Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA
obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 1

2 trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba będzie się wycofywać;
Celem naszego spotkania jest ułatwienie Państwu podejmowania autonomicznie decyzji: trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba będzie się wycofywać; świadomych – będących aktem Państwa woli; kompetentnych – zgodnych z uprawnieniami; racjonalnych – tj. rzeczowych, zgodnych ze stanem wiedzy pedagogicznej, organizacyjnej i prawnej.

3 Materiały wykorzystane podczas naszej dzisiejszej konferencji nie mają charakteru porady prawnej i nie stanowią powszechnie obowiązującej wykładni prawa a służą jedynie celom informacyjnym. 3 3

4 4 MEN przygotowało informacje w postaci dwu tabel:
Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Tabela 2. Co nowego, jakie nowe przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 4 4

5 Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej MEN (w komunikacie: Przed nowym rokiem szkolnym – spotkanie z kuratorami) i Kuratorium Oświaty w Szczecinie (w zakładce: akty prawne) 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 Program wystąpienia: O duchu zmian … i jak je wprowadzać
Nowe przepisy prawa – część wspólna Przepisy dotyczące przedszkoli Przepisy dotyczące szkół Dotychczasowe wyzwania w stosowaniu prawa 8 8

9 Jak dostosować statuty do zmian w prawie?
9 9

10 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U nr 100 poz. 908)- nie trzeba, ale warto się nim posłużyć Zasady techniki prawodawczej ujęte w ww. rozporządzeniu nie wiążą obligatoryjnie szkół w procedurze stanowienia prawa wewnętrznego. Zasadne jest jednak stosowanie reguł ujętych w tym rozporządzeniu jako zasad stanowienia „dobrego prawa”. Ważne jest by akty prawa wewnątrzszkolnego były zrozumiałe dla ich adresatów. 10 10

11 11 Procedura przygotowania zmian statutowych:
przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu zmian statutu lub nowego statutu i przedstawienie projektu zmian statutu radzie szkoły/placówki (art. 42 ust. 1 ustawy oSO), uchwalenie zmian lub nowego statutu przez radę szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 1 UoSO), a w przypadku jej braku – przez radę pedagogiczną (art. 52 ust. 2 UoSO). 11 11

12 Co wymaga uszczegółowienia
w statucie? 12 12

13 13 Rozwiązania autonomiczne wypełnienie normy ustawowej, np. :
Art. 44e. 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi. /…/ 7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły. 13 13

14 Rozwiązania autonomiczne – doprecyzowanie rozwiązań powszechnie obowiązujących, np.:
„§ Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.” 14

15 Należy doprecyzować np. jak ten egzamin będzie przebiegał ( np
Należy doprecyzować np. jak ten egzamin będzie przebiegał ( np. kolejność i czas trwania poszczególnych części, jakiego typu zadania będą występowały w części pisemnej (np. tylko zamknięte, tylko otwarte, oba typy); 15

16 zakres pytań przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin poprawkowy - powinien on obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych (tj. na pełną skalę ocen!), ale stopień trudności pytań powinien być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych. 16

17 Niektóre zapisy należy usunąć ze statutu:
np. dotyczące zasad rekrutacji gdyż ustawa z r. (tzw. rekrutacyjna), uchyliła art. 60 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty (Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności zasady rekrutacji uczniów). W okresie przejściowym (2013/2014 i 2014/2015) na podstawie odpowiednio art. 8 i 9 ustawy z r. tylko w statutach szkoły podstawowej i gimnazjum mogły być określone zasady rekrutacji. 17

18 Przyczyny zmian w prawie:
wiele zmian ma charakter porządkujący i dostosowujący do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357); konieczność dostosowania prawa do zachodzących przemian społecznych; dostosowanie do innych aktów prawnych; ujednolicenie terminologii; potrzeba doprecyzowania przepisów. 18

19 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w nowym roku szkolnym:
przepisy rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty*; rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843). * ustawa o systemie oświaty – dalej. cyt. UoSO 19

