Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z WIATREM CZY POD WIATR?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z WIATREM CZY POD WIATR?."— Zapis prezentacji:

1 Z WIATREM CZY POD WIATR?

2 Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z r. (w Polsce od r.) Protokół z Kioto z 1997 r. podpisany przez Polskę r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia r. W sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Biała Księga Pakiet klimatyczno - energetyczny Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Mapa Drogowa na rzecz energii odnawialnej. Energie odnawialne w XXI w.: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości z 2007r. Europejska Polityka Energetyczna z 2007r. Polityka energetyczna Polski do 2030r. Przyjęta przez Radę Ministrów r.

3 Przepisy prawne regulujące problem energetyki odnawialnej – w tym elektrownie wiatrowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Ustawa - Prawo budowlane. Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2005 Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Ustawa - Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 4 marca 2005 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Ustawa - Prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa z dnia 27 marca 2003 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Protokół z Kioto z dnia 11 grudnia 1997 Protokół z Kito do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.Rozporządzenia

4 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2006 w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2006 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 stycznia 2006 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 w sprawie obowiązku zakupu z dnia 3 listopada zmiana poziomów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie stawek dopłat do powierzchni plantacji wierzby i róży bezkolcowej Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz okazywania przeszkód lotniczych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepłaObwieszczenia Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia w sprawie ogłoszenia raportu określającego cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r.

5 Stanowisko Ministerstwa Gospodarki w sprawie lokalizacji farm wiatrowych-odpowiedź na zapytanie poselskie Według przygotowanej na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2030 r.˝ prognozy, moc zainstalowana elektrowni wiatrowych będzie zwiększać się w sposób następujący: 976 MW w 2010 r., 3396 MW w 2015 r., 6089 MW w 2020 r., 7564 MW w 2025 r., 7867 MW w 2030 r. Natomiast według danych Urzędu Regulacji Energetyki (stan na dzień 30 czerwca 2009 r.) moc zainstalowana elektrowni wiatrowych wynosi obecnie 553 MW. Zgodnie z ˝Polityką energetyczną Polski do 2030 r.˝ udział energetyki wiatrowej w pokryciu zapotrzebowania energii elektrycznej w Polsce wyniesie w 2030 r ,9 GWh, co przy średniorocznym wykorzystaniu farm wiatrowych powyżej 2 tys. h pozwala oszacować konieczną moc farm wiatrowych w 2020 r. na poziomie ok. 6 tys. MW, a w 2030 r. około 8 tys. MW.    Na dzień r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA określił warunki przyłączenia farm wiatrowych do sieci przesyłowej o łącznej mocy 3018 MW, w tym na terenie Dolnego Śląska jednej farmy wiatrowej o mocy 120 MW. Podmiot ten uzgodnił również warunki przyłączenia określone przez lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) łącznie na moc ok MW, z czego na terenie Dolnego Śląska - 602,1 MW. Wszyscy OSD w kraju określili warunki przyłączenia dla farm wiatrowych do sieci średnich napięć na moc ok MW. Łącznie w skali kraju daje to już w chwili obecnej moc większą od wymagań stawianych przed naszym krajem w 2030 r.

6 Tereny uprzywilejowane pod względem zasobów energii wiatru to:
wybrzeże Morza Bałtyckiego, a szczególnie jego środkowa, najbardziej wysunięta na północ część od Koszalina po Hel oraz wyspa Uznam Suwalszczyzna  środkowa Wielkopolska i Mazowsze  Beskid Śląski i Żywiecki Pogórze Dynowskie i Bieszczady

7 Zielone certyfikaty wspierają rozwój energii wiatrowej
Systemy wsparcia Najważniejszym czynnikiem rozwoju energetyki wiatrowej i promowania energetyki odnawialnej w Polsce i UE było stworzenie systemu wsparcia wytwarzania energii w OZE. Bez tego wsparcia i uwzględnienia kosztów środowiskowych w cenie energii konwencjonalnej odnawialne źródła energii nie miałyby szans na rozwój. W Europie współistnieją dwa systemy wsparcia: system zielonych certyfikatów, tzw. TGCs (tradable green certificates system), system cen gwarantowanych, tzw. FITs (feed-in tariff system). Pierwszy z nich funkcjonuje w Polsce, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Rumunii. Oparty jest na mechanizmie uzyskiwania i umorzenia zbywalnych świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE (tzw. zielone certyfikaty). Drugim elementem przychodu wytwórcy obok sprzedaży zielonych certyfikatów – odzwierciedlających poziom wsparcia – jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w OZE.

