Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SA W KRAKOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SA W KRAKOWIE"— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SA W KRAKOWIE

2 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
Wyznaczanie szerokości pasów technologicznych dla celów służebności przesyłu w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie. mgr inż. Małgorzata Duma – Michalik mgr Switłana Szewczuk

3 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
PLAN PREZENTACJI 1. WPROWADZENIE 2. CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI PRAWNEJ - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU 2.1. PODSTAWY PRAWNE SŁUŻEBNOŚĆI PRZESYŁU 2.2. ZAŁOŻENIA DLA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU 2.3.DEFINICJA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH 2.4.PODZIAŁ TEMATYCZNY PROCEDURY USTANAWIANIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU 2.5.ZAKRES USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 3. PAS TECHNOLOGICZNY 3.1.PASY OCHRONNE, PASY MONTAŻOWE, PASY TECHNOLOGICZNE 3.2.DEFINICJA PASA TECHNOLOGICZNEGO 3.3.SZEROKOŚĆ PASA TECHNOLOGICZNEGO 4. PROCEDURA USTANAWIANIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU DLA PROJEKTOWANYCH INWESTCJI W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 4.1.ETAP WYDAWANIA INFORMACJI TECHNICZNEJ 4.2.ETAP WYDAWANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SIECI 4.3.USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO 5. PROBLEMY I DYSKUSJE WYNIKAJĄCE Z USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 6. PODSUMOWANIE

4 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
WPROWADZENIE.

5 HISTORIA "Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..." - apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę Rada Miejska podejmuje decyzję budowy wodociągu zasilanego wodą podziemną z rejonu Bielan i Przegorzał według projektu inż. Ingardena Początek działalności Wodociągów Krakowskich - 14 lutego uroczyste uruchomienie wodociągu bielańskiego

6 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE RYS HISTORYCZNY
114 lat w służbie Mieszkańcom - w dniu 14 lutego 1901 roku uruchomienie Zakładu Uzdatniania Wody „Bielany” zainicjowało eksploatację wodociągu Infrastruktura : 206 domowych urządzeń wodociągowych na terenie miasta 43 zdroje uliczne umożliwiające korzystanie z wody 81 km sieci Dodano zdjęcie senatorskiej

7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA MPWIK S.A.

8 INFRASTRUKTURA MPWiK DOSTĘPNOŚĆ DO SIECI > 99% MIESZKAŃCÓW
SIEĆ WODOCIĄGOWA DŁUGOŚĆ OGÓŁEM: 2134 km (stan na koniec 2014 r.) poziom strat: 13,41% SIEĆ KANALIZACYJNA DŁUGOŚĆ OGÓŁEM: 1770 km (stan na koniec 2014 r.) ogólnospławna: 636 km sanitarna z przyłączami: 1106 km wody opadowe: ok 28 km System wodociągowy i kanalizacyjny???? DOSTĘPNOŚĆ DO SIECI > 99% MIESZKAŃCÓW

9 RODZAJ i ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PO 110 LATACH OD URUCHOMIENIA PIERWSZEGO WODOCIĄGU
Dodatkowo na podstawie umów cywilno- prawnych sprzedaje wodę do 12 gmin (Dobczyce, Igołomia–Wawrzeńczyce, Liszki, Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów, Zielonki i Siepraw). W zakresie odprowadzania ścieków, MPWiK S.A. odbiera i oczyszcza ścieki dostarczane siecią kanalizacyjną z 6 gmin sąsiednich (Kocmyrzowa- Luborzycy, Świątnik Górnych, Wielkiej Wsi, Wieliczki, Zabierzowa i Zielonek).

10 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
MPWiK S.A. posiada obecnie (jest właścicielem) na terenie Miasta Krakowa : 2134 km sieci wodociągowej (rozdzielczej, magistralnej i tranzytowej) wraz z przyłączami wodociągowymi, 1170 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna Spółki jest zlokalizowana w gruntach podmiotów prywatnych – osób fizycznych i prawnych oraz w gruntach należących do podmiotów publicznych, przede wszystkim Gminy Miejskiej Kraków.

11 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
Jednym z podstawowych zadań przedsiębiorstwa przesyłowego zamierzającego inwestować w urządzenia przesyłowe jest skuteczne zabezpieczenie tytułu do nieruchomości, w której zamierza on wybudować sieci, instalacje i urządzenia. W przeważającej mierze doprowadzenie i odprowadzanie płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. musi odbywać się za pomocą sieci, instalacji i urządzeń, które są posadowione na cudzych gruntach.

