Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE STRATEGICZNE : 1. Akceptacja i uznanie dziecka w jego niepowtarzalności, zapewnianie wszechstronnego rozwoju oraz pozytywnego wychowania w zgodzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE STRATEGICZNE : 1. Akceptacja i uznanie dziecka w jego niepowtarzalności, zapewnianie wszechstronnego rozwoju oraz pozytywnego wychowania w zgodzie."— Zapis prezentacji:

1

2 CELE STRATEGICZNE : 1. Akceptacja i uznanie dziecka w jego niepowtarzalności, zapewnianie wszechstronnego rozwoju oraz pozytywnego wychowania w zgodzie z typem osobowości dziecka, potencjałem rozwojowym i profilem jego zdolności. Dbałość o dobro dziecka- w sensie zdrowia psychicznego i fizycznego, zaspakajanie potrzeb, zapewnianie ochrony i pomocy. 2. Kreowanie dobrej współpracy z rodzicami, współdziałanie na rzecz jak najlepszych rezultatów wychowawczo- dydaktycznych. Udział rodziców w procesie decyzyjnym i w przedsięwzięciach przedszkola. 3. Uwzględnianie potrzeb środowiska lokalnego i wykorzystywanie jego zasobów do rozwoju dzieci i placówki. Wychodzenie z ofertami do środowiska i promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 4. Budowanie środowiska przyjaznego dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola oraz pozytywnych relacji zawodowych. Podniesienie roli zespołów nauczycielskich w procesie zarządzania. 5. Sukcesywne podnoszenie jakości świadczonych usług. Dbanie o dobry wizerunek przedszkola i zadowolenie jego klientów.

3 STAN PRZED ZMIANĄSTAN PO ZMIANIE Projekty edukacyjne jednolite dla całego przedszkola, ujednolicone planowanie pracy nauczyciela, opieka nauczycieli doświadczonych nad młodszymi stażem Pełna autonomia działań edukacyjnych nauczycieli, swobodny dobór metod, form, materiałów, pomocy z uwzględnieniem jednak zapisów koncepcji pracy. Współpraca nauczycieli na poziomach. Dzieci przemieszczają się po salach przedszkolnych w cyklu dwutygodniowym Przebywają cały dzień w jednej sali tematycznej. Grupa jest opiekunem jednej sali, w której przebywa rzadko i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialność za jej stan i estetykę. Konieczność codziennego przenoszenia rzeczy dzieci. Każda grupa posiada własną salę, której jest gospodarzem i o którą dba. We własnej sali grupa przebywa codziennie od 9.00 do drugiego śniadania i po obiedzie. Między II śniadaniem a obiadem sale jest udostępniana innym grupom- „gościom”- dzieci mają okazję codziennie bawić się w innej sali Baza specjalistyczna ( SI, SDŚ, Montessori i terapeutyczna) udostępniane wszystkim dzieciom. Szybkie psucie się sprzętów i zużywanie pomocy. Odrębna sala Montessori, biblioteka w pokoju nauczycielskim, pomoce specjalistyczne w zamkniętych, opisanych szafkach. Dbanie o sprzęty. Zadania projektu narzucały pewne działania, finansowane ze środków unijnych. Kreatywność, inicjatywy nauczycieli, pozyskiwanie sponsorów, ekonomiczne gospodarowanie finansami. Różne narzędzia obserwowania dzieci, rozpoznawane są zainteresowania i potrzeby dzieci. Jednolite narzędzie obserwacji łączące diagnozę inteligencji z badaniem umiejętności z podstawy programowej. Bogata i atrakcyjna, bezpłatna oferta zajęć dodatkowych i warsztatów unijnych. Poranki zainteresowań cztery razy w tygodniu prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli przedszkola i zajęcia dodatkowe popołudniowe płatne przez rodziców. Możliwość pełnej integracji utrudniona przez liczbę dzieci. Sala gimnastyczna pozwala na wspólne imprezy. Właściwe zorganizowanie festynów, imprez, ilość dzieci narzuca konieczność dzielenia imprez na dwie, trzy tury.

4 OCZEKIWANIAZAGROŻENIA Zmiana stylu pracy niektórych nauczycieli z grupowej na indywidualną. Ograniczone środki finansowe. Zadowolenie klientów przedszkola –rodziców, dzieci. Roszczeniowa postawa rodziców związana z finansowaniem działań ( zakończenie projektu). Wypracowany katalog norm i zachowań sprzyja osiągnięciu sukcesów wychowawczych. Brak współpracy rodzic- nauczyciel, niejednolitość oddziaływań Nauczyciele akceptują i realizują założenia koncepcji Brak motywacji do wspólnego dbania o jakość placówki Rodzice bardziej aktywni, zaangażowani w działalność przedszkola. Pasywność rodziców. Właściwe wykorzystanie bazy i pomocyNiewłaściwe wykorzystanie środków dydaktycznych. Przedszkole posiada nazwę, która pozytywnie się kojarzy i odzwierciedla naszą koncepcję pracy. Brak akceptacji ze strony gminy i funduszy na zorganizowanie identyfikacji wizualnej placówki.

