Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły

2 Ewaluacja wewnętrzna dotyczyła wymagania: „Promowana jest wartość edukacji”. Przeanalizowano również, czy w szkole wśród uczniów występują zachowania agresywne i przemoc.

3 Cele ewaluacji wewnętrznej
pozyskanie informacji na temat zainteresowania środowiska pracą szkoły i jej osiągnięciami zdobycie informacji na temat oceny wizerunku i oferty szkoły dostosowanie form promocji szkoły do potrzeb i oczekiwań odbiorców udoskonalenie koncepcji promowania przez szkołę wartości edukacji pozyskiwanie informacji na temat występowania w szkole form agresji wśród uczniów opracowanie planu działań, mających na celu wyeliminowanie wśród dzieci zachowań agresywnych

4 Ewaluację przeprowadzono od września 2014 do maja 2015 roku
Ewaluację przeprowadzono od września 2014 do maja 2015 roku. W trakcie badań zbierano informacje na podstawie: ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów, kwestionariusza wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy wybranej dokumentacji szkolnej. W badaniu dotyczącym wymagania „Promowana jest wartość edukacji” brało udział 48 nauczycieli oraz 178 rodziców szkoły podstawowej i 6 rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego. Informacje na temat zachowań agresywnych i przemocy wśród uczniów uzyskano od 153 uczniów, 202 rodziców szkoły podstawowej i 10 rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego, oraz 46 nauczycieli.

5 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

6 Pytania kluczowe W jaki sposób szkoła promuje wartość edukacji ?
Jak szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach? Czy szkoła jest postrzegana jako placówka dbająca o jakość kształcenia i o dobre relacje ze środowiskiem? W jaki sposób szkoła pozyskuje informacje na temat swoich absolwentów? W jaki sposób szkoła wykorzystuje informacje dotyczące swoich absolwentów?

7 Kryteria ewaluacji Szkoła: promuje wartość edukacji jest pozytywnie postrzegana w środowisku pozyskuje informacje na temat swoich absolwentów wykorzystuje informacje na temat dalszych losów absolwentów

8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

9 Szkoła promuje potrzebę uczenia się poprzez różnorodne i wielorakie działania.
Wszyscy ankietowani rodzice oraz nauczyciele (100%) uważają, że szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach. Analiza dokumentacji szkolnej dowiodła, iż nasza szkoła prowadzi szereg działań, które są realizowane poprzez: • aktualizację strony internetowej szkoły, prowadzenie profilu szkoły na serwisie społecznościowym Facebook • organizację: Dni Otwartych Szkoły, imprez o charakterze lokalnym, uroczystości klasowych i szkolnych, międzyszkolnych konkursów • prowadzenie gazetek ściennych • informacje w lokalnej prasie i mediach

10 • współpraca z rożnymi instytucjami • udział uczniów w akcjach charytatywnych • udział w konkursach organizowanych przez kluby osiedlowe • udział w ogólnopolskich projektach oraz realizacja innowacji pedagogicznych • organizowanie Turniejów Piłki Ręcznej Dziewcząt • spotkania z ciekawymi ludźmi • wystawę pucharów i pamiątek w gablocie szkolnej • prowadzenie Kroniki Szkolnej • zebrania z rodzicami i indywidualne konsultacje • nagradzanie osiągnięć sportowych i edukacyjnych W wywiadzie pani Dyrektor oprócz wymienionych wyżej działań zwróciła uwagę na nowopowstały Tyski Portal Oświatowy, gdzie szkoła na bieżąco informuje o swoich aktualnych sukcesach i ważnych wydarzeniach szkolnych.

