Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekształcenia w Grupie Kapitałowej PGNiG 29 września 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekształcenia w Grupie Kapitałowej PGNiG 29 września 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Przekształcenia w Grupie Kapitałowej PGNiG 29 września 2006 r.

2 2 Przegląd działalności PGNiG Pionowo zintegrowana działalność (z wyłączeniem OSP) Wiodąca pozycja w kluczowych segmentach rynku Bezpośredni dostęp do odbiorców na poszczególnych ogniwach łańcucha wartości Zarządzanie komercyjne z uwzględnieniem ryzyka regulacyjnego Obrót i magazy- nowanie OSP (własność Skarbu Państwa) 6 spółek Gazownictwa E&P w PGNiG Zaopatrzenie zagraniczne 6,3 mln odbiorców gazu Duzi odbiorcy gazu Odbiorcy ropy Odbiorcy OSP (właścicielem jest Skarb Państwa) Zaopatrzenie zagraniczne PGNiG Gaz 4,3 mld m 3 Ropa 618,6 tys. ton Łączne wydobycie 2005r. Gaz9,7 mld m 3 Import 2005r. Gaz7,8 mld m 3 Sprzedaż spółek dystrybucyjnych 2005r. Uwagi: Dane dot. gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy Dane dot. ropy obejmują ropę i kondensat OSP = Operator Systemu Przesyłowego (funkcję tę pełni OGP Gaz System sp. z o.o.)

3 3 2.IV.1996 Rządowy Program restrukturyzacji organizacyjnej pp. PGNiG Mała restrukturyzacja komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego ( r.) oraz utworzenie spółek na majątku zakładów zaplecza Restrukturyzacja PGNiG w latach 90-tych

4 4 poszukiwawczo -wydobywczy przesyłowo -magazynowy dystrybucyjny Poznań Pozostały 23 Zakłady Gazownicze Utworzono Oddział Górnictwo Naftowe Świerklany nadzorując y 4 zakłady sektora naftowego Zlikwidowano Okręgi jako ogniwa pośrednie Wrocław Warszawa Utworzono koordynowane pod względem zarządzania siecią przez Oddział Główny 6 Regionalnych Oddziałów Przesyłu (ROP-ów) Tarnów Gdańsk Restrukturyzacja w latach Organizacyjno-podmiotowy rozdział Spółki na 3 obszary działalności, uwzględniający Dyrektywę Gazową 98/30/WE

5 5 Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG SA przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 października 2004 r., uwzględniający Dyrektywę Gazową 2003/55/EC Podstawowe cele programu: -dostosowanie sektora gazowego w Polsce do postanowień nowej dyrektywy gazowej -ustabilizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki PGNiG SA poprzez jej restrukturyzację organizacyjną i finansową -zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Państwa -prywatyzacja PGNiG SA

6 6 Ł ańcuch tworzenia wartości dodanej w sektorze gazownictwa PGNiG SA Obrót hurtowy Poszukiwania i wydobycie Magazy- nowanie Przesył*Dystrybucja (OSD) Obrót detaliczny *działalność przesyłowa prowadzona jest przez spółkę OGP Gaz System sp. z o.o. będącą 100% własnością SP Obecna struktura działalności w Grupie Kapitałowej PGNiG po wdrożeniu rządowego Programu z dnia 5 października 2004 r. Działalność prowadzona przez sześć spółek gazownictwa: DSG, GSG, KSG,MSG, PSG i WSG będących 100% własnością PGNiG SA

7 7 Wejście Polski do UE (w konsekwencji m.in. rozszerzenie prawa TPA dla gazu wydobywanego w krajach UE) Rozdzielenie prawne działalności technicznej od handlowej do r. Otwarcie rynku dla odbiorców przemysłowych sierpień 2003 Wejście w życie nowej Dyrektywy Utworzenie spółki PGNiG Przesył Sp. z o.o Nowy rządowy Program Restrukturyzacji i Prywatyzacji PGNiG SA kwiecień 2004 Przekazanie majątku do OSP (dywidenda rzeczowa) Nowelizacja Prawa Energetycznego Restrukturyzacja sektora gazowniczego w Polsce oraz sytuacja PGNiG SA do 2007 roku Debiut akcji PGNiG S.A. na GPW Przeniesienie własności OSP na rzecz SP Utworzenie operatora PMG Działania dotychczas nie zrealizowane Przekazanie kolejnej części majątku do OSP w ramach dywidendy za 2005 rok.

