Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2

3 „Innowacyjność w kształceniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Hanna Kaczmarek, Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z.Tylewicza w Poznaniu Poznań, 24 września 2013 r.

4 Nasi uczniowie z niepełnosprawnością ruchową,
z autyzmem oraz z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w których oprócz niepełnosprawności ruchowej mogą wystąpić : niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym, niedosłuch niedowidzenie, choroby przewlekłe

5 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wychowawcy w internacie
Nasze kwalifikacje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nauczyciele w szkole ponadgimnazjalnej - wykształcenie kierunkowe - pedagogika lecznicza - oligofrenopedagogika Nauczyciele w przedszkolu i gimnazjum dla dzieci z autyzmem - terapia autyzmu - pedagogika specjalna Wychowawcy w internacie - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

6 W Ośrodku działają: Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik informatyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: elektryk, monter elektronik Zasadnicza Szkoła Zawodowa z innowacją pedagogiczną Szkoła Przysposabiająca do Pracy

7 W Ośrodku działają również:
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmem

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Udzielanie pomocy w szkole ponadgimnazjalnej wiąże się ze szczegółowym rozpoznaniem indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zaspokojeniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka.

10 Etapy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Powołanie przez dyrektora zespołów ds. udzielania pomocy Dokonanie oceny efektywności udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej Realizacja programu pomocy przez zespoły Skonstruowanie przez zespół programu wspierania ucznia Ustalenie przez dyrektora formy, sposobu, okresu i wymiaru godzin udzielania pomocy uczniom Poinformowanie rodzica o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych 1 7 6 Współpraca z rodzicem w zakresie form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 5 4 3 2

11 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
IPET krok po kroku INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY opracowany na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

12 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wzór dokumentu INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY opracowany w roku szkolnym ………… na podstawie rozporządzenia MEN Z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Imię i Nazwisko uczeń klasy XXX Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr XXX z dnia XX.XX.XXX wydane na czas kształcenia ponadgimnazjalnego przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu z uwagi na: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

13 ( z orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej)
Informacja na temat wielospecjalistycznej oceny ucznia Diagnoza (Zacytowana z orzeczenia) Diagnoza funkcjonalna, opis problemów ze zdrowiem, inne problemy ucznia ( na podstawie dokumentacji, wywiadu z rodzicami, opinii wychowawcy z poprzednich etapów edukacyjnych) Mocne strony ucznia (obserwacja nauczycieli) Słabe strony ucznia Zalecenia poradni ( z orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej)

14 Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych
wynikających z przepisów prawa oświatowego: Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia o charakterze rewalidacyjnym. Cele działań: Cele edukacyjne Cele terapeutyczne

15 Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz czas, w jakim będą one realizowane Zajęcia rewalidacyjne: wykaz - forma/rodzaj zajęć, czas i prowadzący Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi ośrodkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji innych zaleceń orzeczenia oraz zadań przygotowujących go do samodzielności w dorosłym życiu. Miejscowość i data  podpisy (koordynator) (członkowie zespołu) (rodzic/e) (dyrektor)

16 Krok 1 Poznaj swego ucznia
Analiza diagnozy psychologiczno- pedagogicznej Analiza dokumentacji medycznej Wywiad z rodzicami Własna obserwacja Opinie lub rozmowy ze specjalistami udzielającymi pomocy w poprzednich placówkach

17 Krok 2 Szukaj sojuszników
Pamiętaj, że pracujesz w zespole. Wskazane jest by rolę koordynatora pełnił wychowawca klasy. Zaprasza on do współpracy nauczycieli i specjalistów oraz rodziców ucznia. Jacy nauczyciele? Potrzebni uczniowi z uwagi na dziedziny, z których będzie potrzebował pomocy.

18 Krok Zredaguj program Część pierwsza to tzw. metryczka, czyli  określenie adresata programu, jego wieku, numeru orzeczenia i rodzaju niepełnosprawności. (początek IPET-u) Ponadto winna zawierać skład członków zespołu, ich podpisy oraz akceptacje dyrektora placówki. (zakończenie IPET-u) Część druga ma charakter merytoryczny. Indywidualny program dla ucznia niepełnosprawnego łączy dwie funkcje: edukacyjną i terapeutyczną.

19 W zakresie funkcji terapeutycznej indywidualny program edukacji powinien zawierać
wspieranie rozwoju umysłowego i społecznego ucznia poprzez rewalidację w formie m.in. gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, logopedii, nauki alternatywnych metod komunikacji, stymulacji polisensorycznej, rozwijanie procesów poznawczych, eliminowanie zachowań niepożądanych, oraz inne formy terapii, np. hydroterapię, hipoterapię, muzykoterapię itp.

20 W zakresie funkcji terapeutycznej indywidualny program edukacji powinien zawierać
działania mające na celu nawiązanie z uczniem pozytywnego kontaktu emocjonalnego (np. poprzez pozytywne wzmacnianie nawet niewielkich jego postępów), usprawnianie zaburzonych funkcji, kompensowanie braków,

21 W zakresie funkcji edukacyjnej indywidualny program może być
adaptacją podstawy programowej do możliwości uczniów z niepełnosprawnością w minimalnym zakresie, ograniczoną do uwag związanych z dysfunkcją ucznia, która nie wiąże się z obniżeniem wymagań (szczególnie na I etapie edukacyjnym), w znacznym zakresie, kiedy stopień dysfunkcji ucznia uniemożliwia realizowanie treści programowych i wymaga większych modyfikacji, zarówno w zakresie treści, jak i sposobu realizacji, a także konieczności dodatkowych działań wspomagających.

