Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok Urząd Miejski w Słupsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok Urząd Miejski w Słupsku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok Urząd Miejski w Słupsku

2 I. Program współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.  Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 ustawy, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3 I. Program współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.  Od 2004 roku, Rada Miejska w Słupsku corocznie uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz Miasta do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

4 I. Program współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.  Rada Miejska w Słupsku, Uchwałą Nr XVI/207/07 z dnia 31 października 2007 r., przyjęła dokument programowy dotyczący współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok. Program miał charakter otwarty był skonsultowany z Radą Organizacji Pozarządowych.

5 I. Program współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.  Stała, instytucjonalna współpraca samorządu z sektorem pozarządowym kontynuowana jest od 1994 roku. Organizacje są partnerem samorządu w realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności. Pobudzają aktywność społeczną, często zajmują się sprawami niepopularnymi bądź niedostrzeganymi, działają w oparciu o ekonomiczną efektywność. Za ich pośrednictwem społeczeństwo może wyartykułować swoje potrzeby.

6 II. Formy współpracy

7  Finansowy - polegający głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne. Taką współpracę prowadzili na bieżąco Dyrektorzy Wydziałów i Pełnomocnicy Prezydenta, których zadania mieściły się w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi; Najczęstszą formą współpracy było dofinansowanie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje. W ramach Programu Miasta Słupsk udzielało także dotacji dla organizacji pozarządowych, jako dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych miasta.

8 II. Formy współpracy  Pozafinansowy – oparty na współpracy merytorycznej w zakresie realizowanych zadań zawartych w Programie Zgodnie z postanowieniami Programu, Urząd Miejski w Słupsku bezpłatnie udostępniał organizacjom sale i sprzęt komputerowy. Konsultowano z organizacjami sposoby wykonywania programów i zadań publicznych, typowano organizacje do nagród za działalność. Współpraca polegała także na udzielaniu wzajemnej pomocy w zdobywaniu środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych miasta. Wspólne działania zaowocowały formalnym i nieformalnym partnerstwem w projektach samorządu oraz organizacji pozarządowych, konferencjach i innych spotkaniach a także w promowaniu wizerunku organizacji pozarządowych. W 2008 r. organizacje pozarządowe wynajmowały z zasobów miasta 42 lokale, które służyły za siedzibę organizacjom. W 2008 r. organizacje pozarządowe wynajmowały z zasobów miasta 42 lokale, które służyły za siedzibę organizacjom.

9 III. Obszary współpracy

10  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Pomoc społeczną - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.  Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.  Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

11 III. Obszary współpracy Zadania w zakresie wymienionych obszarów realizowane były przez:  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.  Wydział Kultury i Sportu.  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.  Pełnomocnika Prezydenta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Pełnomocnika Prezydenta d/s Osób Niepełnosprawnych.

12 IV. Cele Programu współpracy

13 –Efektywne ukierunkowanie realizowanych działań. –Rozwój współpracy i aktywności organizacji pozarządowych. –Zintegrowanie działań na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych. –Aktywizacja społeczności lokalnej. –Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wykorzystanie potencjału organizacji społecznych, zapobieganie sytuacjom kryzysowym (przemoc, bezdomność, patologie).

14 IV. Cele Programu współpracy –Zwiększenie roli sektora organizacji pozarządowej w realizowaniu zadań samorządowych. –Upowszechnianie najciekawszych programów realizowanych przez organizacje pozarządowe w środowisku lokalnym. –Łączenie środków samorządowych i pozabudżetowych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów. –Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi.

15 V. Otwarty konkurs ofert

16  W ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych, do Urzędu Miejskiego wpłynęło 226 ofert (o 28 ofert więcej w porównaniu z rokiem 2007), zawarto 166 umów.  W ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych, do Urzędu Miejskiego wpłynęło 226 ofert (o 28 ofert więcej w porównaniu z rokiem 2007), zawarto 166 umów.  Poszczególne Komisje Konkursowe składające się z przedstawicieli Rady Miejskiej, pracowników Ratusza i Rady Organizacji Pozarządowych, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska, dokonały oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły, które przekazano Prezydentowi, celem zatwierdzenia przyznanych dotacji.

17 V. Otwarty konkurs ofert  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 437.868,00 zł.  Wydział Kultury i Sportu Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1.869.500,00 zł.  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 47.000,00 zł.  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 614.388,09 zł  Łącznie 2.968.756,09 zł

18 VI. Bariery wskazane przez organizacje pozarządowe

19  Brak budynku, który stanowiłby Centrum współpracy organizacji pozarządowych.  Niskie dotacje dla organizacji działających na polu pomocy społecznej i ochrony zdrowia (w tym na rzecz osób niepełnosprawnych).  Pozyskiwanie i organizowanie pracy wolontariuszy.  Stosowanie współczesnych technologii (zastosowanie komputera).  Budowanie relacji z innymi organizacjami i instytucjami.  Brak zasobów kadrowych i organizacyjnych do wykonywania nowych zadań.

20 VII. Bariery wskazane przez samorząd

21  Niska aktywność organizacji pozarządowych w zakresie przejmowania zadań publicznych.  Niska efektywność pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.  Tworzenie alternatywnych miejsc pracy w trzecim sektorze.  Tworzenie wspólnych, dużych projektów organizacji.

22 VIII. Kierunki działań na 2009 r. w zakresie doskonalenia jakości współpracy

23  Szkolenia z pozyskiwania funduszy.  Szkolenia liderów organizacji.  Profesjonalizacja kadr trzeciego sektora.  Zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych dla organizacji pozarządowych, ubiegających się o środki na wkład własny do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  Aktualizacja i rozbudowanie informacji dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Słupska.

24 VIII. Kierunki działań na 2009 r. w zakresie doskonalenia jakości współpracy  Promocja trzeciego sektora poprzez upowszechnianie najciekawszych i najefektywniejszych programów.  Tworzenie wspólnych zespołów opiniująco-doradczych.  Współpraca przy organizowaniu konferencji, szkoleń, sympozjów, debat służących podnoszeniu wiedzy i wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami i samorządem.  Wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne.

25 VIII. Kierunki działań na 2009 r. w zakresie doskonalenia jakości współpracy  Zwiększenie środków finansowych na dla organizacji pozarządowych, ubiegających się o dotacje na realizowanie zadań publicznych.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok Urząd Miejski w Słupsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google