8 8 Stan obecny SPÓŁKA GAZOWNICTWA Stan po 1 lipca 2007 r. Do 1 lipca 2007 r. Zarząd PGNiG S.A. pod nadzorem Ministra Skarbu Państwa doprowadzi do pełnego rozdzielenia działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w zależnych spółkach dystrybucyjnych. Spółki prawa handlowego świadczące wyłącznie usługi technicznej dystrybucji gazu wyposażone będą we wszystkie składniki majątkowe, finansowe i instytucjonalne niezbędne do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, najpóźniej do 1 lipca 2007 r.. Art. 9d. 1. Operator systemu (…) dystrybucyjnego (…), będący w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, powinien pozostawać pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od innych działalności niezwiązanych z (…) dystrybucją (…) paliw gazowych (…). W zakresie dotyczącym uzyskania niezależności, pod względem formy prawnej, obowiązek ten stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r. Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 października 2004 r.Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG SA USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne OD 1 LIPCA 2007 Działalność handlowa Działalność handlowa Rozdział prawny Realizacja obowiązku rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od innych działalności nie związanych z dystrybucją oznacza w każdym wariancie ZMIANY W AKTUALNEJ STRUKTURZE SPÓŁEK GAZOWNICTWA pozostała działalność pozostała działalność Działalność dystrybucyjna Działalność dystrybucyjna Rozdzielenie działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w GK PGNIG

9 9 Rozdzielenie działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w GK PGNIG Wariant do realizacji 1.Działalności: obrotu gazem oraz obsługi klientów na terenie całego kraju zostają przeniesione do PGNiG SA, który prowadzi działalność obrotu hurtowego i detalicznego 2.PGNiG S.A. i zakłady terenowe obsługują wszystkich klientów – zarówno tych obsługiwanych dotychczas przez SG jak i tych obsługiwanych przez PGNiG SA 3.SG pełnią na swoim terenie rolę OSD, pozostając jednocześnie właścicielem majątku sieciowego. Przekształcenie SG w OSD oraz integracja (po wydzieleniu ze SG) obrotu detalicznego z obrotem hurtowym w ramach PGNiG SA, który prowadzić będzie również działalność wydobywczą oraz magazynową Kluczowe założenia Atuty wybranej opcji Długoterminowe utrzymanie pozycji konkurencyjnej w działalności obrotu – skupienie działalności obrotu w jednym, dużym i silnym finansowo podmiocie Łatwość w realizacji jednolitej strategii handlowej i taryfowej Duża siła finansowa – duży podmiot generuje więcej wolnych środków, przez co ma większe możliwości walki konkurencyjnej z nowymi graczami i większe możliwości inwestycyjne Efekty skali – niższe koszty stałe dla jednego klienta Ograniczenie ryzyka handlowego Przejrzystość regulacyjna dystrybucji Mały zakres przekształceń majątkowych – stosunkowo mały transfer zasobów z SG (majątek i pracownicy) Jednolite standardy obsługi klientów OSD WIELKOPOLSKIE OSD POMORSKIE OSD MAZOWIECKIE OSD KARPACKIE OSD GÓRNOŚLĄSKIE OSD DOLNOŚLĄSKIE 100% Obrót detaliczny Obrót hurtowy Obsługa klienta wydobycie poszuki- wania magazyny

10 10 Rozdzielenie działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w GK PGNIG 1.Integracja całości działalności obrotu w jednej strukturze (handel detaliczny + handel hurtowy) 2.Możliwie szczupła struktura organizacyjna obrotu 3.Realizacja programu restrukturyzacji zatrudnienia zgodnie z ustaleniami podjętymi w 2005 r. z centralami Związków Zawodowych (nie wystąpi dodatkowe zmniejszenie zatrudnienia wynikające bezpośrednio z rozdziału działalności handlowej od technicznej dystrybucji gazu w GK PGNiG) 4.Wspólne kierownictwo dla całej działalności handlowej, co zapewni szybkie podejmowanie decyzji oraz prowadzenie jednolitej polityki handlowej i taryfowej 5.Funkcjonowanie działalności obrotu jako punktu styku z klientem w gazownictwie (możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym okienku, z uwzględnieniem spraw załatwianych bezpośrednio przez OSD z innymi – nowymi Spółkami obrotu) Założenia biznesowe Zasady funkcjonowania działalności handlowej w ramach PGNiG S.A.

