Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa Firma na budowie – informacja dla Podwykonawcy 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa Firma na budowie – informacja dla Podwykonawcy 1."— Zapis prezentacji:

1 Nowa Firma na budowie – informacja dla Podwykonawcy 1

2  Wykaz pracowników  Wykaz maszyn  Ocena ryzyka dla zadania  Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót  Protokół Zabezpieczenia Prac Szczególnie Niebezpiecznych (jeśli realizowane prace do takich należą) 2 Wymagane dokumenty:

3 3 Wykaz pracowników

4 Przedsiębiorstwo Budowlane Kowalbud Jan Kowalski 23.06.201323.07.2013 Uporządkowanie kanalizacji w miejscowości Lipna Józef Nowak Operator koparki 03.02.14 05.04.14 Psychologiczne 05.06.2016 Koparki kat I 07456778 20.06.2012 Jan Górski Monter wod-kan 03.02.14 Powyżej 3m 05.06.2016 05.03.2011 20.06.2011 679-099-742 Dokładna nazwa przedsiębiorstwa Osoba nadzorująca prace na budowie Dla pracowników fizycznych szkolenia BHP ważne jest jeden rok (od daty szkolenia) Orzeczenia psychologiczne – operatorzy maszyn budowlanych Pracownicy wykonujący pracę na wysokości (powyżej 1m nad poziomem terenu – dotyczy to także pracy przy wykopach) – badania wysokościowe Zapoznanie z ryzykiem zgodnie z stanowiskiem Pola obowiązkowe dla wszystkich pracowników Pola wypełniane dla pracowników których dotyczą Kopex Kowalbud Firma z którą pracownik ma podpisaną umowę o pracę. Gdy pracownik prowadzi własną działalność – nazwa jego firmy 4

5 Wykaz powinien zostać podpisany przez kierownika robót lub pracownika nadzoru Podwykonawcy bezpośrednio nadzorującego prace na danym projekcie. Nie może podpisywać go pracownik fizyczny Czytelne Imię i Nazwisko kierownika Podpis kierownika 21.06.2013 Jan Kowalski 5

6 6 Wykaz maszyn

7 Przedsiębiorstwo Budowlane Kowalbud Jan Kowalski 23.06.201323.07.2013 Uporządkowanie kanalizacji w miejscowości Lipna Koparko ładowarka 2007 2001 jest 03.06.2012 Cat 428C HDS 679099742 Kiper jest tak Dokładna nazwa przedsiębiorstwa Osoba nadzorująca prace na budowie Instrukcja stanowiskowa BHP: Sporządzana przez pracodawcę dla danego stanowiska pracy. DTR (dokumentacja techniczno ruchowa) lub instrukcja obsługi maszyny wykonana przez producenta maszyny. Musi być sporządzona lub przetłumaczona na język polski! Zakres nadzoru UDT określa Rozporządzenie w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm„ Dz. U. z 2003 r. Nr 29, poz. 240) Są to przede wszystkim zbiorniki i maszyny służące do transportu pionowego (dźwigi, żurawie, podnośniki itp.) Wszystkie maszyny wyprodukowane przed 2003 r. należy dostosować do wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywie 2009/104/WE, które zostały wprowadzone do polskiego prawa poprzez rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Obowiązek dostosowania maszyn do wymogów bezpieczeństwa dla maszyn wyprodukowanych po 2003 roku leży na producencie lub importerze wprowadzającym je na rynek UE. 7

8 Wykaz powinien zostać podpisany przez kierownika robót lub pracownika nadzoru Podwykonawcy bezpośrednio nadzorującego prace na danym projekcie. Nie może podpisywać go pracownik fizyczny Czytelne Imię i Nazwisko kierownika Podpis kierownika 21.06.2013 Jan Kowalski 8

