Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.plwww.pokl.wup.pl Spotkanie informacyjne Dokumentacj a konkursow a w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.plwww.pokl.wup.pl Spotkanie informacyjne Dokumentacj a konkursow a w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Spotkanie informacyjne Dokumentacj a konkursow a w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 29 maja 2008 r. Spotkanie współfinansowane z Pomocy Technicznej PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Konkursy pilotażowe Działanie Ilość złożonych wniosków Szczecin 2007 Ilość złożonych wniosków Koszalin 2007 Razem 6.1.1722395 8.1.19212104 9.511739156 RAZEM28079 Ogółem355

3 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Ocena wniosków Poddziałanie/DziałanieIlość wniosków, które wpłynęły Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość projektów rekomendowanych do dofinansowania 6.1.195672414 8.1.1104644422 9.515610230

4 www.wup.plwww.pokl.wup.pl 10 najczęściej popełnianych błędów formalnych 1.Brak odpowiednich załączników we wniosku o dofinansowanie lub nieodpowiednie załączniki. 2.Brak wersji elektronicznej wniosku na nośniku danych (płycie CD) 3.Rozbieżność we wniosku o dofinansowanie pomiędzy osobą określoną jako „upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy” (pkt 2.6 wniosku) a osobą podpisującą wniosek o dofinansowanie (dwie różne osoby) (część V Oświadczenie). 4.Określenie grupy docelowej do której kierowane są działania projektu niezgodnie z kryteriami grupy docelowej określonymi w dokumentacji konkursowej. 5.Nie wypełnienie wszystkich pól we wniosku o dofinansowanie projektu.

5 www.wup.plwww.pokl.wup.pl 10 najczęściej popełnianych błędów formalnych 6. Brak przeliczenia budżetu wniosku w ramach opcji „przelicz” Generatora Wniosków. 7. Brak wypełnienia w budżecie projektu pola „wnioskowana wartość dofinansowania”. 8. Rozbieżność między wersją papierową złożonego wniosku a wersją elektroniczną (inna suma kontrolna). 9. Złożenie dwóch lub większej ilości wniosków przez jednego wnioskodawcę w jednej zapieczętowanej kopercie. 10. Brak załączenia kopi wniosku o dofinansowanie projektu.

6 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Konkurs ogłoszony 19 maja 2008 r. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Konkurs nr 1 /8.1.2/ 08

7 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Dokumentacja Konkursowa – Spis treści I.Przedmiot konkursu II.Informacje ogólne (informacje o konkursie, kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, forma finansowania, procedura wyboru projektów do realizacji, podstawa prawna i dokumenty programowe) III.Wymagania konkursowe (podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu, grupa docelowa, wymagania czasowe, wymagania finansowe, wymagane rezultaty, wymagania dotyczące partnerstwa, wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej, wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie, wymagania związane z realizacją projektu, wymagane załączniki do wniosku, zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu) IV.Kryteria wyboru projektów (ogólne kryteria formalne, szczegółowe kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne, ogólne kryteria merytoryczne, szczegółowe kryteria strategiczne, procedura odwoławcza, kontakt i dodatkowe informacje) V.Załączniki

8 www.wup.plwww.pokl.wup.pl DziałanieDostępne środki 8.1.2 14 544 992,00 PLN Alokacja 2008

9 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Dopuszczalne typy projektów Poddziałanie 8.1.2 pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo; szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.

10 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Pomoc publiczna – kiedy występuje (na podstawie projektu podręcznika dot. pomocy publicznej) Pomoc na szkolenia: Szkolenia dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu przedsiębiorstwa Pomoc na usługi doradcze dla MSP: Doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu przedsiębiorstwa Beneficjent pomocyPrzedsiębiorstwa i ich pracownicy oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na posiadaną przez nie formę organizacyjno-prawną. Rodzaj pomocySzkolenia ogólne i specjalistyczne. Podmiot udzielający pomocyBeneficjenci (projektodawcy). Podstawa prawnaRozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjent pomocyMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy. Rodzaj pomocyDoradztwo. Podmiot udzielający pomocyBeneficjenci (projektodawcy). Podstawa prawnaRozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

11 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Pomoc publiczna – kiedy nie występuje (na podstawie projektu podręcznika dot. pomocy publicznej) Pomoc publiczna nie występuje w przypadku następujących typów projektów Priorytetu VIII, o ile zostaną spełnione określone warunki pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publicznej:  wsparcie dla przedsiębiorców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w zakresie tworzenia i realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego  szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze dla pracowników w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, o ile:  wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych, nie zaś do przedsiębiorstwa (w przypadku, gdy wsparcie przeznaczone jest dla grupy osób, która została wskazana przez zakład pracy jako objęta planowanymi zwolnieniami, zakres wsparcia oferowanego takim pracownikom może obejmować zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne)  pracodawca nie jest obowiązany, na podstawie odrębnych przepisów (np. zbiorowych układów pracy) do zapewnienia pracownikom wsparcia w postaci szkoleń;  pracownik po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń nie zostanie ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy.

