Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 - 2020 Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 - 2020 Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 - 2020 Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015

2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (z PZPW) nie wydzielono odrębnej Osi Priorytetowej dla ZIT projekty muszą spełnić kryteria Programu wydzielono alokacje w większości Osi Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF, z PZPW) reprezentacja MOF musi mieć charakter wielosektorowy efektem negocjacji będzie spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych projekty muszą spełnić kryteria Programu nie wydzielono alokacji, ale wskazano preferencje w większości Osi Narzędzia terytorialne w RPO WP Regulacje UE i krajowe (Umowa Partnerstwa) Regulacje regionalne (SRWP, RPS)

3 Kalendarium prac na ZPT ETAP PRACTERMIN Wstępne Stanowiska negocjacyjne MOFlipiec 2013 Spotkania robocze („prenegocjacje”)lipiec-sierpień 2013 I Stanowisko negocjacyjne SWPpaździernik 2013 I runda negocjacjipaździernik-listopad 2013 Oficjalne Stanowiska negocjacyjne MOFlistopad-grudzień 2013 II runda negocjacjilistopad-grudzień 2013 Weryfikacja Stanowisk negocjacyjnych MOF (dwukrotna)grudzień 2013-luty 2014 III runda negocjacjimarzec-kwiecień 2014 Zaktualizowane Stanowisko negocjacyjne SWPmarzec 2014 IV runda negocjacjimaj-czerwiec 2014 V runda negocjacjiczerwiec 2014 Parafowanie ZPT16 lipca/8 października 2014 VI runda negocjacjimarzec-maj 2015 Podpisanie ZPT (planowane)29 czerwca 2015 (?)

4 Status prawny ZPT charakter listu intencyjnego oznacza zamknięcie procesu negocjacji i akceptację tekstu ZPT zobowiązania wynikające z ZPT po stronie ZWP nie są tożsame z decyzją o udzieleniu dofinansowania projektom kwoty dofinansowania mają charakter szacunkowy i są uzależnione od wymogów formalno-prawnych stawianych przez ZWP (IZ RPO) zobowiązania po stronie MOF będą weryfikowane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie

5 1.Dotyczące preferencji dla projektów adresowanych do RPO WP zobowiązanie ZWP do przyznania maksymalnej liczby punktów w trzech kryteriach oceny strategicznej: 1) profil projektu, 2) potrzeba realizacji, 3) odziaływanie projektu 2.Dotyczące potencjalnego udziału podmiotów z MOF w przedsięwzięciach strategicznych SWP (RPS) 3.Dotyczące projektów z udziałem podmiotów z MOF ubiegających się o dofinansowanie z krajowych PO Kategorie zobowiązań w ZPT

6 –tytuł –projektodawcy (lider oraz partnerzy), lokalizacja –cele i efekty (wskaźniki produktu i rezultatu) –zakres przedmiotowy i grupy docelowe –szacunkowa wartość projektu ogółem –szacunkowa wartość dofinansowania (z klauzulami „zabezpieczającymi”) –konkretne źródło finansowania w RPO WP –data gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie –% realizacji ramy wykonania w zakresie wskaźników produktu –% realizacji wydatków do końca roku 2018 Projekty ZPT do RPO WP – opis

7 Projekty ZPT do RPO WP – dofinansowanie Ujednolicony maksymalny poziom dofinansowania: Zakres przedsięwzięć% dofinansowania Transport zbiorowy75% Gospodarka wodami opadowymi70% Oświetlenie zewnętrzne55% Efektywność energetyczna50% Sieci ciepłownicze40% Gospodarka odpadami35% Pozostałe (poza uczelniami)85%

