Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby komunikacji Karolina Pó ł koszek kl. I b.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby komunikacji Karolina Pó ł koszek kl. I b."— Zapis prezentacji:

1 Sposoby komunikacji Karolina Pó ł koszek kl. I b

2 Komunikacja - proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami. Dzieli si ę na : Werbaln ą i niewerbaln ą

3 Komunikacja werbalna komunikacja z u ż yciem j ę zyka naturalnego, czyli mowy jako ś rodka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji mi ę dzyludzkiej. W szcz ą tkowej postaci komunikacja werbalna wyst ę puje tak ż e u zwierz ą t, np. u szympansów, które rozwin ęł y w niektórych przypadkach tak ż e zdolno ść pos ł ugiwania si ę metafor ą. Aby komunikacja werbalna mog ł a mie ć miejsce, musz ą istnie ć osoby: mówi ą ca i s ł uchaj ą ca. Pos ł uguj ą si ę one kodem (j ę zykiem), który musi by ć znany obu osobom. W komunikacji werbalnej du żą rol ę odgrywaj ą takie czynniki, jak: *akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii, co cz ę sto ma wi ę kszy wp ł yw na partnera interakcji ni ż tre ść wypowiedzi; *stopie ń p ł ynno ś ci mowy; *zawarto ść (tre ść ) wypowiedzi – w tym przypadku zasób leksykalny ma zwi ą zek z kompetencjami kulturowymi jednostki – np. osoby o mniejszych kompetencjach kulturowych rzadziej pos ł uguj ą si ę j ę zykiem literackim, a cz ęś ciej gwar ą ś rodowiskow ą lub regionaln ą ; *iloczas (zmniejszanie lub wyd ł u ż anie czasu wypowiadanego s ł owa).

4 Komunikacja niewerbalna Mowa cia ł a, j ę zyk cia ł a, komunikacja niewerbalna – zespó ł niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kana ł ach jednocze ś nie. Informuj ą one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji spo ł ecznej, pochodzeniu, wykszta ł ceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane s ą i odbierane najcz ęś ciej na poziomie nie ś wiadomym, jednak mog ą by ć równie ż nadawane i odbierane ś wiadomie (tak jak wi ę kszo ść gestów - emblematów czy wiele wyrazów mimicznych). Komunikacja niewerbalna mo ż e odgrywa ć równie istotn ą (lub nawet wi ę ksz ą ) rol ę, co komunikacja werbalna.

5 Komunikaty niewerbalne *mimika (wyraz twarzy); stany emocjonalne, postawy *pantomimika (gesty); ilustracje wypowiedzi, ujawnianie zaanga ż owania w rozmow ę *emblematy – mo ż na zast ą pi ć terminem werbalnym (na przyk ł ad pokazanie ś rodkowego palca) *regulatory – towarzysz ą wypowiedzi (np. podanie r ę ki) *ilustratory – ilustruj ą wypowied ź (np. "taaaki du ż y") *adaptory – pomagaj ą ce przystosowa ć si ę do sytuacji (opanowanie emocji, przebywanie z lud ź mi, zaspokojenie potrzeb - dotykanie warg, drapanie si ę po karku, pocieranie nosa, poprawianie okularów itp.) *zachowania przestrzenne – sympatia/niech ęć, pozycja spo ł eczna *czynniki paralingwistyczne (ton g ł osu, tempo mowy, intonacja, przerwy, chrz ą kni ę cia, eeee, mmmm... ) - stan emocjonalny

6 Komunikaty niewerbalne *powierzchowno ść (rodzaj ubrania, zegarki, kolczyki, makija ż, komórka, sygnety, buty itp.) – status, zawód, samowyobra ż enie *stany fizjologiczne (zapach, rumie ń ce, ł zawienie oczu) - stan emocjonalny *budowa cia ł a - np. szerokie plecy, ma ł a g ł owa, silne nogi, biodra wypi ę te do przodu, du ż e ko ś ci itp. - cechy temperamentu i styl charakteru *postawa cia ł a (jak cia ł o stoi, siedzi itp.) - relacje interpersonalne *oczy (ruchy oczu, odruch ź reniczny i wielko ść ź renic, cz ę sto ść mrugania, kierunek patrzenia, kontakt wzrokowy, wielko ść oczu itp.) - ukierunkowanie uwagi, stan emocjonalny, przykro ść -przyjemno ść, lubienie- nielubienie

