Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Część 1 OiZPI > zakres tematyczny > inżynieria systemów > terminologia w materiałach wykorzystano: K.Subieta:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Część 1 OiZPI > zakres tematyczny > inżynieria systemów > terminologia w materiałach wykorzystano: K.Subieta:"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Część 1 OiZPI > zakres tematyczny > inżynieria systemów > terminologia w materiałach wykorzystano: K.Subieta: Budowa i integracja systemów informatycznych A.Kobieliński: Inżynieria Oprogramowania I.Sommerville: Software Engineering S.Wrycza, B.Marcinkowski: SySML Architektura i zastosowania IBM Rational: RUP

2 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Zarządzanie projektami IT kompetencje managera Obszar: Technologia Obszar: Metodyka Obszar: Zarządzanie Obszar: Psychologia Technologia Metodyka Osobowość Rozwój zawodowy Zarządzanie

3 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Zarządzanie projektami IT obszar: technologia Języki programowania Środowiska IDE Bazy danych Systemy operacyjne Narzędzia CASE Modelowanie, notacje

4 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Zarządzanie projektami IT obszar: metodyka Inżynieria systemów Cykl wytwórczy oprogramowania Poszczególne modele cyklów wytwórczych Implementacja metodyki

5 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Zarządzanie projektami IT obszar: zarządzanie Dobór kadry Organizacja pracy zespołu Wyodrębnienie i podział zadań Kosztorysowanie Harmonogramowanie Raportowanie Taktyka i polityka informacyjna Zarządzanie zmianami

6 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Zarządzanie projektami IT obszar: psychologia Elementy analizy transakcyjnej Stany ego Transakcje Typy osobowości Rodzaje postaw życiowych Rodzaje gier Zarządzanie relacją dostawca – odbiorca Zarządzanie relacją podwładny – pracownik Zarządzanie czynnikiem ludzkim w projektach IT

7 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Zarządzanie projektami IT Składowe projektu 1. Pracownicy 2. Produkt 3. Proces 4. Przedsięwzięcie Utrzymanie kompetentnego i zmotywowanego zespołu Zdefiniowanie celów, sposobów ich osiągnięcia, identyfikacja problemów, poszukiwanie rozwiązań. Wybór, wdrożenie i dostosowanie modelu procesu wytwórczego. Planowanie, monitorowanie, zarządzanie jakością.

8 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Zarys problematyki inżynierii systemów Objaśnienie podstawowych pojęć Omówienie trudności związanych z budowaniem systemów Krótka charakterystyka procesu tworzenia systemu

9 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Przedmiot inżynierii systemów Przedmiotem inżynierii systemów są zagadnienia związane z projektowaniem, implementacją oraz instalacją systemów zawierających sprzęt, oprogramowanie oraz czynnik ludzki.

10 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Co to jest SYSTEM ? Zbiór powiązanych ze sobą składników współpracujących ze sobą dla osiągnięcia określonego celu. Na system składają się następujące elementy: oprogramowanie, urządzenia elektroniczne, urządzenie elektryczne i mechaniczne, ludzie obsługujący i korzystający z usług systemu.

11 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Inżynier systemowy Osoba dokonująca przekształcenia wymagań interesariuszy w zharmonizowane rozwiązanie systemowe Ujmuje projekt całościowo – niezależnie od uwarunkowań sprzętowych, kadrowych czy poszczególnych perspektyw Organizacja zrzeszająca : INCOSE (International Council on System Engineering)

12 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Problemy związane z tworzeniem systemów Systemy tworzy się przeważnie z myślą o rozwiązaniu trudnych i złożonych zagadnień. Budowanie systemu wymaga koordynacji działań w obrębie różnych dziedzin wiedzy: wzajemny brak zaufania, wzajemny brak zrozumienia. System powinien zostać tak zaprojektowany, aby mógł funkcjonować przez lata w warunkach zmieniającego się otoczenia.

13 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym System i jego otoczenie System funkcjonuje w określonym otoczeniu (środowisku). Celem działania systemu może być zmiana istniejącego otoczenia. Środowisko systemu wpływa w znaczący sposób na jego działanie i funkcjonowanie. Dla systemu istotne są zarówno organizacyjne, jak i fizyczne cechy otoczenia.