12 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
Zadanie priorytetowe W przypadku, gdy nieruchomość gruntowa ma uregulowany stan prawny, a właściciel wyraża zgodę na umieszczenie w gruncie swojej nieruchomości sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, MPWiK S.A. dąży do trwałego i niezakłóconego dostępu do tych urządzeń poprzez ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu z wpisem jej treści do księgi wieczystej.

13 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
2. CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI PRAWNEJ SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

14 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
2.1. PODSTAWY PRAWNE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU Instytucje tę stosuje się w MPWiK S.A. od sierpnia 2008r. Wprowadzona do kodeksu cywilnego w rozdziale regulującym ograniczone prawa rzeczowe jako trzeci rodzaj służebności (dwie pozostałe to: służebność gruntowa i służebność osobista) i obowiązuje od r. Art. 305¹. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Art. 305². § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. § 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Art § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1. § 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. § 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. Art Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

15 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
2.2. ZAŁOŻENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU 1) ustanowienie służebności następuje na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń przesyłowych lub który zamierza wybudować takie urządzenia, 2) regulacja ma objąć także tzw. zaszłości (urządzenia już istniejące, ale bez tytułu prawnego do nieruchomości, na której się znajdują), 3) przedsiębiorstwo przesyłowe ma możliwość ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem na drodze sądowej, jeżeli właściciel nieruchomości odmówi jej ustanowienia, a jest ona konieczna do prawidłowego korzystania z urządzeń, 4) służebność przesyłu ma określoną treść, a przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, 5) służebność przesyłu jest składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. i przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń przesyłowych, 6) do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebności gruntowej (art.3054 w zw. z art. 288 k.c.),

16 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
Kodeks cywilny nie reguluje szczegółowo treści służebności przesyłu, jedynie określa , że przedsiębiorstwo przesyłowe może korzystać z nieruchomości obciążonej w oznaczonym zakresie zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych. Tak sformułowane uprawnienie w zakresie korzystania z nieruchomości obciążonej daje prawo przedsiębiorcy przesyłowemu do częściowego korzystania z cudzej nieruchomości z tytułu służebności przesyłu. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebności gruntowej determinuje treść służebności przesyłu, które nakazują wykonywanie służebności przesyłu w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystania z nieruchomości obciążonej. Z tego też względu zasadne jest wskazanie niezbędnego pasa terenu nieruchomości obciążonej, w którym przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać swoje uprawnienia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych ( sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Jest to tzw. pas służebności zwany również pasem technologicznym.

17 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
2.3. DEFINICJA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH WG KODEKSU CYWILNEGO Art. 49 § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

18 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
2.4. PODZIAŁ TEMATYCZNY PROCEDURY USTANAWIANIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU. Procedurę ustanawiania służebności przesyłu w MPWiK S.A. można podzielić na 4 zakresy tematyczne, a każdy zakres ma odrębny tryb: służebność przesyłu ustanawiana na nieruchomościach osób fizycznych lub prawnych w zakresie sieci projektowanej, w głównej mierze są to zadania inwestycyjne MPWiK realizowane ze środków własnych Spółki; służebność przesyłu ustanawiana na nieruchomościach osób fizycznych lub prawnych w ramach inwestycji osób trzecich (np. deweloperów), którzy następnie wybudowaną sieć przekazują Spółce odpłatnie; służebność przesyłu na nieruchomościach Gminy Miejskiej Kraków (inwestycje i sieć istniejąca); służebność przesyłu w zakresie sieci istniejącej w ramach roszczeń właścicieli nieruchomości, przez teren których przechodzi infrastruktura Spółki.