11 Oddział przedszkolny także prowadzi różnorodne działania mające na celu promocję wartości edukacji. Prezentuje i upowszechnia informacje o działalności wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz informuje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach poprzez spotkania z rodzicami na zebraniach oraz podczas indywidualnych rozmów, zamieszczanie informacji na stronie internetowej, przesyłanie bieżących informacji rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych w korytarzach oddziału przedszkolnego, prezentację osiągnięć wychowanków poprzez ekspozycję prac oraz prezentację umiejętności artystycznych, wokalnych i tanecznych dzieci podczas uroczystości przedszkolnych z udziałem zaproszonych gości.

12 Na pytanie: „W jaki sposób szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach?” najwięcej rodziców – 28% badanych wskazało, że placówka prezentuje i upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach zamieszczając je na stronie internetowej szkoły. 26% rodziców uzyskuje tego typu informacje na zebraniach z rodzicami i podczas konsultacji. 17% rodziców uważa, że wiele informacji trafia do nich poprzez gazetki i wystawki na korytarzach szkolnych . 14% rodziców wskazało na wiadomości zamieszczone na tablicy ogłoszeń. W trakcie akademii szkolnych i uroczystości ważne wiadomości o podejmowanych działaniach i osiągnięciach odbiera 7% rodziców, natomiast odpowiedź: podczas imprez integrujących środowisko lokalne (festyny, Bal Absolwenta) wskazało 7% badanych. 1% rodziców wskazało Internet (np. Facebook), a 1 osoba zeszyt korespondencji.

13 Przeważająca większość rodziców stwierdziła, że wśród najczęstszych upowszechnianych informacji nt. pracy i działania szkoły pojawiają się te o konkursach i zawodach szkolnych (23% badanych). Wśród wyborów rodziców pojawiły się również informacje o sukcesach uczniów – 21% rodziców . Nieco mniej rodziców wskazało, że istotne dla nich są wiadomości dotyczące zajęć dodatkowych – 16% ankietowanych; informacje o projektach i akcjach społecznych – 15% badanych oraz oferta edukacyjna szkoły – 14% rodziców. Wśród często przetwarzanych oraz upowszechnianych informacji znalazły się również te dotyczące organizacji pracy szkoły – 11% rodziców. Zapytani o to nauczyciele, najwięcej głosów (17,7% badanych ) oddali na informacje o konkursach, zawodach. 16,9% głosów - projekty i akcje społeczne, 16,6% badanych wskazało na upowszechnianie oferty edukacyjnej. 16,2% głosów oddano na informacje o sukcesach uczniów, o zajęciach dodatkowych 15,8 głosów, organizacji pracy szkoły – 15,4% głosów.

14 Na pytanie „W jakiej formie rodzice oczekują przekazywania informacji o pracy szkoły?” 42% rodziców stwierdziło, że dotychczasowy przekaz wiadomości dotyczących działalności szkoły jest wystarczający. 27% ankietowanych uważa, że najlepszą formą obiegu informacji jest strona internetowa szkoły. 19% badanych zaznaczyło, że podstawowe informacje nt. pracy szkoły uzyskują bezpośrednio od nauczycieli, a 10% rodziców pozyskuje informacje o działalności szkoły z tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym. Z pośród innych źródeł wymieniano przekaz wiadomości za pomocą Internetu: systemu komunikacji Librus, Facebooka, i. Według nauczycieli najczęściej przekazują oni informacje rodzicom i opiekunom uczniów w bezpośrednich rozmowach (41,8% badanych), podczas indywidualnych konsultacji bądź na zebraniach z rodzicami. 32,7% nauczycieli wybiera do tego celu stronę internetową szkoły. 19,3% ankietowanych wskazało jako źródło informacji o uczniach ogłoszenia na gazetkach szkolnych. Wśród innych odpowiedzi wymienione zostały: przekazywanie wiadomości rodzicom za pomocą poczty elektronicznej bądź systemu Librus (5,1% nauczycieli); telefonicznie lub za pomocą zeszytu korespondencji (1,6% badanych).

