Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: 2008/2009

2 1975 – 1986 Początki polityki spójności Polityka regionalna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zasada dodatkowości Od wspierania narodowej polityki regionalnej do działań wspólnoty 1987 – 1993 Rozwój i rozszerzenie Unii Zasady: koncentracji środków, partnerstwa Jednolity rynek europejski 1994 – 1999 Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Więcej środków, celów, instrumentów 2000 – 2006 Etap stabilizacji Usprawnienie zarządzania – programowanie Procedury - monitoring i ewaluacja, kontrola finansowa, zasada n+2 2007 – 2013 Podejście strategiczne Odnowiona Strategia Lizbońska, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, wspieranie synergii między nimi przez Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Ewolucja europejskiej polityki spójności

3

4 Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności Strategia Rozwoju Kraju Strategia rozwoju Województwa RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT

5 Plan finansowy dla RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

6 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego (uchwała RPB Nr XXIV/128/09) CEL STRATEGICZNY: POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ CEL STRATEGICZNY: POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ 1.Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nabór od 1.09.2008 r. do 30.09.2008 r.; uwaga: wniosek złożony 30.09.2008 r., wartość projektu: 771.400 zł; udział własny: 115.710 zł (UE = 655.690 zł) pozytywna analiza formalna: 7 stycznia 2009 r. (obecnie: ocena merytoryczna) planowane wykonanie rok 2009 pozytywna analiza formalna: 22 grudnia 2008 r.; pozytywna ocena merytoryczna: 23 stycznia 2009 r. planowane zakończenie realizacji projektu: 2010 2. Przebudowa budynku przychodni na Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu uwaga: wniosek złożony 1.12.2008 r. szacowana wartość zadania: 5.461.994,49 zł; udział własny: 934.665,42 zł (UE = 4.527.329,07 zł) pozytywna analiza formalna: 22 grudnia 2008 r.; pozytywna ocena merytoryczna: 23 stycznia 2009 r. planowane zakończenie realizacji projektu: 2010

7 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego 3. Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu: wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet VIII modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku; Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej; wniosek złożony 6 grudnia 2008 r., analiza formalna – 22.12.2008 r., ocena merytoryczna – 23.01.2009 r.; szacowana wartość zadania: 1.632.538 zł, udział własny: 244.880,70 zł (UE = 1.387.657,30 zł) Przyznano dofinansowanie w kwocie ok. 1.387.657,30 zł (decyzja z dnia 16.02.2009 r. – Uchwała Zarządu Woj. Dolnośląskiego nr 2426/III/09) RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 1 2 3 Łączna wartość złożonych projektów = 7.865.932,49 zł

8 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - EDUKACJA 4. Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej : wniosek składany do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku; Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego przewidywany nabór: I/II kwartał 2009 r. szacowana wartość zadania: 600.000 zł Stan prac: pełna dokumentacja (WNIOSEK GOTOWY DO ZŁOŻENIA) RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 4

9 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego 5. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku : wniosek partnerski projekt sieciowy; patronat – Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego; wnioskodawca – Urząd Marszałkowski we Wrocławiu; projekt złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet VII, Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych Wartość całego projektu: 52.054.900 zł Część dla Powiatu Bolesławieckiego: 6.094.227,50 zł, w tym wkład własny: 914.134,12 zł (UE = 5.180.093,38 zł) Wniosek złożony: 12 stycznia 2009 r. ( pozycja nr 1 na liście wniosków rekomendowanych) RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 5

10 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego 6. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury Dzieci i Młodzieży – Remont i rozbudowa budynku MDK przy ul. Teatralnej 1 w Bolesławcu [tzw. Teatr stary] (Utworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury Dzieci i Młodzieży i realizacja programu współpracy, tzw. Teatr Stary Uwaga: rozwiązania alternatywne: Wariant 6.1: wniosek partnerski składany do PO EWT Polska-Saksonia przewidywany nabór: 2009 rok. – termin naboru nie został ogłoszony Wariant 6.2: wniosek składany do RPO Priorytet IX, nabór czerwiec 2009 r. (jako obiekt umieszczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji) Wartość zadania (prace budowlane): ok. 6,7 mln zł (pełna dokumentacja) Dotychczas złożono 4 wnioski (pozyskano 1.060.000 zł – źródła krajowe) Rok 2009 – inwestycja, I etap (ok. 1,3 mln zł – środki w budżecie powiatu) RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 6.1 6.2

11 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego 7. System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa przy powodziach: wniosek partnerski złożony 17.03.2008 r. do PO EWT Polska-Czechy wartość wniosku (część inwestycyjna): 943 000 zł, w tym wkład własny powiatu: 155 900 zł; nie został przyjęty do realizacji – decyzja z dnia 15.09.2008 r. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 7

12 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego 8. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu jako urząd przyjazny dla każdego: wniosek składany do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); wniosek składany do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku; Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku; Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych szacowana wartość zadania: 625 000 zł szacowana wartość zadania: 625 000 zł Stan prac: Stan prac: przygotowywane studium wykonalności i wniosek, nabór do 30 marca 2009 r. przygotowywane studium wykonalności i wniosek, nabór do 30 marca 2009 r. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 8