19 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
2.5. ZAKRES USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI Ustanowienie służebności odbywa się w zakresie : Pozostawienia pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień o szerokości 1,0 m licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, Zapewnienia nieograniczonego w czasie i miejscu , niezakłóconego i nieutrudnionego dostępu służbom MPWiK S.A. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, w tym przebudowy sieci, napraw, konserwacji oraz usuwania awarii (prawo dostępu); Umożliwienia przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej właścicielom działek sąsiadujących ubiegających się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przedłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

20 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
3. PAS TECHNOLOGICZNY

21 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
3.1.Strefy ochronne, pasy montażowe, pasy technologiczne Dla lokalizacji, budowy i eksploatacji liniowych obiektów budowlanych, którymi są urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne są części nieruchomości, w postaci pasów gruntu wzdłuż osi urządzeń, którymi są: - strefy ochronne urządzeń/strefy oddziaływania urządzeń, - pasy montażowe (robocze, budowy), - pasy technologiczne/ eksploatacyjne (służebności przesyłu). Strefa ochronna urządzenia/ strefa oddziaływania urządzenia ustanawiana jest w trakcie jego lokalizacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ulicp) lub w decyzji o warunkach zabudowy (wz). Strefa ochronna jest rozumiana jako pas ochrony funkcyjnej urządzenia konieczny dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń oraz bezpieczeństwa osób i mienia. W literaturze ta nazwa również funkcjonuje jako strefa zabudowy. Pas montażowy (roboczy, budowy) jest ustanawiany na czas budowy urządzenia. Jego szerokość zamieszczona jest w projekcie technicznym budowy urządzenia.

22 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
3.2.DEFINICJA PASA TECHNOLOGICZNEGO Pas technologiczny lub służebności przesyłu jest rozumiany jako powierzchnia części nieruchomości niezbędna do prawidłowej eksploatacji urządzenia przesyłowego, którego szerokość jest wskazana w przepisach szczegółowych albo jest ustalana w oparciu o obowiązujące normy techniczne lub wytyczne techniczne właściwych przedsiębiorstw przesyłowych. Pas technologiczny wg wytycznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie S.A. jest to obszar wolny od obiektów budowlanych i zadrzewień, niezbędny do prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prac polegających w szczególności na utrzymaniu, eksploatacji, konserwacji, remontów, usuwania awarii, przebudowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, o szerokości 1 m, licząc od ich krawędzi z każdej strony. Pas technologiczny to jednocześnie pas służebności przesyłu o charakterze czynnym – konieczny dla właściwego korzystania z urządzeń (art §1 i §2 kodeksu cywilnego). W pasie tym wprowadza się ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości np. zakaz wznoszenia budynków i sadzenia drzew.

23 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
3.3. SZEROKOŚĆ PASA TECHNOLOGICZNEGO

24 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
4. PROCEDURA USTANAWIANIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU DLA PROJEKTOWANYCH INWESTCJI W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

25 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
4.1. ETAP WYDAWANIA INFORMACJI TECHNICZNEJ Prowadzenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez teren działek prywatnych możliwe jest wyłącznie w przypadku ustanowienia przez właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne służebności przesyłu na rzecz MPWiK S.A. Ustanowieniem służebności przesyłu zajmuje się Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości MPWiK S.A., z którym Inwestor winien porozumieć przed rozpoczęciem realizacji uzbrojenia. Do dokumentacji projektowej należy przedłożyć odpowiednie oświadczenie deklarujące ustanowienie służebności przesyłu.

26 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
4.2. ETAP WYDAWANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SIECI W Oświadczeniu o warunkach przyłączenia sieci Przedsiębiorstwo podaje między innymi warunki w zakresie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na: Pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień o szerokości 1,0 m licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w obszarze pasa technologicznego dopuszcza się lokalizację określonych typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu) w uzgodnieniu z MPWiK S.A.; Zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu , niezakłóconego i nieutrudnionego dostępu służbom MPWiK S.A. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, w tym przebudowy sieci, napraw, konserwacji oraz usuwania awarii (prawo dostępu); Umożliwieniu przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej właścicielom działek sąsiadujących ubiegających się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przedłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na etapie wydawania warunków przyłączenia sieci Przedsiębiorstwo podpisuje z Inwestorem realizującym sieci z własnych środków, umowę dotyczącą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która między innymi zawiera paragraf dotyczący warunków ustanowienia służebności przesyłu podanych powyżej.

