Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia 2015r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia 2015r. 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia 2015r. 1

2 Program spotkania 1.Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. 2.Informacja dotycząca Roku Szkoły Zawodowców. 3.Realizacja innych zadań ZKO. 4.Prezentacja dobrych praktyk w szkołach. 5.Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 6.Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016. 7.Zmiany w prawie oświatowym. 8.Wspomaganie szkół/placówek przez placówki doskonalenia nauczycieli. 9.Komunikaty. 2

3 3 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 3

4 Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Forma nadzoru pedagogicznegoLiczbaŁącznie Ewaluacjacałościowa30 267 problemowa237 Kontrolaplanowa275 726 doraźna451 Monitorowanie361 4

5 MONITOROWANIE Tematykaliczba Monitorowanie szkół zawodowych – tworzenie mapy szkół 231 Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 130 5

6 6 Ewaluacja 6

7 Szkoły/placówkiLiczba ewaluacji Przedszkola51 Szkoły podstawowe99 Gimnazja51 Licea ogólnokształcące14 Technika20 Zasadnicze szkoły zawodowe13 Szkoły specjalne11 Placówki doskonalenia nauczycieli2 Placówki oświatowo-wychowawcze3 MOW, MOS, SOSW2 Bursy, Domy Wczasów Dziecięcych1 Łącznie:267 7

8 8 Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Przedszkola  „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;  „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.Szkoły  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. 8

9 9 Wyniki: W zdecydowanej większości szkół i placówek stwierdzono wysoki poziom (B) spełniania wymagań państwa. Przedszkola (od 1.09.2014 r. do 31.05.2015 r.) ABCDE "Przedszkole realizuje koncepcję pracy …"5153 0 0 "Procesy wspomagania rozwoju …"141321 0 "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności …" 82020 0 "Dzieci są aktywne"51620 0 "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci..."4170 2 0 Łącznie36 8193 0 9

10 10 Szkoły (od 1.09.2014 r. do 31.05.2015 r.) ABCDE "Procesy edukacyjne …" 5233382 "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności …" 231015893 "Szkoła wspomaga rozwój uczniów..." 121131423 "Szkoła organizując procesy uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu..." 111022641 Łącznie 51339131239 10

11 11 W 6 szkołach i w 1 placówce określono niski poziom (E) spełnienia wymagań: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” – 2 szkoły; „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” – 3 szkoły; „Uczniowie są aktywni” – 1 szkoła; „Szkoła i placówka wspomaga rozwój uczniów/wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” – 3 szkoły i 1 placówka; „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych” – 1 szkoła; „Rodzice są partnerami szkoły” – 1 szkoła; „Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych” – 1 szkoła; „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi” – 1 szkoła. 11

12 12 W roku szkolnym 2014/2015 kurator oświaty zajął stanowisko wobec 9 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji, z czego: –w 2 przypadkach stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości; –w 1 przypadku stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń; –w 6 przypadkach stwierdził brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń. 12

13 13 Rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów w zakresie ewaluacji 1.Dokonywanie pogłębionej analizy nie tylko osiągnięć uczniów, ale także procesów edukacyjnych i wdrażanie niezbędnych zmian. 2.Wykorzystywanie potencjału uczniów i zwiększanie ich udziału w procesie decyzyjnym w zakresie organizacji procesów edukacyjnych. 3.Doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczące wdrażania oceniania kształtującego oraz stosowania metod sprzyjających wzajemnemu uczeniu się uczniów. 4.Indywidualizowanie procesu edukacyjnego w szerszym zakresie, z uwzględnieniem zajęć lekcyjnych. 13

14 14 5.Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, w celu inspirowania szkół i placówek do wdrażania działań nowatorskich adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i służących podnoszeniu efektywności procesu edukacyjnego. 6.Włączanie rodziców do współpracy na poziomie działań koncepcyjnych dotyczących prowadzonych w szkołach/placówkach oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz podczas ich modyfikacji. 7.Wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych do podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się uczniów. 14

15 15 Kontrola

16 16 L.p. Tematyka kontroli planowych Liczba kontrolowanych szkół/placówek Liczba dyrektorów, którzy otrzymali zalecenia 1. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 318 2.Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 92 22 16

