Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi szkolenie Equal Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r. © prof. dr hab. Michał Trocki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi szkolenie Equal Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r. © prof. dr hab. Michał Trocki."— Zapis prezentacji:

1 1 Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi szkolenie Equal Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r. © prof. dr hab. Michał Trocki

2 2 Co to są projekty? niepowtarzalne przedsięwzięcia niepowtarzalne przedsięwzięcia o wysokiej złożoności o wysokiej złożoności określone co do okresu ich realizacji, rozciągnięte znacznie w czasie, z wyróżnionym początkiem i końcem określone co do okresu ich realizacji, rozciągnięte znacznie w czasie, z wyróżnionym początkiem i końcem wymagające zaangażowania znacznych lecz limitowanych środków rzeczowych, ludzkich, finansowych wymagające zaangażowania znacznych lecz limitowanych środków rzeczowych, ludzkich, finansowych realizowane zespołowo przez zespół wysokokwalifikowanych wykonawców różnych dziedzin (interdyscyplinarne) realizowane zespołowo przez zespół wysokokwalifikowanych wykonawców różnych dziedzin (interdyscyplinarne) związane z wysokim ryzykiem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym związane z wysokim ryzykiem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym wymagające zastosowania specjalnych metod przygotowania i realizacji wymagające zastosowania specjalnych metod przygotowania i realizacji Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

3 3 Rodzaje projektów projekty o wysokim stopniuinnowacyjnościprojekty o niskim stopniuinnowacyjności Rodzaje projektów wg stopnia innowacyjności wg charakteru rezultatu wg pochodzenia potrzeby projektyzewnętrzneprojektywewnętrzne projektyobiektoweprojekty procesowe procesowe projektydużeprojektywielkie wg rozmiaru projektymałe Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

4 4 Rodzaje projektów według pochodzenia zaspokajanej przez nie potrzeby Projekty zewnętrzne - podejmowane dla zaspokojenia potrzeby zewnętrznej tzn. klientów organizacji, zlecane zazwyczaj przez klientów organizacji i opłacane przez nich Projekty wewnętrzne - podejmowane dla zaspokojenia potrzeby wewnętrznej tzn. potrzeby organizacji, zlecane przez kierownictwo organizacji i finansowane ze środków organizacji. Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

5 5 Przykłady projektów wg pochodzenia potrzeby Projekty zewnętrzne projektowanie i wznoszenie obiektów budowlanych różnego projektowanie i wznoszenie obiektów budowlanych różnego rodzaju: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, budowli przemysłowych, obiektów infrastruktury itd. rodzaju: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, budowli przemysłowych, obiektów infrastruktury itd. wytwarzanie złożonych obiektów technicznych: statków, samolotów, dużych maszyn i urządzeń itp. wytwarzanie złożonych obiektów technicznych: statków, samolotów, dużych maszyn i urządzeń itp. produkcja filmów i dużych imprez rozrywkowych, produkcja filmów i dużych imprez rozrywkowych, przygotowanie i realizacja wielkich kampanii promocyjnych, przygotowanie i realizacja wielkich kampanii promocyjnych, organizowanie konferencji, szkoleń, itp. organizowanie konferencji, szkoleń, itp. prowadzenie złożonych prac badawczych, prowadzenie złożonych prac badawczych, opracowywanie dużych projektów konsultingowych. opracowywanie dużych projektów konsultingowych. Projekty wewnętrzne wewnętrzne projekty badawczo- rozwojowe, wewnętrzne projekty badawczo- rozwojowe, wprowadzanie nowych produktów na rynek, wprowadzanie nowych produktów na rynek, wprowadzanie nowych technologii, wprowadzanie nowych technologii, rozwój sieci dystrybucji, rozwój sieci dystrybucji, projektowanie i wdrażanie dużych systemów informatycznych, projektowanie i wdrażanie dużych systemów informatycznych, przygotowanie i wdrażanie projektów restrukturyzacyjnych, przygotowanie i wdrażanie projektów restrukturyzacyjnych, opracowywanie i wdrażanie systemów zapewniania jakości, opracowywanie i wdrażanie systemów zapewniania jakości, opracowywanie i wdrażanie nowej strategii działalności przedsiębiorstwa, opracowywanie i wdrażanie nowej strategii działalności przedsiębiorstwa, opracowywanie i wdrażanie projektów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie projektów marketingowych, instalacja złożonego wyposażenia. instalacja złożonego wyposażenia. Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