12 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Pomoc publiczna – kiedy nie występuje (na podstawie projektu podręcznika dot. pomocy publicznej) Aby uniknąć zakwalifikowania udzielonego wsparcia za pomoc w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, należy wykluczyć jakikolwiek związek między działaniami na rzecz pracowników, a korzyścią, jaką mógłby uzyskać przedsiębiorca zwalniający pracowników. A zatem: cel i zakres szkolenia nie może odpowiadać na konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa, a wyłącznie na potrzeby zwalnianych pracowników, zgodnie z wymaganiami regionalnego rynku pracy, uczestnictwo danego pracownika w szkoleniu nie może wiązać się ze skierowaniem go przez zakład pracy

13 www.wup.plwww.pokl.wup.pl 2)O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 1)O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych ( nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) z zastrzeżeniem pkt 2). Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

14 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Na etapie składania wniosku, beneficjenta i jego partnerów musi wiązać umowa (lub porozumienie), jednoznacznie określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza z jednoznacznym wskazaniem wiodącej roli jednego podmiotu, reprezentującego partnerstwo, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie wobec IP. Projekt może być realizowany w partnerstwie W przypadku projektów składanych w ramach PO KL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów, z którymi można współpracować przy realizacji projektu, jednak ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest beneficjent, którego podstawowe funkcje, takie jak np. rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, kontroli czy audytu, nie mogą być realizowane przez partnera. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

15 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Umowa beneficjenta z partnerem musi zawierać: —cel partnerstwa, —obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu – beneficjenta), —zadania i obowiązki partnerów związane z realizacją projektu, —plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, —zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, —zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, —sposób monitorowania i kontroli projektu. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

16 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Poddziałanie 8.1.2 pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa); samorządy gospodarcze i zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe. Zgodnie z kryterium dostępu ustalonym w Planie działania na lata 2007 – 2008 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, wsparcie musi być kierowane do osób fizycznych oraz prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, instytucji oraz grup społecznych z terenu województwa. Grupa docelowa

17 www.wup.plwww.pokl.wup.pl 2)Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie do 31 grudnia 2009 roku. 1)Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane z kwalifikowane. Okres realizacji projektu w ramach Poddziałaia 8.1.2 PO KL 3 ) Złożenie wniosku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie równoznaczne jest z rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków. Od tego momentu uprawnione jest ponoszenie wydatków w ramach złożonego wniosku, pod warunkiem prowadzenia odrębnej księgowości dla tych kosztów. Równocześnie należy podkreślić, że wydatkowanie, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego Beneficjenta. W przypadku, gdy beneficjent nie przejdzie pozytywnie oceny i nie podpisze umowy o dofinansowanie projektu, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły być zrefundowane.

18 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Wymagania finansowe Poddziałanie: 8.1.2 minimalna wartość projektu 300 000 zł ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w celu realizacji projektu w przypadku projektów zakładających występowanie pomocy publicznej wymagany jest wkład prywatny przedsiębiorców. Kwestie dotyczące wniesienia wkładu własnego będą regulowały (po wejściu w życie) zapisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lutego 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

19 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Forma finansowania –Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu –Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. W uzasadnionych przypadkach wysokość pierwszej transzy może dotyczyć 100% wartości dotacji rozwojowej na dany projekt. Decyzję w tym zakresie, w momencie podpisania umowy, podejmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie –Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej tj. wykazanie przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność i ich zatwierdzenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie –Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków określa dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument jest dostępny na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.plwww.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl

20 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Wymagania finansowe – dot. Poddziałania 8.1.2 Do wydatków które nie mogą zostać uznane za kwalifikowane należą: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; zakup nieruchomości i gruntu; zakup wyposażenia, mebli, pojazdów oraz infrastruktury (z wyjątkiem cross-financingu); odsetki od zadłużenia; koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej; wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu; składki na PFRON w ramach wynagrodzenia personelu projektu. Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi projektodawca

