Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2014/2015

2 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r.)

3 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie § 6.Formami nadzoru pedagogicznego są: 1)ewaluacja; 2)kontrola; 3)wspomaganie.

4 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ewaluacje zewnętrzne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

5 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji jest § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

6 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie państwo formułuje jasne, ogólnie znane wymagania wobec szkół i placówek, wymagania ustalane są w szkole przez zespół badawczy stosujący w pracy ankiety, wywiady kierowane (grupowe), obserwacje (lekcji, zajęć pozalekcyjnych itp.), wyniki ewaluacji zewnętrznej wyznaczają szkole pożądany (bądź nie) stan w systemie oświaty, rada pedagogiczna analizując końcowe wyniki ewaluacji (raport) przyjmuje jednocześnie przydatne kierunki rozwoju. Punkt wyjścia koncepcji:

7 Poziomy spełniania wymagań przez szkołę Bardzo wysoki - A Spełnianie na poziomie wyższym niż poziom B. Spełnianie wymagania na poziomie D i na poziomie B. Wysoki - BSpełnianie na poziomie D i na poziomie B. Średni - CSpełnianie na poziomie wyższym niż D, ale niższym niż B, Podstawowy - DSpełnianie na poziomie D. Niski - ENiespełnianie na poziomie D.

8 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole, poziomu „E” w odniesieniu do choćby jednego z określonych w załączniku do rozporządzenia wymagań, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi szkoły polecenie opracowania i wdrożenia programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.  W sytuacjach, o których mowa wyżej, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania raportu, przeprowadza w szkole ewaluację całościową.

9 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Liczba ewaluacji przeprowadzonych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015

10 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Typ szkoły/placówkiLiczba ewaluacji problemowych Liczba ewaluacji całościowych Razem Przedszkole publiczne 60 17 77 Szkoła podstawowa 159 4163 Gimnazjum 124 1125 Zasadnicza szkoła zawodowa 24 0 Liceum ogólnokształcące 18 36 Technikum 21 0 Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e UoSO 1 0 1 Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a UoSO 11 0 MOW-y,MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 UoSO 15 0 Placówki doskonalenia nauczycieli 1 0 1 Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 UoSO 1 0 1 Razem43540475

11 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Liczba ewaluacji przeprowadzonych w szkołach i placówkach w latach 2010–2015

12 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji % ewaluacji Przedszkola 16028,7 Szkoły podstawowe49448,2 Gimnazja38268,2 Licea ogólnokształcące 9343,7 Zasadnicze szkoły zawodowe 5056,8 Technika 7663,3 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 932,1 Biblioteki pedagogiczne 4100 Bursy 541,7 Placówki doskonalenia nauczycieli 29,5 Szkoły policealne 10,7 Placówki kształcenia ustawicznego 1115,9 MOW-y, MOS-y, SOWS-y, ORW-y1540,5 Licea uzupełniające 24,3 Licea profilowane 18,3 Razem1305

13 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Z przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego 475 ewaluacji zewnętrznych wynika, że większość szkół/ placówek osiąga pożądany stan w systemie oświaty. Stwierdzono, że najczęściej ustalanym poziomem spełnienia wymagania jest B (poziom wysoki). Najrzadziej ustalanym poziomem spełnienia wymagania jest E (poziom niski). Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych

14 Mocne strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: PRZEDSZKOLE 1.Realizowanie założeń koncepcji pracy we współpracy z rodzicami. 2.Prowadzenie systemowej diagnozy potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej dzieci. 3.Nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego stosownie do możliwości i potrzeb dzieci, prezentowanie ich umiejętności i osiągnięć. 4.Podejmowanie przez przedszkola różnorodnych i atrakcyjnych działań wspierających twórczość artystyczną dzieci. 5.Systematyczne wzbogacanie bazy lokalowej i wyposażenia przedszkoli w pomoce i materiały dydaktyczne, modernizowanie placów zabaw i ogrodów przedszkolnych. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

15 Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: PRZEDSZKOLE 1.Niewielki udział rodziców w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola oraz ocenie i modyfikacji działań wychowawczych. 2.Rzadkie uwzględnianie wniosków wynikających z monitorowania osiągnięć dzieci w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej. 3.Aranżowanie różnych rodzajów aktywności przedszkolaków głównie przez nauczycieli, a rzadziej przez same dzieci. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

16 Kontrole planowe i doraźne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

17 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie kontroli jest § 11-16 oraz § 18 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami).

18 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, przeprowadzano z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami).