15 Rodziców najbardziej interesują informacje o bieżących wydarzeniach z życia szkoły. 28% rodziców jest zainteresowanych tym, co aktualnie dzieje się na terenie placówki: jakie akcje, apele czy uroczystości miały lub będą miały miejsce w naszej szkole i przedszkolu. 25% badanych interesuje się sukcesami uczniów w konkursach i zawodach. 20% badanych poszukuje informacji o zajęciach dodatkowych. Rodziców interesują również wyjazdy i wycieczki szkolne - 14% oraz wyniki egzaminów zewnętrznych – 13% ankietowanych. Większość rodziców uważa, że w naszej placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie (61% ankietowanych). Przeciwnego zdania jest 13% rodziców, natomiast 26% badanych odpowiedziało "nie wiem". Z kolei 91% ankietowanych nauczycieli jest zdania, że szkoła prowadzi działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.

16 Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku
Prawie wszyscy rodzice (98% )uważają, że szkoła jest postrzegana, jako placówka dbająca o jakość kształcenia i dobre relacje ze środowiskiem. 100% nauczycieli potwierdza tą opinię. Nauczyciele dbają o jakość kształcenia i dobre relacje ze środowiskiem lokalnym: rodzicami, instytucjami współpracującymi ze szkołą, okolicznymi mieszkańcami. Taka sama liczba ankietowanych rodziców stwierdza, że w przekazywanych wiadomościach odnajdują celowość i skuteczność podejmowanych przez placówkę działań. Świadczy to, że szkoła jest postrzegana jako placówka sprawnie działająca. Oddział przedszkolny także jest dobrze postrzegany w środowisku lokalnym. Świadczy o tym większa od liczby miejsc liczba dzieci zgłaszanych do oddziału. Duża grupa rodziców decyduje się na zapisanie kolejnych dzieci do oddziału, aby i one mogły być objęte wychowaniem przedszkolnym w naszej placówce. Uczniowie są dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; większość decyduje się na kontynuację nauki w naszej szkole. Placówka dba o dobre relacje ze środowiskiem lokalnym .

17 Szkoła pozyskuje informacje na temat swoich absolwentów
Na podstawie wywiadu z panią Dyrektor i analizy dokumentacji szkolnej stwierdza się, że szkoła uzyskuje informacje nt. absolwentów poprzez: • prowadzenie profilu szkoły na Facebooku • artykuły prasowe • spotkania integracyjne organizowane podczas Festynu Szkolnego, obchodów 35 lecia szkoły, • prowadzenie księgi absolwentów; • od rodziców absolwentów • spotkania z absolwentami Na pytanie: „Czy docierają do Państwa informacje o absolwentach naszej szkoły?” 52% rodziców odpowiedziało, że tak, a 48% ankietowanych, że nie otrzymuje wiadomości o absolwentach szkoły / przedszkola. Natomiast 91% nauczycieli stwierdziło, że docierają do nich informacje o absolwentach naszej placówki.

18 Pytani rodzice o źródła z jakich czerpią wiedzę o absolwentach naszej szkoły stwierdzili, że uzyskują te informacje z rozmów ze znajomymi (34%), niewiele mniej czerpie swoją wiedzę ze strony internetowej szkoły (24%) . 14% rodziców dowiaduje się o losach absolwentów naszej placówki z bezpośrednich rozmów z absolwentami, z rodzicami absolwentów (13%), a 12% ankietowanych z prasy, radia, telewizji i Internetu. Z kolei większość badanych nauczycieli – 25,7% uzyskuje informacje o absolwentach naszej szkoły podczas bezpośrednich rozmów z tymi absolwentami. 24,2% nauczycieli uzyskuje informacje o absolwentach z prasy, radia, telewizji i Internetu. 19,2% z rozmów ze znajomymi, natomiast 17,1% ankietowanych podczas rozmów z rodzicami tych absolwentów. 13,5% badanych pozyskuje informacje o absolwentach ze strony internetowej szkoły. Oddział przedszkolny pozyskuje informacje na temat swoich absolwentów, z których większość kontynuuje edukację w naszej szkole. Współpraca z nauczycielami szkoły przyczynia się do bieżącej wymiany informacji o uczniach. Dodatkowo absolwenci oddziału często przychodzą w odwiedziny. Miejscem wspólnego spotkania są również imprezy szkolne. Oddział nie gromadzi jednak danych dotyczących losów absolwentów.