17 17 L.p. Temat kontroli planowych Liczba kontrolowanych szkół Liczba dyrektorów, którzy otrzymali zalecenia 3. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 6511 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej 8740 17

18 KONTROLE DORAŹNE Obszary funkcjonowania szkół/placówek, będące przedmiotem kontroli: liczba kontroli liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 2217 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 3522 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, prowadzenia egzaminów, przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 3549 przestrzeganie statutu szkoły/placówki,123139 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia,281 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 14374 przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 4168 inne.134230 18

19 KONTROLE DORAŹNE Wnioskodawca kontroliLiczba przeprowadzonych kontroli MEN16 Rzecznik Praw Dziecka10 Zachodniopomorski Kurator Oświaty208 organ prowadzący szkołę/placówkę25 rodzice142 uczniowie/słuchacze6 nauczyciele8 inne podmioty36 19

20 20 Rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami Doskonalić pracę rad pedagogicznych w zakresie: dostosowania zapisów statutów do obowiązujących przepisów prawa oraz jego stosowania; stosowania prawa dotyczącego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania; stosowania prawa dotyczącego postępowania i organizacji pracy z uczniem zagrożonym uzależnieniem. 20

21 21 Doskonalić pracę pracowników poradni/ zespołów orzekających w zakresie: przeprowadzania diagnozy, dotyczącej możliwości rozwojowych i potencjału dzieci oraz formułowania na jej podstawie spójnych wyników i wniosków; określania w orzeczeniach form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, ich uzasadnienia oraz spodziewanych efektów tej pomocy; wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami prawa. 21

22 22 1.Zatrudniać nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami w celu zapewnienia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi specjalistycznego wsparcia, planowania i organizowania zajęć rewalidacyjnych stosownie do potrzeb tych dzieci, jak również wspomagania innych nauczycieli w respektowaniu zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. 2.Uwzględniać w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli ofertę studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych przygotowujących nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. 3.Organizować formy doskonalenia w zakresie wykorzystania bazy szkoły i specjalistycznego sprzętu w pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 22

23 23 4.Organizować zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami prawa. 5.Doskonalić pracę nauczycieli w zakresie wypracowywania form i metod skutecznej współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. 6.Doskonalić i kontrolować pracę nauczycieli w zakresie opracowywania IPET-ów dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych we współpracy z PPP oraz rodzicami. 23

24 24 Rekomendacje w zakresie organizacji pracy i pełnionego nadzoru 1.Kontrolować dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 2.Organizować adekwatną i skuteczną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, w tym wynikającą z zaleceń wydanych w opiniach i orzeczeniach. 3.Doskonalić i kontrolować pracę pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie realizacji ich zadań oraz dokumentowania prowadzonych działań. 4.Pełnić nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 24

25 25 5.Zapewniać uczniom bezpieczne warunki przebywania na terenie szkoły, szczególnie w trakcie przerw. 6.Realizować procedurę powypadkową zgodnie z obowiązującym prawem. 7.Pełnić nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania. 8.Przestrzegać liczebności dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I i II szkoły podstawowej, a także oddziałach integracyjnych. 25

26 26 Dodatkowe rekomendacje dla szkół niepublicznych 1.Zatrudniać nauczycieli posiadających wymagane przepisami kwalifikacje. 2.Realizować programy nauczania dla zawodów przestrzegając wymogów posiadania odpowiedniej bazy dydaktycznej i wyposażenia. 3.Przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. 4.Prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami prawa. 26

27 27 Rok szkolny 2014/2015 „Rok Szkoły Zawodowców” Ministerstwo Edukacji Narodowej 27

28 28

29 29 Standardy i zasady współdziałania Samorządu Terytorialnego Sektora Gospodarczego Sektora Edukacyjnego PERSPEKTYWY 29

30 30  odbudowa szkolnictwa zawodowego  zmiany w przepisach prawa oświatowego  możliwości wsparcia procesu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym  wykorzystanie środków europejskich  wyniki egzaminów zawodowych 2013/14  działania Kuratorium Oświaty na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego „ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM” – KOSZALIN 20 PAŹDZIERNIKA 2014 r. „ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM” – KOSZALIN 20 PAŹDZIERNIKA 2014 r. 30

