Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada z dyrektorami szkół/placówek województwa zachodniopomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada z dyrektorami szkół/placówek województwa zachodniopomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwa zachodniopomorskiego
Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia 2015r. 1

2 Program spotkania Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. Informacja dotycząca Roku Szkoły Zawodowców. Realizacja innych zadań ZKO. Prezentacja dobrych praktyk w szkołach. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016. Zmiany w prawie oświatowym. Wspomaganie szkół/placówek przez placówki doskonalenia nauczycieli. Komunikaty.

3 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 3

4 Realizacja nadzoru pedagogicznego
w roku szkolnym 2014/2015 Forma nadzoru pedagogicznego Liczba Łącznie Ewaluacja całościowa 30 267 problemowa 237 Kontrola planowa 275 726 doraźna 451 Monitorowanie 361

5 MONITOROWANIE Monitorowanie szkół zawodowych – tworzenie mapy szkół
Tematyka liczba Monitorowanie szkół zawodowych – tworzenie mapy szkół 231 Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 130

6 Ewaluacja 6

7 Licea ogólnokształcące 14 Technika 20 Zasadnicze szkoły zawodowe 13
Szkoły/placówki Liczba ewaluacji Przedszkola 51 Szkoły podstawowe 99 Gimnazja Licea ogólnokształcące 14 Technika 20 Zasadnicze szkoły zawodowe 13 Szkoły specjalne 11 Placówki doskonalenia nauczycieli 2 Placówki oświatowo-wychowawcze 3 MOW, MOS, SOSW Bursy, Domy Wczasów Dziecięcych 1 Łącznie: 267 263 ewaluacje do maja 2015 r. + 2 SP+1 GM + ODN Empiria

8 Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Przedszkola „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. Szkoły „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. 8

9 Wyniki: W zdecydowanej większości szkół i placówek stwierdzono wysoki poziom (B) spełniania wymagań państwa. Przedszkola (od r. do r.) A B C D E "Przedszkole realizuje koncepcję pracy …" 5 15 3  0 "Procesy wspomagania rozwoju …" 14 13 2 1 "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności …" 8 20 "Dzieci są aktywne" 16 "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci ..." 4 17 Łącznie 36  81 9 9

10 "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności …"
Szkoły (od r. do r.) A B C D E "Procesy edukacyjne …" 5 23 33 8 2 "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności …" 101 58 9 3 "Szkoła wspomaga rozwój uczniów ..." 12 113 14 "Szkoła organizując procesy uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu ..." 11 102 26 4 1 Łącznie 51 339 131 Ewaluacje w okresie od r. do r. bez szkół specjalnych 10

11 W 6 szkołach i w 1 placówce określono niski poziom (E) spełnienia wymagań:
„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” – 2 szkoły; „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” – 3 szkoły; „Uczniowie są aktywni” – 1 szkoła; „Szkoła i placówka wspomaga rozwój uczniów/wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” – 3 szkoły i 1 placówka; „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych” – 1 szkoła; „Rodzice są partnerami szkoły” – 1 szkoła; „Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych” – 1 szkoła; „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi” – 1 szkoła. 11

12 w 2 przypadkach stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości;
W roku szkolnym 2014/2015 kurator oświaty zajął stanowisko wobec 9 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji, z czego: w 2 przypadkach stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości; w 1 przypadku stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń; w 6 przypadkach stwierdził brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń. 12

13 Rekomendacje do planowania
nadzoru pedagogicznego dyrektorów w zakresie ewaluacji Dokonywanie pogłębionej analizy nie tylko osiągnięć uczniów, ale także procesów edukacyjnych i wdrażanie niezbędnych zmian. Wykorzystywanie potencjału uczniów i zwiększanie ich udziału w procesie decyzyjnym w zakresie organizacji procesów edukacyjnych. Doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczące wdrażania oceniania kształtującego oraz stosowania metod sprzyjających wzajemnemu uczeniu się uczniów. Indywidualizowanie procesu edukacyjnego w szerszym zakresie, z uwzględnieniem zajęć lekcyjnych. 13

14 Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, w celu inspirowania szkół i placówek do wdrażania działań nowatorskich adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i służących podnoszeniu efektywności procesu edukacyjnego. Włączanie rodziców do współpracy na poziomie działań koncepcyjnych dotyczących prowadzonych w szkołach/placówkach oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz podczas ich modyfikacji. Wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych do podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się uczniów. 14

