Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycieczka szlakiem trzech kultur na pó ł nocn ą Lubelszczyzn ę i po ł udniowe Podlasie Odwiedzili ś my miejsca zwi ą zane z odwieczn ą wielokulturowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycieczka szlakiem trzech kultur na pó ł nocn ą Lubelszczyzn ę i po ł udniowe Podlasie Odwiedzili ś my miejsca zwi ą zane z odwieczn ą wielokulturowo."— Zapis prezentacji:

1

2 Wycieczka szlakiem trzech kultur na pó ł nocn ą Lubelszczyzn ę i po ł udniowe Podlasie Odwiedzili ś my miejsca zwi ą zane z odwieczn ą wielokulturowo ś ci ą tych regionów Polski. Byli ś my w Lublinie („Unia Lubelska” Jana Matejki, kaplica Ś wi ę tej Trójcy, cerkiew prawos ł awna, ko ś ció ł greckokatolicki, katedra katolicka), Łę cznej (synagoga), Che ł mie (ko ś ció ł pijarów, bazylika – dawniej cerkiew greckokatolicka), W ł odawie (zespó ł synagogalny, cerkiew, ko ś ció ł paulinów), Jab ł ecznej (zespó ł klasztorny i cerkiew prawos ł awna), Kostom ł otach (cerkiew neounicka) i Kodniu (sanktuarium – symbol dialogu mi ę dzywyznaniowego) oraz odwiedzili ś my mizar - cmentarz ż yj ą cych kiedy ś w Lebiedziewie Tatarów.

3 Drewniana cerkiew Narodzenia NMP - świątynia lubelskiej parafii greckokatolickiej

4 Pierwszą w tym miejscu świątynię zbudowano w XIII wieku jako cerkiew prawosławną. Obecna, barokowa powstała jako katedra unicka w 1736-1757. Potem był to sobór prawosławny, od 1919 jest kościołem rzymskokatolickim. Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny

5 Rokokowy kościół paulinów

6

7 Jabłeczna Cerkiew św. Onufrego i drewniana kaplica Zaśnięcia NMP

8 Ikonostas cerkwi w Jabłecznej

9

10 Mizar - cmentarz tatarski w Lebiedziewie KOSTOMŁOTY - świątynia neounicka, cerkiew parafii katolickiej obrządku bizantyjsko – słowiańskiego

11 Udzia ł klas czwartych szko ł y podstawowej w dzia ł aniach projektowych Wykorzystuj ą c portal eTwinning, uczniowie byli uczestnikami akcji tworzenia widokówkowej mapy Europy „Postcards from Europe”. Uczniowie pisali i wysy ł ali kartki, które by ł y umieszczane na wywieszonych w szko ł ach partnerskich mapach. Projekt by ł bardzo prosty, ale dobrze spe ł ni ł zadanie otwarcia uczniów na innych i dostarczy ł im jednocze ś nie wiele rado ś ci, co tydzie ń przychodzi ł o do nich kilka widokówek.

12

13 Ch ę tni uczniowie wzi ę li udzia ł w lekcji muzealnej w Zamku Królewskim "Mi ę dzy Wchodem a Zachodem", która po ś wi ę cona by ł a wp ł ywom innych narodów na nasz ą kultur ę. Odby ł si ę konkurs szkolny "Jan Pawe ł II - cz ł owiek dialogu"


Pobierz ppt "Wycieczka szlakiem trzech kultur na pó ł nocn ą Lubelszczyzn ę i po ł udniowe Podlasie Odwiedzili ś my miejsca zwi ą zane z odwieczn ą wielokulturowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google