21 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Informacja o dokumentach jakie mają złożyć Beneficjenci 1) Oferta konkursowa musi być złożona w 2 egz. (1 oryginał i 1 kopia). Każdy egzemplarz musi składać się z Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej, wraz z wymaganym załącznikiem. 2) Beneficjent, oprócz 2 egz. Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej, zobowiązany jest złożyć 1 egz. Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji elektronicznej, (płyta CD/DVD w formacie XML). 3) Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w formie papierowej i elektronicznej muszą być ze sobą zgodne.   ==

22 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Sposób przygotowania wniosku 1) Wzór oznaczenia koperty Oferta na konkurs otwarty nr …………… Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Działanie …. …………………………………………………………. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin

23 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Sposób przygotowania wniosku 2) Wzór oznaczenia nośnika danych

24 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Sposób przygotowania wniosku 4) Tak przygotowane 2 teczki, (kopie i oryginał) z których każda zawiera wniosek oraz załącznik i inne elementy należy wpiąć do jednego segregatora. Segregator należy opisać zamieszczając na jego grzbiecie: nazwę projektodawcy, tytuł projektu oraz numer konkursu. Segregator należy włożyć do koperty i dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie lub Koszalinie. 3) Oryginał Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz jego kopia muszą być wpięte do oddzielnych skoroszytów z europerforacja. W każdej teczce muszą znaleźć się w następującej kolejności: strona tytułowa, spis treści, wniosek o dofinansowanie, karta informacyjna, załącznik EUROPERFORACJA

25 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Sposób przygotowania wniosku 5) Każdy egzemplarz oferty konkursowej powinien zawierać na pierwszej stronie: ● oznaczenie oryginału lub kopii, ● nazwę Beneficjenta, ● tytuł projektu, ● nr konkursu, ● nazwa Działania ORYGINAŁ / KOPIA Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Suma kontrolna Oferta na konkurs otwarty nr 1 / ………. / 08 Działanie ….. ………………………………………… ● suma kontrolna

26 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Sposób przygotowania wniosku Spis treści 1.Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu …................................................…1-15 2.Załącznik ( nazwa) ………...…………….…16-17 b) Każdy załącznik powinien być oddzielony kartą informacyjną, zawierającą nazwę załącznika oraz ilość stron danego załącznika. Załącznik może być złożony zarówno w oryginale jak i w kopii (wybór należy do projektodawcy). W przypadku, gdy złożono w oryginale musi on być zaparafowany na każdej stronie (do parafowania upoważniona jest wyłącznie osoba(y), która podpisuje wniosek). Gdy załącznik jest kopią, należy każdą jego stronę opatrzyć pieczęcią (lub zapisem) poświadczającym zgodność kopii z oryginałem oraz podpisem osoby podpisującej wniosek. Uwaga: Załącznik musi mieć ponumerowane strony. Numeracja może być odręczna i musi być kontynuacją numeracji umieszczonej na wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że jeśli np. ostatnia strona wypełnionego wniosku ma nr 15, to pierwsza strona załącznika (nie licząc karty informacyjnej) ma nr 16. Numeracji nie podlega: strona tytułowa, spis treści oraz karta informacyjna. Wnioski nie umieszczone w kopertach i nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem. 6) Do kompletu dokumentów, na jego drugiej stronie, powinien zostać załączony spis treści wykonany wg wzoru a) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

27 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Wymagane załączniki do wniosku Załączniki wymagane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: Dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy: W przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość wymagane jest sprawozdanie finansowe składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość, ale nie sporządzających sprawozdania finansowego, wymagane jest uproszczone sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z zakresem ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). W przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowo powstałych podmiotów wymagany jest: a) wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z rocznym zeznaniem PIT o wysokości osiągniętego dochodu, z potwierdzeniem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym lub b) rozliczenie finansowe CIT za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z rocznym zeznaniem CIT o wysokości osiągniętego dochodu, z potwierdzeniem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym Powyższe załączniki podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej.

28 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Wymagane załączniki do wniosku Załączniki wymagane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: W przypadku braku możliwości złożenia ww. załączników dotyczących podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowo powstałych podmiotów należy złożyć oświadczenie informujące o niemożności przedstawienia rocznego zeznania PIT/CIT o wysokości osiągniętego dochodu Uwaga! Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową. Dodatkowo do wniosku o dofinansowanie w przypadku realizowania projektu w partnerstwie należy dołączyć (w dwóch egzemplarzach) odpowiedni załącznik określający sytuację finansową partnera spośród kanonu określonego powyżej.