6 6 Rodzaje projektów według charakteru ich rezultatu Projekty obiektowe - ich rezultatem są obiekty materialne dające się dokładnie określić co do jakości wyniku, kosztów i terminu zakończenia. Projekty procesowe - ich rezultatem są procesy lub systemy działania nie dające się dokładnie określić co do jakości wyrobu, kosztów i terminu zakończenia. Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

7 7 Rodzaje projektów według stopnia ich innowacyjności / unikalności Projekty o niskim stopniu innowacyjności podejmowane dla zaspokojenia znanych potrzeb zmierzające do realizacji znanych i sprawdzonych obiektów korzystające z istniejącej wiedzy i doświadczeń oparte na znanych sposobach działania (technologiach ) Projekty o wysokim stopniu innowacyjności podejmowane dla zaspokojenia nowych potrzeb zmierzające do stworzenia nie znanych dotąd obiektów wymagające zastosowania nowej wiedzy oparte na nowych sposobach działania (technologiach) Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

8 8 Podstawowe cele projektów Jakość wyniku (Performance) Czas i termin realizacji (Time) Koszt realizacji (Cost) Zakres (Scope) Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

9 9 Główni uczestnicy projektów Sponsor (ten kto ponosi koszty projektu) Użytkownik (ten kto będzie korzystał z wyników projektu) Wykonawca (ten kto realizuje projekt) Kierownik projektu (ten kto będzie zarządzał projektem) Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

10 10 Przykłady uczestników projektów PrzykładyRole Budowa mostu Wdrażanie systemu IT Modernizacja technologii Budowa domu systemem gospodarczym Sponsor Miejskie władze samorządowe Kierownictwo firmy Rodzina Kowalskich Wykonawca Firma budowlana Firma IT Dział technologiczny firmy Ojciec – Jan Kowalski, Syn – Andrzej Kowalski Użytkownik Ludność miasta Komórki organizacyjne firmy WydziałProdukcyjny Rodzina Kowalskich Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

11 11 Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami jest to dziedzina zarządzania zajmująca się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, narzędzi i metod dla osiągnięcia założonych celów przygotowania i realizacji projektów, tzn: osiągnięcia założonych celów projektów,osiągnięcia założonych celów projektów, realizacji projektu w wyznaczonym okresie czasu, realizacji projektu w wyznaczonym okresie czasu, utrzymania kosztów projektu w wyznaczonym limicie, utrzymania kosztów projektu w wyznaczonym limicie, poprzez harmonizację współdziałania uczestników projektu. Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

12 12 Obszary problemowe zarządzania projektami Przebieg Problemy i rozwiązania funkcjonalne (jak powinna przebiegać realizacja projektu) Organizacja Problemy i rozwiązania instytucjonalne (jak powinna być zorganizowana realizacja projektu) Wykonawcy Problemy i rozwiązania personalne (jak należy kierować zespołem ludzi zaangażowanych w realizację projektu) Środki Metody i techniki zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

13 13 Porównanie zarządzania organizacją i zarządzania projektami niepowtarzalne Zadania powtarzalne nietrwała, ograniczona w czasie Struktura organizacyjna trwała duża, bardzo duża Złożoność działań mała, średnia długi Czas realizacji krótki duże, bardzo duże Nakłady, koszty małe, średnia wysokie Ryzyko średnie wysokie Kompetencje fachowe średnie duża Innowacyjność niewielka niska Standaryzacja wysoka Dziedzinazarządzania Zarządzanie organizacją Zarządzanie projektami Kryteria Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

14 14 Projekty, których realizacja przyczyniła się do rozwoju nowoczesnego zarządzania projektami Lata Ważniejszeprojekty Manhattan Engineering District Project (bomba atomowa) Telewizor kolorowy (USA) Program Polaris (US - Navy) Myśliwiec Tornado Komputer osobisty IBM Spacelab Program Apollo (NASA) Reaktor SNR Program rakietowy Ariane Airbus A320 Jager’ 90 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Źródło: H.-W. Litke, Projektmanagement..., op.cit. Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

