Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie ( SIR)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie ( SIR)"— Zapis prezentacji:

1 Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie ( SIR)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie ( SIR)

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Podstawy prawne Koncepcja SIR Rola i zadania poszczególnych partnerów sieci

3 Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR)
Wprowadzenie Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR) Rolnicze systemy innowacji – systemy te definiowane są jako „sieci organizacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych nakierowanych na wprowadzanie nowych produktów, nowych technologii i nowych form organizacyjnych do ekonomicznego wykorzystania i które razem z instytucjami publicznymi i polityką rolną wpływają na sposób, w jaki poszczególne osoby się komunikują, dzielą i wymieniają się wiedzą oraz ją wykorzystują” [Leeuwis and Van den Ban 2004] Sieciowanie to działanie umożliwiające nawiązywanie kontaktów, wymianę poglądów, dostęp do informacji, współpracę i współdziałanie ułatwiające dochodzenie do oczekiwanych rezultatów Warunki funkcjonowania sieci to wspólne cele, jasno określony problem, suwerenność członków sieci, dobrowolność uczestnictwa, aktywność członków, podział odpowiedzialności oraz jasno określone zasady funkcjonowania

4 Rolnicy / przedsiębiorcy Wspólna wiedza organizacji sieciowej
Wprowadzenie cd. Modele sieciowe Doradztwo rolnicze Polityka rolna Rolnicy / przedsiębiorcy Nauka i edukacja rolnicza Wspólna wiedza organizacji sieciowej transfer wiedzy brokerzy wiedzy

5 Podstawy prawne KSOW 2014-2020 art. 54 rozporządzenia 1305/2013
Wsparcie na: Struktury potrzebne do prowadzenia sieci Przygotowanie i wdrożenie planu działania ( w tym plan komunikacyjny) Cele: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich podniesienie jakości wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich

6 Podstawy prawne cd. Art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 349)

7 Podstawy prawne cd. Projektowane akty wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

8 Zapisy w PROW 2014-2020 dotyczące KSOW
Rozdział 17 o KSOW Rozdział 15.3 – działania informacyjno-promocyjne Rozdział 15.6 – pomoc techniczna

9 KONCEPCJA (SIR) W przygotowanej koncepcji zakłada się, że Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR) zgodnie z zapisami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) oparta będzie na strukturze publicznych jednostek doradztwa rolniczego, instytutach i jednostkach badawczych oraz uczelniach wyższych związanych z rolnictwem W ramach prowadzenia i obsługi sieci wyodrębniona będzie w CDR komórka organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie (dział) i ich odpowiedniki (zespoły) na poziomie WODR. Łącznikiem (interdyscyplinarnym) są „Brokerzy” usytuowani w CDR oraz Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego Zakłada się, że warunkiem koniecznym funkcjonowania systemu jest aby uczestnicy Partnerstwa byli jednocześnie członkami Grup Operacyjnych

10 Koncepcja SIR cd. KSOW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – koordynator SIR na szczeblu krajowym FAPA – jednostka centralna Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego Jednostki regionalne samorządy województw

11 Koncepcja SIR cd. Nadzór nad wszystkimi podmiotami Zadania MRiRW (IZ)
Powołanie Grupy roboczej ds. KSOW Określenie w drodze rozporządzeń: Trybu opracowania i zmiany planu działania, a także jego zakresu i sposobu realizacji, Trybu opracowania i zmiany dwuletniego planu operacyjnego, a także jego zakresu, Szczegółowego zakresu zadań jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i WODR w zakresie funkcjonowania KSOW oraz sposobu ich wykonywania Wydawanie wytycznych i poleceń Żądanie przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów Przeprowadzanie kontroli Przygotowanie Strategii Komunikacji oraz nadzór nad jej realizacją

12 Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)

13 Rola i zadania poszczególnych partnerów sieci
Zadania CDR (KPSIR) Identyfikacja partnerów krajowych i zagranicznych oraz nawiązanie współpracy z tymi partnerami Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez współuczestników SIR oraz przekazywanie ich do Sekretariatu Centralnego (SC) KSOW Opracowanie we współpracy z jednostką centralną zasad i kryteriów oceny projektów związanych z SIR, stosowanych przy wyborze projektów zgłaszanych do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych Udział w Grupie Roboczej KSOW, Grupie Tematycznej oraz Grupach Zadaniowych Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów SIR poprzez prowadzenie działań aktywizujących, upowszechnianie wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy interesariuszami uczestniczącymi w sieci

14 Rola i zadania poszczególnych partnerów sieci Zadania CDR
Prowadzenie bazy danych zawierającej wyniki prac badawczych oraz tzw. dobre praktyki w zakresie innowacji, a także upowszechnianie materiałów na stronie internetowej CDR, WODR- ów, KSOW itp. oraz w trakcie imprez (np. konferencji, seminariów, szkoleń itp.); gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat EIP, w tym odkryć naukowych i nowych technologii w innych państwach UE, mających znaczenie dla innowacji Prowadzenie działań promocyjnych z zakresu innowacji w rolnictwie, produkcji żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich Utworzenie i prowadzenie Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie przy Grupie Roboczej KSOW oraz powołanie i organizację prac Grup Zadaniowych przy CDR