15 Kontrola 15

16 Tematyka kontroli planowych
L.p. Tematyka kontroli planowych Liczba kontrolowanych szkół/placówek Liczba dyrektorów, którzy otrzymali zalecenia 1. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 31 8 2. Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 92 22 16

17 Temat kontroli planowych
L.p. Temat kontroli planowych Liczba kontrolowanych szkół Liczba dyrektorów, którzy otrzymali zalecenia 3. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 65 11 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej 87 40 17

18 KONTROLE DORAŹNE Obszary funkcjonowania szkół/placówek, będące przedmiotem kontroli: liczba kontroli liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 22 17 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 35 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, prowadzenia egzaminów, przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 49 przestrzeganie statutu szkoły/placówki, 123 139 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia, 28 1 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 143 74 przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 41 68 inne. 134 230

19 Liczba przeprowadzonych kontroli
KONTROLE DORAŹNE Wnioskodawca kontroli Liczba przeprowadzonych kontroli MEN 16 Rzecznik Praw Dziecka 10 Zachodniopomorski Kurator Oświaty 208 organ prowadzący szkołę/placówkę 25 rodzice 142 uczniowie/słuchacze 6 nauczyciele 8 inne podmioty 36

20 Rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów
w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami Doskonalić pracę rad pedagogicznych w zakresie: dostosowania zapisów statutów do obowiązujących przepisów prawa oraz jego stosowania; stosowania prawa dotyczącego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania; stosowania prawa dotyczącego postępowania i organizacji pracy z uczniem zagrożonym uzależnieniem. 20

21 Doskonalić pracę pracowników poradni/ zespołów orzekających w zakresie:
przeprowadzania diagnozy, dotyczącej możliwości rozwojowych i potencjału dzieci oraz formułowania na jej podstawie spójnych wyników i wniosków; określania w orzeczeniach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ich uzasadnienia oraz spodziewanych efektów tej pomocy; wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami prawa. 21

22 Zatrudniać nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami w celu zapewnienia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi specjalistycznego wsparcia, planowania i organizowania zajęć rewalidacyjnych stosownie do potrzeb tych dzieci, jak również wspomagania innych nauczycieli w respektowaniu zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Uwzględniać w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli ofertę studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych przygotowujących nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Organizować formy doskonalenia w zakresie wykorzystania bazy szkoły i specjalistycznego sprzętu w pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 22

23 Organizować zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami prawa. Doskonalić pracę nauczycieli w zakresie wypracowywania form i metod skutecznej współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Doskonalić i kontrolować pracę nauczycieli w zakresie opracowywania IPET-ów dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych we współpracy z PPP oraz rodzicami. 23

24 Rekomendacje w zakresie organizacji pracy i pełnionego nadzoru
Kontrolować dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Organizować adekwatną i skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym wynikającą z zaleceń wydanych w opiniach i orzeczeniach. Doskonalić i kontrolować pracę pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie realizacji ich zadań oraz dokumentowania prowadzonych działań. Pełnić nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 24

25 Realizować procedurę powypadkową zgodnie z obowiązującym prawem.
Zapewniać uczniom bezpieczne warunki przebywania na terenie szkoły, szczególnie w trakcie przerw. Realizować procedurę powypadkową zgodnie z obowiązującym prawem. Pełnić nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania. Przestrzegać liczebności dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I i II szkoły podstawowej, a także oddziałach integracyjnych. 25

26 Dodatkowe rekomendacje dla szkół niepublicznych
Zatrudniać nauczycieli posiadających wymagane przepisami kwalifikacje. Realizować programy nauczania dla zawodów przestrzegając wymogów posiadania odpowiedniej bazy dydaktycznej i wyposażenia. Przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. Prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami prawa. 26

27 „Rok Szkoły Zawodowców” Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok szkolny 2014/2015 „Rok Szkoły Zawodowców” Ministerstwo Edukacji Narodowej 27

28 Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego zawarte z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki 23 stycznia 2015 pomiędzy M. Edukacji Narodowej, M. Pracy i Polityki Społecznej oraz M. Skarbu Państwa

29 Standardy i zasady współdziałania Samorządu Terytorialnego
PERSPEKTYWY Standardy i zasady współdziałania Samorządu Terytorialnego Sektora Gospodarczego Sektora Edukacyjnego 29

