Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej „Z nadzieją w przyszłość” Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż, a zapamiętam, Pozwól wziąć udział, a zrozumiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej „Z nadzieją w przyszłość” Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż, a zapamiętam, Pozwól wziąć udział, a zrozumiem."— Zapis prezentacji:

1 Program usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej „Z nadzieją w przyszłość” Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż, a zapamiętam, Pozwól wziąć udział, a zrozumiem.

2 Wprowadzenie  Opuszczenie sytemu pieczy zastępczej jest procesem trudnym dla wielu wychowanków i dlatego konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych form usamodzielnienia, aby zwiększyć szanse na lepszy start w dorosłe życie. Podstawowy cel: integracja wychowanków ze środowiskiem oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia.  Istotna rola opiekuna usamodzielnienia, który ma być przewodnikiem oraz służyć pomocą w trudnych sytuacjach

3 Wprowadzenie – c.d. Z analizy dokumentów, wywiadów oraz obserwacji wynika, że młodzież opuszczająca pieczę zastępczą, zwłaszcza instytucjonalną, ujawnia wysoki poziom lęku, agresji i niechęci do jakichkolwiek zmian w swoim życiu. Wychowankowie często żyją w dużym napięciu, nie potrafią się koncentrować oraz mają słabą pamięć. Walczą o uwagę często poprzez destrukcję. Dodatkowo brakuje im poczucia sprawczości, wiary w siebie, odpowiedzialności za siebie i swoje życie oraz nadziei na zmianę.

4 Co przemawia za koniecznością zmiany w sposobie pracy z wychowankami przygotowującymi się do opuszczenia systemu: Co przemawia za koniecznością zmiany w sposobie pracy z wychowankami przygotowującymi się do opuszczenia systemu:  kojarzenie procesu usamodzielnienia przez młodych ludzi z wyjściem z placówki czy rodziny zastępczej i otrzymaniem „jakiejś” wyprawki.  brak motywacji wychowanków do nauki,  niski poziom aspiracji edukacyjnych  brak świadomości istoty usamodzielnienia i swojej roli w tym procesie  nastawienie roszczeniowe  niedostateczne przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia  niewłaściwy dobór opiekunów

5 Wprowadzenie – c.d. Największe trudności, na jakie napotykają osoby usamodzielniane: 1. finansowe 2. mieszkaniowe 3. związane z czasem wolnym 4. z zatrudnieniem 5. w relacjach interpersonalnych 6. w zakresie rozwoju osobowego 7. w zakresie postrzegania siebie i rzeczywistości

6 Wprowadzenie - c.d. W związku z wymienionymi wcześniej trudnościami napotykanymi przez wychowanków usamodzielniających się istotne jest uzupełnianie istniejących programów o zindywidualizowane i kompleksowe wsparcia głównie informacyjne, emocjonalne, społeczne i zawodowe. Tym bardziej, że większość wychowanków instytucji przejawia takie zachowania i problemy osobowe, które utrudniają prawidłowy przebieg procesu usamodzielnienia.

7 Wprowadzenie – c.d. Analiza zachowań pełnoletnich wychowanków placówek wskazuje na kilka niepokojących objawów:  niski poziom aspiracji, brak zainteresowań  brak realnej oceny własnych możliwości  stosowanie niewłaściwych form kompensacji  niewłaściwa postawa wobec siebie i innych, wiedzy oraz życia  brak poczucia celowości działania  lekceważenie norm i zasad panujących w placówce

8 Zakładane rezultaty programu wzrost rozwoju osobistego adekwatne spostrzeganie rzeczywistości wzrost poczucia własnej wartości kompetencje w działaniu pozytywne relacje interpersonalne identyfikowanie własnych aspiracji i planów, świadomość własnych preferencji zawodowych poprawa samooceny lepsze poczucie jakości życia satysfakcja, poczucie wartości zdobytych umiejętności i własnej produktywności, poczucie niezależności w wyborze działań oraz poczucie przynależności i zintegrowania ze środowiskiem.