15 15 Rodzaje działań składających się na realizację projektu Potrzeba Oczekiwany rezultat Oczekiwany rezultat Zarządzanie projektem wyznaczanie celów planowanie organizowanie motywowanie kontrolowanie koordynowanie Wykonawstwo projektu działania składowe zależne od specyfiki projektu Obsługa realizacji projektu obsługa księgowo-finansowa obsługa kadrowa obsługa prawna obsługa informatyczna i techniczna obsługa administracyjno-biurowa Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

16 16 Model cyklu „życia” projektu - schemat Koszty Czas Faza definiowania projektu Faza planowania i organizacji wykonania projektu Faza zakończenia projektu Faza wykonawstwa projektu K z -koszty działalności działalności zarządczej zarządczej K W -koszty działalności działalności wykonawczej wykonawczej K L -koszty łączne łączne Ko- koszty obsługi KKKKKKKK KWKWKWKW KLKLKLKL KOKOKOKO Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

17 17 Model cyklu „życia” projektu - charakterystyka Faza definiowania projektu Faza planowania i organizacji wykonawstwa projektu Faza zakończenia projektu Faza wykonawstwa projektu Fazy Inicjowanie projektu Definiowanie projektu Organizowanie zespołu projektowego Etapy Określanie struktury projektu Planowanie przebiegu projektu Planowanie zasobów projektu Organizowanie wykonawstwa projektu Wykonawstwo projektu Kontrola projektu Koordynacja projektu Zamknięcie projektu Działalność koncepcyjna Charakter działalności Działalność organizacyjna i planistyczna Działalność wykonawcza, kontrolna i koordynacyjna Działalność wdrożeniowa i sprawozdawcza Niewielkie, wolno rosnące Koszty, nakłady Średnie, rosnące Wysokie, rosnące do maksymalnego poziomu Średnie, spadające Zleceniodawca, kierownictwo przedsiębiorstwa, specjaliści odpowiedzialni za projekt Uczestnicy Zespół projektowy, kierownictwo jednostek wykonawczych Jednostki wykonawcze, zespół projektowy Jednostki wykonawcze, zespół projektowy, kierownictwo przedsiębiorstwa, zleceniodawca Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

18 18 Schemat funkcjonalny realizacji projektu Zarządzanie projektem Wyko- nawstwo projektu Obsługa realizacji projektu Obsługa księgowo- finansowa Obsługa kadrowa Obsługa prawna Obsługa informatyczna i techniczna Obsługa administracyjno- biurowa Wykonawstwo projektu Koordynacja projektu Kontrola projektu Zamknięcie projektu Organizowanie zespołu projektowego Organizowanie wykonawstwa projektu Określenie struktury projektu Planowanie przebiegu projektu Planowanie zasobów projektu Inicjowanie projektu Definiowanie projektu Wyznaczanie celów Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie Koordynowanie Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

19 19 Inicjowanie projektu – problemy 1. Kto może występować z inicjatywą projektu? 2. Jaką treść i formę powinna mieć inicjatywa projektu? 3. Do kogo powinna być skierowana inicjatywa projektu? 4. Jaki powinien być tryb analizy i oceny inicjatywy projektu? 5. Kto i na jakiej podstawie decyduje o dalszych losach inicjatywy projektu? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

20 20 1. Inicjowanie projektu - przebieg etapu 1.1. Analiza potrzeb 1.2. Formułowanie inicjatyw projektów 1.3. Zgłaszanie inicjatyw projektów kierownictwu 1.4. Analiza i ocena inicjatyw projektów 1.5. Przyjęcie inicjatywy projektu przez kierownictwo do dalszego opracowania bądź jej odrzucenie opracowania bądź jej odrzucenie Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

