Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Jakub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Jakub."— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Jakub Buczek Bydgoszcz, 16.10.2013 r.

2 Dokumentacja projektowa Gdzie szukać? www.mojregion.eu zakładka: RPO konkursy ogłoszenia oś priorytetowa 5 ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 5.2.1. Ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 5.2.1. Przewodnik dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania 5.2.1. RPO WK-P Tryb składania wniosków o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 5.2.1. Kryteria oceny projektów dla Poddziałania 5.2.1. Metodologia oceny kryteriów wyboru projektów Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie, Biznes Planu oraz załączników Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 2013 Rozporządzenie MRR z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 236, poz. 1562) Rozporządzenie MRR z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 239, poz. 1599)

3 Tryb określa: 1) rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu 2) rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie 3) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 4) poziom dofinansowania projektów 5) maksymalną kwotę dofinansowania projektu 6) kryteria wyboru projektów 7) termin rozstrzygnięcia konkursu 8) wzór wniosku o dofinansowanie projektu 9) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu 10) wzór umowy o dofinansowanie projektu Tryb składania wniosków Tryb składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

4 11) środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013, zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 12) wykaz działalności gospodarczych (PKD 2007), których dotyczy projekt preferowanych do wsparcia w ramach konkursu 13) wykaz działalności gospodarczych (PKD 2007), których dotyczy projekt wykluczonych ze wsparcia w ramach konkursu 14) wykaz gmin objętych Schematem 1, Schematem 2, Schematem 3 i Schematem 4 15) Listę załączników niezbędnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 16) Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej Tryb składania wniosków (cd.)

5 Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania. Realizacja działania przyczynić się ma do poprawy oferty wytwórczej, produktowej, usługowej i technologicznej przedsiębiorstw oraz stymulować rozwój ekonomiczny i społeczny województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach konkursu do wsparcia przewidziano projekty inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zwiększające potencjał (produkcyjny, wytwórczy, usługowy) Wnioskodawcy. Cel działania

6 budowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na nowych lub ulepszonych produktów/usług inwestycje dywersyfikujące produkcję lub świadczenie usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług … przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia Przykładowe rodzaje projektów

7 Schemat 1. Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas nie realizowano projektu mikroprzedsiębiorstwa w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 23%. Schemat 2. Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano maksymalnie jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P lub w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 23% i dotychczas zrealizowano co najmniej jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P. Schemat 3. Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano więcej niż jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P lub projekt będzie realizowany w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 11% i mniejsze niż 18%. Schemat 4. Projekt będzie realizowany w powiecie o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 11%. Schematy konkursu

8 Beneficjenci konkursu O wsparcie mogą ubiegać się: Schemat 1-2: Mikroprzedsiębiorstwa* mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Schemat 3-4: Mikroprzedsiębiorstwa* mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz na dzień złożenia wniosku funkcjonujące nie dłużej niż 36 miesięcy * Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 osób jego obrót roczny nie przekracza 2 mln lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln

9 1.jednostki wytwórcze energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące energię wiatrową, w tym budowa elektrowni wiatrowych 2.prywatne praktyki lekarskie 3.działalności handlowe detaliczne i hurtowe 4.usługi związane ze świadczeniem usług poczty elektronicznej oraz usługi związane z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych 5.działalności związane z realizacją usług finansowych 6.działalności związane z usługami rynku nieruchomości 7.usługi konsultingowe 8.Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcja włókien syntetycznych, górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali oraz budownictwo okrętowe Działalności wykluczone ze wsparcia

10 a)projekty z branży uzdrowiskowej b)projekty polegające na wdrażaniu ICT w mikro- przedsiębiorstwach c)projekty mikroprzedsiębiorstw ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji d)projekty mikroprzedsiębiorców podlegających ubezpieczeniu KRUS e)projekty mikroprzedsiębiorców, które zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Projekty wykluczone ze wsparcia

11 W konkursie nie może wziąć udziału przedsiębiorstwo, którego projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach PROW, czyli: przedsiębiorstwo prowadzi działalność na obszarach wiejskich, wysokość ewentualnego dofinansowania nie przekroczy 300 tys. zł, planuje realizację projektu w oparciu o działalność gospodarczą według PKD 2007 kwalifikującą się do wsparcia w ramach PROW. Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich objęta projektem musi wykraczać poza listę kodów PKD 2007 wyznaczonych dla PROW, chyba że Wnioskodawca planuje zakup używanych środków trwałych i/lub nabycie nieruchomości i/lub uzyska większą kwotę dofinansowania ze względu na liczbę nowych miejsc pracy. Linia demarkacyjna RPO - PROW

