Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wydział Nadzoru Pedagogicznego Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2014/2015

2 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r.)

3 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
§ 6.Formami nadzoru pedagogicznego są: 1) ewaluacja; 2) kontrola; 3) wspomaganie.

4 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Ewaluacje zewnętrzne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

5 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji jest § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz z późn. zm.)

6 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Punkt wyjścia koncepcji: państwo formułuje jasne, ogólnie znane wymagania wobec szkół i placówek, wymagania ustalane są w szkole przez zespół badawczy stosujący w pracy ankiety, wywiady kierowane (grupowe), obserwacje (lekcji, zajęć pozalekcyjnych itp.), wyniki ewaluacji zewnętrznej wyznaczają szkole pożądany (bądź nie) stan w systemie oświaty, rada pedagogiczna analizując końcowe wyniki ewaluacji (raport) przyjmuje jednocześnie przydatne kierunki rozwoju.

7 Poziomy spełniania wymagań przez szkołę
Bardzo wysoki - A Spełnianie na poziomie wyższym niż poziom B. Spełnianie wymagania na poziomie D i na poziomie B. Wysoki - B Spełnianie na poziomie D i na poziomie B. Średni - C Spełnianie na poziomie wyższym niż D, ale niższym niż B, Podstawowy - D Spełnianie na poziomie D. Niski - E Niespełnianie na poziomie D.

8 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole, poziomu „E” w odniesieniu do choćby jednego z określonych w załączniku do rozporządzenia wymagań, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi szkoły polecenie opracowania i wdrożenia programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. W sytuacjach, o których mowa wyżej, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania raportu, przeprowadza w szkole ewaluację całościową.

9 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015

10 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji problemowych Liczba ewaluacji całościowych Razem Przedszkole publiczne 60 17 77 Szkoła podstawowa 159 4 163 Gimnazjum 124 1 125 Zasadnicza szkoła zawodowa 24 Liceum ogólnokształcące 18 36 Technikum 21 Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e UoSO Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a UoSO 11 MOW-y,MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 UoSO 15 Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 UoSO 435 40 475

11 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w szkołach i placówkach w latach 2010–2015

12 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji % ewaluacji Przedszkola 160 28,7 Szkoły podstawowe 494 48,2 Gimnazja 382 68,2 Licea ogólnokształcące 93 43,7 Zasadnicze szkoły zawodowe 50 56,8 Technika 76 63,3 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 9 32,1 Biblioteki pedagogiczne 4 100 Bursy 5 41,7 Placówki doskonalenia nauczycieli 2 9,5 Szkoły policealne 1 0,7 Placówki kształcenia ustawicznego 11 15,9 MOW-y, MOS-y, SOWS-y, ORW-y 15 40,5 Licea uzupełniające 4,3 Licea profilowane 8,3 Razem 1305

13 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych Z przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego 475 ewaluacji zewnętrznych wynika, że większość szkół/ placówek osiąga pożądany stan w systemie oświaty. Stwierdzono, że najczęściej ustalanym poziomem spełnienia wymagania jest B (poziom wysoki). Najrzadziej ustalanym poziomem spełnienia wymagania jest E (poziom niski).

14 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem wyników diagnoz osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Uwzględnianie wyników diagnozy „na wejściu” do planowania procesu lekcyjnego i zajęć pozalekcyjnych. Inicjowanie przez uczniów licznych działań na rzecz rozwoju własnego i szkoły. Podejmowanie skutecznych działań antydyskryminacyjnych. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji i przygotowania oferty edukacyjnej szkoły.

15 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Brak powszechności w stosowaniu działań uwzględniających indywidualizację procesu edukacyjnego. Kształtowanie umiejętności myślenia matematycznego i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Mała skuteczność wdrażania wniosków z monitorowania i analizy osiągnięć uczniów. Nieregularne udzielanie uczniom informacji zwrotnej oraz wskazówek pomocnych w uczeniu się i planowaniu własnego rozwoju. Niewielki wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.

16 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: TECHNIKUM Wykorzystanie wyników diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego do planowania i organizowania pracy. Stosowanie na lekcjach i zajęciach praktycznych zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego oraz doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych. Organizowanie w ramach projektów kursów umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych oraz realizowanie praktyk, staży i programów klas patronackich. Podejmowanie przez dyrektorów skutecznych działań na rzecz zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym i poza nim.