7 Dawne formy komunikacji *komunikacja bezpo ś rednia/twarz ą w twarz/ *komunikacja przez pos ł a ń ców *rozsy ł anie wici *sygna ł y dymne/Indianie/ *sygna ł y ś wietlne/latarnia morska/ *za pomoc ą d ź wi ę ków /niejednokrotnie dzwon w ko ś ciele oznacza ł zagro ż enie np.po ż ar/ *za pomoc ą go łę bi *listy

8 Dzisiejsze formy komunikacji BEZPO Ś REDNIA jest to bezpo ś rednia obecno ść co najmniej dwóch osób czyli komunikowanie si ę "twarz ą w twarz" PO Ś REDNIA /Medialna/ *telefon *internet *poczta elektroniczna *faks MASOWA /Zbiorowa/ *radio *telewizja *kino *prasa

9 30 000 p.n.e - Pierwsze symbole Rozwijane techniki nale ż y podzieli ć na dwa rodzaje – te przeznaczone do komunikacji na dalsze odleg ł o ś ci (omówione w dalszych rozdzia ł ach) i te przeznaczone do komunikacji w czasie, czyli nadania wiedzy ludzkiej trwa ł o ś ci. Wszystkie te techniki opiera ł y si ę na wspólnym elemencie – symbolach. Najstarsze znane nam symbole przeznaczone do komunikacji na przestrzeni czasu to malowid ł a jaskiniowe. Tak jak dla ma ł ych dzieci zanim nie naucz ą si ę bardziej skomplikowanych sposobów komunikacji, tak i dla prehistorycznego cz ł owieka obrazki i malowid ł a by ł y naj ł atwiejsz ą do opanowania technik ą.

10 3300 p.n.e. - Pismo Symbole by ł y prekursorem kolejnego wielkiego wynalazku – pisma. Zamkni ę ty zbiór symboli, wyra ż aj ą cych d ź wi ę ki fonetyczne b ą d ź poj ę cia, umo ż liwi ł przechowywanie skomplikowanych, d ł ugich wiadomo ś ci i stanowi ł ‘graficzny zapis mowy’. Pismo by ł o darzone wielkim szacunkiem. Staro ż ytni Egipcjanie uwa ż ali za jego twórc ę Thota, boga kultury, nauki i magii. Nebo, syn Marduka, by ł babilo ń skim bogiem pisma – i ludzkiego przeznaczenia. Wed ł ug tradycji ż ydowskiej pismo wynalaz ł Moj ż esz, wed ł ug mitów greckich – Hermes. Klasa urz ę dników rz ą dz ą cych imperium chi ń skim, literati, za jedn ą z najwa ż niejszych cech wykszta ł conego cz ł owieka uwa ż a ł a zdolno ść czytania i pisania. Nieco kontrowersyjne jest ustalenie dok ł adnej daty powstania pisma. Pierwsze piktogramy i ideogramy pojawi ł y si ę wkrótce po pierwszych petroglifach, bo juz w okolicach 9000 p.n.e., ale pismo powsta ł o nie wcze ś niej ni ż w okolicach 5000 p.n.e. Poniewa ż staroeuropejske znaki Vin č ów s ą do tej pory nieodczytane i uwa ż ane przez wielu archeologów za motywy zdobnicze, za najstarsze znane nam pismo uwa ż a si ę sumeryjskie piktogramy z 3400 p.n.e.Mniej wi ę cej wy tym samym czasie wynalezione zosta ł y te ż hieroglifyi symbole proto-elamickie.