19 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach w latach 2010-2015

20 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Typ szkoły/placówkiLiczba kontroli planowych Przedszkole 264 Punkt przedszkolny 14 Zespół wychowania przedszkolnego 8 Szkoła podstawowa2145 Gimnazjum 986 Liceum ogólnokształcące 218 Liceum profilowane 33 Technikum268 Zasadnicza szkoła zawodowa155 Szkoła policealna 53 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna14 Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 4 Biblioteka pedagogiczna 6

21 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Centrum kształcenia ustawicznego1 Centrum kształcenia praktycznego6 Szkolne schronisko młodzieżowe3 Młodzieżowy dom kultury2 Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy14 Dom wczasów dziecięcych2 Ognisko pracy pozaszkolnej2 Młodzieżowy ośrodek wychowawczy1 Placówka doskonalenia nauczycieli9 Kolegium pracowników służb społecznych1 bursa8 Ośrodek doskonalenia zawodowego2 Szkoła przysposabiająca do pracy2 Razem4221

22 Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

23 Typ szkoły / placówkiLiczba kontroli planowych Przedszkole publiczne91 Szkoła podstawowa528 Gimnazjum228 Liceum ogólnokształcące8 Technikum43 Zasadnicza szkoła zawodowa29 Szkoła policealna23 Razem950

24 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Z przeprowadzonych 950 kontroli planowych większość miała wynik pozytywny. Wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego wydawali zalecenia dotyczące poważnego naruszenia przepisów prawa oświatowego przez dyrektorów szkół/ placówek. Wnioski z przeprowadzonych kontroli

25 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi  Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, zgodnie z § 5 ust 3 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkoła i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 poz 414); Najczęściej wydawane zalecenia:

26 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi cd.  Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414); Najczęściej wydawane zalecenia:

27 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi cd.  Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.) odpowiednio nr 1 w przypadku szkoły podstawowej lub nr 3 w przypadku gimnazjum; Najczęściej wydawane zalecenia:

28 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi cd.  Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414); Najczęściej wydawane zalecenia:

29 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrola zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi cd.  Zaleca się powierzanie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.). Najczęściej wydawane zalecenia:

30 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrole doraźne, były przeprowadzone zgodnie z procedurami opisanymi w § 12-14 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn. zmianami). Kontrola doraźna była zarządzana wtedy, gdy zaistniała potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, wyjaśnienia zarzutów dotyczących funkcjonowania szkoły lub placówki, rozpatrzenia skargi od beneficjentów szkoły. Podczas kontroli doraźnej kontrolujący rzetelnie i obiektywnie ustalał stan faktyczny, zbierał niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli, zapewniał dyrektorowi szkoły czynny udział w kontroli, dokumentował czynności kontrolne oraz sporządzał protokół po przeprowadzonej kontroli. Kontrole doraźne

31 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1.Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 16; 2.Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów – 18; 3.Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 19; 4.Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 10; 5.Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 38; 6.Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 2; 7.Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - 16; 8.Inne (np. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia dodatkowe w przedszkolu, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły) – 268. Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych

32 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;  przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów;  przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;  przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;  przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia;  właściwego sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, placówki. Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły:

33 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 KONTROLE PLANOWE

34 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1.„Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami” (w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach); 2.„Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych” (w publicznych gimnazjach i publicznych szkołach ponadgimnazjalnych); 3.„Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych” (w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych); 4.„Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej” (w publicznych szkołach podstawowych); Tematyka kontroli planowych

35 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 5.„Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach„ (w niepublicznych: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki); 6.„Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego” (w publicznych i niepublicznych placówkach realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych).

36 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE 1.Ewaluacje całościowe – 10% wszystkich ewaluacji; 2.Ewaluacje problemowe MEN – 60% wszystkich ewaluacji; 3.Ewaluacje problemowe Podkarpackiego Kuratora Oświaty – 30% wszystkich ewaluacji.

37 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1)Ewaluacje problemowe MEN a)w przedszkolach - w zakresie wymagań: „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci"; „Dzieci są aktywne"; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; b)w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych";

38 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie c)w placówkach oświatowo-wychowawczych - zakresie wymagań: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów"; „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego"; d)w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki"; „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki"; „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki"; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych";

39 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie e)w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań: „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki"; „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji";

40 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie f)w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w MOW, MOS, SOSW, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – w zakresie wymagań: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków"; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

41 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2.Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań wybranym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: a)w przedszkolach - w zakresie wymagań: „Dzieci są aktywne”; „Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego”; b)w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań: „Uczniowie są aktywni”; „Promowana jest wartość edukacji”.

42 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ”Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać”. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. zigras@ko.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google