31 Wizyta Ministra Edukacji Narodowej w Koszalinie. Spotkanie z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego:  przygotowanie podręczników dla klas II szkoły podstawowej  nowa formuła sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej  zmiany dot. egzaminu maturalnego.  potrzeba odbudowy szkolnictwa zawodowego  stworzenie interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce. „ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM” – KOSZALIN LISTOPAD 2014 r. 31

32 32 „MŁODZI NA RYNKU PRACY” Spotkanie na mocy porozumienia „Gwarancje dla młodych” pomiędzy:  Kuratorium Oświaty w Szczecinie  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM” – SZCZECIN i KOSZALIN LUTY 2015 r. Tematy:  Zmiany w procesie kształcenia zawodowego  Wybór dalszej ścieżki zawodowej – propozycje / możliwości  Profesjonalizacja doradztwa zawodowego – rola rodziców  Propozycje edukacyjne dla uczniów zainteresowanych wyborem szkół zawodowych  Interaktywna mapa szkół zawodowych 32

33 ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych  szkolnictwo zawodowe województwa zachodniopomorskiego  kooperacja sektora gospodarczego i edukacyjnego województwa zachodniopomorskiego  Specjalne Strefy Ekonomiczne - rola i możliwości kooperacyjne w procesie edukacji zawodowej województwa zachodniopomorskiego Wałcz 18 marca 2015 Szczecin 20 marca 2015 Stargard Szczeciński 24 marca 2015 Goleniów 26 marca 2015 33

34 34

35 35 Medialna akcja informacyjno – promocyjna dotycząca oferty edukacyjnej szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego Partner – KURIER SZCZECIŃSKI 35

36 36 PROMOCJA NOWOCZESNEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PREZENTACJA BAZY I WYPOSAŻENIA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PREZENTACJA ZAWODOWYCH PARTNERSTW SZKOLNO – PRZEDSIĘBIORCZYCH 36

37 37 INNE ZADANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli 37

38 38  Awans zawodowy nauczycieli Liczba nadesłanych wniosków Wnioski rozpatrzone pozytywnie Decyzja o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wnioski pozostawione bez rozpoznania Wnioski wycofane przez nauczycieli Wnioski odesłane do rozpatrzenia przez inne organy Jesień 2014 r. 20318611221 Lato 2015 r. 47244111316- Razem w roku szkolnym 2014/2015 675627225181 38

39 Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego stan na dzień 31.05.2014r. stan na dzień 31.03.2015r. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego16291737 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art.10 ust 9 KN 10989 nauczyciel dyplomowany1432314967 nauczyciel kontraktowy57845390 nauczyciel mianowany97429538 nauczyciel stażysta12311407 osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art.7 ust 1a-1d ustawy o systemie oświaty 164158 39

40 40  Oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych W roku szkolnym 2014/2015 dokonano oceny cząstkowej 128 dyrektorów szkół/placówek Rodzaj placówki Liczba ocen Przedszkola 32 Szkoły Podstawowe 39 Zespoły Szkolno-Przedszkolne 1 Gimnazja 12 Zespoły (SP +G) 14 Licea Ogólnokształcące 1 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych 8 SOSW i MOW 10 PPP 6 Szkoły Specjalne 1 Inne 4 40

41  Udział w pracach komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły/placówki W minionym roku szkolnym pracownicy KO w Szczecinie uczestniczyli w pracach 115 komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły/placówki Rodzaj placówki Liczba komisji konkursowych Przedszkola 19 Szkoły Podstawowe 40 Gimnazja 11 Zespoły (SP +G) 18 Szkoły Ponadgimnazjalne 5 SOSW, MOW, MOS 12 Poradnie 2 Szkoły Specjalne 1 Inne 7 41

42  Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji W roku szkolnym 2014/2015 rozpatrzono pozytywnie 393 wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji Rodzaj placówki Liczba zgód Przedszkola 15 Szkoły Podstawowe 165 Gimnazja 93 Szkoły Ponadgimnazjalne 52 SOSW i MOW 12 Szkoły Specjalne 10 Inne 46 42

43 43  Odwołania od oceny nauczycieli Rok szkolny 2014/2015 Liczba wniosków Decyzja ZKO/Komisji podtrzymanie oceny podwyższenie oceny bez rozpoznania Odwołania od oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 2 - 11 Odwołania od oceny pracy nauczycieli 523- 43