29 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Wymagane załączniki do wniosku Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu WUP w Szczecinie będzie wymagać w terminie 10 dni roboczych od ubiegającego się o dofinansowanie złożenia w dwóch egzemplarzach następujących załączników: 1.Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku. Dodatkowo w przypadku jeżeli dana jednostka posiada – kopia statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę z typem realizowanego wsparcia. 2.Deklarację poświadczającą udział własny projektodawcy (wymagany tylko jeżeli budżet projektu przewiduje udział innych środków niż budżet państwa i EFS) 3.Oświadczenie o niezaleganiu przez projektodawcę z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (załącznik wymagany jedynie w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nieposiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy). 5.Przebieg pracy zawodowej w zakresie realizacji projektów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie. 6.Oświadczenie projektodawcy o kwalifikacji VAT – tylko w przypadku Wnioskodawcy, który nie ma możliwości odzyskania/odliczania VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa w zakresie podatku od towarów.

30 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Wymagane załączniki do wniosku Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu WUP w Szczecinie będzie wymagać w terminie 10 dni roboczych od ubiegającego się o dofinansowanie następujących załączników: 7. Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni dokument organu dysponującego budżetem w trybie przepisów o finansach publicznych zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS (jeśli dotyczy). 8. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. 9. Informacja o numerze rachunku bankowego Wnioskodawcy wyodrębnionego na potrzeby projektu. 10. Harmonogram płatności. Dodatkowe załączniki są wymagane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do umów o dofinansowanie projektu w przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w partnerstwie

31 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Niezłożenie żądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. Za datę złożenia wymaganych załączników przyjmuje się datę wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Brak zgodności treści załączników z informacjami przekazanymi we wniosku skutkuje nie zawarciem umowy z projektodawcą. Wymagane załączniki do wniosku

32 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Miejsce i termin składania wniosku, termin weryfikacji formalnej wniosków, terminy posiedzeń Komisji Oceny Projektów Wnioski należy składać (osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty), w Punkcie Konsultacyjnym EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, który mieści się przy ul. A. Mickiewicza 41, 71-383 Szczecin, pok. 210, II piętro, od pon. do pt. w godz. 9.00 – 15.00 oraz w Punkcie Konsultacyjnym EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15 a, pokój 25. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane w trakcie oceny

33 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Prawidłowo wypełniony i zapakowany wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie lub Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji Oceny Projektów

34 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Terminy posiedzeń KOP PoddziałanieTerminy KOP 8.1.2 I posiedzenie KOP - 22 lipca 2008 II posiedzenie KOP - 28 października 2008

35 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Terminy złożenia wniosków na pierwsze posiedzenie KOP PoddziałanieTerminy 8.1.2 01.07.2008

36 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Miejsce i termin składania wniosku, termin weryfikacji formalnej wniosków, terminy posiedzeń Komisji Oceny Projektów Beneficjent otrzyma na specjalnym druku (z podaniem daty i godziny złożenia wniosku) potwierdzenie złożenia wniosku Weryfikacji formalna zostanie dokonana w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku, zaś informacja do Beneficjenta zostanie przesłana w ciągu kolejnych 5 dni. Wnioski, które spełniają warunki formalne, zostają przekazane do oceny merytorycznej na najbliższe posiedzenie KOP. Pisma informujące o wynikach weryfikacji formalnej i ewentualnym przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej będą wysyłane do Beneficjentów faksem, pocztą i/lub pocztą elektroniczną, w oparciu o podane we Wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu dane teleadresowe. O wszelkich zmianach danych teleadresowych Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą.

37 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Tryb otwarcia i oceny wniosków pod kątem formalnym Ocena formalna dokonywana jest przy pomocy Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL. Ocena formalna wniosku ma na celu sprawdzenie czy dany wniosek spełnia: ogólne kryteria formalne, szczegółowe kryteria dostępu.

38 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Tryb otwarcia i oceny wniosków pod kątem formalnym Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia. a). Ogólne kryteria formalne: ― wniosek złożono we właściwej instytucji; ― wniosek złożono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); ― wniosek wypełniono w języku polskim; ― wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; ― wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby); ― suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku; ― wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki; ― wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); ― wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); ― konkursowy nabór wniosków odnoszących się do danego typu projektu przewidziano w odpowiednim Planie działania.