9 9 Ocena ryzyka dla zadania

10 1 Podać numer zadania zgodnie z numeracją budowy Uporządkowanie kanalizacji w miejscowości Lipna Montaż osadnika Lipna DW 350 Km 37+290 23.06.13 8 2 0 tak/nie 10 Adam Nowak Jan Kowalski Wskazać dokładne miejsce na placu budowy, zakres, kilometr drogi itp. Data sporządzenia dokumentu Liczba pracowników zaangażowanych w realizację zadania lub narażonych na skutek realizacji (np. pracownicy przebywający w pobliżu) Szacunkowa liczba osób postronnych, które mogą być narażone na skutek realizacji zadania. Osoby postronne np. przechodnie, pracownicy remontowanego zakładu, przedstawiciele inwestora itp.. Pracownicy poniżej 18 roku życia Łączna liczba narażonych pracowników Osoba, która przedstawia pracownikom ORZ – brygadzista, majster, kierownik robót Osoba, która nadzoruje prace. W przypadku prac szczególnie niebezpiecznych jest zobowiązana cały czas przebywać w miejscu realizacji 10

11 1 Uporządkowanie kanalizacji w miejscowości Lipna Montaż osadnika Lipna DW 350 Km 37+290 23.06.13 8 2 0 tak/nie 10 Adam Nowak Jan Kowalski Zasypanie w wykopie Wymienić wszystkie zagrożenia mogące wystąpić w czasie realizacji zadania 3 Określić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia przy braku zabezpieczeń – zależy od subiektywnej oceny, doświadczenia, warunków konkretnej realizacji itp. 5 Określić ciężkość wypadku gdyby do niego doszło D Określić ryzyko przed redukcją na podstawie tabeli - Stosowanie obudów systemowych - Składowanie urobku min 60 co od krawędzi - kontrola stanu technicznego obudów Określić jakie metody zapobiegania zagrożeniom będą stosowane 1 Określić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia przy zastosowaniu sposobów zmniejszania ryzyka 3 Określić ciężkość zdarzenia gdyby do niego doszło przy zastosowaniu sposobów zmniejszania ryzyka M Określić ryzyko po redukcji na podstawie tabeli Jan Kowalski Podać osobę odpowiedzialną za wdrożenie sposobów zmniejszania ryzyka – zazwyczaj jest to ta sama osoba, która nadzoruje prace. Przy złożonych zadaniach za poszczególne punkty mogą być odpowiedzialne rożne osoby 11

12 1 Uporządkowanie kanalizacji w miejscowości Lipna Montaż osadnika Lipna DW 350 Km 37+290 23.06.13 8 2 0 tak/nie 10 Adam Nowak Jan Kowalski Zasypanie w wykopie 3 5 D - Stosowanie obudów systemowych - Składowanie urobku min 60 co od krawędzi - kontrola stanu technicznego obudów 1 3 M Jan Kowalski Gdy ryzyko przed redukcją przy jednym z zagrożeń ocenione jest jako duże (D) prace uznaje się za szczególnie niebezpieczne – należy sporządzić dla nich IBWR, protokół zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych i po wprowadzeniu sposobów zmniejszania ryzyka uzyskać pisemne pozwolenie kierownika budowy na prowadzenie prac Gdy ryzyko po redukcji ocenimy jako duże (D) nie można przystąpić do realizacji prac. Należy zmienić organizację prac lub wprowadzić dodatkowe sposoby zmniejszania ryzyka by pozostałe ryzyko było średnie (S) lub małe (M) 12

13 Adam Nowak 23.06.2013 Podpis osoby, która sporządzała Ocenę Ryzyka dla Zadania Roman Bury 25.06.2013 Podpis osoby, zatwierdzającej Ocenę Ryzyka dla Zadania – Kierownik budowy lub robót Skanska Ocenę ryzyka należy przedstawić do akceptacji 7 dni przed planowanym przystąpieniem do prac! 13

14 14 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

15 Montaż osadnika Uporządkowanie kanalizacji w miejscowości Lipna Przedsiębiorstwo Budowlane Kowalbud SKANSKA Podać rodzaj robót – nazwa zgodna z podana na karcie Oceny Ryzyka dla Zadania 15

