Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starogard Gdański, 17 czerwca 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starogard Gdański, 17 czerwca 2015"— Zapis prezentacji:

1 Starogard Gdański, 17 czerwca 2015
Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP  2020 Adam Mikołajczyk Starogard Gdański, 17 czerwca 2015

2 Narzędzia terytorialne w RPO WP
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (z PZPW) nie wydzielono odrębnej Osi Priorytetowej dla ZIT projekty muszą spełnić kryteria Programu wydzielono alokacje w większości Osi Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF, z PZPW) reprezentacja MOF musi mieć charakter wielosektorowy efektem negocjacji będzie spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych nie wydzielono alokacji, ale wskazano preferencje w większości Osi Regulacje UE i krajowe (Umowa Partnerstwa) RPO przewiduje szeroko stosowane podejście terytorialne, realizowane przez Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które wynikają z zapisów naszej Strategii. Na poziomie UE naszym ZPT odpowiadają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne skierowane w naszym województwie do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Obecnie jesteśmy na etapie III rundy negocjacyjnej z reprezentacjami MOF. Uzgodnienie porozumień planowane jest na czerwiec br. Regulacje regionalne (SRWP, RPS)

3 Kalendarium prac na ZPT
ETAP PRAC TERMIN Wstępne Stanowiska negocjacyjne MOF lipiec 2013 Spotkania robocze („prenegocjacje”) lipiec-sierpień 2013 I Stanowisko negocjacyjne SWP październik 2013 I runda negocjacji październik-listopad 2013 Oficjalne Stanowiska negocjacyjne MOF listopad-grudzień 2013 II runda negocjacji Weryfikacja Stanowisk negocjacyjnych MOF (dwukrotna) grudzień 2013-luty 2014 III runda negocjacji marzec-kwiecień 2014 Zaktualizowane Stanowisko negocjacyjne SWP marzec 2014 IV runda negocjacji maj-czerwiec 2014 V runda negocjacji czerwiec 2014 Parafowanie ZPT 16 lipca/8 października 2014 VI runda negocjacji marzec-maj 2015 Podpisanie ZPT (planowane) 29 czerwca 2015 (?)

4 Status prawny ZPT charakter listu intencyjnego
oznacza zamknięcie procesu negocjacji i akceptację tekstu ZPT zobowiązania wynikające z ZPT po stronie ZWP nie są tożsame z decyzją o udzieleniu dofinansowania projektom kwoty dofinansowania mają charakter szacunkowy i są uzależnione od wymogów formalno-prawnych stawianych przez ZWP (IZ RPO) zobowiązania po stronie MOF będą weryfikowane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie

5 Kategorie zobowiązań w ZPT
Dotyczące preferencji dla projektów adresowanych do RPO WP zobowiązanie ZWP do przyznania maksymalnej liczby punktów w trzech kryteriach oceny strategicznej: 1) profil projektu, 2) potrzeba realizacji, 3) odziaływanie projektu Dotyczące potencjalnego udziału podmiotów z MOF w przedsięwzięciach strategicznych SWP (RPS) Dotyczące projektów z udziałem podmiotów z MOF ubiegających się o dofinansowanie z krajowych PO

6 Projekty ZPT do RPO WP – opis
tytuł projektodawcy (lider oraz partnerzy), lokalizacja cele i efekty (wskaźniki produktu i rezultatu) zakres przedmiotowy i grupy docelowe szacunkowa wartość projektu ogółem szacunkowa wartość dofinansowania (z klauzulami „zabezpieczającymi”) konkretne źródło finansowania w RPO WP data gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie % realizacji ramy wykonania w zakresie wskaźników produktu % realizacji wydatków do końca roku 2018

7 Projekty ZPT do RPO WP – dofinansowanie
Ujednolicony maksymalny poziom dofinansowania: Zakres przedsięwzięć % dofinansowania Transport zbiorowy 75% Gospodarka wodami opadowymi 70% Oświetlenie zewnętrzne 55% Efektywność energetyczna 50% Sieci ciepłownicze 40% Gospodarka odpadami 35% Pozostałe (poza uczelniami) 85%