30 „ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM” – KOSZALIN 20 PAŹDZIERNIKA 2014 r.
odbudowa szkolnictwa zawodowego zmiany w przepisach prawa oświatowego możliwości wsparcia procesu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym wykorzystanie środków europejskich wyniki egzaminów zawodowych 2013/14 działania Kuratorium Oświaty na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego 2. Program określa: 1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; 3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3; 4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań; 6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1. 30

31 „ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM” – KOSZALIN LISTOPAD 2014 r.
Wizyta Ministra Edukacji Narodowej w Koszalinie. Spotkanie z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego: przygotowanie podręczników dla klas II szkoły podstawowej nowa formuła sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej zmiany dot. egzaminu maturalnego. potrzeba odbudowy szkolnictwa zawodowego stworzenie interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce. Problem z właściwą organizacją kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych.

32 „MŁODZI NA RYNKU PRACY” Spotkanie na mocy porozumienia
„ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM” – SZCZECIN i KOSZALIN LUTY r. „MŁODZI NA RYNKU PRACY” Spotkanie na mocy porozumienia „Gwarancje dla młodych” pomiędzy: Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Tematy: Zmiany w procesie kształcenia zawodowego Wybór dalszej ścieżki zawodowej – propozycje / możliwości Profesjonalizacja doradztwa zawodowego – rola rodziców Propozycje edukacyjne dla uczniów zainteresowanych wyborem szkół zawodowych Interaktywna mapa szkół zawodowych Pełna dokumentacja sądowa dot. ograniczenia praw rodziców i działanie w oparciu o te informacje. 32

33 ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych szkolnictwo zawodowe województwa zachodniopomorskiego kooperacja sektora gospodarczego i edukacyjnego województwa zachodniopomorskiego Specjalne Strefy Ekonomiczne -rola i możliwości kooperacyjne w procesie edukacji zawodowej województwa zachodniopomorskiego Wałcz 18 marca 2015 Szczecin 20 marca 2015 Stargard Szczeciński 24 marca 2015 Goleniów 26 marca 2015

34 PRAKTYCZNY WYMIAR PARTNERSTWA EDUKACYJNEGO:
Okres rekrutacji: dni otwarte szkół! targi pracy i edukacji spotkania z firmami wizyty w przedsiębiorstwach oraz SSE konkurs „szkoła zawodowa mój wybór” Integracja środowiska edukacyjnego : nawiązanie ścisłej współpracy szkół gimnazjalnych ze szkołami zawodowymi 34

35 DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Medialna akcja informacyjno – promocyjna dotycząca oferty edukacyjnej szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego Partner – KURIER SZCZECIŃSKI 35

36 PROPOZYCJE POPRAWY WIZERUNKU:
PROMOCJA NOWOCZESNEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PREZENTACJA BAZY I WYPOSAŻENIA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PREZENTACJA ZAWODOWYCH PARTNERSTW SZKOLNO – PRZEDSIĘBIORCZYCH 36

37 Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
INNE ZADANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli 37

38 Awans zawodowy nauczycieli
Liczba nadesłanych wniosków Wnioski rozpatrzone pozytywnie Decyzja o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wnioski pozostawione bez rozpoznania wycofane przez nauczycieli odesłane do rozpatrzenia przez inne organy Jesień 2014 r. 203 186 1 12 2 Lato 2015 r. 472 441 13 16 - Razem w roku szkolnym 2014/2015 675 627 25 18 38

39 Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego
stan na dzień r. stan na dzień r. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 1629 1737 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art.10 ust 9 KN 109 89 nauczyciel dyplomowany 14323 14967 nauczyciel kontraktowy 5784 5390 nauczyciel mianowany 9742 9538 nauczyciel stażysta 1231 1407 osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art.7 ust 1a-1d ustawy o systemie oświaty 164 158

40 Oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych
W roku szkolnym 2014/2015 dokonano oceny cząstkowej 128 dyrektorów szkół/placówek Rodzaj placówki Liczba ocen Przedszkola 32 Szkoły Podstawowe 39 Zespoły Szkolno-Przedszkolne 1 Gimnazja 12 Zespoły (SP +G) 14 Licea Ogólnokształcące Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych 8 SOSW i MOW 10 PPP 6 Szkoły Specjalne Inne 4 2. Program określa: 1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; 3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3; 4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań; 6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1. 40