44 44  Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego oraz placówek doskonalenia nauczycieli W minionym roku szkolnym wpłynęły 3 wnioski o udzielenie akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz 3 wnioski dotyczące akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli w województwie zachodniopomorskim: 1.Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 2.Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 3.Salon Edukacyjny EMPIRIA w Szczecinie 4. W trakcie postępowania akredytacyjnego jest aktualnie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim 44

45  Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli Wnioski, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w roku szkolnym 2014/2015 Liczba nadesłanych wniosków Wnioski zaopiniowane pozytywnie Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych 4555 Wnioski o przyznanie Medalu KEN 388134 Wnioski o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę 414130 Wnioski o przyznanie Nagrody MEN 6015 Wnioski o przyznanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty 215 Wnioski o przyznanie Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 277 W trakcie rozpatrywania 45

46 46 INNE ZADANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – Wydział Wspierania Edukacji 46

47 47 PROGRAM PROJAKOŚCIOWY realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej Program obejmuje: 39 szkół (w tym 27 szkół podstawowych i 12 gimnazjów) położonych na terenach 6 powiatów o najwyższym Wskaźniku Alienacji Społecznej (WAS) Zadania zrealizowane: 1.Zorganizowano 6 debat powiatowych z udziałem organów prowadzących nt. stanu edukacji 2.Przygotowano raport dla Wojewody Zachodniopomorskiego 3.Odbyło się spotkanie robocze z Wojewodą i Wicemarszałkiem Woj. Zachodniopomorskiego 4.Przeprowadzono monitorowanie skuteczności działań wszystkich 39 szkół objętych programem 5.Udział dzieci z terenów o utrudnionym dostępie do ośrodków kultury w projekcie teatralnym przygotowanym i zrealizowanym przez Tatr dla Dzieci Pleciuga, a dofinansowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 6.Opracowano materiały z realizacji programu dla Wojewody Zachodniopomorskiego Zadania planowane na rok 2015/16: 1.Analiza sprawozdań i efektów realizacji przez szkoły programów projakościowych na terenie szkół na dzień 31 czerwca 2015 (październik 2015) 2.Przeprowadzenie przez wizytatorów wizyt monitorujących działania podejmowane przez powyższe szkoły i ich skuteczność

48 Programy poprawy efektywności kształcenia zlecone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2014/2015 na 3-letni cykl edukacyjny TYP SZKOŁYRODZAJ EGZAMINUZAKRES OGÓLNA LICZBA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA SPRAWDZIAN 23 GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI3 HISTORIA8 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA MATEMATYKA7 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE10 OGÓŁEM 51

49 Zakończenie realizacji programów poprawy efektywności kształcenia zleconych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w 2012 r. TYP SZKOŁYRODZAJ EGZAMINU OGÓLNA LICZBA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA SPRAWDZIAN27 GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA20 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 19 66 Uwagi:  W 5 szkołach podstawowych stwierdzono brak poprawy efektów kształcenia  W 4 gimnazjach stwierdzono brak poprawy efektów kształcenia

50 50 Priorytetowe obszary doskonalenia zawodowego nauczycieli zaproponowane na rok 2015: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (13 form). Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym, szczególnie w ramach edukacji włączającej (5 form). Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i pomocy w szkołach i placówkach oświatowych (11 form). Doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów w zakresie wspomagania kariery edukacyjno - zawodowej ucznia gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (4 formy). Inne (23 formy) np. z zakresu neurodydaktyki, diagnozowania potrzeb i osiągnięć uczniów, wykorzystania EWD i PWE na wszystkich etapach edukacyjnych, metodyki pracy, konstruowania programów tzw. „naprawczych”, pracy z zespołem klasowym o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, odpowiedzialności prawnej nauczycieli i rodziców.