19 Szkoła wykorzystuje informacje na temat dalszych losów absolwentów
Szkoła wykorzystuje informacje na temat swoich absolwentów umieszczając informacje o znanych absolwentach na stronie internetowej szkoły, prowadząc Księgę Absolwentów, organizując spotkania uczniów z absolwentami, czy też pozyskując sponsorów . W oddziale przedszkolnym wychowawca grupy przedszkolnej wykorzystuje informacje na temat dalszych losów absolwentów współpracując z nauczycielami klas I-III w ramach zespołu samokształceniowego. Wymiana informacji pomiędzy nimi pozwala na dokonanie ewaluacji pracy nauczyciela przedszkolnego, modyfikacji podejmowanych przez niego działań oraz służy lepszemu przygotowaniu absolwentów do dalszego etapu kształcenia.

20 Zapytani rodzice: „W jaki sposób szkoła powinna wykorzystywać informacje dotyczące swoich absolwentów?” odpowiedzieli, że należy odwoływać się do przykładów absolwentów, którzy odnoszą sukcesy, jako wzorów do naśladowania, motywując obecnych uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i zdobywania wiedzy - 72% badanych. Tak też uważa 41,8% badanych nauczycieli . 27% rodziców i 31,8% badanych nauczycieli uważa, że w celu jak najlepszego wykorzystania informacji o absolwentach, szkoła powinna współpracować z absolwentami przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć szkolnych, jak również podejmować i utrzymywać współpracę z absolwentami szkoły w celu podtrzymania więzi ze środowiskiem lokalnym. Rodzice stwierdzili także, że informacje o osiągnięciach znanych absolwentów szkoły powinny być przekazywane: w zakładce na stronie internetowej (35%), podczas spotkań z absolwentami organizowanymi w szkole (30 %), w specjalnej gablocie „Kącik Absolwenta” (25%), a 9% badanych uważa, że powinny być umieszczane na specjalnej tablicy.

21 Wśród odpowiedzi ankietowanych nauczycieli przeważały dwie tezy
Wśród odpowiedzi ankietowanych nauczycieli przeważały dwie tezy. Zdaniem 33,9% nauczycieli informacje o osiągnięciach znanych absolwentów szkoły powinny być przekazywane podczas spotkań z absolwentami organizowanymi w szkole, natomiast według 33,1% badanych wzmianki o absolwentach powinny się pojawiać w specjalnej zakładce na stronie internetowej naszej szkoły. 20% ankietowanych uważa, że informacje o osiągnięciach znanych absolwentów szkoły powinny się znajdować w gablocie „Kącik Absolwenta”. 9,5%badanych uważa, że należy informacje o absolwentach umieszczać na specjalnej tablicy. 2,6% nauczycieli udzieliło odpowiedzi, że informacje o osiągnięciach znanych absolwentów szkoły powinny pojawiać się w Księdze Absolwenta.

22 WNIOSKI Szkoła/oddział przedszkolny dobrze prezentuje i upowszechnia informacje o celach, działaniach i osiągnięciach szkoły poprzez różnorodne działania. Rodzice stwierdzili, że dotychczasowy sposób przekazywania informacji jest wystarczający. Rodzice najczęściej szukają informacji na stronie internetowej szkoły na temat konkursów i zawodów, sukcesów uczniów, zajęć dodatkowych. Informacje o celach edukacyjnych i wychowawczych docierają do prawie wszystkich rodziców. Większość rodziców uważa, że szkoła prowadzi działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Szkoła/oddział przedszkolny jest postrzegana, jako placówka dbająca o jakość kształcenia i dobre relacje ze środowiskiem. Prawie wszyscy ankietowani rodzice – 98% stwierdzają, że w przekazywanych wiadomościach odnajdują celowość i skuteczność podejmowanych przez placówkę działań. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje n/t swoich absolwentów, jednak rodzice czerpią o nich wiedzę z innych źródeł.