41 Liczba komisji konkursowych
Udział w pracach komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły/placówki W minionym roku szkolnym pracownicy KO w Szczecinie uczestniczyli w pracach 115 komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły/placówki Rodzaj placówki Liczba komisji konkursowych Przedszkola 19 Szkoły Podstawowe 40 Gimnazja 11 Zespoły (SP +G) 18 Szkoły Ponadgimnazjalne 5 SOSW , MOW, MOS 12 Poradnie 2 Szkoły Specjalne 1 Inne 7

42 Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji
W roku szkolnym 2014/2015 rozpatrzono pozytywnie 393 wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji Rodzaj placówki Liczba zgód Przedszkola 15 Szkoły Podstawowe 165 Gimnazja 93 Szkoły Ponadgimnazjalne 52 SOSW i MOW 12 Szkoły Specjalne 10 Inne 46 Problem z właściwą organizacją kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych.

43 Odwołania od oceny nauczycieli
Rok szkolny 2014/2015 Liczba wniosków Decyzja ZKO/Komisji podtrzymanie oceny podwyższenie bez rozpoznania Odwołania od oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 2 - 1 Odwołania od oceny pracy nauczycieli 5 3 Pełna dokumentacja sądowa dot. ograniczenia praw rodziców i działanie w oparciu o te informacje. 43

44 Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego oraz placówek doskonalenia nauczycieli
W minionym roku szkolnym wpłynęły 3 wnioski o udzielenie akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz wnioski dotyczące akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli w województwie zachodniopomorskim: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Salon Edukacyjny EMPIRIA w Szczecinie 4. W trakcie postępowania akredytacyjnego jest aktualnie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim 44

45 Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli 60 15
Wnioski, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w roku szkolnym 2014/2015 Liczba nadesłanych wniosków Wnioski zaopiniowanepozytywnie Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych 455 5 Wnioski o przyznanie Medalu KEN 388 134 Wnioski o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę 414 130 Wnioski o przyznanie Nagrody MEN 60 15 Wnioski o przyznanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty 21 Wnioski o przyznanie Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 277 W trakcie rozpatrywania

46 INNE ZADANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – Wydział Wspierania Edukacji 46

47 PROGRAM PROJAKOŚCIOWY
realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej Program obejmuje: 39 szkół (w tym 27 szkół podstawowych i 12 gimnazjów) położonych na terenach 6 powiatów o najwyższym Wskaźniku Alienacji Społecznej (WAS) Zadania zrealizowane: Zorganizowano 6 debat powiatowych z udziałem organów prowadzących nt. stanu edukacji Przygotowano raport dla Wojewody Zachodniopomorskiego Odbyło się spotkanie robocze z Wojewodą i Wicemarszałkiem Woj. Zachodniopomorskiego Przeprowadzono monitorowanie skuteczności działań wszystkich 39 szkół objętych programem Udział dzieci z terenów o utrudnionym dostępie do ośrodków kultury w projekcie teatralnym przygotowanym i zrealizowanym przez Tatr dla Dzieci Pleciuga, a dofinansowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie Opracowano materiały z realizacji programu dla Wojewody Zachodniopomorskiego Zadania planowane na rok 2015/16: Analiza sprawozdań i efektów realizacji przez szkoły programów projakościowych na terenie szkół na dzień 31 czerwca 2015 (październik 2015) Przeprowadzenie przez wizytatorów wizyt monitorujących działania podejmowane przez powyższe szkoły i ich skuteczność 2. Program określa: 1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; 3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3; 4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań; 6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1. 47

48 Programy poprawy efektywności kształcenia
zlecone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2014/2015 na 3-letni cykl edukacyjny TYP SZKOŁY RODZAJ EGZAMINU ZAKRES OGÓLNA LICZBA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA SPRAWDZIAN 23 GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI 3 HISTORIA 8 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA MATEMATYKA 7 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 10 OGÓŁEM 51

49 Zakończenie realizacji programów poprawy efektywności kształcenia
zleconych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w 2012 r. TYP SZKOŁY RODZAJ EGZAMINU OGÓLNA LICZBA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA SPRAWDZIAN 27 GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 20 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 19 66 Uwagi: W 5 szkołach podstawowych stwierdzono brak poprawy efektów kształcenia W 4 gimnazjach stwierdzono brak poprawy efektów kształcenia

