji Plan Wdrażania Projektu (PWP)

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Wszystkie kwoty wpisywane do Planu Wdrażania Projektu powinny być wyrażone w PLN  Plan Wdrażania Projektu nie jest wypełniony prawidłowo, jeśli któreś z pól jest podświetlone na czerwono.  Beneficjent wypełnia tylko pola zaznaczone kolorem jasnoniebieskim - pola białe wygenerują się automatycznie po wpisaniu danych do innych części PWP Plan Wdrażania Projektu

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wdrażania Projektu - zmiany 1.przesunięcia harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego oraz harmonogramu płatności 2.przesunięcia pomiędzy działaniami 3.zmiany kosztu projektu 4.zmiany zakresu rzeczowego i wskaźników

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wdrażania Projektu - zmiany Zmiany Planu Wdrażania Projektu określa art. 13 ust. 2 umowy w sprawie projektu Zmiany Planu Wdrażania Projektu uważa się za dokonane, jeżeli w terminie 30 dni roboczych od dostarczenia przez Beneficjenta na piśmie zmienionego Planu Wdrażania Projektu wraz z uzasadnieniem, Narodowy Fundusz nie zgłosi do niego uwag.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wdrażania Projektu - zmiany Powyższe dotyczy zmian, które nie mają wpływu na zakres, cele i rezultaty Projektu, a skutek finansowy ogranicza się do: zmiany harmonogramu płatności przedstawionego w Planie Wdrażania Projektu, przesunięć między pozycjami budżetowymi wskazanymi w Planie Wdrażania Projektu, z wyłączeniem przesunięć pomiędzy kosztami bezpośrednimi i pośrednimi, przesunięć między działaniami lub do nowych działań, których wartość mająca charakter kumulatywny w okresie realizacji projektu nie przekracza 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż równowartość kwoty 1 000 000,00 PLN,

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wdrażania Projektu – zmiany c.d wzrostu całkowitych kosztów projektu do 100 % w części wydatków niekwalifikowalnych, zmiany polegającej na zmniejszeniu wartości bazowych lub docelowych wskaźników wyników mniejszej niż 15%, zmiany polegającej na zwiększeniu wartości bazowych lub docelowych wskaźników wyników - Wydatki poniesione z naruszeniem postanowień ust. 2 nie są kwalifikowane. - Niezależnie od postanowień ust. 2, zmiany skutkujące zwiększeniem kosztów zarządzania określonych w Planie Wdrażania Projektu, będą zawsze wymagały uprzedniego zatwierdzenia przez Narodowy Fundusz.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wdrażania Projektu – zmiany W przypadku zmniejszenia kosztu kwalifikowanego w ramach Projektu, kwota dofinansowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia tych kosztów. (możliwe wyjątki w ramach Programu PL04) Aktualną kwotę dofinansowania oraz szacowane koszty kwalifikowane w ramach Projektu określa bieżący Plan Wdrażania Projektu, zmieniany zgodnie z art. 13 umowy ws. projektu

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wdrażania Projektu – zmiany Zmiany PWP (zgodnie z art. 13 ust 2) w trakcie ostatniego okresu sprawozdawczego objętego wnioskiem o płatność: - Beneficjent przekazuje do NFOŚiGW wraz z wnioskiem o płatność zaktualizowany PWP.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wdrażania Projektu – akceptacja zmian  zmieniony PWP wraz z opisem i uzasadnieniem wprowadzonych zmian należy przedłożyć do NFOŚiGW  PWP podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta musi być przedłożony w 2 egzemplarzach (podpis wraz z pieczątką składany na ostatniej stronie – części V, parafki na każdej stronie)  jeden egzemplarz zaakceptowanego i podpisanego przez NFOŚiGW PWP odsyłany do Beneficjenta  zaakceptowany PWP stanowi załącznik do umowy w sprawie projektu

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany Planu Wdrażania Projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sylwia Makulec-Staszewska Departament Ochrony Klimatu Wydział Środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google