23 Zachowania agresywne i przemoc uczniów w szkole

24 Pytania kluczowe Czy w szkole występuje wśród uczniów agresja słowna i fizyczna? Jakie działania są podejmowane w szkole w celu wyeliminowania postaw agresywnych i przemocy wśród uczniów? Jak wyglądają w szkole relacje nauczyciel – uczeń?

25 Kryteria ewaluacji W szkole nie występują zachowania agresywne wśród uczniów. Szkoła podejmuje różnorodne działania mające na celu wyeliminowanie wśród uczniów postaw agresywnych i przemocy. Relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami charakteryzują się akceptacją i zaufaniem.

26 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

27 W szkole występują zachowania agresywne wśród uczniów, ale nie jest to zjawisko masowe.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 64,71% uczniów, którzy wypełniali ankietę czuje się w szkole bezpiecznie. 28,10% odpowiedziało, że tylko czasem, natomiast 7,19% uważa, że nigdy nie czuje się bezpiecznie w szkole. 75% badanych uczniów stwierdziło, iż zachowania agresywne nie występują często w szkole. Przeciwnego zdania było 25% uczniów. Z kolei 48% rodziców dostrzega wśród uczniów zachowania agresywne. 32% nie ma pewności co do występowania agresji wśród uczniów naszej szkoły, natomiast 20% badanych nie zauważyło takich zachowań. 90% rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego uznało, że w oddziale nie występują zachowania agresywne. Natomiast 98% badanych nauczycieli spotkało się z przejawami agresji i przemocy w szkole.

28 Badani uczniowie, rodzice jak i nauczyciele wskazali jednomyślnie, że na terenie szkoły uczniowie spotykają się najczęściej z popychaniem i szarpaniem, przezywaniem, wyzywaniem i ośmieszaniem, przeklinaniem i używaniem wulgaryzmów. 94,77% uczniów stwierdziło, że do przemocy najczęściej dochodzi na przerwie. Podzielają to zdanie nauczyciele -60,86% badanych i rodzice – 61% ankietowanych. Wszyscy ankietowani wskazali korytarz jako miejsce, gdzie najczęściej dochodzi do zachowań agresywnych (tak uważa 62,57% badanych uczniów, 61% rodziców, 80,43% nauczycieli). Uczniowie i ich rodzice wskazali także boisko i plac zabaw, a nauczyciele szatnię.

29 Szkoła podejmuje różnorodne działania mające na celu wyeliminowanie wśród uczniów postaw agresywnych i przemocy. Podczas analizy dokumentacji szczególną uwagę zwrócono na program wychowawczy. Jednym z celów programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz przestrzeganie praw człowieka w życiu codziennym naszej społeczności szkolnej. Przy rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji program wychowawczy zakłada szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi. Przewiduje on kształtowanie w uczniach tolerancji oraz redukowanie zachowań agresywnych poprzez następujące działania: • Tydzień o tolerancji pod hasłem „Bądź tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych” • Kolędowanie międzyszkolne klas integracyjnych • Zajęcia warsztatowe „Zrozumieć niepełnosprawność” • Opieka nad uczniami z nadpobudliwością, skłonnością do zachowań agresywnych • Identyfikowanie różnych form przemocy i agresji w szkole, ustalenie ich źródeł, podejmowanie środków zaradczych • Cykl warsztatów dla uczniów: „Przemoc i agresja w szkole”, „Mam moc – nie stosuję przemocy”, „Nieletni wobec prawa” • Zajęcia na temat cyberprzemocy „Owce w sieci”, „Sieciaki”