16 Adam Nowak 23.06.2013 Adam Nowak Osoba opracowująca IBWR Jan Kowalski 23.06.2013 Jan Kowalski Brygadzista, majster lub kierownik robót, który będzie nadzorował prace na budowie Robert Kuca 23.06.2013 Kuca Robert Właściciel firmy PDW lub kierownik - przełożony pracowników skierowanych do realizacji zadania Damian Kulka 25.06.2013 Kulka Damian Osoba uzgadniająca zapisy IBWR – najczęściej koordynator BHP na projekcie Roman Bury 25.06.2013 Roman Bury IBWR akceptuje kierownik budowy Skanska 16

17 01.07.2013 05.07.2013 Nie planowane Miejscowość Lipna; DW 350 Km 37+290; Po prawej stronie drogi Przewidywany okres realizacji prac Należy podać możliwie najdokładniej miejsce gdzie będą wykonywane prace Prace będą wymagały zamknięcia jednego pasa drogi i wprowadzenia ruchu wahadłowego. Jednocześnie na remontowanym odcinku realizowane są prace brukarskie. Montaż zbiornika może stanowić zagrożenie dla brygad brukarzy. Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, w której nie mogą przebywać brukarze w czasie montażu osadnika. Należy podać w jaki sposób realizowane prace będą wpływać na otoczenie. Należy uwzględnić jakie zagrożenia i uciążliwości (pylenie, hałas itp.) spowodują dla osób postronnych i innych pracowników przebywających w pobliżu. Należy podać sposób zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac. 17

18 Droga DW 350 i chodnik wzdłuż tej drogi. Należy podać w jaki sposób pracownicy, maszyny i materiały mogą dotrzeć do miejsca realizacji robót np. wskazać konkretne klatki schodowe, windy, dźwigi towarowe, drogi, ciągi piesze itp. Droga DW 350 i chodnik wzdłuż tej drogi. Należy wskazać najkrótszą drogę między miejscem wykonywania robót a miejscem zbiórki podczas ewakuacji. Należy uwzględnić szczególne wskazania np. zakaz korzystania z wind podczas pożaru. Plac przed biurem budowy. Należy wskazać miejsce zbiórki podczas ewakuacji – uzgodnić z kierownikiem budowy NIE TAK Transport osadnika do wykopu 10 m/s TAK Zalewanie wykopu; widoczność Opady powodujące zaleganie wody w wykopie TAK Prace pod ruchem Widoczność poniżej 50 m NIE 18

19 Wykonanie wykopu pod montaż osadnika Należy wskazać wszystkie etapy pracy od przygotowania do zabezpieczenia miejsca po zakończeniu prac Wykopy wykonane będą koparką gąsienicową. Urobek ładowany będzie bezpośrednio na samochód ciężarowy i odwożony na miejsce składowania Podczas pracy koparki jeden z pracowników będzie obserwował otoczenie drogi informując operatora o możliwości obrotu bez ryzyka uderzenia przejeżdżających pojazdów… Należy opisać sposób realizacji zadania uwzględniając sposoby zmniejszania ryzyka wskazane w Ocenie Ryzyka dla Zadania -Potrącenie pracowników przez przejeżdżające pojazdy -Uderzenie ramieniem koparki -Wpadnięcie do wykopu -Uderzenie urobkiem Należy wypisać wszystkie zagrożenia jakie mogą wystąpić przy realizacji danego etapu prac – zagrożenia wyszczególnione w ORZ -Zapewnienie sprawnego sprzętu -Wyposażenie maszyn w świetlne sygnalizatory pracy i dźwiękowe sygnały cofania -Zabezpieczenie miejsca prac przed dostępem osób postronnych -Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (ŚOI) Należy wyszczególnić wdrożenie, których sposobów zmniejszania ryzyka leży po stronie pracodawcy (właściciel firmy, kierownik będący przełożonym pracowników) -Stosowanie Środków ochrony indywidualnej (ŚOI) -Kierowanie pojazdów na czas zamknięcia jednego pasa ruchu -Informowanie operatora koparki o możliwości wykonania obrotu -Kierowca: opuszczanie kabiny na czas załadunku samochodu urobkiem Należy wyszczególnić zadania służące poprawie bezpieczeństwa leżące po stronie pracowników. -Hełm ochronny -Kamizelka odblaskowa -Kamizelka i tarcza do kierowania ruchem -Krótkofalówka (komunikacja między kierującymi ruchem) -Dźwiękowe sygnały cofania -Świetlne sygnalizatory pracy Należy wypisać wszystkie środki ochrony potrzebne podczas realizacji etapu pracy. Spis ułatwia kontrole przygotowania wszystkich zabezpieczeń przed rozpoczęciem pracy. 19

