Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania instalacji OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz ochrony atmosfery (WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW) Słupsk 24.02.2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania instalacji OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz ochrony atmosfery (WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW) Słupsk 24.02.2015r."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania instalacji OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz ochrony atmosfery (WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW) Słupsk r.

2 Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodne z katalogiem przedstawionym w artykule 400a ustawy Prawo ochrony środowiska Fundusz udziela: Pożyczek: do 80 % kosztów kwalifikowanych, możliwe jest częściowe umarzenie po spełnieniu warunków umowy a) do 15% dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą b) do 25% dla jst oraz innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami oprocentowanie ok. 3-3,5% okres spłaty do 6 lat (możliwe wydłużenie do 10 lat) karencja w okresie spłat kapitałowych – 6 miesięcy Pożyczek płatniczych: - do 80% kosztów kwalifikowanych - nieumarzalna - oprocentowanie 4% - okres spłaty do dnia otrzymania pomocy finansowej ze środków zagranicznych

3 Dotacji na: - ochronę przyrody i krajobrazu, - edukacje ekologiczną, - monitoring środowiska, - przedsięwzięcia innowacyjne, - przedsięwzięcia pilotażowe w ochronie środowiska dotyczące nowych technologii, - ochronę przed powodzią, - badania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz upowszechnienie ich wyników, - systemy kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, - zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków. Dotację mogą być udzielane także na inne cele związane z ochrona środowiska i gospodarką wodną realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe lub przez podmioty wskazane w konkursach.

4 Nabór wniosków w trybie ciągłym na zasadach ogólnych
Załączniki do wniosku: Charakterystyka zadania Montaż finansowy Efekt ekologiczny Harmonogram rzeczowo finansowy Informacja o pomocy publicznej Czas oczekiwania na rozpatrzenie – krótki Ważne - ZABEZPIECZENIE

5 Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii
Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 4) PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć: a) źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, b) systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogeneracja na biogaz, biomasę i biopłyny o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Dofinansowanie mogą uzyskać zadania: - dotyczące montażu źródeł produkujących energię elektryczną; - zadania dotyczące montażu źródeł produkujących energię elektryczną i źródeł wytwarzających ciepło. Nie ma możliwości finansowania jedynie źródeł wytwarzających ciepło.

6 Forma i warunki dofinansowania
Pożyczka z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych (nie ma możliwości skorzystania z własnego kapitału w celu zmniejszenia wielkości pożyczki) Dotacja; 40% (do końca 2015r.) lub 30 % (po 2015r.) – na źródła wytwarzające energię elektryczną 20% (do końca 2015r.) lub 15% (po 2015r. ) – na źródła wytwarzające ciepło Dotacja wypłacana jest po rozliczeniu zadania. Jeżeli instalacja składa się z kilku źródeł wytwarzających energię koszt pojedynczego nie może być mniejszy niż 20% kosztów całości instalacji. Oprocentowanie pożyczki w skali roku: 1% Maksymalny okres spłaty pożyczki: 15 lat Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia

7 Filar bankowy: beneficjent - osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; wybranych zostanie kilka banków; bank będzie pobierał prowizję od udzielanego kredytu do 3% niespłaconej kwoty w pierwszym roku i do 1% w latach kolejnych (oprocentowanie pozostaje stałe – 1%). Przetarg wygrał BOŚ – do kwietnia powinny być znane szczegóły dot. składania wniosków Filar samorządowy: - beneficjent – JST minimalna wartość dofinansowania 1 mln zł, JST pozostaje właścicielem instalacji min. przez 3-letni okres trwałości projektu instalacja udostępniana jest właścicielowi obiektu na/w którym została zamontowana (osoba fizyczne, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa) JST nie może wykorzystywać wyprodukowanej energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby własne ani na sprzedaż Filar WFOŚiGW - Prosument dla Pomorza beneficjent – WFOŚiGW; beneficjent końcowy - wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; nabór trwa do końca roku 2015 lub do wyczerpania środków decyduje data wpływu wniosku

8 Konkurs Czyste Powietrze Pomorza
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa pomorskiego (w tym Trójmiasto), a także podmioty realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną. Zadania: wymiana kotłów opalanych węglem lub koksem na źródła bardziej przyjazne środowisku tj. kotły zasilane gazem bądź olejem opałowym, kotły na biomasę, pompy ciepła, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Istnieje możliwość dofinansowania montażu kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby c.w.u. (bez likwidacji źródła węglowego). Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki: jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, wielorodzinne, stanowiące własność Gminy Wymagany jest 5% wkład wnioskodawcy (15% w przypadku Trójmiasta)