15 Rola i zadania poszczególnych partnerów sieci
Zadania CDR (KPSIR) Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom SIR poprzez zarządzanie portalem internetowymi oraz narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy skupionymi w Sieci partnerami Zbieranie propozycji tematów/projektów do realizacji w ramach planu działania SIR na lata 20142020 oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR Opracowanie projektu planu działania SIR na lata 20142020 i dwuletnich planów operacyjnych we współpracy z partnerami sieci i jednostkami regionalnymi Realizacja planu działania SIR na lata 20142020 na poziomie krajowym, na podstawie dwuletnich planów operacyjnych Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów z zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi

16 Rola i zadania poszczególnych partnerów sieci
Zadania CDR (KPSIR) cd. Opracowywanie półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych i planu działania SIR na lata 20142020 Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji, siecią Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, zwaną dalej „siecią EPI”, w tym selekcja projektów zgłaszanych do europejskiej nagrody za realizację najlepszych projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współpraca z innymi państwami UE w obszarze innowacji Prowadzenie pilotażowych usług brokerskich w trzech makroregionach (Wielkopolska Poznań, Mazowsze - Radom i Małopolska- Kraków)

17 Grupa Tematyczna d.s. Innowacji w Rolnictwie
Rola i zadania poszczególnych partnerów sieci W skład grupy wchodzą przedstawiciele jednostek badawczo rozwojowych, administracji rządowej (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), NCBR, doradztwa oraz przedstawiciele organizacji branżowych (zainteresowani członkowie grupy roboczej KSOW) Zadania Grupy: określenie obszarów działania Grupy Tematycznej identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) na poziomie krajowym przygotowanie propozycji dla Grupy Roboczej KSOW opiniowanie propozycji do planu działania SIR, propozycji zmian do planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie krajowym wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie

18 Grupy Zadaniowe (Focus Groups)
Rola i zadania poszczególnych partnerów w sieci Grupy Zadaniowe (Focus Groups) W skład grup zadaniowych wchodzą jako koordynatorzy - pracownicy merytoryczni CDR oraz stosownie do obszaru tematycznego przedstawiciele jednostek badawczo rozwojowych, doradztwa i przedstawiciele organizacji branżowych maksymalnie 25 osób. Zadania Grup: Określenie zakresu działań w ramach Grupy Zadaniowej Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup Zadaniowych i głównych obszarów działania w ramach Innowacji w Rolnictwie Przygotowanie propozycji dla grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie w ramach Grupy Zadaniowej

19 Grupy Zadaniowe (Focus Groups)
Rola i zadania poszczególnych partnerów sieci Grupy Zadaniowe (Focus Groups) Obszary tematyczne: Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin - IPM; Produkcja zwierzęca (w tym dobrostan zwierząt) Rolnictwo ekologiczne Ochrona środowiska Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo)

20 Rola i zadania poszczególnych partnerów sieci
Instytuty Badawcze oraz Wyższe Uczelnie Zawarcie z CDR stosownych porozumień o współpracy Przekazywanie tematyki i wyników badań do praktyki poprzez platformę KPSIR oraz konferencjach, seminariach i spotkaniach z interesariuszami SIR Udział przedstawicieli w Grupie Roboczej ds. KSOW oraz Grupie Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie Udział w Grupach Zadaniowych Przygotowanie i zgłaszanie propozycji tematów/projektów do planu działania SIR na lata 20142020 oraz 2-letnich planów operacyjnych SIR Inicjowanie powstawania partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie Udział w Grupach Operacyjnych Prowadzenie badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania (innowacji) Współpraca z brokerami

21 Regionalne Punkty Sieci Innowacji w Rolnictwie (zespół zadaniowy w WODR)
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (16 WODR-ów), zadania (RPSIR): Identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w obszarze rolnictwa, produkcji żywności oraz obszarów wiejskich, w tym prowadzenie działań aktywizujących na poziomie województwa Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez zainteresowanych uczestnictwem w sieci na poziomie województwa oraz przekazywanie tych informacji do SR KSOW oraz Koordynatora SIR Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom SIR poprzez prowadzenie działań upowszechniających wiedzę tematyczną i analityczną oraz współpraca z CDR Zbieranie, gromadzenie i aktualizacja informacji (badania, innowacyjne projekty, nowe rozwiązana oraz tzw. dobre praktyki w zakresie innowacji i ich upowszechnianie na stronie internetowej CDR, WODR-ów, KSOW itp. oraz w trakcie imprez (np. konferencji, seminariów, szkoleń itp.) Udział w Wojewódzkich Grupach Roboczych ds. KSOW oraz współpraca z LGD z obszaru województwa

22 (zespół zadaniowy w WODR)
Regionalne Punkty Sieci Innowacji w Rolnictwie (zespół zadaniowy w WODR) Udział w Grupie Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie działającej przy Grupie Roboczej KSOW oraz Grupach Zadaniowych Przygotowanie i zgłaszanie we współpracy z brokerami propozycji tematów/projektów do planu działania SIR na lata 20142020 oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR Realizacja planu działania na poziomie wojewódzkim w zakresie zadań SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów z zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi Prowadzenie usług brokerskich Udział doradców w grupach operacyjnych i stała współpraca z grupami operacyjnymi Finansowanie, w tym brokera innowacji w WODR zapewnia instytucja zarządzająca


Pobierz ppt "Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie ( SIR)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google