9 Program „Z nadzieją w przyszłość” Adresaci Wychowankowie pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej), którzy ukończyli 16 rok życia. Termin realizacji: 24 miesiące Częstotliwość: Przynajmniej raz w miesiącu Metody pracy: Warsztaty, mini wykłady, ćwiczenia, testy, gry i zabawy logiczne, film, dyskusja, burza mózgów, scenki, psychodramy, niedokończone zdania. Miejsce realizacji: Sala szkoleniowo-konferencyjna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

10 „Z nadzieją w przyszłość” – Program 12 kroków motywacja wychowanka do zmiany, uzyskanie spójnego obrazu samego siebie i świadomości swoich słabych oraz silnych stron, budowanie bliskich relacji, ukazanie roli i znaczenia uczuć w życiu człowieka, tworzenie obrazu przyszłej rodziny, trening umiejętności gospodarowanie i zarządzania budżetem domowym, stawianie celów, aktywizację zawodową, nastawienie na sukces, nauki podstawowych zasad dbania o estetykę i porządek, uświadomienie sobie roli ojca i matki, umiejętności tworzenia planów usamodzielnienia

11 Krok I Nawiązanie kontaktu z wychowankiem i zmotywowanie do zmian Cele: nawiązanie kontaktu z wychowankiem zmotywowanie wychowanka do podejmowania konstruktywnych działań Metody realizacji: Mini warsztat integracyjny „Poznajmy się” - przedstawienie prowadzących i uczestników, prezentacja celów programu, ćwiczenia otwierające i integrujące członków grupy, budowanie bezpieczeństwa, zaufania i współpracy w grupie Wyjazd integracyjny – park linowy lub ścianka wspinaczkowa, celem którego będzie badanie własnych umiejętności i granic, trening umiejętności społecznych Omówienie odczuć uczestników, badanie własnych stanów emocjonalnych.

12 Krok II Zrozumieć siebie Cele: uzyskanie świadomości swojego potencjału uświadomienie sobie swoich braków odkrywanie swoich marzeń wizualizacja swojej przyszłości Metody realizacji: Warsztaty psychologiczne, obejmujące: Rundę otwierającą - rysowanie swojego nastroju Ćwiczenie - Wymyślenie w grupach reklamy popularnego produktu Analiza ćwiczenia Analiza SWOT – wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie – stworzenie własnej analizy Podsumowanie, runda kończąca.

13 Krok III Budowanie bliskich relacji Cele: zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej poznanie technik asertywności uświadomienie sobie barier komunikacyjnych Metody realizacji: Warsztaty psychologiczne: Trening komunikacji społecznej – co to jest komunikacja, zasady dobrej komunikacji, bariery w procesie komunikacji Trening zachowań asertywnych Podsumowanie – omówienie emocji i przeżyć uczestników

14 Krok IV Ja i emocje Cele: ukazanie roli i znaczenia uczuć w życiu człowieka nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi uczenie i poznawanie swoich emocji Metody realizacji: Warsztat psychologiczny Burza mózgów – jakie znamy emocje Dyskusja i omówienie roli „dobrych i złych emocji” Ćwiczenie „Jak reaguję, gdy…” – wczucie się emocjonalne w sytuację i opis własnych odczuć Scenki i ćwiczenia ułatwiające prawidłowe odczytywanie i przekazywanie emocji Runda podsumowująca

15 Krok V Moja przyszła rodzina Cele: uzyskanie przez wychowanka motywacji do gotowości do wchodzenia w bliskie związki poznanie prawidłowych wzorców rodzica (roli ojca i matki) stworzenie obrazu „Moja przyszła rodzina” Metody realizacji: Projekcja filmu oraz dyskusja Omówienie własnej sytuacji na „bezpiecznym przykładzie”

16 Krok VI Trening umiejętności i zarządzania budżetem domowym Cele: nabycie umiejętności podziału wydatków na które nie mamy wpływu oraz na wydatki na które możemy wpływać zwiększenie wiedzy w zakresie planowania finansów domowych uzyskanie przekonania, że warto prowadzić budżet domowy Metody realizacji: Warsztat z planowania budżetu: Mini wykład – źródła dochodu rodziny, wydatki, sposoby na oszczędności, „pułapki” finansowe – oferty kredytowe. Ćwiczenie: stworzenie planu budżetowego do otrzymanej i opisanej sytuacji. Tworzenie rejestru wydatków w wersji papierowej oraz elektronicznej

17 Krok VII Zamieniam marzenia na cele Cele: nabycie umiejętności stawiania celów według zasady SMART praktyczna nauka dzielenia celów głównych (dużych) na szczegółowe (mniejsze) odnajdywanie zasobów, które można wykorzystać przy realizacji celów Metody realizacji: Warsztat psychologiczny, obejmujący: Rundę otwierającą Wprowadzenie: dlaczego nie potrafimy realizować marzeń, myślenie życzeniowe i realistyczne. Ćwiczenie: organizacja i planowanie – ustalanie realistycznego celu, kroki do realizacji – rozbicie celu głównego na mniejsze, szukanie sojuszników. Ćwiczenie: NLP - „Droga do skarbu” Runda podsumowująca.