21 21 Definiowanie projektu – problemy 1. Jakie mają być rezultaty i korzyści projektu? 2. Jaki powinien być zakres projektu? 3. Jakie ryzyko związane jest z realizacją projektu? 4. W jakim terminie powinien być zrealizowany projekt? 5. Jakie nakłady i koszty należy ponieść na przygotowanie i wykonawstwo projektu? 6. Czy realizacja projektu jest udana i opłacalna? 7. Czy należy dalej pracować nad projektem? 8. Jeśli tak, to jakie założenia (cele) należy przyjąć dla projektu? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

22 22 2. Definiowanie projektu - przebieg etapu 2.1. Sprecyzowanie projektu 2.2. Analiza i ocena ryzyka projektu 2.3. Ocena nakładów i korzyści realizacji projektu 2.4. Podjęcie przez kierownictwo decyzji o realizacji projektu 2.5. Wyznaczenie założeń (celów) realizacji projektu Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

23 23 Organizowanie zespołu projektowego – problemy 1. W jaki sposób organizacja projektu ma być powiązana ze strukturą organizacji realizującej projekt? 2. Kto powinien być kierownikiem projektu? 3. Jakie inne instancje kierownicze należy powołać (np. komitet sterujący)? 4. Jaki ma być skład zespołu projektowego? 5. Skąd, na jakich zasadach i w jakim zakresie można pozyskać uczestników zespołu projektowego? 6. Jak powinna być zorganizowana ich praca ( organizacja, plan, wyposażenie, finansowanie itd. )? 7. Jakie instrumenty motywacyjne należy zastosować? 8. Jak zapewnić właściwą komunikację w zespole projektowym i z innymi uczestnikami projektu? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

24 24 3. Organizowanie zespołu projektowego - przebieg etapu 3.1. Wybór formy instytucjonalnej realizacji projektu 3.2. Powołanie kierownictwa projektu 3.3. Powołanie innych organów kierowniczych projektu 3.4. Organizowanie pracy zespołu projektowego 3.5. Pozyskanie pracowników zespołu projektowego 3.6. Opracowanie planu pracy zespołu projektowego 3.7. Zatwierdzenie organizacji i planu pracy zespołu projektowego przez kierownictwo Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

25 25 Określenie struktury projektu – problemy 1. Jakie informacje są niezbędne dla opisu struktury projektu? 2. Czy znana jest struktura obiektu powstającego w wyniku projektu? 3. Czy struktura projektu powinna odzwierciedlać strukturę obiektu? 4. Według jakich kryteriów należy dzielić projekt na części składowe? 5. Jak głęboki ma być podział, kiedy trzeba go zakończyć? 6. Jak należy opisać części elementarne projektu? 7. Jaka ma być ostateczna postać (treść i forma) struktury hierarchicznej projektu? 8. Jakie związki przyczynowo-skutkowe występują pomiędzy częściami elementarnymi projektu? 9. Jaka ma być ostateczna postać (treść i forma) struktury kooperacyjnej projektu? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

26 26 4. Określenie struktury projektu - przebieg etapu 4.1. Sprecyzowanie celów projektu 4.2. Zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu 4.3. Ustalanie kryteriów podziału projektu 4.4. Określenie struktury hierarchicznej projektu 4.5. Określenie struktury kooperacyjnej projektu 4.6. Zatwierdzenie struktury projektu przez kierownictwo Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

27 27 Struktury: hierarchiczna i kooperacyjna projektu Projekt Podprojekt 1 Podprojekt 2 Podprojekt 3 1.11.1 1.31.32.22.23.23.2 1.21.22.12.13.13.13.33.3 Czynności Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

28 28 Pakiety robocze Pakiety robocze (ang. work package) są to zespoły czynności nadające się do wykonania przez jednego – wewnętrznego lub zewnętrznego – wykonawcę. Stanowią one połączenie struktury projektu ze strukturą organizacyjną. Struktura projektu PR 2 PR 1 PR 3 PR 4 Struktura organizacyjna Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

29 29 Opis pakietów roboczych Aby pakiet roboczy mógł być właściwie wykonany powinien być szczegółowo opisany co do celu, zakresu i warunków. Opis pakietu roboczego obejmuje zazwyczaj następujące informacje: nazwa projektu nazwa i symbol pakietu wykonawca cel i zakres zadania i terminy oczekiwane wyniki niezbędne środki punkty styku z innymi pakietami koszty / wyniki wydatki / wpływy status pakietu inne informacje Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