11 Telegraf Urz ą dzenie do przekazywania informacji, przewa ż nie tekstowych, na odleg ł o ść. Telegraf igie ł kowy skonstruowali w 1833 roku w Getyndze uczeni niemieccy Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber. Pierwszy elektryczny telegraf zbudowany zosta ł w 1837 roku przez angielskiego fizyka i wynalazc ę, Sir Charlesa Wheatstone'a oraz Sir Williama Fothergilla Cooke'a. Telegraf ten wykorzystywa ł pi ęć przewodów do kierowania wskazówk ą w odbiorniku, która wskazywa ł a ró ż ne litery alfabetu.

12 Alfabet Morse’a W tym samym roku Samuel Finley Breese Morse opracowa ł pierwszy ameryka ń ski telegraf, który by ł oparty (w przeciwie ń stwie do wynalazku Wheatstone'a) na du ż o prostszym systemie kropek i kresek, zwanym alfabetem Morse'a, przesy ł anym tylko przez jedn ą par ę przewodów.

13 Telefon Telefon – urz ą dzenie ko ń cowe do łą czane do zako ń czenia łą cza telefonicznego. Ju ż w XVII w. ludzie zacz ę li zdawa ć sobie spraw ę z mo ż liwo ś ci przesy ł ania g ł osu za po ś rednictwem metalowego przewodu. Mo ż na tego dowie ść w prosty sposób, za pomoc ą dwóch metalowych naczy ń po łą czonych drutem. Za wynalazc ę telefonu uwa ż a si ę Aleksandra Bella, który pierwszy opatentowa ł ten wynalazek, lecz koncepcja narodzi ł a si ę wcze ś niej. Jedno z pierwszych urz ą dze ń skonstruowa ł Antonio Meucci. W roku 1876 dwóch wynalazców, Elisha Gray i Alexander Bell, samodzielnie zaprojektowa ł o swoje telefony. Obaj m ęż czy ź ni szybko udali si ę do urz ę du patentowego; dzieli ł a ich ró ż nica kilku godzin; Bell jako pierwszy opatentowa ł swój telefon. Elisha Gray i Alexander Graham Bell stoczyli s ł ynn ą bitw ę prawn ą o wynalezienie telefonu; zwyci ę sko wyszed ł z niej Bell.

14 Telefon komórkowy Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon dzia ł aj ą cy w oparciu o telefoni ę komórkow ą, czyli urz ą dzenie telekomunikacyjne umo ż liwiaj ą ce swoim u ż ytkownikom bezprzewodowe po łą czenia na obszarze z ł o ż onym z tzw. komórek. Próby stworzenia tych telefonów komórkowych powstawa ł y w latach 40. i 50. Pierwszy prototyp telefonu komórkowego wykona ł a w 1956 roku szwedzka firma Ericsson. Telefon wa ż y ł 40 kilogramów, a kszta ł tem przypomina ł walizk ę. Urz ą dzenie to kosztowa ł o tyle co samochód. 3 kwietnia 1973 roku w Nowym Jorku firma Motorola wprowadzi ł a do obrotu swój pierwszy telefon komórkowy DynaTAC (DYNamic Adaptive Total Area Coverage),. Telefon wa ż y ł 0,8 kg i mia ł wymiary ceg ł y. 16 wrze ś nia 1975 opublikowano ameryka ń skie zg ł oszenie patentowe US 3,906,166 firmy Motorola pod tytu ł em Radio telephone system. 21 sierpnia 1983 Federalna Komisja Łą czno ś ci dopu ś ci ł a na rynek DynaTAC 8000X. 3 grudnia 1992 roku wys ł ano po raz pierwszy wiadomo ść SMS,.

15 Tekst i ilustracje zapożyczone ze stron internetowych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_niewerbalna http://www.rybnik.pl/bsip/publik/komu.pdf http://www.belzyce.edu.pl/index.php?option=com_ content&view=article&id=422:komunikacja-dawniej-i- dzi&catid=28:projekty-edukacyjne&Itemid=58 http://www.sciaga.pl/tekst/6182-7-komunikowanie_sie_ludzi http://zapytaj.onet.pl/Category/007,007/ 2,151740,Jakie_sa_sposoby_porozumiewania_ludzi_kiedys_a_dzis.html


Pobierz ppt "Sposoby komunikacji Karolina Pó ł koszek kl. I b."

Podobne prezentacje


Reklamy Google