Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowywanie programu kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na przykładzie kierunku Gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowywanie programu kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na przykładzie kierunku Gospodarka."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowywanie programu kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na przykładzie kierunku Gospodarka Przestrzenna. Dr Julia Gorzelany - Plesińska Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. tel.: (12) 662 41 06 e-mail: j.gorzelany-plesinska@ur.krakow.pl

2 Plan prezentacji: 1. KRK dla szkolnictwa wyższego – regulacje prawne, 2. Terminologia, 3. Projektowanie programu kształcenia – wybrane aspekty.

3 ustawa z 18 marca 2011 r. (nowelizacja PSzW) + rozporządzenia MNiSzW  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego  Rozporządzenie Ministra NiSzW z dn. 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia  Rozporządzenie z dn. 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  Rozporządzenie z dn. 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej KRK dla szkolnictwa wyższego – regulacje prawne 3

4 Jaki „nowy” program studiów mamy budować? Potrzeby rynku pracy Program studiów - efekty uczenia się absolwentów Misja uczelni Zasoby uczelni -ludzkie -sprzętowe Zasoby uczelni -ludzkie -sprzętowe Ramy Kwalifikacji -deskryptory „obszarnicze” Dotychczasowe dobre i złe doświadczenia Zatrudnialność przez całe życie Potrzeby społeczne ? T.Saryusz-Wolski 4

5 kierunek studiów (redef.) wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia forma studiów (redef.) studia stacjonarne i studia niestacjonarne profil kształcenia (nowe) profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych poziom kształcenia (nowe) studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia Terminologia 5

6 studia prowadzone w jednostce ↔ program kształcenia „definiowane” dla  kierunku studiów  poziomu kształcenia  profilu kształcenia  formy studiów Terminologia 6

7 program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku obejmuje  opis zakładanych efektów kształcenia ( * )  program studiów - opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów ( ** ) ( * )niezależny od formy studiów ( ** )zależny od formy studiów Terminologia 7

8 program studiów obejmuje  opis modułów kształcenia wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów punktami ECTS, opisem zakładanych efektów kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta  plan studiów Terminologia 8

9 moduł kształcenia zajęcia lub grupa zajęć z przypisanymi efektami kształcenia oraz liczbą punktów ECTS = szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów  typowy przedmiot  „praktyka”, „zajęcia w terenie”  „przygotowanie pracy dyplomowej”  zbiór przedmiotów obowiązkowych dla określonej specjalności lub specjalizacji w ramach kierunku studiów  zestaw przedmiotów o określonej łącznej liczbie punktów ECTS wybrany przez studenta spośród przedmiotów należących do określonego, większego zbioru program studiów = „dawne” plany studiów i programy nauczania Terminologia 9

10 Projektowanie programu kształcenia- wybrane aspekty.

11  nazwa kierunku studiów  poziom kształcenia (studia I lub II stopnia)  profil kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny)  forma studiów (stacjonarne lub niestacjonarne)  tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Ogólna charakterystyka studiów 11

12 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Rozwój Regionalny Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów: Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

13

14  przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia [Rozporządzenie_WPS]  wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia [Rozporządzenie_WPS]  wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju [Rozporządzenie_WPS, Rozporządzenie WOIiP]  ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów  wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) - zwłaszcza w przypadku studiów II stopnia  zasady rekrutacji - w przypadku studiów II stopnia  różnice w stosunku do innych prowadzonych w uczelni programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia Charakterystyka studiów (c.d.) 14

15  nazwa adekwatna do „zawartości” programu kształcenia ocena adekwatności - przez odniesienie do wzorców międzynarodowych  niezbyt wąski zakres tematyczny program studiów powinien umożliwić wybór modułów kształcenia w wymiarze  30% punktów ECTS  możliwe (pożądane?) inne kierunki na studiach I i II stopnia Nazwa kierunku studiów 15

16  kryterium wieloobszarowości (przyporządkowania do danego obszaru) w zbiorze efektów kształcenia dla programu „sensownie liczny” podzbiór efektów unikatowych dla danego obszaru  w przypadku programu/kierunku wieloobszarowego - % punktów ECTS dla każdego z tych obszarów [Rozporządzenie_WPS]  przyporządkowanie implikuje wymagania kadrowe  reprezentacja w minimum kadrowym  proporcje nauczyciele/studenci (zależne od obszaru) [Rozporządzenie_WPS]  prostsza dokumentacja dla kierunków jednoobszarowych Studia jedno- czy wieloobszarowe? 16

17 efekty kierunkowe efekty kształcenia dla programu (kierunku), zdefiniowane przez uczelnię (z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia) efekty obszarowe efekty kształcenia dla obszaru kształcenia (z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia) Użyteczna terminologia 17

18 ogólne efekty kształcenia (niezależne do „kierunku”) Europejskie Ramy Kwalifikacji efekty kształcenia w obszarze... efekty kształcenia w obszarze... obszary kształcenia odpowiadające obszarom wiedzy obszar nauk humanistycznych obszar nauk społecznych obszar nauk ścisłych obszar nauk przyrodniczych obszar nauk technicznych obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej obszar sztuki klasyfikacja wzorowana na klasyfikacji OECD/EUROSTAT/UNESCO Rozporządzenie ws. KRK dla SzW efekty kształcenia dla kompetencji inżynierskich „efekty obszarowe” A. Kraśniewski 18