50 Priorytetowe obszary doskonalenia zawodowego nauczycieli zaproponowane na rok 2015:
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (13 form). Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym, szczególnie w ramach edukacji włączającej (5 form). Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i pomocy w szkołach i placówkach oświatowych (11 form). Doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów w zakresie wspomagania kariery edukacyjno - zawodowej ucznia gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (4 formy). Inne (23 formy) np. z zakresu neurodydaktyki, diagnozowania potrzeb i osiągnięć uczniów, wykorzystania EWD i PWE na wszystkich etapach edukacyjnych, metodyki pracy, konstruowania programów tzw. „naprawczych”, pracy z zespołem klasowym o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, odpowiedzialności prawnej nauczycieli i rodziców. Pełna dokumentacja sądowa dot. ograniczenia praw rodziców i działanie w oparciu o te informacje. 50

51 Program wykorzystania środków
na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli Formy doskonalenia zrealizowane w roku 2014 Ogólna liczba przeszkolonych nauczycieli – Liczba proponowanych form doskonalenia – 42 Liczba placówek szkolących – 8 (w tym 3 publiczne; 2 z woj. pomorskiego, 1 lubelskiego) Formy doskonalenia planowane w roku 2015 Planowana liczba przeszkolonych nauczycieli – 3680 Liczba placówek szkolących – 6 (w tym 3 publiczne; 1 z woj. pomorskiego) Liczba proponowanych form – 56 (8 konferencji, 18 warsztatów i 30 szkoleń) Liczba proponowanych tematów doskonalenia – 30 Wykaz tematów i form jest dostępny na stronie internetowej kuratorium w zakładce „doskonalenie – granty” Problem z właściwą organizacją kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych.

52 OKE – szkolenia 52

53 OKE – szkolenia 53

54 OKE - szkolenia W 18 szkołach woj. zachodniopomorskiego nastąpiło naruszenie prawa mogące mieć wpływ na ustalany wynik sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, w tym w 2 szkołach złamano procedury pakowania i przekazywania arkuszy Skutki: unieważnienie 74 prac indywidualnych uczniów w 7 szkołach unieważnienie egzaminów w 3 szkołach w wyniku pomylenia arkuszy 54

55 Opinie i decyzje Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
jako organu odwoławczego I i II instancji - odwołania od orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych: 9 postępowań - odwołania od skreślenia ucznia z listy uczniów: 7 postępowań - odwołanie od decyzji organu prowadzącego ewidencję szkół i placówek niepublicznych od wykreślenia z ewidencji: 1 postępowanie w sprawie przeniesienia ucznia będącego w obowiązku szkolnym: 7 postępowań w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej: pozytywnie rozpatrzono 54 wnioski; 16 aktualnie jest korygowanych przez wnioskodawców w sprawie likwidacji szkół i placówek: wydano 40 opinii (w tym 1 negatywna), z czego: - 16 wynikających ze zmiany przepisów prawa (LO i T uzupełniające, oddziały przedszkolne) - szkoły podstawowe: 4 (w tym 2 filie) - szkoły ponadgimnazjalne: 13 - szkoły dla dorosłych: 3 - placówki: 4 przeprowadzone nostryfikacje: 130 (w tym w formie decyzji - 4) uchylenie statutu: 2 55

56 Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
Liczba form wypoczynku zarejestrowanych przez organizatorów z woj. zachodniopomorskiego Liczba uczestników 37 604 1 089 41 209 Liczba form zorganizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego 2 659 2 835 Liczba kontroli wypoczynku przeprowadzonych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie 712 (26,8%) 573 (20,02%)

57 Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
Liczba turnusów organizowanych poza miejscem zamieszkania w kraju Liczba uczestników 28 988 654 28 808 Liczba turnusów organizowanych poza miejscem zamieszkania za granicą 87 2 046 58 1 153 225 8 045 322 10 214

58 Grupa robocza ds. profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Wojewódzkiego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji – Wydziału Prewencji Zadania: Przeprowadzenie działań informacyjnych i uświadamiających zagrożenia (w okresie letnim spotkania z uczestnikami zorganizowanego wypoczynku, udostępnianie ulotek, publikacja reklamy ostrzegającej na monitorach w środkach komunikacji w Szczecinie, Policach, Stargardzie) Przygotowanie programu edukacyjnego skierowanego do gimnazjów Promocja programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych „ARS czyli jak dbać o miłość” Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników SANEPiD-u, Policji, pedagogów - koordynatorów programów w szkołach, pielęgniarek szkolnych w zakresie programów edukacyjnych 58

