Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

2 Co to są zanieczyszczenia środowiska?
Jest to stan środowiska, w którym do wody, powietrza, gruntu wprowadza się substancje stałe, ciekłe lub gazowe lub energię, co może mieć niekorzystny wpływ na przyrodę, zdrowie człowieka, klimat, glebę, wodę lub wywoływać inne negatywne zmiany, np. korozja metali.

3 Źródła zanieczyszczeń
Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne (antropogeniczne – spowodowane działalnością człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń.

4 Rodzaje zanieczyszczeń środowiska
-zanieczyszczenia powietrza, -zanieczyszczenia wody, -zanieczyszczenia gleby, -inne.

5 Zanieczyszczenia powietrza
Są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej atmosferę zanieczyszczają: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla i pyły. Powietrze zanieczyszczają zarówno substancje gazowe, ciekłe, jak i stałe, które znajdują się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska.

6 Główne źródła zanieczyszczeń powietrza.
-UPRZEMYSŁOWIENIE -WZROST LICZBY LUDNOŚCI

7 -Przemysł energetyczny

8 -Przemysł transportowy

9 Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza
-wybuchy wulkanów(zjawisko wydostawania się na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery jakiegokolwiek materiału wulkanicznego (magmy, materiałów piroklastycznych, substancji lotnych: gazów, par)

10 Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza
-pożary lasów (pożary są jednym ze zjawisk zachodzących w lasach. Z punktu widzenia gospodarki leśnej zaliczane są do najpoważniejszych niebezpieczeństw zagrażających lasom. Corocznie na świecie notuje się blisko 2000 pożarów).

11 Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza
- wyładowania atmosferyczne ( piorun- w meteorologii bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom. Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą. Może ono przybierać rozmaite kształty i rozciągłości, tworzyć linie proste lub rozgałęziać się do góry lub w dół. Występują błyskawice, które widoczne są jedynie jako rozjaśnienie powierzchni chmury, inne znów w ciągu ułamka sekundy przypominają swym kształtem świecący sznur pereł.)

12 Skutki zanieczyszczeń powietrza
- Kwaśny deszcz (opad atmosferyczny o niskim pH. Zawiera kwas siarkowy, powstały w atmosferze zanieczyszczonej tlenkami siarki ze spalania zasiarczonego węgla oraz kwas azotowy powstały z tlenków azotu. Przyczynia się do zwiększenia śmiertelności niemowląt i osłabienia płuc, powoduje zakwaszania rzek i jezior, niszczenie flory i fauny, degradację gleby, niszczenie zabytków i architektury).

13 Skutki zanieczyszczeń powietrza
- smog (zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł).

14 Skutki zanieczyszczeń powietrza
- dziura ozonowa (największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego) atakuje cząsteczki ozonu, prowadząc do wyzwolenia tlenu (O2) oraz tlenku chloru(II) (ClO). Powłoka ozonowa jest naturalnym filtrem chroniącym organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym).

15 Skutki zanieczyszczeń powietrza
- efekt cieplarniany (zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujące wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosferyczne, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni Ziemi i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej).

16 Zanieczyszczenia wody
Niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w wyniku eutrofizacji. Obieg wody w przyrodzie został zakłócony przez człowieka – wycinanie lasów, monokulturę rolnictwa, niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze, urbanizację.

17 Zanieczyszczenia gleby
Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), gazów wydechowych silników spalinowych oraz z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin). Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Obniżają jej urodzajność, czyli powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości, zakłócają przebieg wegetacji roślin, niszczą walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, a także mogą powodować korozję fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów.

18 Ratuj Ziemię!! Prezentacje wykonał Jakub Skubisz klasa I d.


Pobierz ppt "ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google