19 (1) kierunek jednoobszarowy efekty kierunkowe „pokrywają” wszystkie efekty obszarowe (2)kierunek wieloobszarowy efekty kierunkowe „pokrywają” wszystkie efekty z wirtualnego „obszaru odniesienia”, utworzonego przez odpowiednią kompilację dwóch lub większej liczby obszarów w obu przypadkach - odstępstwa wymagają uzasadnienia Efekty kierunkowe uwzględniają wybrane efekty obszarowe 19

20 Załącznik nr 9 Rozp. WKRKdlaSzW (2.11.2011) efekty kierunkowe powinny pokrywać wszystkie kompetencje inżynierskie Kompetencje inżynierskie 20

21 Przyporządkowanie do obszarów kształcenia oraz wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: Kierunek studiów GP należy do obszaru kształcenia prowadzący do uzyskania kompetencji inżynierskich oraz obszarów w zakresie nauk społecznych i rolniczych, jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Inżynieria Środowiska. Wiodącą dziedziną nauki jest obszar nauk rolniczych – dyscyplina naukowa ochrona i kształtowanie środowiska. Ponadto dziedziną uzupełniającą jest obszar nauk społecznych – dyscyplina naukowa ekonomia.

22 Efekty kształcenia dla kierunku GP: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW.docx

23 Warunek uzyskania kwalifikacji (dyplomu): osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia [rozporządzenie_WPS] Zdefiniowane przez uczelnię efekty kształcenia nie powinny odzwierciedlać oczekiwań i ambicji kadry, lecz realne możliwości osiągnięcia tych efektów przez najsłabszego studenta, który - według przyjętych przez uczelnię (wydział) kryteriów - powinien uzyskać dyplom. 23

24  efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla programu  formy prowadzenia zajęć (z odniesieniem do efektów kształcenia)  sposoby sprawdzania, czy założone efekty zostały osiągnięte przez studenta,  liczba punktów ECTS (z pokazaniem sposobu jej wyznaczenia, zgodnie z zasadami systemu ECTS) ponadto - w celu określenia sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących program studiów  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe Nowy opis przedmiotu/modułu kształcenia 24

25 Karta przedmiotu: KRK_GPII_OZ.xls

26 zalecenia/wskazówki:  realistyczna ocena możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia  właściwy stopień szczegółowości opisu efektów kształcenia  właściwa proporcja efektów kształcenia w poszczególnych kategoriach (W, U, KS)  odpowiednia treść wyrażeń opisujących efekty kształcenia  zestaw efektów kształcenia w kategorii kompetencji społecznych uwzględniający zróżnicowane warunki osiągania tych efektów Projektowanie 26

27 Rozp. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczanych przez studenta (14.09.2011) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25 – 30 godzin pracy, przy czym liczba pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnie, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę. ECTS 27

28  liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi (modułowi) oraz dodatkowo  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich  liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe. Określenie liczby punktów ECTS 28

29 Kluczowe wymaganie - elastyczność: student powinien mieć możliwość wyboru modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS przypisanych programowi studiów [Rozporządzenie_WPS] uwidocznione w planie studiów moduły kształcenia o łącznym wymiarze  30% punktów ECTS zdefiniowane tak, aby było jasne, że ich „zawartość” podlega wyborowi, nawet jeśli nie ma możliwości zastąpienia danego modułu innym modułem 29

30

31

32 Plan studiów: PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH.docx PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH.docx PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH_II.docx PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH_II.docx

33 a) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich b) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia c) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe d) minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły kształcenia oferowane na innym kierunku studiów lub na zajęciach ogólnouczelnianych e) minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć na zajęciach z wychowania fizycznego Sumaryczne wskaźniki ilościowe 33

34  liczba godzin zajęć prowadzonych na uczelni (godzin kontaktowych) związanych z realizacją programu kształcenia ??? wynika pośrednio z  łącznej liczby punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta Sumaryczne wskaźniki ilościowe Nie ma regulacji określającej minimalną liczbę godzin zajęć prowadzonych na uczelni (godzin kontaktowych) związanych z realizacją programu kształcenia z wyj. kierunków podlegających standardom ale dla studiów stacjonarnych - co najmniej połowa programu kształcenia realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 34

35 PROGRAM STUDIÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA (zakładane) Projektowanie programu kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA (osiągnięte) Realizacja programu kształcenia ? rok akademicki 2011/12 rok akademicki 2012/13 i kolejne Prace programowe związane z KRK A.Kraśniewski 35

36 W prezentacji wykorzystano: slajdy opracowane przez prof. A. Kraśniewskiego – eksperta bolońskiego, Publikację – Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – A. Kraśniewski, Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, Jerzy Bolałek – Uniwersytet Gdański Dziękuję za uwagę. 36


Pobierz ppt "Przygotowywanie programu kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na przykładzie kierunku Gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google