11 11 Rozdzielenie działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w GK PGNIG Funkcjono wanie działalności obrotu w ramach PGNiG S.A. 1.Zintegrowany Obrót funkcjonować będzie jako wyodrębniony Oddział w ramach PGNiG S.A. 2.Na czele Oddziału Obrotu stać będzie Dyrektor, który: i.posiadał będzie szeroką autonomię decyzyjną oraz duże kompetencje decyzyjne ii.będzie w pełni odpowiedzialny za wyniki iii.podlegać będzie bezpośrednio Zarządowi PGNiG S.A. (za pośrednictwem właściwego Wiceprezesa) 3.Pełna integracja finansowo-księgowa Obrotu z systemami PGNiG S.A. i.Jednostki terenowe od początku funkcjonowania korzystać będą ze wspólnego systemu SAP ii.System SAP zostanie zintegrowany z lokalnymi systemami bilingowymi (docelowo z centralnym systemem bilingowym) 4.Realizacja części funkcji w Centrali PGNiG i.Część funkcji (np. taryfy) realizowana będzie przez niektóre Departamenty Centrali PGNiG na rzecz struktur Obrotu Zasady funkcjonowania działalności handlowej w ramach PGNiG S.A.

12 12 Wstępne założenia dotyczące struktury organizacyjnej Obrotu 1.Organizacja Obrotu na szczeblu Centrali PGNiG Struktura Oddziału uwzględniająca funkcje obecnych Departamentów i Biur Centrali PGNiG: –Departamentu Obrotu Krajowego –Departamentu Obrotu z Zagranicą –Departamentu Marketingu –Biura Handlowej Dyspozycji Gazem 1.Organizacja Obrotu na szczeblu regionalnym i.Maksymalnie 23 Zakłady, wszystkie posiadające jednakowy status (brak podległości pomiędzy Zakładami) ii.Wszystkie Zakłady: zakres funkcji zbliżony do realizowanego obecnie 2.Organizacja Obrotu na szczeblu lokalnym i.Terenowe jednostki handlowe (obecne BOK, HOK, DOK, POK, podległe bezpośrednio pod Zakłady) – bez istotnych zmian Zasady funkcjonowania działalności handlowej w ramach PGNiG S.A. Rozdzielenie działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w GK PGNIG

13 13 Założenia biznesowe 1.Przekształcenie 6 Spółek Gazownictwa w 6 OSD z uwzględnieniem wymogów Prawa Energetycznego 2.Pozostawienie OSD własności majątku sieciowego 3.Realizacja przez OSD całości funkcji technicznych związanych z dystrybucją gazu 4.Model zarządzania OSD na zasadzie zbliżonej do obecnego modelu zarządzania Spółkami Gazownictwa, z zachowaniem wymogów niezależności OSD 5.Realizacja obowiązującego programu restrukturyzacji zatrudnienia zgodnie z ustaleniami podjętymi z centralami Związków Zawodowych (brak zwolnień wynikających bezpośrednio z integracji) Zasady funkcjonowania OSD w GK PGNiG Rozdzielenie działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w GK PGNIG

14 14 Stan zaawansowania prac: 1.Prace wstępne (do końca września br.): i.Wybór optymalnego modelu rozdzielenia działalności – Uchwała Zarządu z r. ii.Pozytywna opinia Rady Nadzorczej PGNiG dla modelu integracji obrotu – r. iii.Wystąpienia o opinie do organów administracji państwowej (pozytywna opinia MSP – 10 lipiec 2007 r.) iv.Prace projektowe: –Wyznaczenie pełnomocników ds. Obrotu w Spółkach Gazownictwa –Opracowanie koncepcji funkcjonowania OSD (lipiec br.) –Opracowanie koncepcji funkcjonowania Oddziału obrotu (sierpień br.) –Opracowanie zasad zarządzania projektem integracji obrotu (struktura projektu, kierownictwo projektu, zespoły zadaniowe, podział zadań i odpowiedzialności) (sierpień br.) –Stworzenie szczegółowego harmonogramu realizacji projektu (wrzesień br.) –Uruchomienie prac Zespołów Zadaniowych v.Przyjęcie docelowego Projektu restrukturyzacji wraz z Harmonogramem i skierowanie na WZA PGNiG S.A. (Uchwała Zarządu z r.) 2.Do końca roku 2006 i.Uzyskanie akceptacji właścicieli PGNiG dla przyjętego modelu integracji obrotu (zwołanie WZA na r.) ii.Rozszerzenie prac projektowych i wdrożeniowych –Przyjęcie produktów Zespołów Zadaniowych i opracowanie szczegółowej Koncepcji Biznesowej Integracji Obrotu oraz utworzenia OSD –Równoległe prace nad wieloma szczegółowymi problemami integracji obrotu iii.Realizacja Uchwał WZA z r. (powołanie Spółek Tymczasowych, powołanie Oddziałów w ramach Spółek Gazownictwa, przystąpienie do prac podziału Spółek Gazownictwa). Rozdzielenie działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w GK PGNIG