17 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: TECHNIKUM Niska efektywność kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych mierzona wynikami egzaminów maturalnych. Kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi na zajęciach innych niż informatyka. Niewielki wpływ uczniów na organizację i przebieg procesów edukacyjnych.

18 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Prowadzenie diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i uwzględnianie uzyskanych informacji w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Korzystanie ze wsparcia różnych instytucji oraz wybieranie tych form pomocy, które odpowiadają zróżnicowanym potrzebom edukacyjnym uczniów. Poszerzanie kompetencji zawodowych i zwiększanie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez udział w projektach, organizację dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, praktyk i staży wakacyjnych. Pozyskiwanie wsparcia podmiotów zewnętrznych do modernizacji bazy służącej kształceniu zawodowemu.

19 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nie zawsze skuteczne wdrażanie wniosków z monitorowania i analizy osiągnięć uczniów, co nie przyczynia się do uzyskiwania efektów kształcenia na miarę potencjału uczących się. Niewielki wpływ uczniów na organizację i przebieg procesów edukacyjnych.

20 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: SZKOŁY POLICEALNE Dostosowanie oferty edukacyjnej, form i metod pracy do potrzeb słuchaczy i umożliwianie im nabywania umiejętności zawodowych ważnych w procesie uczenia się przez całe życie. Wspieranie rozwoju słuchaczy i umożliwianie im udziału w dodatkowych zajęciach, konsultacjach, kursach kształcenia na odległość oraz praktykach zawodowych w firmach i instytucjach lokalnych. Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej do opracowania działań naprawczych.

21 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: SZKOŁY POLICEALNE Niska zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w pierwszym terminie. Rzadkie wykorzystywanie przez szkoły policealne badań zewnętrznych do doskonalenia procesów edukacyjnych.

22 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Wspieranie rozwoju słuchaczy poprzez organizowanie dodatkowych zajęć i konsultacji, kursów kształcenia na odległość oraz praktyk zawodowych w firmach i instytucjach funkcjonujących w lokalnym środowisku. Adekwatna do potrzeb i sytuacji społecznej współpraca szkoły z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc słuchaczom.

23 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Niesystematyczne monitorowanie osiągnięć słuchaczy. Rzadkie wykorzystywanie badań zewnętrznych do doskonalenia procesów edukacyjnych.

24 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: MOW-y, MOS-y, SOSW-y, Uwzględnianie w koncepcji pracy potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, oczekiwań rodziców i zasobów środowiska. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej jako powszechnej praktyki stosowanej w badaniu celowości działań ośrodka.

25 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: MOW-y, MOS-y, SOSW-y Nie stwierdzono.

26 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: BURSY Systematyczne diagnozowanie i analizowanie potrzeb oraz możliwości wychowanków a także wspieranie ich w nauce i rozwijaniu zainteresowań. Pozytywne relacje i przyjazna atmosfera w placówce zapewniająca wychowankom wysokie poczucie bezpieczeństwa. Spójne i konsekwentne działania wychowawcze podejmowane w bursie przez wszystkich pracowników, które odpowiadają na potrzeby młodzieży oraz zyskują akceptację rodziców.

27 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: BURSY Nie stwierdzono.

28 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze Realizowanie różnorodnych i atrakcyjnych działań wynikających z założeń koncepcji pracy, sprzyjających efektywnej terapii, rozwojowi społecznemu i rehabilitacji wychowanków. Planowanie i realizowanie procesu edukacyjno-terapeutycznego w oparciu o wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych. Bogata oferta działań prowadzonych we współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami, co sprzyja przygotowaniu wychowanków do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu.

29 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze Nie stwierdzono.

30 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole planowe i doraźne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

31 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie kontroli jest § oraz § 18 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz z późniejszymi zmianami).

32 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, przeprowadzano z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz z późniejszymi zmianami).