18 Krok VIII Mój kierunek - praca Cele: zdobycie umiejętności wykorzystywania swoich mocnych stron, które pozwolą na włączeni się do rynku pracy zdobycie umiejętności odnajdywania właściwych dla siebie ofert pracy samodzielne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych poznanie sztuki autoprezentacji i zasad rozmowy kwalifikacyjnej Metody realizacji: Warsztat prowadzony przez doradcę zawodowego: Przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy Praktyczne informacje dotyczących miejsc, w których można poszukiwać pracy Stworzenie własnego CV Rola autoprezentacji i stylistyki ubioru podczas rozmowy kwalifikacyjnej

19 Krok IX Jak osiągnąć sukces Cele: budowanie na pozytywach, odnajdywanie umiejętności, kompetencji, zalet osobistych i pozytywnych doświadczeń uzmysłowienie sobie co to jest sukces i co go ogranicza zdobycie przekonanie, że każdy człowiek jest architektem własnego życia Metody realizacji: Warsztat psychologiczny: Omówienie Piramidy Potrzeb Maslowa Motywacja – co to jest i dlaczego jest ważna. Przedstawienie i omówienie cech dobrego lidera Ćwiczenie: poszukiwanie własnych cech pomocnych w osiągnięciu sukcesu Przedstawienie i omówienie składników sukcesu

20 Krok X Mój dom – moja przystań Cele: poznanie zasad zdrowego żywienia rozbudzenie poczucia estetyki nauka podstawowych zasad dbania o porządek- czysty dom poznanie technik dekoracji stołu, potraw Metody realizacji: Warsztat prowadzony przez pracownika socjalnego Sposoby dbania o czystość w miejscu zamieszkania, podkreślenie ważnej roli porządku i dbania o „domowe ognisko”.

21 Krok XI Ja w roli ojca, matki Cele: poznanie potrzeb dziecka w rodzinie uświadomienie sobie roli i znaczenia rodzica w procesie wychowywania dzieci zwiększenie wiedzy z zakresu uzależnień i ich wpływu na dziecko i rodzinę Metody realizacji: Warsztat psychologiczny: Runda otwierająca Ćwiczenie imaginacyjne: „Moje dobre wspomnienie z dzieciństwa” Omówienie typowych ról męskich i żeńskich, z wykorzystaniem metody „burzy mózgów”. Mini wykład psychologa pt. „Co dają rodzice i dlaczego to jest takie ważne. Jak poradzić sobie z deficytem troski rodzicielskiej”.

22 Krok XII Mój projekt na dobry start w dorosłość Cele: poznanie praw i obowiązków usamodzielniającego się wychowanka zwiększenie wiedzy z zakresu warunków otrzymania wsparcia w ramach pieczy zastępczej, pomocy społecznej i rynku pracy nabycie umiejętności konstruowania projektów i planów usamodzielnienia. Metody realizacji: Warsztat połączony z wyjazdem do zaprzyjaźnionej korporacji – zwiedzanie firmy, omówienie zasad rekrutacji i awansu w tej konkretnej firmie. Wizyta w centrum handlowym, w którym stylista omówi zasady ubioru, udzieli porad dotyczących makijażu. Stworzenie przez każdego wychowanka własnego programu usamodzielnienia.

23 Realizator programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Zespół do spraw Pieczy Zastępczej i Dział Świadczeń. Założenia programowe w skutecznym osiąganiu założonych celów i rezultatów przewidują współpracę z wieloma instytucjami i osobami: PUP, PPP, GOPS, Sąd, CIK, Policja.

24 Źródła finansowania Zakres realizacji zadań występujących w programie zależeć będzie od wielkości środków samorządów jak i poszczególnych instytucji. Część zadań będzie realizowana z budżetu powiatu- PCPR. Realizatorzy programu zakładają również możliwość ubiegania się o środki z MPiPS i UE.

25 Monitoring Zadania określone do wykonania w programie wymagają monitoringu. Pozwoli on na kontrolowanie stanu realizacji celów oraz ocenę osiągniętych rezultatów. Monitoring umożliwi dokonanie oceny czy efekt końcowy jest zgodny z obranymi celami w programie.

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Program usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej „Z nadzieją w przyszłość” Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż, a zapamiętam, Pozwól wziąć udział, a zrozumiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google