12 Linia demarkacyjna RPO - PROW (cd.)

13 Wielkość środków przewidziana do alokacji na dzień ogłoszenia naboru wynosi 4 225 200,00 PLN (1 056 300,00 PLN na każdy ze schematów) Intensywność wparcia w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu dla poszczególnych schematów: do 70% w Schemacie 1 do 70% w Schemacie 2 do 60% w Schemacie 3 do 50% w Schemacie 4 Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 500 000 PLN Wielkość i intensywność wsparcia

14 Konkurs ma charakter zamknięty bez preselekcji Nabór wniosków prowadzony będzie od 27.01.2014 do 07.02.2014 r. Miejscem składania wniosku jest Punkt Informacyjno-Podawczy w Urzędzie Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pl. Teatralny 2, parter Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany został na lipiec 2014 r. Nabór wniosków

15 W ramach konkursu do wsparcia przewidziano projekty obejmujące inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które będą wykorzystywane wyłącznie w ramach mikroprzedsiębiorstwa objętego pomocą, tym: 1.Prace przygotowawcze (np. ekspertyzy, analizy techniczne, finansowe, przygotowanie dokumentacji technicznej, oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie dokumentacji przetargowej 2.Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym (np. prace geodezyjne, niwelacja terenu i jego zagospodarowanie, prace budowlane, zakup maszyn i urządzeń, infrastruktury technicznej, zakup samochodów specjalnych, zakup patentów, licencji, know-how) Wydatki kwalifikowane

16 3.Wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu (np. wydatki związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, opłaty związane z przeprowadzeniem audyty na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie) 4.Inne wydatki uznane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, na wniosek beneficjenta za niezbędne dla realizacji projektu Wydatki kwalifikowane (cd.)

17 Wydatki związane z zakupem środków transportu Wydatki poniesione na otrzymanie patentów Wydatki związane z utworzeniem strony internetowej Wydatki na informację i promocję projektu Wydatki osobowe i bezosobowe na wykonania zadań związanych z realizacją projektu Wydatki związane z wynajęciem instytucji zewnętrznych, którym zlecono zarządzanie projektem i jego obsługę Wydatkami niekwalifikującymi się w ramach umowy dobra leasingu są: marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe wydatki inne niż rata ze spłat dobra leasingowego Wydatki niekwalifikowane

18 Kryteria oceny projektów - Schemat 1.

19

20

21

22

23

24 Kryteria oceny projektów - Schemat 2.

25

26

27

28

29

30

31

32 Kryteria oceny projektów - Schemat 3.

33

34

35

36

37

38 Kryteria oceny projektów - Schemat 4. Miasto Bydgoszcz i Toruń

39 Kryteria oceny projektów - Schemat 4.

40

41

42

43

44 B.2.1 Projekt jest zgodny z preferowanymi branżami gospodarki (10 pkt) Celem tego kryterium jest promowanie projektów, których przedmiotem jest działalność gospodarcza w sektorach gospodarki wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. czyli teleinformatycznym, biotechnologicznym, narzędziowym, narzędziowym, elektronicznym, meblarskim, poligraficznym, rolno-spożywczym, chemicznym, elektrotechnicznym, elektromechanicznym. Kody PKD 2007, których dotyczy projekt, mieszczące się w przedmiotowych branżach gospodarki dla wskazanych branż znajdują się w Załączniku 4. Trybu składania wniosków. B.2.2 Gotowość techniczna do realizacji projektu ( 10 pkt) Celem tego kryterium jest zbadanie, czy projekt budowlany jest gotowy do realizacji. Jeśli wnioskodawca na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu posiadał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub właściwy organ nie w wniósł sprzeciwu co do zgłoszenia budowy przyznane zostanie 10 punktów. Ponadto w ramach tego kryterium przyznanych zostanie również 10 punktów w przypadku jeśli zakres projektu nie obejmuje prac związanych z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie konieczność wyposażenia w środki i zasoby. Metodologia oceny kryteriów jakościowych

