Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Tytuł projektu: „Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego”

2  Pracownia Testów psychologicznych - http://www.practest.com.pl/ztu-zestaw- testow-uzdolnien Pracownia Testów psychologicznych - http://www.practest.com.pl/ztu-zestaw- testow-uzdolnien  http://psycho- testy.blogspot.com/2009/12/test-na- uzdolnienia_17.html http://psycho- testy.blogspot.com/2009/12/test-na- uzdolnienia_17.html  http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pracownia _testow_psychologicz/meody_i_narzedzia http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pracownia _testow_psychologicz/meody_i_narzedzia

3 SPOSOBY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:  Poszerzanie i pogłębianie treści nauczania.  Gromadzenie źródeł wiedzy.  Konkursy, olimpiady.  Wykonywanie pomocy naukowych.  Asystent nauczyciela.  Podejmowanie roli lidera grup zadaniowych.  Rozwiazywanie zadań problemowych (projektowych).

4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - działanie strategiczne ucznia i nauczyciela DODN we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze Ewa Wierbiłowicz

5 Z chwilą gdy decydujesz się stawić czoło problemom, przekonujesz się, że możesz więcej, niż ci się zdawało. Paulo Coelho

6  Zalecenie Parlamentu Europejskiego w sprawie kompetencji kluczowych  PODSTAWA PROGRAMOWA

7 ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO… Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne. …Rozpoznawanie niezbędnych cech postępowania naukowego oraz posiadanie zdolności wnioskowania i rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły.

8 PODSTAWA PROGRAMOWA Zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. SP  Umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach. Gimnazjum, Liceum  Umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów i formułowania wniosków opartych na obserwacjach.

9 RODZAJE PROBLEMOW:  PROBLEM TEORETYCZNY odpowiedz uzyskujemy w wyniku dyskusji, rozważań.  PROBLEM PRAKTYCZNY, BADAWCZY odpowiedz uzyskujemy w wyniku doświadczenia (obserwacji i/lub eksperymentu).

10 ETAPY: 1. ZAUWAŻENIE, ZROZUMIENIE SYTUACJI PROBLEMOWEJ 2. ANALIZA SYTUACJI PROBLEMOWEJ I NAZWANIE PROBLEMU. 3. GENEROWANIE, GROMADZENIE POMYSŁÓW – BURZA MÓZGÓW (ustalenie hipotez/y). 4. PLANOWANIE sposobu weryfikacji hipotez/y. 5. ZEBRANIE WYNIKÓW (DANYCH). 6. ANALIZA DANYCH. 7. WNIOSKOWANIE I UOGÓLNIANIE.

11 SYTUACJA PROBLEMOWA to sytuacja trudna możliwa do opisania w określonym czasie i przestrzeni. Aby rozwiązać sytuację problemową trzeba pokonać trudność, dyskomfort, niepewność, wątpliwość poprzez mobilizację dodatkowych zasobów.

12 1. ZAUWAŻENIE, ZROZUMIENIE SYTUACJI PROBLEMOWEJ

13 NAZWANIE PROBLEMU…  W postaci pytania określającego istotę zagadnienia, np. „Czy...”, „W jaki sposób…?”,  O jednoznacznej odpowiedzi.  Określony (wysoki) stopień trudności.  Określony stopień ogólności.  Pozytywnie sformułowany.  Dotyczy konkretnego obiektu, zjawiska lub procesu. Uwaga! Problemem nie jest pytanie, które wymaga od ucznia potwierdzenia „Tak” lub „Nie” i/lub przypomnienia wiadomości.

14 3. GENEROWANIE, GROMADZENIE POMYSŁÓW – BURZA MÓZGÓW (ustalenie hipotez/y). Formułowanie hipotez będących próbami wyjaśnienia postawionego problemu najlepiej za pomocą „burzy mózgów”, Hipoteza – nieudowodniona teoria. Jest odpowiedzią na pytanie zawarte w problemie. Nie zawsze musi być słuszna, jest tylko przypuszczeniem.

15 4. PLANOWANIE sposobu weryfikacji hipotez/y.  Selekcja - weryfikacja hipotez w celu wyeliminowania najmniej prawdopodobnych,  Akceptacja rozwiązania/ń - wybranie hipotez/y roboczej;  Planowanie działań: co?, kto?, kiedy?, gdzie? dlaczego?, jak? (próba badawcza, próba kontrolna),  sprawdzanie poprawności hipotez/y roboczej

16 5. ZEBRANIE WYNIKÓW (DANYCH). 6. ANALIZA DANYCH.

17 7. WNIOSKOWANIE I UOGÓLNIANIE.  Nie mylić wniosku ze spostrzeżeniem.  „Upraktyczniać” wnioski poprzez odnoszenie ich do sytuacji życia codziennego.

18 ZASADY:  Przestrzegaj algorytmu postępowania w czasie rozwiązywania problemu…  …ale zwracaj uwagę na elastyczność w realizacji algorytmu postępowania (droga do celu jest równie ważna, jak osiągnęcie celu),  Swobodnie operuj terminologią, np.: argument, spostrzeżenie, hipoteza, wniosek...  Zadawaj pytania otwarte, unikaj zamkniętych, nie sugeruj rozwiązań.  Stymuluj, wspieraj i monitoruj w każdej fazie realizacji,  Motywuj do poszukiwania nietypowych rozwiązań – burza mózgów.  Zwracaj uwagę na ocenianie mocnych i słabych stron pomysłów, a nie samych pomysłodawców.


Pobierz ppt "Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google