30 30 Planowanie przebiegu projektu – problemy 1. Ile czasu potrzeba na wykonanie elementarnych części (czynności, pakietów roboczych) projektu? 2. Jaki jest możliwy termin zakończenia projektu, a jaki konieczny termin rozpoczęcia projektu? 3. Jakie powinny być terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności projektu? 4. Jakie występują w projekcie rezerwy czasu? 5. Jakie są krytyczne elementy projektu? 6. Jaki plan przebiegu projektu powinien być przyjęty jako podstawa jego realizacji? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

31 31 5. Planowanie przebiegu projektu - przebieg etapu 5.1. Określenie czasu realizacji czynności projektu 5.2. Planowanie terminów realizacji czynności projektu 5.3. Obliczenie rezerw czasu 5.4. Określenie krytycznych elementów projektu 5.5. Weryfikacja przebiegu projektu 5.6. Zatwierdzenie planu przebiegu projektu przez kierownictwo Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

32 32 Techniki planowania przebiegu projektów Technika LOB Technika drzewa zależności PATTERN PATTERN CPE CPE Strukturaprojektu Hierarchiczna Kooperacyjna Czynnościprojektu zdeterminowana stochastyczna Zdeterminowane Stochastyczne Harmonogramy (wykresy Gantta) Technika sieciowa CPM CPM Technika sieciowa MPM MPM Techniki drzewa decyzyjnego Techniki sieciowa PERT PERT Technika sieciowa GERT GERT Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

33 33 Planowanie zasobów projektu – problemy 1. Jakie zasoby są potrzebne do realizacji poszczególnych czynności (pakietów roboczych) projektu? 2. Jakie koszty realizacji poszczególnych czynności wynikają z tego zapotrzebowania? 3. Jakie jest łączne zapotrzebowanie na zasoby i jakie są łączne koszty realizacji projektu w trakcie jego przebiegu? 4. Czy respektowane są limity dysponowanych zasobów? 5. Jeśli nie, to jak należy wyrównać zużycie zasobów? 6. Jaki to będzie miało wpływ na przebieg projektu? 7. Jaki plan zużycia zasobów projektu powinien być przyjęty jako podstawa jego realizacji? 8. Jaki powinien być budżet projektu ? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

34 34 Zasoby projektów RodzajezasobówZasobymaterialneZasobyludzkieZasobynominalne materiały, surowce, półprodukty wyposażenie trwałe wyposażenie ruchome wykonawcy kierownicy, specjaliści środki finansowe Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

35 35 Planowanie wykorzystania zasobów a) Zapotrzebowanie na zasoby b) Wyrównanie wykorzystania zasobów 0 1 2 3 4 5 6 7 Zasoby Czas Limit zasobów Zasoby Czas 0 1 2 3 4 5 6 7 Limit zasobów Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

36 36 LICZBA PRACOWNIKÓW TERMINY C1 C3 C2C4 C5 Wyrównywanie zasobów Źródło: J. Hoecke, Projektphasen und -lebenszyklus, s. 223 a) Brak wyrównania b) Zorientowane na terminc) Zorientowane na limit zasobów LICZBA PRACOWNIKÓW TERMINY LICZBA PRACOWNIKÓW TERMINY C5 C1 C3 C2 C4 C5 C3 C1 C4 C2 Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

37 37 6. Planowanie zasobów projektu - przebieg etapu 6.1. Określenie zapotrzebowania zasobów przez poszczególne czynności projektu 6.2. Planowanie zasobów ludzkich i materialnych projektu 6.3. Planowanie kosztów projektu 6.4. Planowanie finansowania projektu 6.5. Budżetowanie projektu 6.6. Zatwierdzenie planu zasobów projektu przez kierownictwo 6.7. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do wykonawstwa projektu Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