33 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach w latach

34 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki Liczba kontroli planowych Przedszkole 264 Punkt przedszkolny 14 Zespół wychowania przedszkolnego 8 Szkoła podstawowa 2145 Gimnazjum 986 Liceum ogólnokształcące 218 Liceum profilowane 33 Technikum 268 Zasadnicza szkoła zawodowa 155 Szkoła policealna 53 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 4 Biblioteka pedagogiczna 6

35 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centrum kształcenia ustawicznego 1 Centrum kształcenia praktycznego 6 Szkolne schronisko młodzieżowe 3 Młodzieżowy dom kultury 2 Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 14 Dom wczasów dziecięcych Ognisko pracy pozaszkolnej Młodzieżowy ośrodek wychowawczy Placówka doskonalenia nauczycieli 9 Kolegium pracowników służb społecznych bursa 8 Ośrodek doskonalenia zawodowego Szkoła przysposabiająca do pracy Razem 4221

36 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015

37 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły / placówki Liczba kontroli planowych Przedszkole publiczne 91 Szkoła podstawowa 528 Gimnazjum 228 Liceum ogólnokształcące 8 Technikum 43 Zasadnicza szkoła zawodowa 29 Szkoła policealna 23 Razem 950

38 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych kontroli Z przeprowadzonych 950 kontroli planowych większość miała wynik pozytywny. Wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego wydawali zalecenia dotyczące poważnego naruszenia przepisów prawa oświatowego przez dyrektorów szkół/ placówek.

39 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 1.Kontrola realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Zaleca się, aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.); Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);

40 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 2.Kontrola prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem Zaleca się uwzględnianie w programie wychowawczym szkoły treści i działań dotyczących problematyki zagrożeń narkomanią skierowanych do uczniów, realizowanych przez nauczycieli (art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.); Zaleca się uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 54 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.).

41 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 3. Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, zgodnie z § 5 ust 3 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkoła i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 poz 414);

42 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 3. Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi cd. Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414);

43 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 3. Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi cd. Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.) odpowiednio nr 1 w przypadku szkoły podstawowej lub nr 3 w przypadku gimnazjum;

44 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 3. Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi cd. Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414);

45 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 3. Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi cd. Zaleca się powierzanie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.).

46 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 4. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Zaleca się wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 18 września r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072);   Zaleca się wskazywać w orzeczeniu, z uwagi na jaki rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. 392) oraz § 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz.414).

47 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole doraźne Kontrole doraźne, były przeprowadzone zgodnie z procedurami opisanymi w § rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn. zmianami). Kontrola doraźna była zarządzana wtedy, gdy zaistniała potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, wyjaśnienia zarzutów dotyczących funkcjonowania szkoły lub placówki, rozpatrzenia skargi od beneficjentów szkoły. Podczas kontroli doraźnej kontrolujący rzetelnie i obiektywnie ustalał stan faktyczny, zbierał niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli, zapewniał dyrektorowi szkoły czynny udział w kontroli, dokumentował czynności kontrolne oraz sporządzał protokół po przeprowadzonej kontroli.

48 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 16; Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów – 18; Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 19; Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 10; Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 38; Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 2; Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - 16; Inne (np. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia dodatkowe w przedszkolu, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły) – 268.

49 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły: zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów; przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia; właściwego sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, placówki.

50 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 KONTROLE PLANOWE

51 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Tematyka kontroli planowych „Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami” (w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach); „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych” (w publicznych gimnazjach i publicznych szkołach ponadgimnazjalnych); „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych” (w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych); „Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej” (w publicznych szkołach podstawowych);

52 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
„Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach„ (w niepublicznych: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki); „Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego” (w publicznych i niepublicznych placówkach realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych).

53 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE Ewaluacje całościowe – 10% wszystkich ewaluacji; Ewaluacje problemowe MEN – 60% wszystkich ewaluacji; Ewaluacje problemowe Podkarpackiego Kuratora Oświaty – 30% wszystkich ewaluacji.

54 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Ewaluacje problemowe MEN w przedszkolach - w zakresie wymagań: „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci"; „Dzieci są aktywne"; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych";

55 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
w placówkach oświatowo-wychowawczych - zakresie wymagań: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów"; „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego"; w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki"; „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki"; „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki"; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych";

56 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań: „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki"; „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji";

57 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w MOW, MOS, SOSW, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – w zakresie wymagań: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków"; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 

58 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań wybranym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: w przedszkolach - w zakresie wymagań: „Dzieci są aktywne”; „Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego”; w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań: „Uczniowie są aktywni”; „Promowana jest wartość edukacji”.

59 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
”Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać”. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google