51 Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli Formy doskonalenia zrealizowane w roku 2014 Ogólna liczba przeszkolonych nauczycieli – 3565 Liczba proponowanych form doskonalenia – 42 Liczba placówek szkolących – 8 (w tym 3 publiczne; 2 z woj. pomorskiego, 1 lubelskiego) Formy doskonalenia planowane w roku 2015 Planowana liczba przeszkolonych nauczycieli – 3680 Liczba placówek szkolących – 6 (w tym 3 publiczne; 1 z woj. pomorskiego) Liczba proponowanych form – 56 (8 konferencji, 18 warsztatów i 30 szkoleń) Liczba proponowanych tematów doskonalenia – 30 Wykaz tematów i form jest dostępny na stronie internetowej kuratorium w zakładce „doskonalenie – granty”

52 52 OKE – szkolenia

53 53 OKE – szkolenia

54 54 OKE - szkolenia W 18 szkołach woj. zachodniopomorskiego nastąpiło naruszenie prawa mogące mieć wpływ na ustalany wynik sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, w tym w 2 szkołach złamano procedury pakowania i przekazywania arkuszyW 18 szkołach woj. zachodniopomorskiego nastąpiło naruszenie prawa mogące mieć wpływ na ustalany wynik sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, w tym w 2 szkołach złamano procedury pakowania i przekazywania arkuszySkutki: unieważnienie 74 prac indywidualnych uczniów w 7 szkołachunieważnienie 74 prac indywidualnych uczniów w 7 szkołach unieważnienie egzaminów w 3 szkołach w wyniku pomylenia arkuszyunieważnienie egzaminów w 3 szkołach w wyniku pomylenia arkuszy

55 55 Opinie i decyzje Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty jako organu odwoławczego I i II instancji - odwołania od orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych: 9 postępowań - odwołania od skreślenia ucznia z listy uczniów: 7 postępowań - odwołanie od decyzji organu prowadzącego ewidencję szkół i placówek niepublicznych od wykreślenia z ewidencji: 1 postępowanie w sprawie przeniesienia ucznia będącego w obowiązku szkolnym: 7 postępowań w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej: pozytywnie rozpatrzono 54 wnioski; 16 aktualnie jest korygowanych przez wnioskodawców w sprawie likwidacji szkół i placówek: wydano 40 opinii (w tym 1 negatywna), z czego: - 16 wynikających ze zmiany przepisów prawa (LO i T uzupełniające, oddziały przedszkolne) - szkoły podstawowe: 4 (w tym 2 filie) - szkoły ponadgimnazjalne: 13 - szkoły dla dorosłych: 3 - placówki: 4 przeprowadzone nostryfikacje: 130 (w tym w formie decyzji - 4) uchylenie statutu: 2

56 Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim Liczba form wypoczynku zarejestrowanych przez organizatorów z woj. zachodniopomorskiego Liczba uczestników 2014 899 37 604 24.08.2015 1 089 41 209 Liczba form zorganizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego Liczba uczestników 2 659 136 107 2 835 137 277 Liczba kontroli wypoczynku przeprowadzonych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie 712 (26,8%) 573 (20,02%)

57 Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim Liczba turnusów organizowanych poza miejscem zamieszkania w kraju Liczba uczestników 2014 657 28 988 24.08.2015 654 28 808 Liczba turnusów organizowanych poza miejscem zamieszkania za granicą Liczba uczestników 87 2 046 58 1 153 Liczba turnusów organizowanych poza miejscem zamieszkania za granicą Liczba uczestników 225 8 045 322 10 214

58 58 Grupa robocza ds. profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Wojewódzkiego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji – Wydziału Prewencji Zadania:  Przeprowadzenie działań informacyjnych i uświadamiających zagrożenia (w okresie letnim spotkania z uczestnikami zorganizowanego wypoczynku, udostępnianie ulotek, publikacja reklamy ostrzegającej na monitorach w środkach komunikacji w Szczecinie, Policach, Stargardzie)  Przygotowanie programu edukacyjnego skierowanego do gimnazjów  Promocja programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych „ARS czyli jak dbać o miłość”  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników SANEPiD-u, Policji, pedagogów - koordynatorów programów w szkołach, pielęgniarek szkolnych w zakresie programów edukacyjnych

59 59 Rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Cel główny: zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach Cele szczegółowe: 1. kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, 2. zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, 3. promowanie zdrowego stylu życia. Realizacja w woj. zachodniopomorskim

60 60 Rządowy Program wspomagania w latach 2015-18 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” Podstawa prawna: Uchwała Nr 89/2015 Rady Ministrów z 23.06.2015r. w s. Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.06.2015 w sprawie szczegółowych warunków, form i trybów realizacji Rządowego programu… jw. (Dz.U. 2015 poz. 972) Cel główny: Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej (organy prowadzące: jst, osoby prawne i fizyczne) może być udzielone organom prowadzącym szkoły (z wyłączeniem: przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych, dla dorosłych). Wymagany wkład własny: min. 20%. Termin składania wniosków zbiorczych przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty w Szczecinie: 15 września 2015r.

