Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 - 2020 Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 - 2020 Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015

2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (z PZPW) nie wydzielono odrębnej Osi Priorytetowej dla ZIT projekty muszą spełnić kryteria Programu wydzielono alokacje w większości Osi Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF, z PZPW) reprezentacja MOF musi mieć charakter wielosektorowy efektem negocjacji będzie spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych projekty muszą spełnić kryteria Programu nie wydzielono alokacji, ale wskazano preferencje w większości Osi Narzędzia terytorialne w RPO WP Regulacje UE i krajowe (Umowa Partnerstwa) Regulacje regionalne (SRWP, RPS)

3 Kalendarium prac na ZPT ETAP PRACTERMIN Wstępne Stanowiska negocjacyjne MOFlipiec 2013 Spotkania robocze („prenegocjacje”)lipiec-sierpień 2013 I Stanowisko negocjacyjne SWPpaździernik 2013 I runda negocjacjipaździernik-listopad 2013 Oficjalne Stanowiska negocjacyjne MOFlistopad-grudzień 2013 II runda negocjacjilistopad-grudzień 2013 Weryfikacja Stanowisk negocjacyjnych MOF (dwukrotna)grudzień 2013-luty 2014 III runda negocjacjimarzec-kwiecień 2014 Zaktualizowane Stanowisko negocjacyjne SWPmarzec 2014 IV runda negocjacjimaj-czerwiec 2014 V runda negocjacjiczerwiec 2014 Parafowanie ZPT16 lipca/8 października 2014 VI runda negocjacjimarzec-maj 2015 Podpisanie ZPT (planowane)29 czerwca 2015 (?)

4 Status prawny ZPT charakter listu intencyjnego oznacza zamknięcie procesu negocjacji i akceptację tekstu ZPT zobowiązania wynikające z ZPT po stronie ZWP nie są tożsame z decyzją o udzieleniu dofinansowania projektom kwoty dofinansowania mają charakter szacunkowy i są uzależnione od wymogów formalno-prawnych stawianych przez ZWP (IZ RPO) zobowiązania po stronie MOF będą weryfikowane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie

5 1.Dotyczące preferencji dla projektów adresowanych do RPO WP zobowiązanie ZWP do przyznania maksymalnej liczby punktów w trzech kryteriach oceny strategicznej: 1) profil projektu, 2) potrzeba realizacji, 3) odziaływanie projektu 2.Dotyczące potencjalnego udziału podmiotów z MOF w przedsięwzięciach strategicznych SWP (RPS) 3.Dotyczące projektów z udziałem podmiotów z MOF ubiegających się o dofinansowanie z krajowych PO Kategorie zobowiązań w ZPT

6 –tytuł –projektodawcy (lider oraz partnerzy), lokalizacja –cele i efekty (wskaźniki produktu i rezultatu) –zakres przedmiotowy i grupy docelowe –szacunkowa wartość projektu ogółem –szacunkowa wartość dofinansowania (z klauzulami „zabezpieczającymi”) –konkretne źródło finansowania w RPO WP –data gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie –% realizacji ramy wykonania w zakresie wskaźników produktu –% realizacji wydatków do końca roku 2018 Projekty ZPT do RPO WP – opis

7 Projekty ZPT do RPO WP – dofinansowanie Ujednolicony maksymalny poziom dofinansowania: Zakres przedsięwzięć% dofinansowania Transport zbiorowy75% Gospodarka wodami opadowymi70% Oświetlenie zewnętrzne55% Efektywność energetyczna50% Sieci ciepłownicze40% Gospodarka odpadami35% Pozostałe (poza uczelniami)85%

8 Liczba i wartość przedsięwzięć* MOF Liczba projektów do RPO WP Szacunkowa wartość ogółem (zł) Szacunkowa wartość dofinansowania (zł) Alokacja per capita (zł) % średniej per capita (zł) % średniej ParafowaniePodpisanieParafowanePodpisanieParafowanePodpisanieParafowaniePodpisanie Bytów % % Ch-Cz % % Kościerzyna % % Kwidzyn %50842% Lębork % % Malbork % % Słupsk % % Starogard G % % SUMA % % * Bez przedsięwzięć rewitalizacyjnych * Bez udziału w przedsięwzięciach strategicznych * Bez przedsięwzięć do programów krajowych

9 PI Liczba przedsięwzięć Dofinansowanie UE (zł) 4c (termomodernizacja) e (sieci ciepłownicze) e (transport zbiorowy) b (retencja) a (bioróżnorodność) i (przedszkola) MOF Starogard Gdański Przedsięwzięcia z preferencjami w ramach RPO

10 Obciążenie poszczególnych PI Priorytet Inwestycyjny (PI) Alokacja w RPO (bez ZIT) (zł) Dofinansowanie projektów ZPT (zł) Dofinansowanie przedsięwzięć strategicznych (zł) % alokacji w RPO (bez ZIT) 2c (e-zdrowie) % 4c (termomodernizacja) % 4e (sieci ciepłownicze) % 4e (transport zbiorowy) % 5b (retencja) % 6a (odpady) % 6c (dziedzictwo przyrodnicze) % 6d (bioróżnorodność) % 8i (aktywizacja zawodowa) % 9a (infrastruktura zdrowia) % 9i (integracja społeczna) % 9v (ekonomia społeczna) % 10i (przedszkola) % 10a (uczelnie zawodowe) %