38 38 Organizacja wykonawstwa projektu – problemy 1. Skąd i na jakich warunkach można pozyskać środki finansowe na realizację projektu? 2. Kto ma być wykonawcą, podwykonawcą i dostawcą projektu; jak ich pozyskać? 3. Jak należy zarządzać kontraktami z podwykonawcami i dostawcami? 4. Jakie warunki współpracy mogą być motywacją dla podwykonawców i wykonawców? 5. Czy potrzebny jest specjalny system zarządzania jakością projektu i jak go opracować? 6. Jakie inne jeszcze rozwiązania są potrzebne dla rozpoczęcia wykonawstwa projektu? 7. W którym momencie można uznać przygotowanie do wykonawstwa projektu za zakończone? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

39 39 7. Organizacja wykonawstwa projektu - przebieg etapu 7.1. Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu 7.2. Planowanie podziału zadań z zakresu wykonawstwa projektu 7.3. Poszukiwanie dostawców i podwykonawców projektu 7.4. Kontraktowanie dostaw i usług 7.5. Opracowanie systemów motywacyjnych wykonawstwa projektu 7.6. Opracowanie systemu zapewnienia jakości projektu 7.7. Zatwierdzenie przez kierownictwo organizacji wykonawstwa projektu Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

40 40 Kontrola projektu – problemy 1. 1. Jaki jest status realizacji projektu? 2. 2. Jakie występują problemy? 3. 3. Jakie są postępy i osiągnięcia? 4. 4. Jak przebiega projekt w czasie w stosunku do planu przebiegu? 5. 5. Jak przebiega zużycie zasobów w stosunku do planu? 6. 6. Jak przebiega realizacja budżetu projektu? 7. 7. Czy zespół projektowy pracuje prawidłowo? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

41 41 8. Kontrola projektu – przebieg etapu 8.1. Kontrola terminów projektu 8.2. Kontrola zużycia zasobów projektu 8.3. Kontrola kosztów projektu 8.4. Kontrola dostaw i podwykonawstwa 8.5. Kontrola innych działań 8.6. Kontrola pracy zespołu projektowego Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

42 42 Koordynacja projektu – problemy 1. 1. Jakie interwencje należy podjąć w wyniku kontroli aby projekt mógł być zrealizowany zgodnie z planami? 2. 2. Czy konieczna jest zmiana planu? 3. 3. Jakie negatywne skutki zagrażają projektowi? 4. 4. Co trzeba zrobić, aby zapobiec takim skutkom w przyszłości? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

43 43 9. Koordynacja projektu – przebieg etapu 9.1. Koordynacja terminów projektu 9.2. Koordynacja zużycia zasobów projektu 9.3. Koordynacja kosztów projektu 9.4. Koordynacja dostaw i podwykonawstwa 9.5. Koordynacja innych działań (ograniczanie ryzyka, działania projakościowe, itp.) projakościowe, itp.) 9.6. Koordynacja pracy zespołu projektowego Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

44 44 Zamknięcie projektu – problemy 1. 1. Czy projekt może być odebrany przez zleceniodawcę? 2. 2. Jak rozliczyć projekt ze zleceniodawcą, wykonawcami i dostawcami? 3. 3. Jakiego wsparcia należy udzielić użytkownikom projektu i na jakich zasadach? 4. 4. Jaką dokumentację eksploatacyjną należy sporządzić? 5. 5. Kogo i jak należy przeszkolić? 6. 6. Jak należy opracować doświadczenia realizacji projektu? 7. 7. Jaka i w jakiej formie obowiązuje odpowiedzialność za rezultaty projektu? 8. 8. Jak wynagrodzić zespół projektowy i czy można go wykorzystać w następnych projektach? Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi

45 45 10. Zamknięcie projektu – przebieg etapu 10.1. Odbiór projektu przez zamawiającego 10.2. Rozliczenie projektu 10.3. Opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej 10.4. Szkolenie użytkowników 10.5. Inne działania wspomagające użytkowników 10.6. Opracowanie raportu z realizacji projektu 10.7. Lessons learned 10.8. Podjęcie decyzji o zakończeniu projektu 10.9. Rozwiązanie zespołu projektowego Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi


Pobierz ppt "1 Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi szkolenie Equal Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r. © prof. dr hab. Michał Trocki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google