8 Energia wiatrowa najdroższa

9 Cel publiczny inwestycji energetycznych druk sejmowy nr 2565 Działania związane z wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej zostaną zaliczone do celów publicznych -przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawiony przez sejmową komisję „Przyjazne państwo" projekt po pierwszym czytaniu w komisjach Infrastruktury oraz  Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej został skierowany do prac w podkomisji. Nowela przewiduje, że budowa i utrzymanie urządzeń oraz obiektów budowlanych służących do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej będzie miała charakter celu publicznego (dodany pkt 2a do art. 6 ustawy). Jedynym warunkiem jest, że realizacja takiej inwestycji nie może powodować pozbawienia albo ograniczenia praw do nieruchomości w sposób inny, niż na drodze umowy (dodany art. 6 pkt 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ma to ułatwić przeprowadzanie procedury uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej dla nowych inwestycji i skrócenie jej do ok. 3 miesięcy (obecnie trwa to od 12 do 18 miesięcy). Uwagi do projektu zgłosiła Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Jej zdaniem zaproponowane zmiany zaszkodzą przyrodzie, gdyż do inwestycji celu publicznego obecnie nie stosuje się zakazów dotyczących ochrony parków krajobrazowych. Oznacza to, że po wprowadzeniu zaproponowanych zmian elektrownie wiatrowe, wodne oraz inne urządzenia i obiekty mogłyby być lokalizowane w miejscach, gdzie jest to obecnie zakazane, czyli np. w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegowej rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Kolejna uwaga dotyczyła zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które zobowiązują JST do uwzględniania w planach miejscowych zagadnień energetycznych. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy musiałyby uwzględnić występowanie lokalnych zasobów źródeł energii oraz określić kierunki ich wykorzystania. Zdaniem Rady Ochrony Przyrody dla samorządów oznaczać to będzie ogromne koszty. To JST musiałyby poszukiwać i analizować dostępność lokalnych źródeł energii. Dodatkowo uwzględnienie w planach zagospodarowania zasad wykorzystania zidentyfikowanych źródeł energii wymagałoby najpierw obowiązkowego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. „Koszty te ponosiłyby gminy niezależnie od tego, czy ktokolwiek jest zainteresowany inwestycją w energetykę na danym obszarze" - czytamy w stanowisku rady. Według projektodawców nowelizacja jest potrzebna, by przyśpieszyć procedury przygotowania nowych inwestycji w energetyce oraz rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej.

10 Dlaczego lokalizacje farm wiatrowych budzą niepokoje społeczne?
Elektrownie wiatrowe: Emitują hałas , wibracje i niesłyszalne dla ucha infradźwięki Pogarszają walory widokowo-krajobrazowe, kulturowe (brak wdrożenia do polskiego systemu tzw. Dyrektywy Krajobrazowej) Oddziaływają negatywnie na populacje awifauny i chiropterofauny Grożą katastrofą budowlaną Powodują spadek cen nieruchomości Powodują dyskomfort życia człowieka Degradują środowisko Procedowane są na granicy prawa, bez udziału społeczeństwa Planowane są zbyt blisko domów i zabudowań. DYSKUSJA

11 Inicjatywa prawodawcza
Prawo budowlane : art. 28 ust 2 otrzymałby brzmienie: Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są : inwestor oraz właściciele , użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, oraz inne osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, których praw i obowiązków bezpośrednio dotyczy realizacja inwestycji. Prawo budowlane art. 33 ust 3 pkt 1 : Których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, budowle wytwarzające lub przesyłające odnawialne źródła energii.

12 Ustawa z 3 października 2008r O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa …. Art. 36 ust. 2 ( dopisany) W przypadku gdy realizacja inwestycji dotyczy wytwarzania lub przetwarzania odnawialnych źródeł energii, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej jest obligatoryjne. Art. 48 ust. 1 wykreślić

13 Nowy akt prawny np. w randze rozporządzenia regulujący
Działalność obejmująca projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych (bezpieczna odległość) Prawa i obowiązki uczestników postępowania administracyjnego Zasady działania organów administracji publicznej.

14 Inne propozycje ? Dyskusja


Pobierz ppt "Z WIATREM CZY POD WIATR?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google