20 ustawa reguluje wszystkie sprawy istotne, ustanawia zasady i normy.
JAK WYGLĄDAJĄ ZMIANY? ustawa reguluje wszystkie sprawy istotne, ustanawia zasady i normy. rozporządzenie jest aktem wydanym w celu wykonania ustawy, w którym następuje doprecyzowanie, uszczegółowienie i urzeczywistnienie tych zasad i norm. 20

21 Zapisy dotychczasowego rozporządzenia z dnia 30. IV. 2007r
Zapisy dotychczasowego rozporządzenia z dnia 30. IV. 2007r.- uprzednie rozwiązania § 17. ust. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. /…/ 21

22 Zapisy dotychczasowego rozporządzenia z dnia 30. IV. 2007r.
ust. 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 22

23 Rozdział 3a UoSO – obecne rozwiązania
Art. 44k. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 23

24 Rozdział 3a UoSO 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 24

25 rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r.
§17. ust.9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia. Przepisu nie stosuje się do uczniów szkół policealnych. 25

26 26 Wyzwanie współczesnej szkoły:
edukacja spersonalizowana (dostosowana do ucznia), wychodząca na przeciw jego potrzebom i możliwościom. 26 26

27 Ustawa UoSO – art. 44b: ust.5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 27 27

28 1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 28 28

29 2)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 29 29

30 3)   udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 30 30

31 4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 31 31

32 5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 32 32

33 6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 33 33

34 doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
Z listu rodzica: „W szkole realizowany jest program finansowany ze środków UE(…) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godz Oznacza to przebywanie dziecka w szkole przez 10 godzin. Dojazd i powrót to ok. 1 godz. Córka wychodzi z domu o 7. a wraca ok Potem, oczywiście, musi odrabiać lekcje (…) Uważam, że przeprowadzanie jakichkolwiek zajęć angażujących umysł po tylu godzinach zajęć lekcyjnych nie ma sensu, a dziecko z powodu głodu, zmęczenia, braku koncentracji itp. nic z nich nie wyniesie. Nie wyraziłem więc zgody na uczestnictwo córki w zajęciach…” 34 34

35 art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 35 35

36 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 36 36

37 art. 44i UoSO i § 10 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015r
art. 44i UoSO i § 10 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015r.: możliwość stosowania oceny opisowej dla bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym. 37 37

38 38 Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015r.:
§ 8. 1 Możliwość uczestniczenia ucznia w zajęciach WF z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza, ćwiczeń. 38 38

39 39 Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015r.:
§ Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 39 39

40 § 14. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, 40 40

41 poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
41 41

42 § 16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 42 42

43 a w szkole policealnej - semestrze programowo wyższym, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 43 43

44 dotychczasowy zapis brzmiał
§ 16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 44 44

45 Dlaczego takie zapisy prawa?
Nie ma lepszej strategii edukacyjnej niż strategia oparta na budowaniu wysokiej samooceny ucznia. 45 45

46 Przepisy wspólne 46

47 W tym roku szkolnym kontynuowana będzie reforma podręcznikowa
W tym roku szkolnym kontynuowana będzie reforma podręcznikowa. Darmowe podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów. wprowadzona ustawą z r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811). 47

48 Udostępnianie rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji będzie bezpłatne. art.5g UoSO 48

49 Zajęcia WF Wprowadzono możliwość uczestniczenia w zajęciach WF z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. 49

50 Zajęcia WF Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy uwzględnić, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w ćwiczenia, także systematyczności udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 50

51 Art. 3 pkt. 18b UoSO Wprowadzenie pojęcia „niepełnosprawność intelektualna” Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim; Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim; 51

52 Art. 64 UoSO – wskazanie form działalności szkoły
1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne; 52

53 Art. 64 UoSO – wskazanie form działalności szkoły
2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a)  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 53

54 Art. 64 UoSO – wskazanie form działalności szkoły
b)  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; Zajęcia wymienione w pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 54