20 W razie wystąpienia wypadku należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112). W miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Wezwać kierownika budowy… Należy opisać sposób postępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych. Należy uwzględnić wszystkie możliwe sytuacje jakie mogą wystąpić podczas realizacji prac. W opisie należy uwzględnić m.in. Sposoby zabezpieczenia miejsca zdarzenia, sposoby powiadamiania służb ratunkowych, osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, nadzór budowy, drogi ewakuacji itp. Józef Nowak Operator koparki Jan Górski Monter wod- kan Wykonanie wykopów, załadunek urobku na samochody ciężarowe Montaż osadnik i rur w wykopie Uprawnienia koparki kat II -------------- Należy podać zadania i obowiązki pracownika podczas realizacji danego zadania Należy podać uprawnienia, specjalistyczne badania, umiejętności jakie musi posiadać pracownik aby mógł wykonywać swoje zadania 20

21 Koparka gąsienicowa Liebherr R 994 C Wykonanie wykopów, załadunek urobku na samochody ciężarowe Uprawnienia operatora – koparki kt. II Należy podać wszystkie maszyny i elektronarzędzia jakie będą wykorzystywane w czasie realizacji zadania Należy podać zadania jakie realizowane będą przy użyciu maszyny lub elektronarzędzia Należy podać wymogi formalne, których spełnienie jest konieczne przed dopuszczeniem maszyny lub elektronarzędzia do pracy np. uprawnienia operatora, aktualny nadzór UDT, odbiór przez osobę uprawnioną (rusztowania), badania jakie należy przeprowadzić przed rozpoczęciem pracy itp. Samochód ciężarowy MAN Transport urobku na miejsce składowania, transport materiałów Prawo jazdy kat. C Przegląd techniczny IZOLBET-A Należy podać wszystkie substancje i materiały niebezpieczne jakie będą wykorzystywane podczas realizacji prac. Uwaga! Wiele powszechnie stosowanych materiałów należy do substancji niebezpiecznych np. kleje, preparaty do stabilizacji gruntu, preparaty do izolacji, asfalty, cementy itp. 2 Dla każdej substancji niebezpiecznej należy uzyskać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i dodać ją do IBWR jako załącznik. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej należy również umieścić w magazynie, w którym te materiały są przechowywane i zapoznać z nimi wszystkich pracowników, którzy będą z daną substancją pracowali. Resztki produktu należy przekazać firmie utylizującej ten rodzaj odpadu Podać w jaki sposób należy postępować z pozostałymi resztkami materiału, opakowaniami, zanieczyszczonymi przedmiotami na skutek wycieku itp. Informacje na ten temat podaje producent lub dystrybutor w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. 17 03 02 Podać kod odpadu. Informacje na ten temat podaje producent lub dystrybutor w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. 21

22 1) Ocena Ryzyka dla Zadania 2) Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej – IZOLBET-A Józef Nowak Operator koparki Jan Górski Monter wod- kan Kopex Kowalbud 01.07.2013 Nowak Józef Jan Górski Przed rozpoczęciem prac wszyscy pracownicy muszą zostać zapoznani z Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz załącznikami: Ocena Ryzyka dla Zadania; Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych itp. Zapoznanie pracownicy potwierdzają podpisem na powyższej liście. Prace należy realizować zgodnie z zapisami zawartymi w IBWR. Jeśli na etapie realizacji wprowadzone zostaną zmiany w technologii prowadzenia prac, stosowanych zabezpieczeniach, używanym sprzęcie itp. należy aktualizować lub stworzyć na nowo IBWR. Należy wpisać załączniki do IBWR np. Ocenę Ryzyka dla Zadania, Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, DTR systemów zabezpieczeń, Atesty ŚOI itp.. 22

