Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 19 sierpnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 19 sierpnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016
19 sierpnia 2015 r.

2 Regulacje prawne - Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią włączający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym. (art. 24 Konwencji)

3 Regulacje prawne - ustawa z dnia 7 września 1991 r
Regulacje prawne - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) System oświaty zapewnia w szczególności: realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej możliwość pobierania nauki we wszystkich typach i rodzajach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

4 Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
System oświaty zapewnia każdemu dziecku, w tym niepełnosprawnemu, uczęszczającemu do przedszkola, szkoły lub placówki wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także rodzicom uczniów oraz nauczycielom, w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Dyrektor szkoły organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną współpracuje w tym zakresie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, rodzicami uczniów, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, a także organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone w: przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych innych formach wychowania przedszkolnego młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Decyzję o wyborze formy kształcenia podejmują rodzice dziecka. Kształcenie specjalne zapewnia: starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole specjalnej, ośrodku, szkole ponadgimnazjalnej gmina w przedszkolu, w tym specjalnym, szkole podstawowej lub gimnazjum - ogólnodostępnych lub integracyjnych.

6 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dodanie w art. 3 pkt 18b przepisu wskazującego, że ilekroć w ustawie mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Zmiana ta pozwala na używanie w przepisach prawa oświatowego określenia „niepełnosprawność intelektualna” zamiast „upośledzenie umysłowe”.

7 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę odpowiada za jej działalność i do jego zadań należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie 3) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki 4) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

8 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Doprecyzowanie zadań dyrektorów szkół i placówek w zakresie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez: dodanie w art. 39. ust. 1 pkt. 10 ustawy wskazującego dyrektora szkoły lub placówki jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

9 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dodanie w art. 22ae ust. 5a umożliwiającego zwiększenie kwoty dotacji celowej w odniesieniu do niektórych uczniów niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” dofinansowane będą podręczniki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na których nie jest naliczana dotacja celowa.

10 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 441) - wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 aga ww. ustawy. umożliwienie dokonywania zakupów przez szkołę podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących o wartości wyższej niż przewidziana w art. 22ae ust. 5 ustawy o systemie oświaty, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców (w danym roczniku do ok. 3% populacji uczniów) są droższe od materiałów przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych.

11 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dodanie w art. 22ak ust. 6 umożliwiającego przekazywanie pomiędzy szkołami podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Dzięki temu szkoły niekorzystające w danym roku szkolnym z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych będą mogły nieodpłatnie przekazać je do szkół, które potrzebują takich podręczników lub materiałów edukacyjnych i z takim wnioskiem zwróciły się do tych szkół. Po przekazaniu podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której zostały przekazane.

12 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Umożliwienie organizacji kształcenia specjalnego w innych formach wychowania przedszkolnego poprzez uzupełnienie brzmienia art. 71b ust. 1 wskazującego, że kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy.

13 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw W art. 71b dodano ust. 1b jednoznacznie wskazujący, że uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

14 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Umożliwienie gminie zorganizowania bezpłatnego dowożenia dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także bezpłatnej opieki nad dzieckiem w czasie dowożenia.

15 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Wprowadzenie obowiązku stosowania przez niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy) przepisów: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobyt dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) – z wyjątkiem regulacji określających wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1257); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1157).

16 Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Zmiana upoważnienia ustawowego zawartego w art. 71b ust. 7 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty – zostało wydane jedno rozporządzenie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113) - wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 7 ust. 2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.: w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392); w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414) tracą moc z dniem 1 września 2015 r.

17 Kadra wspierająca organizację kształcenia uczniów niepełnosprawnych - zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego Nauczyciele i specjaliści: 1. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, od 1 stycznia 2016r. zatrudnia się dodatkowo: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

18 Kadra wspierająca organizację kształcenia uczniów niepełnosprawnych - zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego Nauczyciele i specjaliści: 2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci z innymi niepełnosprawnościami niż autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

19 Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego W ramach zajęć rewalidacyjnych należy uwzględnić w szczególności: 1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego 2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją 3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

20 Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego Zwiększenie częstotliwości dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: Zespół (który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno­­‑pedagogicznej udzielanej dziecku, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno­­‑pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Rodzice dziecka albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu tej oceny.

21 Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego Wprowadzono zmiany dotyczące terminu, w jakim opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET): Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 1) do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko/uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, albo 2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo 3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku gdy dziecko/uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie odpowiednio w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, danej szkole lub danym ośrodku.

22 Zmniejszenie liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub szkoły zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego Za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, w oddziale przedszkola integracyjnego i w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być niższa od liczby określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

23 Instytucje wspomagające przedszkola, szkoły i placówki w planowaniu i realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną Profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych poprzez prowadzenie działań diagnostycznych, terapeutycznych, wydawanie opinii i orzeczeń, a także realizację działań profilaktycznych, oferowane jest w systemie oświaty przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Odbiorcy usług poradni to zarówno dzieci – w wieku już od urodzenia, młodzież, rodzice, jak i nauczyciele. System kompleksowego wspomagania szkół Od 1 stycznia 2016 r. placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne obowiązkowe prowadzą kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w nowych formach.

24 Instytucje wspomagające przedszkola, szkoły i placówki w planowaniu i realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych Wsparcie ze strony ośrodków specjalnych Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne zobowiązane są, w zależności od potrzeb, do działań wspierających przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i oddziały. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631). rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113).

25 Regulacje prawne - trwające prace nad zmianami przepisów prawa oświatowego
Trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Projektowane rozwiązania wynikają z potrzeby usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i podnoszenia merytorycznej jakości ich sporządzania oraz wyeliminowania występujących nieprawidłowości w tym zakresie.

26 Regulacje prawne - trwające prace nad zmianami przepisów prawa oświatowego
Trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobyt dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 631). Projektowane rozwiązania wynikają z potrzeby określenia standardów funkcjonowania ośrodków.

27 Regulacje prawne - trwające prace nad zmianami przepisów prawa oświatowego
Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199). Zmiana dotyczy doprecyzowania, że kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty prowadzone przez poradnie jest realizowane wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni.

28 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020
W nowej perspektywie finansowej na lata planuje się realizację projektów, których celem będzie wsparcie szkół w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projektowane działania umożliwią pozyskanie przez przedszkole, szkołę lub placówkę sprzętu specjalistycznego, pomocy i środków dydaktycznych, koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży. Kadra pedagogiczna przedszkoli, szkół i placówek zostanie przygotowana do efektywnego stosowania pomocy dydaktyczno-naukowych w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co umożliwi organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

29 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020
Programy regionalne: indywidualizacja procesu kształcenia PO WER: Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty Główny cel projektu: Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty poprzez wzmacnianie kompetencji specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zwiększenie dostępności do wybranych narzędzi diagnostycznych.

30 Adaptacje bezpłatnego podręcznika dla klas I-III szkoły podstawowej dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych - uwagi W roku 2014 r. wykonano adaptacje bezpłatnego podręcznika dla klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”, w 2015 r. trwają prace nad adaptacjami bezpłatnego podręcznika dla klasy II szkoły podstawowej „Nasza szkoła”, odpowiednio dla uczniów niepełnosprawnych: adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a, adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym, adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się lub komunikowaniu - niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących - płyta DVD z nagraniami w polskim języku migowym.

31 Dziękuję za uwagę Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych
tel. (22) 31


Pobierz ppt "Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 19 sierpnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google