55 Art. 64 UoSO – wskazanie form działalności szkoły
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 55

56 Art. 64 UoSO – wskazanie form działalności szkoły
Formami działalności wychowawczo -dydaktycznej są także zajęcia edukacyjne z religii, etyki, zajęcia służące podtrzymywaniu poczuciu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie. 56

57 Art. 64 UoSO – wskazanie form działalności szkoły
2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne. 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 57

58 1 września 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). Począwszy od 1 stycznia 2016r. w sytuacji, gdy w szkole ogólnodostępnej, przedszkolu czy innej formie wychowania przedszkolnego są uczniowie objęci kształceniem specjalnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężonenależy dodatkowo zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela. Podstawa: § 7 ww. rozporządzenia 58

59 Począwszy od 1 stycznia 2016r
Począwszy od 1 stycznia 2016r. w sytuacji, gdy w szkole ogólnodostępnej, przedszkolu czy innej formie wychowania przedszkolnego są uczniowie objęci kształceniem specjalnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone Począwszy od 1 stycznia 2016r. w sytuacji, gdy w szkole ogólnodostępnej, przedszkolu czy innej formie wychowania przedszkolnego są uczniowie objęci kształceniem specjalnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężonenależy dodatkowo zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela. Podstawa: § 7 ww. rozporządzenia 59

60 Podstawa: § 7 ww. rozporządzenia
należy dodatkowo zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela. Podstawa: § 7 ww. rozporządzenia 60

61 We wrześniu wchodzą w życie kolejne zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1993). 61

62 Dodano przepis umożliwiający organizację lekcji języka migowego.
obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają; 62

63 uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczający do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego; określono minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego (liceum, technikum); 63

64 ocena z religii/etyki § W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 64

65 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 959). 65

66 Rozporządzenie uprości część procedur egzaminacyjnych - zespół nadzorujący przebieg matury będzie mógł liczyć dwóch nauczycieli (dotychczas co najmniej trzech), w jego skład będzie mógł zostać powołany także wychowawca zdających. Łatwiej będzie także odbierać przesyłki z arkuszami – będzie mogła to zrobić jedna osoba, a nie jak dotychczas co najmniej dwie. O nowego roku szkolnego część maturzystów będzie musiała płacić za podejście do egzaminu - zgodnie z omawianym rozporządzeniem opłata wyniesie ok. 50 zł. 66

67 Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35), w której zawarto zakaz sprzedaży niezdrowej żywności na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 67

68 Nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania przedszkoli
68

69 Przepis art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r
Przepis art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) nałożył na gminy obowiązek zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. każdemu dziecku czteroletniemu miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

70 W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 dziecko czteroletnie uzyskuje to prawo z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata. art. 7 ust. 2 ww. ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.

71 Zmiana podstawy programowej wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803) – załącznik nr 1 71

72 Obszar zmian – nowe cele wychowania przedszkolnego:
przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz wzbudzanie motywacji do uczenia się języka obcego; 72

73 Od 1 września 2015 r. przedszkole będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017r. dla wszystkich dzieci. 73

74 Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. 74

75 Kwalifikacje nauczycieli do nauczania języka obcego w przedszkolu
reguluje rozporządzenie MEN z dnia 12 marca r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tj. Dz. U. z 2013r., nr 1207)- zm. (Dz. U. z 2014r., nr 1084 ) 75

76 Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia 2014r. (Dz. U. nr 1084 )
76

77 Nowelizacja tego rozporządzenia wprowadza regulację § 28a, na podstawie której w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia r., dyrektorzy przedszkoli będą mogli powierzyć prowadzenie zajęć językowych nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do nauczania w tych placówkach jedynie pod warunkiem posiadania świadectwa znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowym. 77

78 Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka będzie obowiązkowo wymagane od roku szkolnego 2020/2021. 78

