Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łeba 2015 Program „Łeba i okolice”. Początek przygody W dniach 11-15 maja 2015 r. udali ś my si ę na wycieczk ę, której głównym zało ż eniem była „Łeba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łeba 2015 Program „Łeba i okolice”. Początek przygody W dniach 11-15 maja 2015 r. udali ś my si ę na wycieczk ę, której głównym zało ż eniem była „Łeba."— Zapis prezentacji:

1 Łeba 2015 Program „Łeba i okolice”

2 Początek przygody W dniach 11-15 maja 2015 r. udali ś my si ę na wycieczk ę, której głównym zało ż eniem była „Łeba i jej okolice”. Swoj ą przygod ę rozpocz ę li ś my 11 maja na parkingu przy OSP w Lubochni.

3 1 dzień-Toruń Ok. godz. 7:40 wyruszyli ś my w dług ą podró ż. Jechali ś my prawie 5 godzin, a czas umilały nam rozmowy. Gdy dochodziła godzina 12:00, nasz autokar zatrzymał si ę na parkingu przy toru ń skim mo ś cie. Po jego opuszczeniu ujrzeli ś my przepi ę kne widoki… Pan przewodnik zabrał nas na dług ą wycieczk ę po Toruniu, lecz nie była ona nudna, wr ę cz przeciwnie – fascynuj ą ca. Pan Wojtek opowiadał o historii tego miasta, pokazywał ciekawe zabytki oraz mówił zabawne historie.

4 1 dzień - Toruń (praktyki) Po wycieczce z panem przewodnikiem przyszła pora na praktyki toru ń skie. Polegały one na robieniu pierniczków. Miła pani o imieniu Adelajda wytłumaczyła krok po kroku, co nale ż y zrobi ć. Wydawało si ę to łatwe, lecz w rzeczywisto ś ci okazało si ę trudne. Nasze wyroby jednak nie były jadalne, poniewa ż (jak pó ź niej si ę okazało) były to tylko ozdoby… Nasz pobyt w tym mie ś cie zako ń czył si ę ok. godziny 18:00. Trzeba było wraca ć do autokarów i odby ć 2-godzinn ą podró ż w stron ę Łeby do o ś rodka „Słoneczko”. I tak zako ń czył si ę nasz 1 dzie ń wycieczki.

5 2 dzień- plaża, morze… 0 Pobudka była o godzinie 7:00, poniewa ż ś niadanie zaczynało si ę o godzinie 8:00. Pó ź niej mieli ś my czas na przygotowanie si ę do wyj ś cia na pla żę … Niektórzy byli na niej pierwszy raz w ż yciu wi ę c Morze Bałtyckie wywarło na nich du ż e wra ż enie… Nasza kole ż anka - Milena tego dnia miała wspaniałe urodziny. Klasa zrobiła jej mił ą niespodziank ę, ulepiła jej tort z piasku, przygotowała mnóstwo prezentów- pami ą tek. Na koniec została podrzucana 12 razy. Poza tym urz ą dzali ś my ró ż ne pla ż owe zabawy.

6 2 dzień – Sea Park 0 Po południu pojechali ś my si ę do Sea Parku. Najpierw ogl ą dali ś my pokazy umiej ę tno ś ci fok. Pó ź niej podziwiali ś my ró ż norodne morskie stworzenia. W oceanarium wielkie wra ż enie wywarła na nas prezentacja rekina. Nast ę pnie zwiedzali ś my muzeum morskiej sztuki oraz 2 statki. Pierwszy był odwrócony, a drugi wielki… Do o ś rodka wrócili ś my na godz. 17:00.

7 3 dzień – Park Dinozaurów w Łebie 0 Trzeciego dnia po ś niadaniu pojechali ś my do najwi ę kszego w Polsce parku dinozaurów, lecz nie autokarami tylko meleksami. Umilali ś my sobie czas, ś piewaj ą c piosenki. Gdy dojechali ś my, panie kazały przeczyta ć i zapami ę ta ć regulamin parku. Po przekroczeniu bramy naszym oczom ukazały si ę pos ą gi znanej rodziny Flinstonów. Dalej przygl ą dali ś my si ę dinozaurom, epoce lodowcowej oraz niektórzy odwa ż ni skusili si ę na zwiedzenie zamku strachów. W czasie przerwy poszli ś my na dinozaurowy plac zabaw. Po przerwie je ź dzili ś my pojazdami Flinstonów.

8 4 dzień – wydmy, labirynt 0.0. Dnia 4-ego poszli ś my na wydmy. Było pochmurno. Wiał porywisty wiatr. Turlali ś my si ę z piaszczystych zboczy. Pomimo niesprzyjaj ą cej pogody ś wietnie si ę bawili ś my. Z powrotem pojechali ś my jednak meleksami, poniewa ż pogoda zacz ę ła si ę pogarsza ć. Po południu, gdy si ę wypogodziło, pojechali ś my na zabaw ę w „Labiryncie Harry’ego Pottera”. Polegała ona na dotarciu do wszystkich baz, odnalezieniu ś rodka labiryntu, odpowiedzeniu i znalezieniu wszystkich pyta ń oraz odszukaniu złotej miotły, która ko ń czyła gr ę. Była to ś wietna rozrywka…

9 4 dzień - chrzest morski 0 4-ego dnia odbył si ę równie ż słynny chrzest morski. Ka ż dy uczestnik musiał pokona ć tor przeszkód, a po jego uko ń czeniu otrzymywał dyplom ze swoj ą morskim imieniem.

10 5 dzień - Malbork 0 Ostatniego dnia wielkiej przygody, w drodze powrotnej zahaczyli ś my jeszcze o Malbork. Zwiedzili ś my twierdz ę wybudowan ą przez krzy ż aków. Z panem przewodnikiem spotkali ś my si ę ok. godz. 12:00. Ciekawie opowiadał o tym mie ś cie i zamku, który składa si ę z 3 cz ęś ci: Zamek niski; Zamek ś redni; Zamek wysoki; Po przerwie na kupowanie pami ą tek, wyruszyli ś my w 4- godzinn ą podró ż do Lubochni.


Pobierz ppt "Łeba 2015 Program „Łeba i okolice”. Początek przygody W dniach 11-15 maja 2015 r. udali ś my si ę na wycieczk ę, której głównym zało ż eniem była „Łeba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google