30 W szkole obowiązują określone procedury w przypadku agresji i przemocy, które zapisane są na stronie internetowej szkoły (procedura nr 3,4,9,15,27,28,29,30,39,40). Program profilaktyczny szkoły to uzupełnienie programu wychowawczego. Zakłada on zapobieganie agresji słownej i fizycznej poprzez: • zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu agresji realizowane w ramach godzin wychowawczych ( Program wychowawczo- profilaktyczny „ Spójrz inaczej” ) • spotkania uczniów z policją na temat „ Przestępczość nieletnich i jej prawne konsekwencje” • udział uczniów w warsztatach profilaktycznych organizowanych przez Straż Miejską • w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej objęcie uczniów specjalistycznymi zajęciami: socjoterapia, bajkoterapia, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, • zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem i psychologiem – integracja, poczucie własnej wartości, badanie klimatu klasy, rozwiązywanie konfliktów, • zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem i psychologiem dla klas IV nt. „ Złość, agresja, przemoc” • w ramach współpracy z PPP w Tychach organizacja warsztatów dla uczniów dot. rozwiązywania konfliktów i mediacji

31 • zawieranie kontraktów dotyczących współpracy z uczniami, rodzicami, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym • prowadzenie indywidualnych kart zachowań • zespołowe opracowywanie strategii wychowawczej dla ucznia przejawiającego trudności z zachowaniem • udział pedagoga i psychologa szkolnego w spotkaniach grupy wspierająco – konsultacyjnej na terenie PPP Przeprowadzając ankietę wśród rodziców, zadano im pytanie czy w szkole działa program profilaktyczno-wychowawczy. 50% badanych osób nie wie, że w naszej szkole działa taki program. 46% rodziców potwierdza funkcjonowanie tego programu w naszej placówce. Natomiast wszyscy rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego zgodnie stwierdzili, że w przedszkolu działa program profilaktyczno – wychowawczy.

32 • prowadzenie interwencji wychowawczych
W szkole funkcjonują Zespoły Wychowawcze, w których skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący ucznia, u którego zaobserwowano trudne zachowania oraz pedagog i psycholog. Wynikiem ich pracy jest opracowanie strategii działań wychowawczych mających na celu zniwelowanie skutków i wygaszenie niepożądanych zachowań ucznia. Oceną sytuacji wychowawczej w szkole oraz stanem opieki nad uczniami zajmuje się pedagog i psycholog. Plan pracy pedagoga szkolnego zakłada: • diagnozowanie , rozpoznawanie indywidualnej sytuacji życiowej uczniów oraz opieka nad nimi • prowadzenie interwencji wychowawczych • opracowanie w ramach pracy Zespołu Wychowawczego strategii działań wychowawczych wobec uczniów przejawiających trudne zachowania • opracowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze „Indywidualnego Planu Zachowań” • zawieranie z uczniami w obecności rodziców i wychowawcy kontraktu • wnioskowanie w ramach spotkań Zespołu Wychowawczego o kierowaniu uczniów do poradni specjalistycznych

33 Dokonano także analizy „Teczki indywidualnej ucznia”, którą zakłada i prowadzi pedagog szkolny w przypadku przejawiania zachowań agresywnych przez ucznia. Teczka zawiera rejestr podejmowanych działań wobec ucznia. Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych wykazała, że zasady bezpieczeństwa w szkole, prawa i obowiązki ucznia, kryteria ocen zachowania zostały omówione z uczniami podczas zajęć z wychowawcą oraz z rodzicami na zebraniach. Ankietowani uczniowie zdecydowanie stwierdzili, że w szkole podejmowane są działania zapobiegające przemocy i agresji. Prawie 80% wskazało na rozmowy z wychowawcą. 40% uczniów wybrało rozmowy z pedagogiem lub psychologiem. Co czwarty uczeń zwrócił uwagę na udział w akcjach prowadzonych przez szkołę: „Tydzień bez przemocy” oraz „Tydzień bez agresji”.