8 Liczba i wartość przedsięwzięć*
MOF Liczba projektów do RPO WP Szacunkowa wartość ogółem (zł) Szacunkowa wartość dofinansowania (zł) Alokacja per capita (zł) % średniej Parafowanie Podpisanie Parafowane Bytów 8 53  1 702 124% 1 252 103% Ch-Cz 12 175  2 111 154% 1 808 148% Kościerzyna 5 56  1 464 107% 1 468 120% Kwidzyn 4 32  508 37% 42% Lębork 7 75  1 249 91% 1 254 Malbork 9 103  1 368 100% 1 407 115% Słupsk 212  1 391 101% 1 054 86% Starogard G. 6 77  1 148 84% 1 162 95% SUMA 61 64 786  1 372 1 222 * Bez przedsięwzięć rewitalizacyjnych * Bez udziału w przedsięwzięciach strategicznych * Bez przedsięwzięć do programów krajowych

9 Dofinansowanie UE (zł)
MOF Starogard Gdański Przedsięwzięcia z preferencjami w ramach RPO PI Liczba przedsięwzięć Dofinansowanie UE (zł) 4c (termomodernizacja) 1 4e (sieci ciepłownicze) 4e (transport zbiorowy) 5b (retencja) 6a (bioróżnorodność) 10i (przedszkola)

10 Obciążenie poszczególnych PI
Priorytet Inwestycyjny (PI) Alokacja w RPO (bez ZIT) (zł) Dofinansowanie projektów ZPT (zł) Dofinansowanie przedsięwzięć strategicznych (zł) % alokacji w RPO (bez ZIT) 2c (e-zdrowie) 104% 4c (termomodernizacja) 74% 4e (sieci ciepłownicze) - 61% 4e (transport zbiorowy) 103% 5b (retencja) 95% 6a (odpady) 24% 6c (dziedzictwo przyrodnicze) 132% 6d (bioróżnorodność) 16% 8i (aktywizacja zawodowa) 18% 9a (infrastruktura zdrowia) 19% 9i (integracja społeczna) 14% 9v (ekonomia społeczna) 29% 10i (przedszkola) 13% 10a (uczelnie zawodowe) 26%

11 Przedsięwzięcia strategiczne (i inne)
MOF Bytów MOF Chojnice-Człuchów MOF Kościerzyna MOF Kwidzyn MOF Lębork MOF Malbork MOF Słupsk MOF Starogard Gdański Invest in Pomerania X Broker eksportowy Study in Pomorskie Kajakiem przez Pomorze Pomorskie trasy rowerowe Rozwój oferty turystyki wodnej Szkoły zawodowe Zdolni z Pomorza Kompleksowe wsparcie szkół Rewitalizacja linii kolejowych Korytarz transportowy płd. Korytarz transportowy płn. Profilaktyka zdrowotna

12 finansowanie Kryteria wyboru projektów Strategia Rozwoju Województwa
PLANOWANIE STRATEGICZNE W REGIONIE Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2012 2013 2014 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 6 regionalnych programów strategicznych gospodarka turystyka społeczeństwo zdrowie transport energetyka i środowisko krajowe programy operacyjne finansowanie Regionalny Program Operacyjny Uzgadnianie najważniejszych dla regionu projektów: finansowanie Przygotowanie RPO WP jest ściśle powiązane z przyjętym systemem programowania rozwoju w województwie pomorskim. Po pierwsze, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przyjęta przez Sejmik Województwa we wrześniu 2012 r. wyznaczyła cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań, a także obszary strategicznej interwencji. Prace nad Strategią trwały od marca 2011 r. przy aktywnym udziale partnerów (w tym samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji przedsiębiorców, sektora prywatnego itp.). Po drugie, operacjonalizuje ją sześć Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) uchwalonych przez Zarząd Województwa w lipcu/sierpniu 2013 r. określających cele, priorytety i działania w zakresie: rozwoju gospodarczego, aktywizacji zawodowej i społecznej, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, ochrony zdrowia, transportu oraz środowiska i energetyki. Programy te mają bezpośrednie przełożenie na kształt RPO WP, w szczególności zakres i ukierunkowanie interwencji, preferencje dla projektów oraz ukierunkowanie terytorialne. z rządem w ramach metropolii trójmiasta na poziomie miast i powiatów z sektorem gospodarki i nauki Kontrakt Terytorialny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (IS) projekty projekty projekty 12 12