59 Realizacja w woj. zachodniopomorskim
Rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Cel główny: zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach Cele szczegółowe: 1. kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, 2. zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, 3. promowanie zdrowego stylu życia. Realizacja w woj. zachodniopomorskim 59

60 Rządowy Program wspomagania w latach organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” Podstawa prawna: Uchwała Nr 89/2015 Rady Ministrów z r. w s. Rządowego programu wspomagania w latach organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” Rozporządzenie Rady Ministrów z w sprawie szczegółowych warunków, form i trybów realizacji Rządowego programu… jw. (Dz.U poz. 972) Cel główny: Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej (organy prowadzące: jst, osoby prawne i fizyczne) może być udzielone organom prowadzącym szkoły (z wyłączeniem: przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych, dla dorosłych). Wymagany wkład własny: min. 20%. Termin składania wniosków zbiorczych przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty w Szczecinie: 15 września 2015r. 60

61 Konkursy przedmiotowe Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 11 planowane na rok 2015/16 – 14 (z j. angielskiego i j. niemieckiego dla szkół podstawowych, z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjów) liczba uczestników: - etap rejonowy – 6721 - etap wojewódzki – 979 liczba laureatów – 257 % szkół podstawowych uczestniczących w konkursach – 59,6% % gimnazjów uczestniczących w konkursach – 56% łączna liczba odwołań: 36 (etap rejonowy), 51 (etap woj.) z tego rozpatrzonych pozytywnie: 8 (etap rejonowy), 27 (etap woj.) 61

62 Konkursy, olimpiady i zawody organizowane w porozumieniu z innymi instytucjami

63 Patronaty ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Od 1. 09. 2014 do 26
Patronaty ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Od do patronatem objęto 180 przedsięwzięć Wycieczki zagraniczne organizowane przez szkoły i placówki liczba zgłoszeń w r. szk. 2014/15: 856

64 INNE ZADANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – Wydział Administracji i Kadr 64

65 System Informacji Oświatowej - poprawność wprowadzania danych
Należy pamiętać, że w 2015 roku system informacji oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości - „stare SIO” oraz w wersji modernizowanej - „nowe SIO". 65

66 Poprawność danych W nowym SIO, dane należy wprowadzać i modyfikować na bieżąco po zapoznaniu się z instrukcjami technicznymi i merytorycznymi dostępnym na stronie https://sio.men.gov.pl/ W starym SIO, w związku ze zbliżającymi się edycjami wg stanu na 10 i 30 września 2015r., należy dokładnie sprawdzić kompletność i poprawność danych przekazywanych o uczniach i nauczycielach. W związku z licznymi błędami w poprzednich sprawozdaniach z zakresu SIO, przed przystąpieniem do wypełniania tabel należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami wprowadzania i przekazywania danych na dzień 10 września i 30 września 2015 r. dostępnymi na stronie Centrum Informatycznego Edukacji 2. Program określa: 1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; 3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3; 4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań; 6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1. 66

67 Szkoły i placówki importujące dane z poprzednich edycji SIO powinny zwrócić uwagę na poprawność i aktualność danych teleadresowych, w tym na aktualność adresu , który później jest wykorzystywany do kontaktu z konkretnymi szkołami/placówkami. Często zdarza się, że dane teleadresowe są wypełnione tylko dla zespołu szkół, a nie są podane dla szkół/placówek wchodzących w skład zespołu, co również nie powinno mieć miejsca. W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), należy zaktualizować te numery w tzw. „starym SIO", w spisie według stanu na 10 i 30 września 2015 r. Przypominam również, że od wersji 3.17 w tabeli l1. „Identyfikacja”, dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer, powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1. 2. Program określa: 1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; 3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3; 4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań; 6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1. 67

68 Dystrybucja podręczników dla klasy I i II szkoły podstawowej
Problem z właściwą organizacją kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych.