8 Liczba i wartość przedsięwzięć* MOF Liczba projektów do RPO WP 2014-2020 Szacunkowa wartość ogółem (zł) Szacunkowa wartość dofinansowania (zł) Alokacja per capita (zł) % średniej per capita (zł) % średniej ParafowaniePodpisanieParafowanePodpisanieParafowanePodpisanieParafowaniePodpisanie Bytów8878 044 80065 086 22053 300 00039 206 6651 702124%1 252103% Ch-Cz12 232 609 233238 129 650175 500 000150 341 1632 111154%1 808148% Kościerzyna5598 600 00087 855 39656 600 00056 758 6231 464107%1 468120% Kwidzyn4456 300 00055 000 00032 500 00032 480 00050837%50842% Lębork78111 670 000123 945 64275 900 00076 166 0491 24991%1 254103% Malbork79161 306 798163 748 328103 000 000105 932 0641 368100%1 407115% Słupsk12 354 089 379263 818 857212 700 000161 159 0761 391101%1 05486% Starogard G.66118 270 000122 822 00077 000 00077 960 0001 14884%1 16295% SUMA61641 210 890 2101 120 406 093786 500 000700 003 6391 372100%1 222100% * Bez przedsięwzięć rewitalizacyjnych * Bez udziału w przedsięwzięciach strategicznych * Bez przedsięwzięć do programów krajowych

9 PI Liczba przedsięwzięć Dofinansowanie UE (zł) 4c (termomodernizacja)17 735 000 4e (sieci ciepłownicze)16 800 000 4e (transport zbiorowy)121 750 000 5b (retencja)129 400 000 6a (bioróżnorodność)16 300 000 10i (przedszkola)15 900 000 MOF Starogard Gdański Przedsięwzięcia z preferencjami w ramach RPO

10 Obciążenie poszczególnych PI Priorytet Inwestycyjny (PI) Alokacja w RPO (bez ZIT) (zł) Dofinansowanie projektów ZPT (zł) Dofinansowanie przedsięwzięć strategicznych (zł) % alokacji w RPO (bez ZIT) 2c (e-zdrowie)168 464 68216 766 250157 956 856104% 4c (termomodernizacja)246 641 656107 324 26374 630 00074% 4e (sieci ciepłownicze)129 357 51279 226 683-61% 4e (transport zbiorowy)164 524 449169 792 976-103% 5b (retencja)119 055 804112 800 000-95% 6a (odpady)92 167 22822 494 150-24% 6c (dziedzictwo przyrodnicze)110 239 68817 000 000128 103 633132% 6d (bioróżnorodność)72 763 60111 515 467-16% 8i (aktywizacja zawodowa)238 809 36543 250 000-18% 9a (infrastruktura zdrowia)224 900 35142 888 450-19% 9i (integracja społeczna)238 471 72732 245 000-14% 9v (ekonomia społeczna)37 720 55111 000 000-29% 10i (przedszkola)132 652 07017 530 400-13% 10a (uczelnie zawodowe)68 833 63317 670 000-26%

11 Przedsięwzięcia strategiczne (i inne) Przedsięwzięcia strategiczne MOF Bytów MOF Chojnice- Człuchów MOF Kościerzyna MOF Kwidzyn MOF Lębork MOF Malbork MOF Słupsk MOF Starogard Gdański Invest in Pomerania XXXXXXX Broker eksportowy X Study in Pomorskie X Kajakiem przez Pomorze XXXXXXXX Pomorskie trasy rowerowe XXX Rozwój oferty turystyki wodnej X Szkoły zawodowe XXXXXXXX Zdolni z Pomorza XXX Kompleksowe wsparcie szkół XXX Rewitalizacja linii kolejowych X Korytarz transportowy płd. X Korytarz transportowy płn. XXX Profilaktyka zdrowotna XXXXXXXX

12 Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 krajowe programy operacyjne 2014-2020 6 regionalnych programów strategicznych -gospodarka -turystyka -społeczeństwo -zdrowie -transport -energetyka i środowisko projekty finansowanie z rządem w ramach metropolii trójmiasta na poziomie miast i powiatów z sektorem gospodarki i nauki 2013 2014 Uzgadnianie najważniejszych dla regionu projektów: Kontrakt Terytorialny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (IS) Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 PLANOWANIE STRATEGICZNE W REGIONIE 2012

13  Zakres interwencji  (obligatoryjne cechy projektów)  Preferencje  (oczekiwane cechy projektów)  Ukierunkowanie terytorialne  (Obszary Strategicznej Interwencji – OSI)  preferowane lub wyłączne Kryteria wyboru projektów – podstawy i źródła UWARUNKOWANIA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW: STRATEGIA I REGIONALNE PROGRAMY STRATEGICZNE Źródło kryteriów Źródło przedsięwzięć strategicznych do RPO WP do programów krajowych Kryteria:  FORMALNE  merytoryczne WYKONALNOŚCI  merytoryczne STRATEGICZNE Tryb pozakonkursowy (w uzasadnionych przypadkach)