11 Przedsięwzięcia strategiczne (i inne) Przedsięwzięcia strategiczne MOF Bytów MOF Chojnice- Człuchów MOF Kościerzyna MOF Kwidzyn MOF Lębork MOF Malbork MOF Słupsk MOF Starogard Gdański Invest in Pomerania XXXXXXX Broker eksportowy X Study in Pomorskie X Kajakiem przez Pomorze XXXXXXXX Pomorskie trasy rowerowe XXX Rozwój oferty turystyki wodnej X Szkoły zawodowe XXXXXXXX Zdolni z Pomorza XXX Kompleksowe wsparcie szkół XXX Rewitalizacja linii kolejowych X Korytarz transportowy płd. X Korytarz transportowy płn. XXX Profilaktyka zdrowotna XXXXXXXX

12 Regionalny Program Operacyjny Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 krajowe programy operacyjne regionalnych programów strategicznych -gospodarka -turystyka -społeczeństwo -zdrowie -transport -energetyka i środowisko projekty finansowanie z rządem w ramach metropolii trójmiasta na poziomie miast i powiatów z sektorem gospodarki i nauki Uzgadnianie najważniejszych dla regionu projektów: Kontrakt Terytorialny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (IS) Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP PLANOWANIE STRATEGICZNE W REGIONIE 2012

13  Zakres interwencji  (obligatoryjne cechy projektów)  Preferencje  (oczekiwane cechy projektów)  Ukierunkowanie terytorialne  (Obszary Strategicznej Interwencji – OSI)  preferowane lub wyłączne Kryteria wyboru projektów – podstawy i źródła UWARUNKOWANIA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW: STRATEGIA I REGIONALNE PROGRAMY STRATEGICZNE Źródło kryteriów Źródło przedsięwzięć strategicznych do RPO WP do programów krajowych Kryteria:  FORMALNE  merytoryczne WYKONALNOŚCI  merytoryczne STRATEGICZNE Tryb pozakonkursowy (w uzasadnionych przypadkach)

14 TRYBY WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA PRESELEKCYJNA (EFS) OCENA STRATEGICZNA ZŁOŻENIE UPROSZCZONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFS) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH (EFS) Wyłącznie EFS i EFRR Kryteria wyboru projektów – schemat oceny

15 PRESELEKCJAFORMALNA MERYTORYCZNA WYKONALNOŚCI STRATEGICZNA I STOPNIAII STOPNIA TRYB KONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) EFRR TAK (TAK/NIE) TAK (PKT) EFS TAK (TAK/NIE) TAK (PKT) TRYB POZAKONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) EFRR TAK (TAK/NIE) EFS Kryteria wykonalnościKryteria strategiczne „wewnętrzna” spójność i logika projektu„zewnętrzny” i porównawczy punkt widzenia znaczenie projektu z punktu widzenia beneficjenta Istotność z punktu widzenia potrzeb rozwojowych regionu i celów RPO WP Obligatoryjne cechy projektuPożądane cechy projektu Ocena 0/1Ocena (zasadniczo) gradacyjna w skali punktowej Ocena indywidualnaOcena (zasadniczo) kolegialna KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (3) – STRATEGICZNE I i II STOPNIA Kryteria wyboru projektów – ocena strategiczna

16 cele i założenia Programu treść/ rezultaty osi/działania/poddziałania wzmocnienie oddziaływania Programu na otoczenie preferencje ukierunkowanie terytorialne SPECYFICZNE  Specyficzne ukierunkowanie projektu PRZEKROJOWE  Wkład projektu w realizację Programu  Metodyka projektu Kryteria wyboru projektów - kryteria strategiczne KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (3) – STRATEGICZNE I i II STOPNIA ŹRÓDŁA KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH (2)

17 Obszary kryteriów strategicznych Obszar kryteriumNazwa kryterium A. Wkład projektu w realizację Programu Profil projektu na tle zapisów Programu Potrzeba realizacji Projektu Wkład w zakładane efekty realizacji Programu Oddziaływanie projektu B. Metodyka projektu Kompleksowość projektu Komplementarność projektu C. Specyficzne ukierunkowanie projektu Preferencje RPO WP + SUERMB Kryteria wyboru projektów – kryteria strategiczne ogólnie OBSZARY KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH

18 Nazwa kryteriumDefinicja Profil projektu na tle zapisów Programu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie OP/Dz. oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie OP/Dz. Potrzeba realizacji Projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania. Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność podjęcia działań. Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (1) KRYTERIA W OBSZARZE A (1)

19 Nazwa kryteriumDefinicja Wkład w zakładane efekty realizacji Programu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w OP/Dz. oraz efektywność przyjętych rozwiązań projektu rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów OP/Dz. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w OP/Dz. (w szczególności ram wykonania), oraz efektywność przyjętych rozwiązań Oddziaływanie projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze projektu (co do zasady ocenia się zasięg geograficzny) Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane jako rzeczywisty zakres realizacji w odniesieniu do celów projektu. KRYTERIA W OBSZARZE A (2) Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (2)

20 Nazwa kryteriumDefinicja Kompleksowość projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania lub osiągnięcia efektu. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania lub osiągnięcia efektu. Komplementarność projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności w danym obszarze tematycznym (niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami w danym obszarze tematycznym (niezależnie od źródła ich finansowania i podmiotu realizującego). KRYTERIA W OBSZARZE B Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (3)

21 Nazwa kryteriumDefinicja Preferencja X z RPO WP Tryb konkursowy (punktacja): Wynika z nazwy kryterium X Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE, kryterium fakultatywne): Wynika z nazwy kryterium X Preferencja Y z RPO WP Tryb konkursowy (punktacja): Wynika z nazwy kryterium Y Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE, kryterium fakultatywne): Wynika z nazwy kryterium Y Uwaga: niektóre preferencje nie zostały przełożone na „samodzielne” kryterium oceny w obszarze C, ale zostały uwzględnione w kryteriach obszaru A lub B KRYTERIA W OBSZARZE C Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (4)

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 - 2020 Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google