79 Inne informacje nt. organizacji pracy przedszkola:
79

80 Sześciolatki w przedszkolu
art. 16.4c ustawy UoSO:  Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego… 80

81 Nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania szkół
81

82 Szkoły podstawowe 82

83 art. 61 UoSO Przepis przewiduje możliwość przyjęcia przez dyrektora szkoły – w czasie roku szkolnego – do oddziału klas I-III liczącego 25 uczniów – dodatkowo (maksymalnie) 2 uczniów z obwodu szkoły. Dyrektor ma wtedy obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela. 83

84 Szkoły ponadgimnazjalne
84

85 Art. 44zzp UoSO 1. Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, 85

86 Art. 44zzp UoSO w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego. 86

87 Art. 44zzp UoSO 2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. 87

88 Kształcenie zawodowe 88

89 1 września wchodzi również w rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 954) . Poszerza listę zawodów szkolnictwa zawodowego o technika lotniskowych służb operacyjnych, przetwórcę ryb oraz technika przemysłu mody. 89

90 Zmiany dotyczą: wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowych zawodów oraz opublikowania podstaw programowych kształcenia w tych zawodach 90

91 Technik chłodnictwa i klimatyzacji Technik urządzeń dźwigowych
Mechanik motocyklowy Technik przemysłu mody Technik lotniskowych służb specjalnych Przetwórca ryb 91

92 Dotychczasowe wyzwania w stosowaniu prawa
92

93 Postępowanie administracyjne
93

94 W działalności oświatowej występują dwie kategorie decyzji:
decyzje o charakterze prakseologicznym, nie będącą ani rozstrzygnięciem władczym, ani nie zawierającym norm prawa administracyjnego, np. wystawienie oceny, przyznanie nagrody/kary, wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego, itp. 94

95 Drugą grupę stanowią decyzje administracyjne będące rozstrzygnięciem władczym, zawierające normy prawa administracyjnego, podlegające trybowi odwoławczemu i zaskarżeniu. Do wydania tego rodzaju decyzji ustawodawca używa zwykle sformułowania „w drodze decyzji”. 95

96 Ustalenie trybu wydania decyzji nie jest sprawą przynależną woli dyrektora szkoły (lub woli twórców statutu szkoły) lecz wynika z przepisów prawnych, które upoważniają dyrektora do uregulowania określonego zakresu spraw w formie decyzji administracyjnej. 96

97 Kodeks postępowania administracyjnego
Decyzje administracyjne dyrektora szkoły – są wydawane w oparciu o normy, zasady i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U ) 97

98 To następujące przepisy:
dyrektor szkoły może wydać decyzję administracyjną tylko w sprawach, do których upoważnia go powszechnie obowiązujący przepis prawny. To następujące przepisy: 98

99 decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej – na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy UoSO; decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego – na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy UoSO; 99

100 decyzja w sprawie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem – na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy UoSO; decyzja w sprawie zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego (lub obowiązku nauki) poza szkołą - na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy UoSO; 100

101 decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów – art. 39 ust. 2 w zw
decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów – art. 39 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy UoSO; decyzja w sprawie odmowy przyznania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki – na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy UoSO; 101

102 decyzja o nadaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – na podstawie art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. 102

103 Art. 31.  1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: 103

104 5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego: /…/ b) w stosunku do dyrektorów szkół w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów; 104

105 Art. 71b. ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3* rodzice dziecka mogą złożyć w terminie dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty. * orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 105

106 Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
Co może zrobić kurator oświaty? Art. 138 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo 3) umarza postępowanie odwoławcze. 106

107 § 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. 107

108 Decyzja jest wyrazem woli organu władzy publicznej
108

109 Uczeń zmienia szkołę 109

110 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015r., poz. 1202) 110

111 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2015r
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu 111

112 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz.U. z 2015r., poz. 24) 112

113 Czy macie Państwo jakieś pytania?
st. wiz. Katarzyna Parszewska tel 113

114 Dziękuję za uwagę 114


Pobierz ppt "ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google