39 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Tryb otwarcia i oceny wniosków pod kątem formalnym b). Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Szczegółowe kryteria dostępu, np.: ― wniosek złożono we właściwej instytucji; ― wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie; ― wniosek skierowano do właściwych grup docelowych; ― projekt spełnia kryterium partnerstwa; ― projekt spełnia kryterium obszaru realizacji; ― projekt spełnia kryterium wysokości wkładu własnego; ― projekt spełnia inne (podać, jakie) kryteria dostępu. Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia

40 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Tryb otwarcia i oceny wniosków pod kątem formalnym Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne na warunkach określonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i dotyczących: podpisania wniosku przez jedną upoważnioną do tego osobę w przypadku reprezentacji łącznej; braku pieczątki instytucji składającej wniosek; załączenia niewłaściwych załączników finansowych. Poprawienie wniosku będzie możliwe w terminie określonym każdorazowo przez WUP w Szczecinie, nie późniejszym jednak, niż 14 dni roboczych przed danym posiedzeniem Komisji Oceny Projektów.

41 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Tryb otwarcia i oceny wniosków pod kątem formalnym Kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób fizycznych oraz prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, instytucji oraz grup społecznych z terenu województwa zachodniopomorskiego; Kryterium obszaru doradztwa: projekty z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców, których zakres doradztwa nie pokrywa się z zakresem doradztwa dla przedsiębiorców, przewidzianym w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013; Kryterium wysokość finansowej projektu: minimalna wartość projektu 300 000 tys. zł; Kryterium okresu realizacji projektu: okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2009 roku; Szczegółowe kryteria dostępu dla Poddziałania 8.1.2

42 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Ocena merytoryczna wniosków 1. Wniosek spełniający wszystkie wymogi formalne jest przekazywany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów (KOP), o czym Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. 3. Przed podjęciem czynności związanych z oceną i rekomendacją wniosków, wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach KOP muszą podpisać Deklarację Poufności i Bezstronności. 4. KOP dokonuje oceny merytorycznej wniosku w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik do Regulaminu KOP. 5. Każdy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oceniany jest przez dwie osoby wybrane losowo spośród członków KOP. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną ocen obu tych osób. 2. Komisję Oceny Projektów powołuje zarządzeniem Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W jej skład wchodzą osoby reprezentujące Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, których kompetencja i wiedza pozwalają na właściwą ocenę złożonych wniosków. Szczegółowy tryb pracy KOP określa Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oceny merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

43 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Ocena merytoryczna wniosków Warunkiem niezbędnym do otrzymania dofinansowania, jest spełnienie przez wniosek wszystkich ogólnych kryteriów horyzontalnych. Za stopień w jaki wniosek spełnia ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne w trakcie oceny merytorycznej, przyznawane będą oceny punktowe zgodnie z metodologią stosowania kryteriów wyboru projektów określoną w Dokumentacji konkursowej. Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 120 punktów (100 punktów w trakcie oceny merytorycznej oraz dodatkowe 20 punktów, za spełnienie ewentualnego kryterium strategicznego dla danego typu projektu).

44 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Ocena merytoryczna wniosków Na podstawie oceny punktowej otrzymanej przez każdy z wniosków w trakcie oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przygotuje listę wniosków spełniających minimum punktowe, na której umieszczone zostaną projekty w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów. Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli uzyska 60 punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyska przynajmniej 60% punktów.

45 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Nr pytania z wniosku o dofinansowanie projektu PytanieMinimalna liczba pkt.Maksymalna liczba pkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1220 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnym) 9 15 0 - dotyczy projektów badawczych i informacyjnych 3.3Działania 9 18 – dotyczy projektów badawczych i informacyjnych 15 30 - dotyczy projektów badawczych i informacyjnych 3.4Rezultaty projektu 1525 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 610 IVWydatki Projektu 915

46 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Ocena merytoryczna wniosków 11. Ostateczna lista projektów zostanie opublikowana po podpisaniu umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl.www.wup.pl 6. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Oceny Projektów wynosi więcej niż 30% punktów (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 punktów) projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci członek Komisji Oceny Projektów, wyłonionego przez Przewodniczącego w drodze losowania. Ocena tej osoby stanowi ocenę ostateczną projektu. 8. Beneficjent zostaje poinformowany o wynikach oceny merytorycznej w ciągu 5 dni od zakończenia prac KOP. 9. Wniosek, który otrzymał 60 punktów i więcej nadal może nie otrzymać dofinansowania jeśli suma wnioskowanych i zaakceptowanych dofinansowań przekroczy wysokość środków przeznaczonych przez IOK na dany konkurs. W takim przypadku dotacje otrzymają tylko wnioski o wyższej liczbie punktów, znajdujące się na wyższych pozycjach listy rankingowej. 10. Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt nie otrzymał dofinansowania, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest. 7. Dyrektor WUP, na podstawie listy rankingowej, podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektów. Dyrektor WUP ma prawo do podwyższania pułapu punktacji uprawniającej do dofinansowania projektu, w przypadku, gdy kwota środków przeznaczona na dany konkurs jest niższa niż suma proponowanych dotacji.