69 Liczba szkół, które złożyły zamówienie:
1) na podręczniki uzupełniające dla klasy I: 221 2) na podręczniki dla klasy II: 416 Liczba doręczonych podręczników: uzupełniających dla klasy I: 3302 dla klasy II: części 1 A do nauczania zintegrowanego: szt. części 1 do matematyki: szt. ŁĄCZNIE DOSTARCZONO PODRĘCZNIKÓW Pełna dokumentacja sądowa dot. ograniczenia praw rodziców i działanie w oparciu o te informacje. 69

70 KOLEJNE DOSTAWY 1) Następujące podręczniki:
- Klasa II - cz. 1B do nauczania zintegrowanego, Klasa I – cz. 2 zostaną dostarczone w terminie do dnia 2 października 2015r. Dostawę koordynuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie 70

71 2) Następujące podręczniki:
- Klasa II - cz. 2 i 3 do nauczania zintegrowanego i cz. 2 i 3 do matematyki oraz - Klasa I – cz.3 zostaną dostarczone przez wykonawcę wyłonionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ustalonym przez MEN terminie Dostawę koordynuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jej przebieg monitoruje Kuratorium Oświaty w Szczecinie 71

72 3) Następujące podręczniki:
- Klasa II - cz. 4 do nauczania zintegrowanego oraz cz. 4 do matematyki Klasa I – cz. 4 zostaną dostarczone w terminie do dnia 25 kwietnia 2016r. Dostawę koordynować będzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie 72

73 W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych podręczników, fakt ten należy zgłosić do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, a wadliwe podręczniki odesłać. Pracownik Kuratorium niezwłocznie dokona wymiany podręczników na wolne od wad. 73

74 Podręczniki zaadaptowane
Podręczniki te są drukowane na zlecenie i ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji Narodowej

75 Szkoły mogą zamawiać wyłącznie następujące adaptacje:
dla uczniów niewidomych – w alfabecie Braille’a dla uczniów słabowidzących – w druku powiększonym, dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu – niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, afazją zeszyt piktogramów, wersję multimedialną dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu - niesłyszących, słabosłyszących

76 Szkoły nie mogą zamawiać ww. podręczników „na zapas”
Szkoły nie mogą zamawiać ww. podręczników „na zapas”. Szkoły nie mogą zamawiać egzemplarzy dodatkowych, tj. dla nauczyciela, biblioteki, itp. Liczba zamawianych adaptacji powinna być tożsama z liczbą uczniów, którzy będą z nich korzystać. Wybór rodzaju adaptacji powinien być przemyślany w celu uniknięcia potencjalnych zwrotów.

77 Na stronie MEN http://naszelementarz. men. gov
Na stronie MEN w zakładce „Adaptacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, dostępne do pobrania są wskazane powyżej adaptacje podręczników. Ponadto, na stronie tej do pobrania gotowe są wersje dla nauczycieli podręczników dla uczniów niewidomych oraz dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu. Na stronie tej również, dostępna jest książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Nasz język polski”. Serdecznie zachęcam Państwa do korzystania z wersji elektronicznych tych adaptacji.

78 INNE ZADANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – Wydział Finansowo-Księgowy 78

79 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
Do Kuratorium wpłynęły 132 wnioski organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego w 2015 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, obejmujące 358 szkół podstawowych, tj. 76% SP województwa zachodniopomorskiego. Wniosków nie złożyło 18 jst – 10 gmin oraz 8 powiatów, w tym 5 gmin, na terenie których w szkołach podstawowych nie ma bibliotek szkolnych.

80 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
W ramach programu zakwalifikowano do wsparcia finansowego 131 organów prowadzących (353 szkoły podstawowe) na łączną kwotę zł. Program rządowy będzie realizowany w części merytorycznej w roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015. 80

81 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
81

82 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest zobowiązany zapewnić: podjęcie przez szkoły, w odniesieniu do których uzyskał to wsparcie współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej: konsultowanie planowanych zakupów książek, wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo, zorganizowanie, co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów; uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami; zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. 82

83 Rządowy program – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, może występować do organów prowadzących szkoły i szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu, o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji programu, uwzględniających m.in.: liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu, liczbę lekcji bibliotecznych, połączonych z promocją książek zakupionych w ramach programu, liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł nowo zakupionych książek, ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w okresie od września 2015r. do 30 maja 2016r. ogólną liczbę wypożyczeń w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym. 83

84 Rządowy program – „Wyprawka szkolna”
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na: kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.poz.114), tj. 574 zł netto na jedną osobę w rodzinie; Zgodnie z ww. ustawą za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu tejże ustawy. Rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013. 84

85 Rządowy program – „Wyprawka szkolna”
przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U ), (m.in. sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z ww. kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy IV technikum. Należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a które ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. 85