9 Konkurs Czyste Powietrze Pomorza
Dofinansowanie: dotacja do 30% kk. - maksymalnie ,00zł na jednego Wnioskodawcę Nie więcej niż: 5 000zł na kotły zasilane gazem, olejem lub biomasą (indywidualny użytkownik), 12 500zł w przypadku budowy kotłowni zasilającej budynek, 10 000zł – na pompy ciepła, 6 000/10 000zł – kolektory słoneczne, 20 000/30 000zł – podłączenie do msc,

10 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.
Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Kwalifikowalność kosztów: Od – r. (koszty dokumentacji również przed r.) Źródło:

11 Warunki dofinansowania
Rodzaj dofinansowania: pożyczka Intensywność: do 85% kosztów kwalifikowanych Kwota: do 40 mln zł; oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M, nie mniej niż 2%. Okres finansowania: do 15 lat; Okres karencji: liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; Pożyczka nie podlega umorzeniu. Wypłata pożyczki tylko na zasadzie refundacji

12 Rodzaje przedsięwzięć
Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach: Lp. Rodzaje przedsięwzięć Moc min. Moc maks. 1 elektrownie wiatrowe 40kWe 3MWe 2 systemy fotowoltaiczne 40 kWp 1MWp 3 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5MWt 20MWt 4 małe elektrownie wodne - 5MW 5 źródła ciepła opalane biomasą 6 biogazownie 2MWe 7 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 70kWe 5MWe 8 wielkoformatowe kolektory słoneczne

13 Poprawa efektywności energetycznej Część 2) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Beneficjenci: podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20, 40 albo 60 % kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku; Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 1000/1200 zł na 1 m2 budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku. (w zależności od klasy energooszczędności) Oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M (nie mniej niż 2%) Czas trwania pożyczki: do 15 lat Pożyczka podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości 60% 40% albo 20%

14 Poprawa efektywności energetycznej Część 2) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Rodzaje przedsięwzięć: Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, Budżet programu: 290 mln zł; Nabory wniosków będą odbywać się w trybie ciągłym. Program będzie wdrażany w latach 2015 – 2020.

15 Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Dofinansowanie: Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku w przypadku domów jednorodzinnych: a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja zł brutto; b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja zł brutto; w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: c) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja zł brutto; d) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja zł brutto. Nabór wniosków: tryb ciągły (składane są w siedzibach banków) Beneficjenci: osoby fizyczne

16 Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Rodzaje przedsięwzięć 1) budowa domu jednorodzinnego; 2) zakup nowego domu jednorodzinnego; 3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Banki w których dostępne będzie finansowanie: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Getin Noble Bank S.A., Deutsche Bank PBC S.A.

17 Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Beneficjenci: Przedsiębiorstwa utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L124z , s. 36 Forma dofinansowania: Dotacja na częściową spłatę kredytów bankowych (w bankach które przystąpiły do programu) Intensywność dofinansowania 10% kosztów kwalifikowanych 15% w przypadku przeprowadzenia audytu energetycznego i realizacji wytycznych w nim zawartych dodatkowe 15% (maksymalnie zł) na wdrożenie Systemu Zarzadzania Energią Banki z którymi NFOŚiGW nawiązał współpracę: - Bank Ochrony Środowiska S.A. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - BNP Paribas Bank S.A. - IDEA Bank S.A.

18 Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia: 1)      Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: a)      poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, b)      termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME (Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń). Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro; 2)      Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie: a)      poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii  w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, b)      termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.

19 Zespół Doradców Energetycznych
rozwój świadomości w zakresie ochrony powietrza, wykorzystania OZE, poprawy efektywności energetycznej (szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne); wsparcie przy przygotowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP); wsparcie przy przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji energetycznych. Terytorialnych Koordynatorów Porozumienia  między Burmistrzami. wzmocnienie promocji Porozumienia między Burmistrzami w gminach, umożliwienia wsparcie finansowe lub merytoryczne w opracowaniu i wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii, wspierania Pomorskich Dni Energii.

20 Dziękuję za uwagę Marcin Gregorowicz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Straganiarska 24-27 Gdańsk tel./fax. (58) w. 51, 68, 77, 82


Pobierz ppt "Możliwości finansowania instalacji OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz ochrony atmosfery (WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW) Słupsk 24.02.2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google