47 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Ocena merytoryczna wniosków Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu, w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu. Podstawą zobowiązania beneficjenta (projektodawcy) do realizacji projektu jest umowa dofinansowania projektu, której załącznikiem jest wniosek złożony na konkurs i wybrany do dofinansowania (z ewentualnymi zmianami wynikającymi z negocjacji podjętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie).

48 www.wup.plwww.pokl.wup.pl 1. Ogólne kryteria horyzontalne ― zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym ― zgodność z prawodawstwem krajowym; ― zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej Kryteria, według których oceniane będą projekty

49 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Kryteria, według których oceniane będą projekty 2. Ogólne kryteria merytoryczne: Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą: treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów.

50 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Kryteria, według których oceniane będą projekty 2. Ogólne kryteria merytoryczne: 1)jakość projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL; sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych; adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej; rezultaty projektu; racjonalność harmonogramu działań; 2)beneficjent: wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy); sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji); 3) finansowanie projektu: niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów; efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat); kwalifikowalność wydatków.

51 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Kryteria, według których oceniane będą projekty 3. Szczegółowe kryteria strategiczne: Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych. Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe Za spełnienie, tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości max. 20 punktów. Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie „0-1” tzn. „spełnia - nie spełnia” Wnioski które nie spełnią kryterium strategicznego nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej

52 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Kryteria, według których oceniane będą projekty Kryterium wkładu własnego: premiowane będą projekty, w których wkład własny zostanie przewidziany w wysokości 10%. Za spełnienie ww. kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 pkt; Kryterium partnerstwa: premiowane będą projekty, w których partnerem projektu będzie przynajmniej jeden z wymienionych typów instytucji: pracodawcy, organizacje pracodawców (stowarzyszenia, związki, klastry, etc.); izby rzemieślnicze (cechy rzemiosł); samorządy gospodarcze. Za jego spełnienie przyznawana będzie premia w wysokości 10 pkt. 3. Szczegółowe kryteria strategiczne: Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie :

53 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu do wartości 1 000 000 zł jest zło ż ony przez beneficjenta w terminie wskazanym w umowie weksel in blanco wraz z deklaracj ą wekslow ą. Z powyższego obowiązku zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych wymienione w Ustawie o finansach publicznych. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zwraca beneficjentowi dokument stanowi ą cy zabezpieczenie umowy na pisemny wniosek beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz nie wcze ś niej niż po zaakceptowaniu przez Instytucj ę Zarz ą dzaj ą c ą Po ś wiadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej, o czym beneficjent jest niezwłocznie informowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Jeśli przyznana kwota dofinansowania przekracza kwotę 1.000.000 PLN, wówczas zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie projektu ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form: poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta, hipoteka, poręczenie według prawa cywilnego, itp. Wyboru form zabezpieczenia dla projektów powyżej 1 000 000 zł, dokona WUP w Szczecinie, po uzgodnieniu z projektodawcą.

54 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Dostępność do dokumentów pomocniczych Dokumentami niezbędnymi dla prawidłowego przygotowania Wniosku są: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Szczegółowy Opis Priorytetów Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na lata 2007-2008 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2007 w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 sierpnia w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lutego 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 lutego 2008 r. Dokumentacja konkursowa na projekty składane w ramach (8.1.2) W przypadku wprowadzenia zmian w powyższych dokumentach programowych WUP w Szczecinie zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji Konkursowej. Dokumenty te są dostępne na następujących witrynach internetowych: www.pokl.wup.plwww. www.efs.gov.pl

55 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Udzielanie informacji Beneficjentom Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udziela Punkt Konsultacyjny EFS, mieszczący się w siedzibie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 210/211, tel. 09142 56 163/164, e – mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, tel. 94 34 45 025/26, poklkoszalin@wup.pl

56 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Dziękuję za uwagę Spotkanie współfinansowane z Pomocy Technicznej PO KL ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Www.wup.plwww.pokl.wup.pl Spotkanie informacyjne Dokumentacj a konkursow a w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google