61 61 Konkursy przedmiotowe organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 11 planowane na rok 2015/16 – 14 (z j. angielskiego i j. niemieckiego dla szkół podstawowych, z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjów) liczba uczestników: - etap rejonowy – 6721 - etap wojewódzki – 979 liczba laureatów – 257 % szkół podstawowych uczestniczących w konkursach – 59,6% % gimnazjów uczestniczących w konkursach – 56% łączna liczba odwołań: 36 (etap rejonowy), 51 (etap woj.) z tego rozpatrzonych pozytywnie: 8 (etap rejonowy), 27 (etap woj.)

62 Konkursy, olimpiady i zawody organizowane w porozumieniu z innymi instytucjami

63 Patronaty ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Od 1.09.2014 do 26.08.2015 patronatem objęto 180 przedsięwzięć Wycieczki zagraniczne organizowane przez szkoły i placówki liczba zgłoszeń w r. szk. 2014/15: 856

64 64 INNE ZADANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – Wydział Administracji i Kadr 64

65 65 System Informacji Oświatowej - poprawność wprowadzania danych Należy pamiętać, że w 2015 roku system informacji oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości - „stare SIO” oraz w wersji modernizowanej - „nowe SIO". 65

66 66 Poprawność danych W nowym SIO, dane należy wprowadzać i modyfikować na bieżąco po zapoznaniu się z instrukcjami technicznymi i merytorycznymi dostępnym na stronie https://sio.men.gov.pl/https://sio.men.gov.pl/ W starym SIO, w związku ze zbliżającymi się edycjami wg stanu na 10 i 30 września 2015r., należy dokładnie sprawdzić kompletność i poprawność danych przekazywanych o uczniach i nauczycielach. W związku z licznymi błędami w poprzednich sprawozdaniach z zakresu SIO, przed przystąpieniem do wypełniania tabel należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami wprowadzania i przekazywania danych na dzień 10 września i 30 września 2015 r. dostępnymi na stronie Centrum Informatycznego Edukacji http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-centrum-pomocy/sio-instrukcje.html. http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-centrum-pomocy/sio-instrukcje.html 66

67 67 Szkoły i placówki importujące dane z poprzednich edycji SIO powinny zwrócić uwagę na poprawność i aktualność danych teleadresowych, w tym na aktualność adresu e-mail, który później jest wykorzystywany do kontaktu z konkretnymi szkołami/placówkami. Często zdarza się, że dane teleadresowe są wypełnione tylko dla zespołu szkół, a nie są podane dla szkół/placówek wchodzących w skład zespołu, co również nie powinno mieć miejsca. W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), należy zaktualizować te numery w tzw. „starym SIO", w spisie według stanu na 10 i 30 września 2015 r. Przypominam również, że od wersji 3.17 w tabeli l1. „Identyfikacja”, dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer, powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1. 67

68 Dystrybucja podręczników dla klasy I i II szkoły podstawowej 68

69 69 Liczba szkół, które złożyły zamówienie: 1) na podręczniki uzupełniające dla klasy I: 221 2) na podręczniki dla klasy II: 416 Liczba doręczonych podręczników: 1)uzupełniających dla klasy I: 3302 2)dla klasy II: -części 1 A do nauczania zintegrowanego: 22678 szt. -części 1 do matematyki: 22678 szt. ŁĄCZNIE DOSTARCZONO 48658 PODRĘCZNIKÓW 69

70 70 KOLEJNE DOSTAWY 1) Następujące podręczniki: - Klasa II - cz. 1B do nauczania zintegrowanego, -Klasa I – cz. 2 zostaną dostarczone w terminie do dnia 2 października 2015r. Dostawę koordynuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie 70