27 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
4.3. USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Inwestor przed rozpoczęciem realizacji uzbrojenia zwraca się do MPWiK S.A. do Działu Regulacji Stanów Prawnych i Nieruchomości z wnioskiem o rozpoczęcie procedury ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego. Przykładowy tekst wyrzeczenie właściciela nieruchomości w akcie notarialnym. IV. …………….. małżonkowie ………… ustanawiają na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” S.A. z siedzibą w Krakowie odpłatną/nieodpłatną służebność przesyłu po działce numer …….. obszaru …….. ha, położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna ………, obręb ……, w rejonie ulicy …………., zgodnie z załączonym do niniejszego aktu załącznikiem graficznym, polegającą na: - możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomości stanowiącej działkę numer ……. przewodu sieci wodociągowej i / lub przewodu sieci kanalizacyjnej, - pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 1 (jednego) metra od przewodu wodociągowego i / lub przewodu kanalizacyjnego licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego / ich stron, - zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci wodociągowej i / lub sieci kanalizacyjnej, - umożliwieniu przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub sieci kanalizacyjnej właścicielom działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążoną działką od strony zainstalowania sieci, - możliwości przedłużenia tej / tych sieci.

28 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
Przykład załącznika graficznego do aktu notarialnego

29 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.

30 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
5. PROBLEMY I DYSKUSJE WYNIKAJĄCE Z USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI

31 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
SZEROKOŚĆ PASÓW TECHNOLOGICZNYCH A PRZEPISY PRAWA Szerokość pasa technologicznego zależy od rodzaju oraz parametrów danej infrastruktury. Obecnie w Polsce obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki dla gazociągów i ropociągów, które podają szerokości pasa technologicznego. W odniesieniu do pozostałych urządzeń, istnieje szereg norm oraz instrukcji branżowych i zakładowych określających wymagania dotyczące szerokości pasa eksploatacyjnego. Jednakże brak przepisów stanowiących prawo w tym zakresie, powoduje szereg komplikacji zarówno na etapie opracowywania projektu budowlanego, jak i podczas określania wynagrodzeń za ustanawiane prawo służebności przesyłu.

32 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
Szerokość pasa technologicznego dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie jest uregulowana przepisami prawa. Przedsiębiorcy przesyłowi z branży wodociągowej i kanalizacyjnej ustalają szerokość tych pasów samodzielnie, np. w oparciu o wewnętrzne wytyczne techniczne. MPWiK S.A. w Krakowie nie posiada obecnie takich wytycznych, ich rolę w części spełnia zapis ust. 3 pkt. 4 załącznika nr 5 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiący akt prawa miejscowego. Przy ustanawianiu służebności w MPWiK S.A. obecnie posługujemy się definicją i szerokością pasa technologicznego stanowiącego pas służebności.

33 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
SZEROKOŚĆ PASÓW TECHNOLOGICZNYCH A PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zawierać zapis o strefie wydzielonej dla istniejących urządzeń przesyłowych. Planiści różnie określają ten obszar o szczególnych zasadach zagospodarowania — pas technologiczny, strefa techniczna, strefa bezpieczeństwa, pas eksploatacyjny, strefa ochronna urządzenia, strefa oddziaływania urządzenia. Sytuacja komplikuje się, gdy urządzenia przesyłowe się zmieniają, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozostaje taki sam. Pojawia się problem — przedsiębiorca przesyłowy jest gotów się zgodzić na zmniejszenie pasa technologicznego (w ten sposób korzysta on z mniejszej powierzchni działki, a zatem — mniej musi zapłacić za to właścicielowi), ale… na przeszkodzi stoi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie wpisano pas technologicznych wg starych wymogów.

34 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.
6. PODSUMOWANIE Ustanawianie służebności przesyłu w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga przygotowania przepisów prawa w celu określenia definicji pasa służebności i jego szerokości. Brak przepisów prawa w tym zakresie powoduje szereg komplikacji zarówno na etapie opracowywania planów zagospodarowania terenu, projektu budowlanego, realizacji inwestycji liniowych, jak i podczas określania wynagrodzeń za ustanawiane prawo służebności przesyłu. Równocześnie brak prawnych rozstrzygnięć w zakresie pasów technologicznych dla służebności przesyłu, co powoduje szereg konfliktów z właścicielami terenu, przez które przebiegają istniejące urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Stosowana przez MPWiK S.A. w Krakowie definicja i szerokość pasa technologicznego- pasa służebności stanowi kompromis pomiędzy wymaganiami eksploatacyjnymi Przedsiębiorstwa i jego możliwościami finansowymi oraz roszczeniami właścicieli terenu.

35 II PANEL DYSKUSYJNY MIIOB Kraków, 10.03.2015r.

36 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SA W KRAKOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google