23 23 Protokół zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych

24 Prace szczególnie niebezpieczne to takie, dla których w Ocenie Ryzyka dla Zadania choć w jednym punkcie ryzyko przed redukcją zostało ocenione na poziomie duży (D) lub znajdujące się w Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych (dokument Skanska nr: BHP_01_F2). Aby uzyskać wykaz poproś koordynatora BHP lub pracownika nadzoru Skanska – wszyscy pracownicy Skanska mają do niego dostęp za pośrednictwem NSP. Dla prac uznanych za szczególnie niebezpieczne należy poza IBWR i ORZ uzyskać pisemne pozwolenie na rozpoczęcie prac od kierownika budowy. Pozwolenie wydawane jest stosując protokół zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych po weryfikacji zastosowania wszystkich niezbędnych sposobów zmniejszania ryzyka, wykonaniu odpowiednich badań i pomiarów itp.. 01.07.2013 Należy podać dzień dla którego obowiązuje protokół. Pozwolenie na wykonywanie prac wydawane jest na jeden dzień. Jeśli zadanie trwa kilka dni należy codziennie przed rozpoczęciem prac stworzyć nowy protokół i uzyskać pisemne pozwolenie na wykonywanie prac. Wyjątkowo gdy prace są powtarzalne i trwają dłuższy okres można dopuścić jednorazowe pozwolenie na okres nie dłuższy niż tydzień np. roboty bitumiczne w ramach tego samego odcinka drogi, prace przy budowie długich odcinków kanalizacji itp. Jednak w momencie wystąpienia nowych zagrożeń lub zmiany organizacji pracy (np. prace bitumiczne na skrzyżowaniu wymagające innej organizacji ruchu, zmiana rodzaju gruntu wymagająca wprowadzeni innych zabezpieczeń) należy stworzyć nowy protokół i uzyskać na nowo pisemne pozwolenie na wykonywanie prac. Montaż osadnika Adam Nowak Roman Bury 25.06.2013 Podać dane z opracowanej IBWR Miejscowość Lipna; DW 350 Km 37+290; Po prawej stronie drogi Należy podać możliwie najdokładniej miejsce gdzie będą wykonywane prace Montaż osadnika Wykonanie zabezpieczeń miejsca prowadzenia prac – tymczasowa organizacja ruchu, miniguard; wykop pod osadnik; wywóz urobku na miejsce składowania; montaż osadnika w wykopie; montaż rur i wyposażenia osadnika; zasypanie wykopu z zagęszczaniem gruntu; prace porządkowe; demontaż miniguard i tymczasowego oznakowania Należy podać zakres prac w ramach realizowanego zadania – najlepiej w kolejności chronologicznej 24

25 01.07.2013 8:00 01.07.2013 18:00 Należy podać przewidywany czas realizacji zadania 01.07.2013 12 Adam Nowak Ruch pojazdów Należy podać główne czynniki decydujące o tym, że prace należą do szczególnie niebezpiecznych Potrącenie pracownika Tymczasowa organizacja ruchu; stosowanie barier miniguard; Ręczne kierowanie ruchem pojazdów Należy podać środki ochrony jakie będą stosowane w celu niwelowania wynikających z danego czynnika zagrożeń Wykopy Zasypanie pracownika Stosowanie systemowych obudów wykopów; składowanie urobku poza klinem odłamu (wywóz); odsunięcie ruchu pojazdów 2 m od krawędzi wykopu 01.07.2013 7:30 - inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu – brak zlokalizowanych kolizji Należy wpisać wynik przeprowadzonych ćwiczeń, prób lub pomiarów np. badania stężenia gazów w studzience kanalizacyjnej, próby wytrzymałości zakotwień, kontrole stanu zwiesi itp.. Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych należy każdorazowo przeszkolić pracowników przekazując im informacje o podstawowych zagrożeniach, sposobach zapobieganiu im oraz przypomnieć informacje zawarte w IBWR i ORZ. 25