71 71 2) Następujące podręczniki: - Klasa II - cz. 2 i 3 do nauczania zintegrowanego i cz. 2 i 3 do matematyki oraz - Klasa I – cz.3 zostaną dostarczone przez wykonawcę wyłonionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ustalonym przez MEN terminie Dostawę koordynuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jej przebieg monitoruje Kuratorium Oświaty w Szczecinie 71

72 72 3) Następujące podręczniki: - Klasa II - cz. 4 do nauczania zintegrowanego oraz cz. 4 do matematyki -Klasa I – cz. 4 zostaną dostarczone w terminie do dnia 25 kwietnia 2016r. Dostawę koordynować będzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie 72

73 73 W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych podręczników, fakt ten należy zgłosić do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, a wadliwe podręczniki odesłać. Pracownik Kuratorium niezwłocznie dokona wymiany podręczników na wolne od wad. 73

74 Podręczniki zaadaptowane Podręczniki te są drukowane na zlecenie i ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji Narodowej 74

75 Szkoły mogą zamawiać wyłącznie następujące adaptacje: 1)dla uczniów niewidomych – w alfabecie Braille’a 2)dla uczniów słabowidzących – w druku powiększonym, 3)dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu – niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, afazją 4)zeszyt piktogramów, 5)wersję multimedialną dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu - niesłyszących, słabosłyszących 75

76 Szkoły nie mogą zamawiać ww. podręczników „na zapas”. Szkoły nie mogą zamawiać egzemplarzy dodatkowych, tj. dla nauczyciela, biblioteki, itp. Liczba zamawianych adaptacji powinna być tożsama z liczbą uczniów, którzy będą z nich korzystać. Wybór rodzaju adaptacji powinien być przemyślany w celu uniknięcia potencjalnych zwrotów. 76

77 Na stronie MEN http://naszelementarz.men.gov.pl/pobierz/, w zakładce „Adaptacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, dostępne do pobrania są wskazane powyżej adaptacje podręczników.http://naszelementarz.men.gov.pl/pobierz/ Ponadto, na stronie tej do pobrania gotowe są wersje dla nauczycieli podręczników dla uczniów niewidomych oraz dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu. Na stronie tej również, dostępna jest książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Nasz język polski”. Serdecznie zachęcam Państwa do korzystania z wersji elektronicznych tych adaptacji. 77

78 78 INNE ZADANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – Wydział Finansowo-Księgowy 78

79 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” Do Kuratorium wpłynęły 132 wnioski organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego w 2015 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, obejmujące 358 szkół podstawowych, tj. 76% SP województwa zachodniopomorskiego. Wniosków nie złożyło 18 jst – 10 gmin oraz 8 powiatów, w tym 5 gmin, na terenie których w szkołach podstawowych nie ma bibliotek szkolnych. 79

80 80 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” W ramach programu zakwalifikowano do wsparcia finansowego 131 organów prowadzących (353 szkoły podstawowe) na łączną kwotę 577.610 zł. Program rządowy będzie realizowany w części merytorycznej w roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015. 80

81 81 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” 81

82 82 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest zobowiązany zapewnić: podjęcie przez szkoły, w odniesieniu do których uzyskał to wsparcie współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej: konsultowanie planowanych zakupów książek, wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo, zorganizowanie, co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów; uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami; zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. 82

83 83 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, może występować do organów prowadzących szkoły i szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu, o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji programu, uwzględniających m.in.: liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu, liczbę lekcji bibliotecznych, połączonych z promocją książek zakupionych w ramach programu, liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł nowo zakupionych książek, ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w okresie od 1 września 2015r. do 30 maja 2016r. ogólną liczbę wypożyczeń w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym. 83

84 84 Rządowy program – „Wyprawka szkolna” Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na: kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.poz.114), tj. 574 zł netto na jedną osobę w rodzinie; Zgodnie z ww. ustawą za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu tejże ustawy. Rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013. 84

85 85 Rządowy program – „Wyprawka szkolna” przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163), (m.in. sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z ww. kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy IV technikum. Należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a które ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. 85

86 86 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością umysłową z w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – bez względu na kryterium dochodowe. Rządowy program – „Wyprawka szkolna” 86