15 15 Rozdzielenie działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w GK PGNIG Prace w obszarach problemowych Operacyjne zarządzanie projektem Ogólny nadzór nad projektem Struktura Projektu Komitet Sterujący (KS) Komitet Projektu (KP)Zespół Konsultacyjny (ZK) Zespół Zadaniowy 1 (ZZ) Zespół Zadaniowy 2 Zespół Zadaniowy … Struktura organizacyjna Projektu zakłada utworzenie trzech szczebli organizacyjnych. Skład: Członkowie Zarządu PGNiG Skład: Pełnomocnik PGNiG ds. Integracji Obrotu Pełnomocnik PGNiG ds. OSD Dyrektorzy kluczowych Departamentów Centrali PGNiG Przedstawiciele Doradcy Wiodącego Skład: Członkowie Zarządów SG Skład: Przedstawiciele wszystkich SG i Dep. Centrali PGNiG

16 16 Wydzielenie ze struktur PGNiG SA działalności poszukiwawczo-wydobywczej nastąpi w terminie do końca 2006 r., po wprowadzeniu akcji PGNiG SA do obrotu publicznego i przeprowadzeniu restrukturyzacji finansowej, dotyczącej w szczególności zobowiązań długoterminowych. Wydzielenie zostanie poprzedzone analizą skutków ekonomiczno-finansowych i oceną ryzyk, która winna uwzględniać pozytywne aspekty dotyczące wydzielenia spółki poszukiwawczo-wydobywczej, jako samodzielnego podmiotu w Grupie Kapitałowej PGNiG SA. Wydzielenie spółki nastąpi po uprzednim uzyskaniu przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgody Rady Ministrów. Stan obecny Wydzielenie ze struktur PGNiG działalności poszukiwawczo-wydobywczej obrót hurtowy Realizacja obowiązku wydzielenia działalności poszukiwawczo-wydobywczej ze struktur PGNiG SA oznacza ZMIANY W AKTUALNEJ STRUKTURZE PGNiG SA maga- zyny 6 SPÓŁEK GAZOWNICTWA 100% Poszukiwania i wydobycie Stan po wydzieleniu poszukiwań i wydobycia i wdrożeniu rozdzielenia działalności handlowej i technicznej dystrybucji gazu w wariancie aktualnie analizowanym obrót detaliczny OSD Poszukiwania i wydobycie obrót hurtowy maga- zyny obrót detaliczny INNE SPÓŁKI ZALEŻNE 6 OSD 100% INNE SPÓŁKI ZALEŻNE Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG SA

17 17 1.Ani prawo polskie, ani europejskie nie narzucają żadnej specyficznej formy organizacji działalności magazynowej. 2.Wymagane jest jedynie równe traktowanie wszystkich podmiotów zainteresowanych zakupem usługi magazynowej oraz księgowe wyodrębnienie tej działalności. Preferowane jest utrzymanie Operatora Systemu Magazynowego* (działalności magazynowej) w strukturze Grupy Kapitałowej PGNiG. 1.Brak kosztów przeprowadzania zmian organizacyjnych (wyceny majątku, obciążeń podatkowych związanych z przekształceniami organizacyjnymi). 2.Wariant zgodny z PE i Dyrektywą Gazową pod warunkiem określenia jasnych, nie dyskryminujących zasad dostępu do magazynów gazu oraz zasad rozliczania za świadczone usługi. 3.Wariant szeroko stosowany przez inne przedsiębiorstwa gazownicze w UE. Z analiz przeprowadzonych przez ERGEG (raport z dnia 7 września 2005 roku) wynika, że z 32 Operatorów Systemu Magazynowego poddanych analizie, aż 20 Operatorów Systemu Magazynowego działa w strukturach spółek prowadzących również działalność wydobywczą i/lub obrotu. Działalność magazynowa w PGNiG SA * Po niezbędnej rozbudowie pojemności magazynowych.


Pobierz ppt "Przekształcenia w Grupie Kapitałowej PGNiG 29 września 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google