26 Adam Nowak Jan Kowalski Kierownik robót - Kowalbud Specjalista BHP- Kowalbud Adam Nowak Jan Kowalski Należy podać konkretną osobę odpowiedzialną za nadzór bezpieczeństwa prowadzonych prac. Prace szczególnie niebezpieczne muszą być prowadzone pod stałym nadzorem. Jeśli osoba odpowiedzialna za nadzór będzie zmuszona opuścić miejsce realizacji prac musi wyznaczyć innego pracownika w zastępstwie. Za przygotowanie zabezpieczenia i bezpośredni nadzór bezpieczeństwa prowadzenia prac może być odpowiedzialna ta sama osoba 01.07.2013 Roman Bury Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych zabezpieczeń oraz wykonania niezbędnych badań i pomiarów kierownik budowy podpisując protokół wydaje pozwolenie rozpoczęcia prac. 01.07.2013 18:15 Pola uzupełniane po zakończeniu prac. 01.07.2013 18:20 Roman Bury kierownik budowy Po zakończeniu prac kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje przeglądu zabezpieczenia miejsca realizacji. Przegląd ma na celu sprawdzenie, czy miejsce prowadzenia prac zostało pozostawione w stanie nie sprawiającym zagrożenia dla innych pracowników lub osób postronnych. Należy podać konkretną osobę odpowiedzialną za przygotowanie zabezpieczeń. Jeśli różne osoby odpowiadają za różne zabezpieczenia należy wyszczególnić dokładnie kto za co odpowiada. 26

27 Informacja o zagrożeniach podczas montażu osadnika, zapoznanie z IBWR i ORZ Adam Nowak Józef Nowak Operator koparki Kopex 01.07.2013 Nowak Józef 1 Wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację prac muszą przed rozpoczęciem prac uczestniczyć w szkoleniu, na którym zostaną zapoznani z głównymi zagrożeniami, sposobami zapobiegania im, organizacją pracy itp. Lista z szkolenia jest integralną częścią protokołu zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych. 27

28  Szkolenie informacyjne – dla wszystkich nowych pracowników rozpoczynających prace na projekcie  Zapoznanie z IBWR i ORZ – przed rozpoczęciem poszczególnych zadań na projekcie  Odprawy poranne – realizowane przez brygadzistę; wskazanie zadań do realizacji w danym dniu, występujących zagrożeń itp.  Szkolenia dodatkowe – np. w tygodniu bezpieczeństwa, po alercie bezpieczeństwa lub z inicjatywy projektu 28 Szkolenia:

29  Hełm ochronny z paskiem podbrudkowym  Kamizelka odblaskowa  Pełne ubranie robocze – długie spodnie i rekawy!  Buty robocze o klasie odporności S3 (noski, wkładki antyprzebiciowe, pochłaniacz energii w piecie)  Okulary ochronne – klasa odporności F, klasa optyczna 1 29 Podstawowe wymagania – środki ochrony indywidualnej:

30  Uprawnienia do obsługi maszyny przez operatora  Świetlne sygnalizatory pracy sprzętu tzw. „koguty”  Dźwiękowe sygnały cofania  Gaśnica  Apteczka  DTR, instrukcja obsługi – w języku polskim 30 Podstawowe wymagania dla maszyn:

31 Dodatkowe wymagania Wszelkie dodatkowe środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenia zbiorowe, wyposażenie maszyn itp. należy stosować według potrzeb zgodnie z Standardami BHP Skanska. Wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem na projekcie należy omawiać z kierownikiem budowy i koordynatorem BHP. 31

32 32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowa Firma na budowie – informacja dla Podwykonawcy 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google