13 Kryteria wyboru projektów – podstawy i źródła
UWARUNKOWANIA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW: STRATEGIA I REGIONALNE PROGRAMY STRATEGICZNE Kryteria: FORMALNE merytoryczne WYKONALNOŚCI merytoryczne STRATEGICZNE Źródło kryteriów Zakres interwencji (obligatoryjne cechy projektów) Preferencje (oczekiwane cechy projektów) Ukierunkowanie terytorialne (Obszary Strategicznej Interwencji – OSI) preferowane lub wyłączne Źródło przedsięwzięć strategicznych do RPO WP do programów krajowych Tryb pozakonkursowy (w uzasadnionych przypadkach)

14 TRYBY WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY
Kryteria wyboru projektów – schemat oceny TRYBY WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA PRESELEKCYJNA (EFS) OCENA STRATEGICZNA ZŁOŻENIE UPROSZCZONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Wyłącznie EFS i EFRR

15 Kryteria wykonalności Kryteria strategiczne
Kryteria wyboru projektów – ocena strategiczna KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (3) – STRATEGICZNE I i II STOPNIA PRESELEKCJA FORMALNA MERYTORYCZNA WYKONALNOŚCI STRATEGICZNA I STOPNIA II STOPNIA TRYB KONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) EFRR TAK (TAK/NIE) TAK (PKT) EFS TRYB POZAKONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) Kryteria wykonalności Kryteria strategiczne „wewnętrzna” spójność i logika projektu „zewnętrzny” i porównawczy punkt widzenia znaczenie projektu z punktu widzenia beneficjenta Istotność z punktu widzenia potrzeb rozwojowych regionu i celów RPO WP Obligatoryjne cechy projektu Pożądane cechy projektu Ocena 0/1 Ocena (zasadniczo) gradacyjna w skali punktowej Ocena indywidualna Ocena (zasadniczo) kolegialna RPO przewiduje szeroko stosowane podejście terytorialne, realizowane przez Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które wynikają z zapisów naszej Strategii. Na poziomie UE naszym ZPT odpowiadają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne skierowane w naszym województwie do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Obecnie jesteśmy na etapie III rundy negocjacyjnej z reprezentacjami MOF. Uzgodnienie porozumień planowane jest na czerwiec br.

16 ŹRÓDŁA KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH (2)
Kryteria wyboru projektów - kryteria strategiczne KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (3) – STRATEGICZNE I i II STOPNIA ŹRÓDŁA KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH (2) cele i założenia Programu treść/ rezultaty osi/działania/poddziałania wzmocnienie oddziaływania Programu na otoczenie preferencje ukierunkowanie terytorialne SPECYFICZNE Specyficzne ukierunkowanie projektu PRZEKROJOWE Wkład projektu w realizację Programu Metodyka projektu

17 OBSZARY KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH Obszary kryteriów strategicznych
Kryteria wyboru projektów – kryteria strategiczne ogólnie OBSZARY KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH Obszary kryteriów strategicznych Obszar kryterium Nazwa kryterium A. Wkład projektu w realizację Programu Profil projektu na tle zapisów Programu Potrzeba realizacji Projektu Wkład w zakładane efekty realizacji Programu Oddziaływanie projektu B. Metodyka projektu Kompleksowość projektu Komplementarność projektu C. Specyficzne ukierunkowanie projektu Preferencje RPO WP + SUERMB RPO przewiduje szeroko stosowane podejście terytorialne, realizowane przez Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które wynikają z zapisów naszej Strategii. Na poziomie UE naszym ZPT odpowiadają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne skierowane w naszym województwie do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Obecnie jesteśmy na etapie III rundy negocjacyjnej z reprezentacjami MOF. Uzgodnienie porozumień planowane jest na czerwiec br.