87 Rodzice do rozliczenia wydatków poniesionych za zakup podręczników mają prawo złożyć fakturę VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych. W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. Rządowy program – „Wyprawka szkolna” 87

88 88 Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, który nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze. Rządowy program – „Wyprawka szkolna” 88

89 89 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA Dyrektor szkoły prowadzonej przez jst przekazuje do organu prowadzącego informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zał. Nr 2 i 2a) w terminie od 15 marca do 15 września. Dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje właściwej jednostce samorządu terytorialnego wniosek o udzielenie tej dotacji (zał. 3) wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji (zał. Nr 2 i 2a) w terminie od 15 marca do 15 września. 89

90 90 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest przekazywana jst w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października. Jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. 90

91 91 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku – zał. Nr 3 (w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną) i informacji – zał. Nr 2 i 2a wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca jednostce samorządu terytorialnego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji 91

92 92 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA Prognozowana liczba uczniów, na których zostały przekazane środki finansowe z dotacji 92

93 93 Według informacji przekazanych przez jst:  416 publicznych szkół podstawowych zapewni uczniom podręczniki z początkiem roku szkolnego – 99% uprawnionych szkół.  w 1 SP występują opóźnienia w realizacji zamówień.  250 publicznych gimnazjów zapewni uczniom podręczniki z początkiem roku szkolnego – 98% uprawnionych szkół.  w 4 gimnazjach występują opóźnienia w realizacji zamówień. 93

94 94 Zmiany w prawie oświatowym dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 94

95 Zmiany w prawie oświatowym dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) - art. 21a, art. 33, art. 34, art. 35, art. 41 i art. 89. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 95

96 Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016 –Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. –Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. –Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. –Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 96

97 Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Planowana liczba ewaluacji – 238 Planowana liczba kontroli planowych – 150 Planowane kontrole doraźne Planowany udział w radach pedagogicznych 97

98 98 W zakresie ewaluacji: Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – 24 Ewaluacje problemowe (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – 143 Ewaluacje problemowe wybrane przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – 71 98

99 99 Ewaluacja problemowa realizowana w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Przedszkola - 36  „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”;  „Dzieci są aktywne”;  „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Szkoły - 99  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;  „Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 99

100 100 Ewaluacja problemowa realizowana w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Placówki oświatowo-wychowawcze - 0  „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”;  „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”. 100

101 101 Ewaluacja problemowa realizowana w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Placówki doskonalenia nauczycieli - 0  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;  „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;  „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”;  „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 101

102 102 Ewaluacja problemowa realizowana w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - 0  „Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;  „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. 102

103 103 Ewaluacja problemowa realizowana w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej MOS, MOW, SOSW, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 8  „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”;  „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 103

104 104 Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego w publicznych i niepublicznych szkołach/placówkach punkty przedszkolne – 11 w zakresie wymagań: „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. przedszkola – 16 w zakresie wymagań: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”. 104

105 szkoły podstawowe - 14, gimnazja – 14, szkoły ponadgimnazjalne – 15 razem : 43 w zakresie wymagań: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”. 105

106 placówki doskonalenie nauczycieli - 1 w zakresie wymagań: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”. 106

107 107 W zakresie kontroli: w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach: „Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami„ - 0 w publicznych gimnazjach i publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych„ - 52 107

108 W zakresie kontroli: w niepublicznych: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki: „Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach„ - 25 108

109 W zakresie kontroli: w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych„ - 10 w publicznych i niepublicznych placówkach realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: „Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego„ - 23 w publicznych szkołach podstawowych: „Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej„- 40 109

110 110 Monitorowanie w zakresie: Realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; Realizacji kształcenia zawodowego praktycznego u pracodawców w zasadniczych szkołach zawodowych, z wyłączeniem przygotowania zawodowego młodocianych. 110

111 Przeprowadzenie kontroli doraźnych w zakresie: wdrożenia programów poprawy efektywności kształcenia; organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach/placówkach; zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach/placówkach; organizacji oddziałów integracyjnych w szkołach; dostosowania zapisów w statutach wynikających ze zmian do ustawy o systemie oświaty. Przeprowadzenie działań doraźnych wynikających z ewaluacji – udział w wybranych radach pedagogicznych prezentujących wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkół/placówek. 111


Pobierz ppt "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia 2015r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google