14 TRYBY WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA PRESELEKCYJNA (EFS) OCENA STRATEGICZNA ZŁOŻENIE UPROSZCZONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFS) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH (EFS) Wyłącznie EFS i EFRR Kryteria wyboru projektów – schemat oceny

15 PRESELEKCJAFORMALNA MERYTORYCZNA WYKONALNOŚCI STRATEGICZNA I STOPNIAII STOPNIA TRYB KONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) EFRR TAK (TAK/NIE) TAK (PKT) EFS TAK (TAK/NIE) TAK (PKT) TRYB POZAKONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) EFRR TAK (TAK/NIE) EFS Kryteria wykonalnościKryteria strategiczne „wewnętrzna” spójność i logika projektu„zewnętrzny” i porównawczy punkt widzenia znaczenie projektu z punktu widzenia beneficjenta Istotność z punktu widzenia potrzeb rozwojowych regionu i celów RPO WP Obligatoryjne cechy projektuPożądane cechy projektu Ocena 0/1Ocena (zasadniczo) gradacyjna w skali punktowej Ocena indywidualnaOcena (zasadniczo) kolegialna KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (3) – STRATEGICZNE I i II STOPNIA Kryteria wyboru projektów – ocena strategiczna

16 cele i założenia Programu treść/ rezultaty osi/działania/poddziałania wzmocnienie oddziaływania Programu na otoczenie preferencje ukierunkowanie terytorialne SPECYFICZNE  Specyficzne ukierunkowanie projektu PRZEKROJOWE  Wkład projektu w realizację Programu  Metodyka projektu Kryteria wyboru projektów - kryteria strategiczne KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (3) – STRATEGICZNE I i II STOPNIA ŹRÓDŁA KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH (2)

17 Obszary kryteriów strategicznych Obszar kryteriumNazwa kryterium A. Wkład projektu w realizację Programu Profil projektu na tle zapisów Programu Potrzeba realizacji Projektu Wkład w zakładane efekty realizacji Programu Oddziaływanie projektu B. Metodyka projektu Kompleksowość projektu Komplementarność projektu C. Specyficzne ukierunkowanie projektu Preferencje RPO WP + SUERMB Kryteria wyboru projektów – kryteria strategiczne ogólnie OBSZARY KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH

18 Nazwa kryteriumDefinicja Profil projektu na tle zapisów Programu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie OP/Dz. oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie OP/Dz. Potrzeba realizacji Projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania. Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność podjęcia działań. Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (1) KRYTERIA W OBSZARZE A (1)

19 Nazwa kryteriumDefinicja Wkład w zakładane efekty realizacji Programu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w OP/Dz. oraz efektywność przyjętych rozwiązań projektu rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów OP/Dz. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w OP/Dz. (w szczególności ram wykonania), oraz efektywność przyjętych rozwiązań Oddziaływanie projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze projektu (co do zasady ocenia się zasięg geograficzny) Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane jako rzeczywisty zakres realizacji w odniesieniu do celów projektu. KRYTERIA W OBSZARZE A (2) Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (2)

20 Nazwa kryteriumDefinicja Kompleksowość projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania lub osiągnięcia efektu. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania lub osiągnięcia efektu. Komplementarność projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności w danym obszarze tematycznym (niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami w danym obszarze tematycznym (niezależnie od źródła ich finansowania i podmiotu realizującego). KRYTERIA W OBSZARZE B Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (3)

21 Nazwa kryteriumDefinicja Preferencja X z RPO WP Tryb konkursowy (punktacja): Wynika z nazwy kryterium X Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE, kryterium fakultatywne): Wynika z nazwy kryterium X Preferencja Y z RPO WP Tryb konkursowy (punktacja): Wynika z nazwy kryterium Y Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE, kryterium fakultatywne): Wynika z nazwy kryterium Y Uwaga: niektóre preferencje nie zostały przełożone na „samodzielne” kryterium oceny w obszarze C, ale zostały uwzględnione w kryteriach obszaru A lub B KRYTERIA W OBSZARZE C Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (4)

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 - 2020 Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google