18 KRYTERIA W OBSZARZE A (1)
Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (1) KRYTERIA W OBSZARZE A (1) Nazwa kryterium Definicja Profil projektu na tle zapisów Programu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie OP/Dz. oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie OP/Dz. Potrzeba realizacji Projektu Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania. Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność podjęcia działań. RPO przewiduje szeroko stosowane podejście terytorialne, realizowane przez Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które wynikają z zapisów naszej Strategii. Na poziomie UE naszym ZPT odpowiadają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne skierowane w naszym województwie do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Obecnie jesteśmy na etapie III rundy negocjacyjnej z reprezentacjami MOF. Uzgodnienie porozumień planowane jest na czerwiec br.

19 KRYTERIA W OBSZARZE A (2)
Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (2) KRYTERIA W OBSZARZE A (2) Nazwa kryterium Definicja Wkład w zakładane efekty realizacji Programu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w OP/Dz. oraz efektywność przyjętych rozwiązań projektu rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów OP/Dz. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w OP/Dz. (w szczególności ram wykonania), oraz efektywność przyjętych rozwiązań Oddziaływanie projektu Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze projektu (co do zasady ocenia się zasięg geograficzny) Założenie spełniania kryterium w maksymalnym stopniu przez projekty wynikające z ZPT. Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane jako rzeczywisty zakres realizacji w odniesieniu do celów projektu. RPO przewiduje szeroko stosowane podejście terytorialne, realizowane przez Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które wynikają z zapisów naszej Strategii. Na poziomie UE naszym ZPT odpowiadają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne skierowane w naszym województwie do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Obecnie jesteśmy na etapie III rundy negocjacyjnej z reprezentacjami MOF. Uzgodnienie porozumień planowane jest na czerwiec br.

20 Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (3)
KRYTERIA W OBSZARZE B Nazwa kryterium Definicja Kompleksowość projektu Tryb konkursowy (punktacja): Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania lub osiągnięcia efektu. Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE): Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania lub osiągnięcia efektu. Komplementarność projektu Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności w danym obszarze tematycznym (niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami w danym obszarze tematycznym (niezależnie od źródła ich finansowania i podmiotu realizującego). RPO przewiduje szeroko stosowane podejście terytorialne, realizowane przez Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które wynikają z zapisów naszej Strategii. Na poziomie UE naszym ZPT odpowiadają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne skierowane w naszym województwie do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Obecnie jesteśmy na etapie III rundy negocjacyjnej z reprezentacjami MOF. Uzgodnienie porozumień planowane jest na czerwiec br.

21 Kryteria wyboru projektów – obszary kryteriów strategicznych (4)
KRYTERIA W OBSZARZE C Nazwa kryterium Definicja Preferencja X z RPO WP Tryb konkursowy (punktacja): Wynika z nazwy kryterium X Tryb pozakonkursowy (TAK/NIE, kryterium fakultatywne): Preferencja Y z RPO WP Wynika z nazwy kryterium Y RPO przewiduje szeroko stosowane podejście terytorialne, realizowane przez Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które wynikają z zapisów naszej Strategii. Na poziomie UE naszym ZPT odpowiadają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne skierowane w naszym województwie do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Obecnie jesteśmy na etapie III rundy negocjacyjnej z reprezentacjami MOF. Uzgodnienie porozumień planowane jest na czerwiec br. Uwaga: niektóre preferencje nie zostały przełożone na „samodzielne” kryterium oceny w obszarze C, ale zostały uwzględnione w kryteriach obszaru A lub B

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Starogard Gdański, 17 czerwca 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google