Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wady, zalety oraz wykorzystanie energii odnawialnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wady, zalety oraz wykorzystanie energii odnawialnej"— Zapis prezentacji:

1 Wady, zalety oraz wykorzystanie energii odnawialnej

2 Podział źródeł energii

3 Czym jest energia nieodnawialna?
Energia nieodnawialna- energia, której źródła nie odnawiają się w krótkim okresie, a jej wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim  paliwa kopalne takie jak:

4 WĘGIEL BRUNATNY Węgiel brunatny to skała osadowa pochodzenia roślinnego powstała w erze kenozoicznej, stosowana jako paliwo oraz w domowych piecykach. Stosunkowo często występuje na Ziemi i daje dużo energii.

5 WĘGIEL KAMIENNY Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego powstała w erze paleozoicznej. Stosowany jest powszechnie jako paliwo. Na Ziemi występuje bardzo powszechnie, zawiera dużo energii, dodatkowo koszt jego eksploatacji jest niski.

6 TORF Torf- skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych. Najmłodszy węgiel kopalny; zawiera mniej niż 60% węgla. Torf jest w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (najczęściej jest to piasek).

7 ROPA NAFTOWA Ropa naftowa – ciekła kopalina złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych. Niesie ze sobą dużo energii, a koszty wydobywania i transportu są dość niskie. W procesie destylacji uzyskuje się wiele substancji w tym benzynę i naftę.

8 Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego
 pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej. Wydobywanie, przesyłanie i dystrybucja są łatwe i tanie. Jest on najbardziej ekologicznym paliwem.

9 Czym jest energia odnawialna?
Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii.

10 ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ

11 SŁOŃCE Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Energia paliw kopalnych, stanowiących obecnie główny surowiec energetyczny jest także energią pochodzącą od Słońca. Także energia wiatru i fal morskich powstaje dzięki promieniowaniu słonecznemu.

12 WIATR Do różnych obszarów Ziemi dociera różna ilość promieniowania słonecznego. Jak wiemy, okolice równika nagrzewają się o wiele bardziej niż strefy okołobiegunowe. Gdy lekkie, gorące powietrze z rejonu równika ucieka w górę, na jego miejsce napływają fale chłodnego powietrza znad biegunów. Tak powstaje wiatr - ruch powietrza, spowodowany różnicami temperatur i ciśnień, a także działaniem związanej z obrotowym ruchem Ziemi siły Coriolisa.

13 SPADKI WODNE Energię spadku wód wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej w położonych na rzekach lub jeziorach elektrowniach wodnych. Zgromadzona tu energia potencjalna wody, poprzez spiętrzenie przy pomocy jazu lub zapory i przepływ w kierunku dolnego poziomu, zamieniana jest w energię kinetyczną napędzającą turbiny. Wpro- wadzona w ruch turbina na- pędza generator wytwarzający energię elektryczną, która dalej wprowadzana jest do sieci elektro- energetycznej.

14 ENERGIA Z OCEANÓW Różne są formy zmagazynowanej w oceanach energii wody. Występuje ona jako pływy morskie, fale, prądy. Dotychczas najczęściej wykorzystywana jest energia pływów, która może być wykorzystana wszędzie tam, gdzie amplituda pływów przekracza 5 m. Energia fal jest trudna do wykorzystania ze względu na swe duże rozproszenie i uzależnienie od warunków atmosferycznych. Jej zasoby są jednak wiele tysięcy razy większe od potencjału energetycznego pływów, podobnie zresztą jak rezerwy prądów oceanicznych. Sam Prąd Zatokowy mógłby dostarczyć więcej energii, niż jest współcześnie zużywane przez całą ludność świata.

15 ŹRÓDŁA GEOTERMALNE Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniają- cych pory i szczeliny skalne. Energia geotermalna wyko- rzystywana była już przed tysiącami lat, na długo przed paliwami kopalnymi, o czym świadczą stare legendy po- twierdzane późniejszymi odkryciami archeologicznymi. Jednak na szeroką skalę energię wnętrza Ziemi zaczęto wykorzystywać dopiero w początkach XX wieku.

16 BIOMASA Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne.

17 BIOGAZ WYSYPISKOWY (lecz również ten powstały podczas odprowadzania/oczyszczania ścieków lub rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych) Rodzaj biogazu, powstający w wyniku fermentacji związków organicznych na składo- wiskach odpadów. Wytwarza się samoczynnie, nowoczesne składowiska posiadają specjalne komory fermentacyjne lub bioreaktory. Ze składowiska o powierzchni około 15 ha można uzyskać 20 do 60 GWh energii w ciągu roku, jeżeli roczna masa składowanych odpadów to około 180 tys. ton.

18 Źródła energii odnawialnej wykorzystywane w Polsce
Do najzasobniejszych odnawialnych źródeł energii w Polsce należą: energia geotermalna energia słoneczna energia biomasy Do najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii należy energia wodna, a u osób prywatnych słońce. W ostatnim czasie następuje także szybki rozwój wykorzystania źródeł takich jak: energia geotermalna i gaz wysypiskowy. Zwiększa się także zainteresowanie energetyką wiatrową.

19 Źródła energii odnawialnej wykorzystywane w naszej okolicy

20 SŁOŃCE Baterie i kolektory słoneczne zasilają niektóre światła uliczne, prywatne domy.

21 WIATR Wiatraki w Orzechowcach

22 WODA SPADKOWA Zapora wodna na Solinie

23 BIOMASA Hotel Arłamów dzięki biomasie wytwarza energię potrzebną do zasilenia niemal całego kompleksu.

24 Wady i zalety wykorzystania energii odnawialnej
+Nie wyczerpuje się, bądź odnawiaja w krótkim czasie. - W przypadku niektórych źródeł- brak ciągłości dostaw energii.

25 Wady i zalety wykorzystania energii odnawialnej
+ Powszechność. - Ingerencja w krajobraz, hałas.

26 Wady i zalety wykorzystania energii odnawialnej
+ Generacja nowych miejsc pracy. - Duże koszty inwestycyjne.

27 Wady i zalety wykorzystania energii odnawialnej
+ Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

28 Ankieta przeprowadzona wśród uczniów
Ankieta była anonimowa, pytania zamknięte; WzięŁO w niej udział 253 uczniów klas 1-3

29 Energia odnawialna to taka energia, której źródła:

30 Zaznacz źródła energii odnawialnej

31 Do energii z mórz i oceanów zaliczmy:

32 Energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną przetwarza:

33 Co myślisz o energii odnawialnej?

34 Czy wykorzystujesz w swoim domu źródła energii odnawialnej?

35 Czy uważasz że źródła energii odnawialnej są dobrze wykorzystywane w Polsce?

36 W skład grupy projektowej wchodzą:
Dziękujemy za uwagę W skład grupy projektowej wchodzą: -ALEKSANDRA BEDNARCZYK -KARINA RYCZKOWSKA -WIKTORIA BAZAN -MIKOŁAJ PANTUŁA -KATARZYNA ŁOZIŃSKA OPIEKUN GRUPY: mgr Ewa Tulej


Pobierz ppt "Wady, zalety oraz wykorzystanie energii odnawialnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google