34 80% uczniów stwierdziło także, że w przypadku zachowań agresywnych ze strony uczniów, mogą liczyć na pomoc nauczyciela. (Zdecydowana większość rodziców stwierdziła podobnie - 85%) Przeciwnego zdania było 9% ankietowanych, około 11% uczniów nie było pewnych czy mogliby liczyć na pomoc nauczyciela. 100% rodziców uczniów oddziału przedszkolnego uznało, że dzieci mogą liczyć na pomoc nauczyciela w sytuacji zachowań agresywnych. Rodzice odpowiadając na pytanie: ”Jakie działania są podejmowane w celu wyeliminowania postaw agresywnych i przemocy wśród uczniów?” 73% ankietowanych wskazało na indywidualne rozmowy z nauczycielami. 45% zaznaczyło, że współpraca wychowawca - rodzice w celu ustalenia wspólnego programu pomocy dziecku jest najczęściej stosowaną formą pomocy uczniowi. 42% uważa, że w naszej szkole prowadzone są indywidualne i grupowe rozmowy z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, a 40% wie, że w naszej szkole realizowane są zajęcia z wychowawcą tzw. lekcje wychowawcze. 15% rodziców wskazało prowadzenie działań w zakresie zajęć praktycznych z pedagogiem / psychologiem z poradni oraz organizowanie zajęć w ramach tygodnia tolerancji. 7% rodziców wymieniało, że w naszej placówce jest organizowany tydzień o nieagresji, a 8% zaznaczyło prelekcje dla rodziców.

35 Jednocześnie 51% rodziców nie ma pewności czy prowadzone działania pomagają w zwalczaniu przemocy w szkole, a 30% rodziców uważa, że podejmowane w szkole działania w zupełności wystarczają do zwalczaniu sytuacji trudnych. 16% badanych jest zdania, że działania te są nieskuteczne. Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego w 90% uważają, że podejmowane działania są wystarczające w zwalczaniu agresji. Według nauczycieli indywidualna rozmowa z uczniem jest najskuteczniejszą formą przeciwdziałania przemocy (85%). Respondenci wskazują również, iż współpraca wychowawca-rodzic i ustalenie wspólnego programu pomocy dziecku może przynieść wymierne efekty (52%). Nauczyciele, uważają że najmniej skuteczną formą przeciwdziałania przemocy są prelekcje dla rodziców.

36 Relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami charakteryzują się akceptacją i zaufaniem
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów: Jakimi cechami określiłbyś relacje nauczyciel – uczeń? Wartość procentowa szacunek 73,20 zaufanie 56,86 wzajemne zrozumienie 53,59 akceptacja 52,29 zrozumienie 49,02 życzliwość 39,87 wyrozumiałość 38,56 obojętność 8,5 lęk 3,92

37 Większość rodziców także określiło relacje nauczyciel – uczeń pozytywnie. 55% badanych opisuje je jako kontakty pełne życzliwości , a 52% rodziców uważa, że charakteryzują się wzajemnym zrozumieniem. 48% badanych zaznaczyło, że w kontaktach między nauczycielem a uczniem występuje szacunek, 39% rodziców wybrało akceptację, 33% badanych– zaufanie, 16% badanych– rzeczowość, a 4% obojętność. Jedna osoba wskazała, że w relacjach między nauczycielem a uczniem dominuje lęk. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego także określili relacje pozytywnie, wskazując na szacunek, akceptację, zaufanie, zrozumienie oraz życzliwość i rzeczowość. Wicedyrektorzy podczas przeprowadzonych obserwacji zajęć w klasach I-VI stwierdzili prawidłowe relacje między uczniami i nauczycielami. Nauczyciele zapewniali uczniom podczas lekcji poczucie bezpieczeństwa. Panująca w klasach życzliwa atmosfera sprzyjała angażowaniu się uczniów w przebieg lekcji oraz rozwijaniu poczucia własnej wartości. Nauczyciele uczyli pozytywnej i racjonalnej oceny innych. Nauczyciele tworzyli warunki radzenia sobie ze stresem i wzmocnienia odporności psychicznej. Uczniowie z szacunkiem odnosili się do nauczycieli. Nie zaobserwowano agresji słownej oraz fizycznej w relacjach nauczyciel – uczeń.