22 W zakresie funkcji edukacyjnej indywidualny program może być
w znacznym zakresie, kiedy stopień dysfunkcji ucznia uniemożliwia realizowanie treści programowych i wymaga większych modyfikacji, zarówno w zakresie treści, jak i sposobu realizacji, a także konieczności dodatkowych działań wspomagających. całkowicie autorskim programem zawierającym treści nauczania, metody i formy pracy na poszczególnych, bądź wszystkich przedmiotach lub obszarach edukacyjnych, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

23 IPET powinien zawierać:
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa oświatowego Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

24 Przykład: Uczennica realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, bez rozszerzonych treści z programu nauczania poszczególnych przedmiotów Ocena jej wiadomości i umiejętności zgodna z WSO. Należy jednak brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany w wykonanie zadań, aktywność podczas zajęć i stopień samodzielności Podczas egzaminów dostosowanie formy i warunków, zgodnie z wytycznymi OKE dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową

25 Przykład: Nauczyciel powinien przygotowywać notatki lub umożliwić przepisywanie notatek od innych uczniów. Należy uczennicy zwiększać czasu pracy na wykonanie zadania Miejsce pracy uczennicy powinno być zlokalizowanie blisko nauczyciela Uczennica odpowiada bez ekspozycji Sprawdziany to testy z pytaniami zamkniętymi

26 IPET powinien zawierać:
Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia o charakterze rewalidacyjnym Cele działań z podziałem na terapeutyczne i edukacyjne

27 Przykład: Cele terapeutyczne
Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej Usprawnianie procesów myślenia arytmetycznego – synteza i analiza Korygowanie motoryki małej – poprawa grafomotoryki Kompensacja myślenia abstrakcyjnego przez naukę praktycznego rozwiązywania problemów

28 Tak by uczeń mógł porozumiewać się z otoczeniem w komunikatywny sposób, zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,  miał poczucie sprawczości, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znał i przestrzegał ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności,

29 Przykład: Cele edukacyjne
Wyrównanie – uzupełnienie braków wiedzy i umiejętności z poprzedniego etapu edukacyjnego Płynne czytanie ze zrozumieniem Nauka wypowiedzi ustnej i pisemnej powyżej 30 zdań Utrwalanie wiedzy i umiejętności z aktualnego etapu edukacyjnego

30 Formy i metody pracy z uczniem Przykład:
Uczeń pracuje w klasie 12 osobowej. Stosuje się zindywidualizowane formy pracy w trakcie zajęć Wsparcie psychologa szkolnego – Marty Tkacz (0,5 godz. w tygodniu) Zajęcia pozalekcyjne: Artpracownia, Koło socjoterapeutyczne, Koło turystyczne Zajęcia pozaszkolne: Udział w „Babskich wtorkach” w Fundacji FIONA

31 Formy i metody pracy z uczniem Przykład:
Metody dydaktyczne zgodne z programami nauczania Metody pracy oparte na wzrokowym kanale dostępu. Metody multimedialne Metody interaktywne i aktywizujące Metody nauki współpracy i samodzielności

32 Zajęcia rewalidacyjne
IPET powinien zawierać: Zajęcia rewalidacyjne: wykaz - forma/rodzaj zajęć, czas i prowadzący Przykład: Zajęcia rewalidacyjne rodzaj czas forma prowadzący Korekcyjno-kompensacyjne 60 min Grupa 4 os Jan Zawada Dydaktyczno- wyrównawcze 45 min Grupa 6 os Ewa Minge socjoterapeutyczne Grupa 8 os Maria Kwarc

33 w formie bardzo konkretnych zapisów, np.: udostępnienie literatury,
Działania wspierające rodziców ucznia w formie bardzo konkretnych zapisów, np.: udostępnienie literatury, zawiązanie grup wsparcia rodziców uczniów z określoną niepełnosprawnością, pomoc w załatwianiu formalności dotyczących różnych sytuacji wychowanka, prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych

34 Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi ośrodkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin Przykład: Udział w programie „Profilaktyka uzależnień” Udział w Dwudniowych Warsztatach „Porozumienie bez przemocy” 2 razy w roku- organizowane w internacie wg harmonogramu. Udział w zajęciach otwartych i pokazowych wg harmonogramu.

35 Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji innych zaleceń orzeczenia oraz zadań przygotowujących go do samodzielności w dorosłym życiu Przykład: Propozycja zaangażowania się w prace stowarzyszenia dla rodziców i absolwentów Ośrodka „Razem damy radę” Spotkanie rodziców z przedstawicielem urzędu pracy (w ramach „Dwudniowych warsztatów”)

36 Krok Ewaluacja Oceniaj swoją pracę, koryguj, dostosowuj – program winien zmieniać się wraz uczniem. Program nie jest dokumentem niezmiennym. Nawet jeśli zostanie przygotowany na okres trzech lat czyli całego etapu edukacyjnego, to podlega ocenie efektywności przynajmniej dwa razy w ciągu każdego roku, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej.

37 Bądź refleksyjny na każdym etapie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.
Może się okazać, że zapisane przez nas cele nie zostały osiągnięte w pełni lub też niektóre formy pracy okazały się mało skuteczne. Może zaplanowane działania wspierające rodziców ucznia okazały się mało skuteczne i stoją przed nami w tym zakresie nowe działania? Może uczeń osiągnął w niektórych sferach wyższy niż przewidywany etap rozwoju i należy wyznaczyć nowe cele.  Uważna obserwacja postępów, zastoju bądź regresów naszego wychowanka winna skutkować zmianami w tym programie, adekwatnymi do aktualnych potrzeb.

38


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google