45 B.2.3 Wsparcie kształcenia zawodowego (10 pkt) Celem tego kryterium jest promowanie przedsiębiorców, którzy wspierają kształcenie zawodowe w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu. Udokumentowana musi zostać minimum roczna współpraca z jednostkami funkcjonującymi w systemie kształcenia zawodowego w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu (praktyk zawodowych). B.2.4 Rodzaj inwestycji będącej przedmiotem projektu (10 pkt) Celem tego kryterium jest zbadanie czy projekt wpisuje się w typy inwestycji preferowane do wsparcia w ramach poddziałania. dla Schematów 1-2 punktacja dotyczyć będzie budowy infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności bezpośrednio związanej z projektem lub osiągniecia celów projektu, dla której niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – 5 pkt (Schematy 3-4 – 10 pkt). za inne prace (roboty) budowlane niezbędne do prowadzenia działalności bezpośrednio związanej z projektem lub osiągnięcia celów projektu, dla których niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu budowę lub dla której wymagane jest zgłoszenie robót dla Schematów 1-2 – 3 pkt, oraz Schematów 3-4 – 5 pkt. za wyposażenie w środki i zasoby dla Schematów 1-2 – 2 pkt oraz dla Schematów 3-4 – 0 pkt. Metodologia oceny kryteriów jakościowych (cd.)

46 B.3.1 Wpływ projektu na rynek pracy (0-10 pkt) W ramach tego kryteriów badana jest przewidywana liczba nowych trwałych miejsc pracy utworzonych i utrzymanych minimum przez 3 lata we wspieranym przedsiębiorstwie. Liczba ta musi być wynikiem działań realizowanych w projekcie. (1 miejsce pracy = ekwiwalent pełnego czasu pracy w pełnym wymiarze godzin) 0-1,99 przeliczeniowych miejsc pracy (0 pkt) 2-2,99 przeliczeniowych miejsc pracy (5 pkt) 3 i więcej przeliczeniowych miejsc pracy (10 pkt) Metodologia oceny kryteriów jakościowych (cd.)

47 Macierz porównań parami kryteriów dla Poddziałania 5.2.1 B.2.4B.2.7B.3.1 B.2.1Gotowość techniczna do realizacji projektu 1 1/2 1/3 B.2.2Rodzaj inwestycji będącej przedmiotem projektu 21 1/2 B.3.1Wpływ projektu na rynek pracy 321 wagikryterium 0,54 B 3.1 0,30 B 2.2 0,16 B 2.1 Metodologia oceny kryteriów Schemat 1-2 kryteria jakości projektu

48 Macierz porównań parami kryteriów dla Poddziałania 5.2.1 B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3.1 B.2.1 Projekt jest zgodny z preferowanymi branżami gospodarki 132 1/2 B.2.2Gotowość techniczna do realizacji projektu 1/31 1/2 1/3 1/4 B.2.3Wsparcie kształcenia zawodowego 1/221 1/3 B.2.4Rodzaj inwestycji będącej przedmiotem projektu 2321 1/2 B.3.1Wpływ projektu na rynek pracy 24321 wagikryterium 0,37 B 3.1 0,25 B 2.4 0,19 B 2.1 0,12 B 2.3 0,07 B 2.2 Metodologia oceny kryteriów Schemat 1-2 kryteria jakości projektu

49 PRZERWA

50 Wniosek o dofinansowanie projektu

51 Załączniki do wniosku 1. Biznes plan 2. Dokumentacja (kopia) z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko/Raport oddziaływania na środowisko (jeśli dla danego projektu załącznik jest wymagany zgodnie z obowiązującym prawem) 3.1 Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (ocena oddziaływania na środowisko) 3.2 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 4. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (jeśli dla danego projektu załącznik jest wymagany zgodnie z obowiązującym prawem): 4.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy 4.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5. Kopia pozwolenia na budowę (jeśli zostało wydane) 6. Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy/specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług 7. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/oświadczenie beneficjenta o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług )

52 Załączniki do wniosku (cd.) 8. Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu 9. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych 10. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta 11. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umowa spółki (dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu) 12. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT 13. Oświadczenie Beneficjenta o niekaralności i niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego 14. Oświadczenie dot. pomocy publicznej 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Jakub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google