13 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego 9. Przebudowa ul. Karola Miarki i Żwirki i Wigury w Bolesławcu : wniosek składany do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO); Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku; Działanie 3.1.Infrastruktura drogowa Preprojekt został wpisany do BPS RPO dnia 13 października 2008 r. Wniosek złożono 30 stycznia 2009 r. (po pozytywnej preselekcji, trwa analiza formalna)nabór: od 11.09.2008 r. do szacowana wartość zadania: ok. 8,1 (dofinansowanie z UE = 50%) 25% wartości zadania zabezpiecza Gmina Miejska Bolesławiec RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 9

14 Pozyskiwanie środków unijnych - zgodnie z WPI Powiatu Bolesławieckiego PODSUMOWANIE: RPO = 5 (lub 6) wniosków: 2 złożone (na etapie rozpatrywania) + 2 (lub 3) [nabory w 2009] + 1 dofinansowany (ok. 1,4 mln zł – nr 3) PO IiŚ = 2 wnioski złożone (SP ZOZ) PO EWT Czechy – Polska: 1 złożony (odrzucony) PO EWT Saksonia – Polska: 1 (lub 0) nabór w 2009 r. RPO PO-KL PO-IiŚPO-IGPEWTPO-RPWPOPT 3 4 5 1 6.1 6.29 7 2 11 wniosków 8

15 11,42 Mld Poziom współfinansowania ze środków wspólnotowych - 85% Środki krajowe – 15% PLAN FINANSOWY

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PODSUMOWANIE: PO KL = łącznie 10 wniosków, w tym: 5.2.1 – 1 wniosek konkursowy (?) 6.1.3 – 1 wniosek systemowy (+) 7.1.2 – 1 wniosek systemowy (+) 9.1.2 – 7 wniosków konkursowych (?) Łączna wartość projektów: 16.307.302 zł (w tym systemowe: 2.461.763 zł) oraz wniosek partnerski: MKZnDŚ – wnioskodawca DCIZiDN Wałbrzych + 29 powiatów wartość projektu = ok. 31 mln zł (w tym Pow_Bol ok. 1,1 mln) Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne

17 PO KL 9.1.2 SOS – szkoły otwartych szans : program wyr ó wnywania szans edukacyjnych uczni ó w szk ó ł Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie og ó lne Powiat Bolesławiecki pozyskał ponad 2 miliony złotych (2.085.000 zł) z funduszy unijnych. Pieniądze przeznaczone będą dla uczni ó w 4 lice ó w og ó lnokształcących oraz gimnazjum specjalnego na specjalistyczne zajęcia dydaktyczno-wyr ó wnawcze. INFORMACJA NT. REZULTAT Ó W TWARDYCH PROJEKTU I. Przeprowadzenie dydaktyczno-wyr ó wnawczych zajęć pozalekcyjnych w 4 liceach: 1608 h z języka ojczystego dla 160 uczni ó w, 3886 h z nauk matematyczno-przyrodniczych dla 426 uczni ó w, 2010 h z język ó w obcych dla 200 ucz., 1474 h z nauk społecznych i WOK dla 146 uczni ó w. II. 1072 h zajęć wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla ok. 140 uczni ó w lice ó w III. Przeprowadzenie 134 h zajęć dydaktyczno-wyr ó wnawczych (profilaktycznych i komputerowych) oraz opiekuńczo-rekreacyjnych (nauka pływania) dla 10 os ó b gim. spec. IV. Przeprowadzenie 10 wycieczek edukacyjnych dla uczestnik ó w projektu V.Doposażenie 5 szk ó ł w niezbędne pomoce dydaktyczne: szkoły te to: I Liceum Og ó lnokształcące (w ZSO nr 1), II LO, III LO (w ZSOiZ), IV LO (w ZSE) oraz gimnazjum specjalne w Powiatowym Zespole Szk ó ł i Plac ó wek Specjalnych

18 Cele programu Uczenie się przez całe życie realizowane są w ramach: 4 programów sektorowych (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), programu międzysektorowego oraz programu Jean Monnet Comenius dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających z edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym do końca szkoły średniej, a także instytucji zapewniających kształcenie w tym zakresie; Erasmus dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających z edukacji na poziomie studiów wyższych a także szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie studiów wyższych, a także potrzeb instytucji zapewniających lub ułatwiających edukację i szkolenia w tym zakresie; Leonardo da Vinci dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających ze szkolenia i kształcenia zawodowego, poza szkoleniem i kształceniem zawodowym na poziomie studiów wyższych […] Grundtvig dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających z wszelkich form kształcenia dorosłych, a także potrzeb instytucji zapewniających bądź ułatwiających kształcenie w tym zakresie.


Pobierz ppt "Informacja na temat projektów realizowanych przez Powiat Bolesławieckich z udziałem środków z UE: 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google