5 Zarządzanie, współpraca z UM i Kuratorium, wspomaganie zewnętrzne 1. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. 2. Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. 3. Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. 4. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie ze strony organu prowadzącego i nadzorującego odpowiednie do potrzeb placówki. Nadzór pedagogiczny.1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. 2. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. 3. Dokumentacja przedszkola spełnia wymogi formalne i prawne. 4. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 5. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.  WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI :

6 DOSKONALENIE ZAWODOWE 2013/2014 Celem doskonalenia zawodowego nauczycieli był wzrost efektywności pracy przedszkola poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej : - doskonalenie posiadanych, oraz uzyskanie nowych kwalifikacji, - udział w powiatowym projekcie ORE, -dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi, - dbanie o jakość pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego, - integrowanie nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i realizowanie wyznaczonych celów, - poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej oraz z rodzicami.

7 Lp.Tematyka doskonaleniaForma doskonalenia 1. "Organizacja kompleksowego systemu wsparcia pracy szkół, sieci współpracy i samokształecia" - 02.12.2013r. Ośrodek Rozwoju Edukacji - ORE 2. „Indywidualizacja procesu nauczania w praktyce przedszkolnej (analiza możliwości i potrzeb dziecka) - 05.12.2013 Szkolenie zew.- Centrum Szkolenia Nauczycieli LIBRUS 4. „Jak pisać protokół” - 26.11.2013 r.WDN - prowadz. Emanuela Reszka 5.„Choreoterapia - taniec, ruch, zabawa” - 27.12.2013 r.WDN - prowadz. Beata Rother 6. "Higiena głosu nauczyciela " -emisja głosu -przykładowe ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne i emisyjne - 27.12.2013 r. WDN - prowadz. Anna Musioł 7. "Makaton - system komunukacji wspomagającej" - 30.01.2014 r. WDN - prowadz. Elżbieta Książek, Hanna Kozłowska 8. "Wczesna nauka czytania metodą prof. J. Cieszyńskiej - 24.02.2014r. WDN - prowadz. Beata Kusak, Beata Lubowiecka, Aneta Zuchowska-Poręba 9. "Rodzic przyjacielem przedszkola. Prawidłowa komunikacja przedszkola z domem rodzinnym. - 10.03.2014r. Szkolenie z udziałem rodziców dzieci Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl Stowarzyszenie "Klub Twórczego Nauczyciela" 10."Muzyka i taniec w przedszkolu - nowe tredny" - 27.03.2014 r. WDN - prowadz. Mirella Górecka, Anna Musioł, Barbara Boba, IlonaGródek 11."Zabawy rozwijające aktywność, twórczość, kreatywność" - 12.05.2014r. WDN - prowadz. Beata Kusak, Barbara Wolińska, Barbara Wybraniec 12. "Kompetentni w edukacji - wdrażanie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko-lędzińskim" - 15.05.2014 r. - gr. I 05.06.2014 r. - gr. II Ośrodek Rozwoju Edukacji - ORE 13."Język serca w pracy z dziećmi"- 26.05.2014 r. - gr. I 29.05.2014 r. - gr. II Ośrodek Rozwoju Edukacji - ORE Zgodnie z koncepcją pracy przedszkola, nauczyciele poszerzali swoją wiedzę i umiejętności korzystając z indywidualnego doskonalenia poza placówką i uczestnicząc w doskonaleniu dla całej Rady Pedagogicznej. Ogółem odbyło się 13 szkoleń. DOSKONALENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

8 KLIMAT PRZEDSZKOLA, ZASPAKAJANIE POTRZEB PRACOWNIKÓW Z okazji Dnia Nauczyciela w miesiącu październiku nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi mają możliwość wyjazdu na wycieczkę; w tym roku odbyła się ona do Wisły Lepiarzówki. Ponadto w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury chętni pracownicy Przedszkola skorzystali z wyjazdu na operetkę do Teatru do Krakowa, mieli również możliwość wyjazdu i zwiedzania Ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach, oraz wyjścia do Kina Piast w Lędzinach. Miejski Ośrodek Kultury na bieżąco poprzez przekazywanie ofert informuje o imprezach odbywających się w naszym mieście, wyjazdach do Kina lub Teatru i zaprasza do skorzystania przez chętnych pracowników przedszkola i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

9


Pobierz ppt "CELE STRATEGICZNE : 1. Akceptacja i uznanie dziecka w jego niepowtarzalności, zapewnianie wszechstronnego rozwoju oraz pozytywnego wychowania w zgodzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google