86 Rządowy program – „Wyprawka szkolna”
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością umysłową z w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej –  bez względu na kryterium dochodowe. 86

87 Rządowy program – „Wyprawka szkolna”
Rodzice do rozliczenia wydatków poniesionych za zakup podręczników mają prawo złożyć fakturę VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych. W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

88 Rządowy program – „Wyprawka szkolna”
Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, który nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze. 88

89 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA
Dyrektor szkoły prowadzonej przez jst przekazuje do organu prowadzącego informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zał. Nr 2 i 2a) w terminie od 15 marca do 15 września. Dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje właściwej jednostce samorządu terytorialnego wniosek o udzielenie tej dotacji (zał. 3) wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji (zał. Nr 2 i 2a) w terminie od 15 marca do 15 września. 89

90 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest przekazywana jst w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października. Jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. 90

91 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA
Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku – zał. Nr 3 (w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną) i informacji – zał. Nr 2 i 2a wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca jednostce samorządu terytorialnego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji 91

92 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA
Prognozowana liczba uczniów, na których zostały przekazane środki finansowe z dotacji 92

93 Według informacji przekazanych przez jst:
416 publicznych szkół podstawowych zapewni uczniom podręczniki z początkiem roku szkolnego – 99% uprawnionych szkół. w 1 SP występują opóźnienia w realizacji zamówień. 250 publicznych gimnazjów zapewni uczniom podręczniki z początkiem roku szkolnego – 98% uprawnionych szkół. w 4 gimnazjach występują opóźnienia w realizacji zamówień. 93

94 Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016
Zmiany w prawie oświatowym dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 94

95 Zmiany w prawie oświatowym dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r., poz. 357) - art. 21a, art. 33, art. 34, art. 35, art. 41 i art. 89. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

96 Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

97 Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Planowana liczba ewaluacji – 238 Planowana liczba kontroli planowych – 150 Planowane kontrole doraźne Planowany udział w radach pedagogicznych

98 W zakresie ewaluacji: Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – 24 Ewaluacje problemowe (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – 143 Ewaluacje problemowe wybrane przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – 71 98

99 Ewaluacja problemowa realizowana
w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Przedszkola - 36 „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”; „Dzieci są aktywne”; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Szkoły - 99 „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; „Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 99

100 Ewaluacja problemowa realizowana
w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Placówki oświatowo-wychowawcze - 0 „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”; „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”. 100

101 Ewaluacja problemowa realizowana
w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Placówki doskonalenia nauczycieli - 0 „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 101

102 Ewaluacja problemowa realizowana
w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - 0 „Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. 102

103 Ewaluacja problemowa realizowana
w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej MOS, MOW, SOSW, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 8 „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 103

104 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego w publicznych i niepublicznych szkołach/placówkach punkty przedszkolne – 11 w zakresie wymagań: „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. przedszkola – 16 w zakresie wymagań: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”. 104

105 szkoły podstawowe - 14, gimnazja – 14, szkoły ponadgimnazjalne – 15 razem : 43 w zakresie wymagań: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”.

106 placówki doskonalenie nauczycieli - 1 w zakresie wymagań:
„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”.

107 w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:
W zakresie kontroli: w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach: „Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami„ - 0 w publicznych gimnazjach i publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych„ - 52 107

108 W zakresie kontroli: w niepublicznych: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki: „Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach„ - 25

109 W zakresie kontroli: w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych„ - 10 w publicznych i niepublicznych placówkach realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: „Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego„ - 23 w publicznych szkołach podstawowych: „Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej„- 40

110 Monitorowanie w zakresie:
Realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; Realizacji kształcenia zawodowego praktycznego u pracodawców w zasadniczych szkołach zawodowych, z wyłączeniem przygotowania zawodowego młodocianych. 110

111 Przeprowadzenie kontroli doraźnych w zakresie:
wdrożenia programów poprawy efektywności kształcenia; organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach/placówkach; zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach/placówkach; organizacji oddziałów integracyjnych w szkołach; dostosowania zapisów w statutach wynikających ze zmian do ustawy o systemie oświaty. Przeprowadzenie działań doraźnych wynikających z ewaluacji – udział w wybranych radach pedagogicznych prezentujących wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkół/placówek.


Pobierz ppt "Narada z dyrektorami szkół/placówek województwa zachodniopomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google