38 WNIOSKI Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole, zachowania agresywne nie występują często. Pośród pojawiających się form agresji i przemocy w szkole najczęstszymi są: popychanie i szarpanie, przezywanie, wyzywanie i ośmieszanie, przeklinanie i używanie wulgaryzmów. Najczęściej do zachowań agresywnych dochodzi podczas przerw na korytarzu szkolnym, w szatni oraz po lekcjach na boisku i placu zabaw. W szkole są podejmowane różnorodne działania zapobiegające przemocy i agresji wśród uczniów Uczniowie w sytuacji zachowań agresywnych mogą zawsze liczyć na pomoc nauczycieli. Połowa ankietowanych rodziców nie wie, że w naszej szkole działa program profilaktyczno – wychowawczy, tylko niewielka ich liczba uważa, że jest on realizowany w celu przeciwdziałania przemocy w szkole. Połowa ankietowanych rodziców nie ma pewności, czy prowadzone działania pomagają w zwalczaniu przemocy w szkole, a 16% uważa, że działania te są nieskuteczne. Relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami opierają się na szacunku, zaufaniu, zrozumieniu, życzliwości i akceptacji.

39 REKOMENDACJE

40 Utworzenie gabloty pamiątkowej „Sukcesy absolwentów”
Utworzenie zakładki o absolwentach na stronie internetowe szkoły. „Aktywne” dyżury na korytarzach szkolnych i w szatni podczas przerw. Cykliczne rozmowy z uczniami nt. problemu agresji i przemocy w szkole. Aktywizacja współpracy rodziców ze szkołą.

41 PROJEKT DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z REKOMENDACJI na rok szkolny 2015/2016

42 Proponowane działania
Lp. Treść rekomendacji Proponowane działania Osoby odpowiedzialne Termin wykonania Uwagi 1 Utworzenie gabloty pamiątkowej „Sukcesy absolwentów” Umieszczenie w gablocie pamiątek po znanych absolwentach szkoły. Zespół ds. promocji szkoły listopad Umieścić w planie pracy zespołu. 2. Utworzenie zakładki o absolwentach na stronie internetowej szkoły. Umieszczenie informacji o sukcesach naszych absolwentów Jola Kliś Bartłomiej Cieślak Wrzesień

43 3 „Aktywne” dyżury na korytarzach szkolnych i w szatni podczas przerw. Zwracanie bacznej uwagi na zachowanie uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, natychmiastowe podejmowanie interwencji. Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 4. Cykliczne rozmowy z uczniami nt. problemu agresji i przemocy w szkole. Kontynuacja dotychczasowych przedsięwzięć. Opracowanie cyklu działań dla klas I – VI przez zespół wychowawczy i zespół samokształceniowy klas I-III (np. debata uczniowska nt. „STOP agresji i przemocy w szkole”, poprzedzona lekcjami wychowawczymi w klasach). Zespół wychowawczy Zespół samokształceniowy klas I-III Wychowawcy klas I-VI I półrocze Umieścić w planie pracy zespołu.

44 5. Aktywizacja współpracy rodziców ze szkołą. Realizacja kampanii informacyjnej dla rodziców „Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, przeciwdziała agresji i przemocy” – wykonanie folderu informacyjnego. Zespół ds. promocji szkoły Październik Umieścić w planie pracy zespołu.


Pobierz ppt "RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google