14 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Rola oprogramowania w systemie Udział warstwy oprogramowania w tworzonych systemach wzrasta. Programowalne urządzenia ogólnego przeznaczenia zastępują urządzenia wyspecjalizowane. Zagadnienia i problemy z zakresu inżynierii systemów i inżynierii oprogramowania są podobne. Uważa się (niestety), że oprogramowanie jest jednym ze słabszych elementów systemu, a jego tworzenie stwarza spore trudności. Opóźnienia w realizacji wielu projektów spowodowane były właśnie problemami z oprogramowaniem. Spośród osób uczestniczących w budowie systemu, osoby zaangażowane w sferę oprogramowania muszą posiąść największy zasób wiedzy o danym zagadnieniu; muszą przyswoić najwięcej informacji spoza swojej dziedziny.

15 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Przykładowy system (opis) Obsługa procesu wytopu ołowiu rafinowanego Wydział rafinacji huty ołowiu otrzymuje ołów surowy (zanieczyszczony). Zadaniem procesu technologicznego jest oczyszczenie ołowiu i uzyskanie ołowiu o składzie chemicznym pożądanym przez odbiorcę. Rafinacja polega na roztopieniu ołowiu w specjalnym piecu i sekwencyjnym przeprowadzaniu określonych reakcji chemicznych. Najważniejsze cele -automatyczne sterowanie -pomiar i rejestracja parametrów procesu -monitorowanie składu chemicznego -ewidencja przebiegu procesu -rozliczenie kosztów produkcji

16 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Przykładowy system (komponenty) Obsługa procesu wytopu ołowiu rafinowanego Kotły Opalanie pieców Chłodzeniepieców Sterowniki Przemysłowe PC 1 Spektrofotometr PC 2 Sieć komputerowa Oprogramowanie EKT (karta) Oprogramowanie Sterowników Czujniki/Liczniki Oprogramowanie EKT (analizy) mistrz laborant operator PC 3 Oprogramowanie F-K księgowy

17 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Hierarchiczna struktura systemu Systemom nadaje się strukturę hierarchiczną: poszczególne zagadnienia rozwiązuje się w ramach podsystemów. Najczęściej realizacją podsystemów zajmują się odrębni wyspecjalizowani w danej dziedzinie podwykonawcy. System kontroli procesu rafinacji Podsystem sterowania Podsystem opalania Podsystem chłodzenia Podsystem ewidencyjny Podsystem analityczny Podsystem pomiarowy

18 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym SysML Język modelowania systemów Opracowany na bazie języka UML Opublikowany w 2006 r, aktualizacja do wersji 1.1. 2008 r Autorstwo: OMG (Object Management Group) INCOSE ISO Odniesienie do języka UML Elementy przeniesione Elementy zmodyfikowane Nowe elementy

19 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym SysML - diagramy Diagram wymagań systemowych Diagram przypadków użycia Rozszerzony diagram czynności Diagram sekwencji Diagram maszyny stanowej Diagram definiowania bloków Diagram bloków wewnętrznych Diagram parametryczny Diagram pakietów

20 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Czynnik ludzki Użytkownikami systemu są ludzie. Istotnym elementem każdego systemu jest właściwie zaprojektowany interfejs. Interfejs w znacznym stopniu determinuje efektywne wykorzystanie oraz właściwą eksploatację systemu. To właśnie czynnik ludzki (organizacja pracy oraz sposób realizacji zadań na etapie tworzenia i eksploatacji systemu) najczęściej decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia.

21 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Czynnik ludzki (podstawowe problemy) System ingeruje w przyjęty sposób pracy (może się to spotkać z oporem ze strony pracowników, niektóre rozwiązania mogą nie uzyskać akceptacji) System może podnieść wymagania względem kwalifikacji pracowników (niechęć pracowników spowodowana obawami przed utratą pracy w przypadku niemożliwości podołania nowym wyzwaniom) System może obniżyć wymagania (bywa, że system wyręcza fachowców) System zmienia strukturę zarządzania w przedsiębiorstwie (menadżerowie niechętnie rezygnują z władzy)

22 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Inżynieria systemów (podsumowanie) Tworzenie systemów jest zadaniem niezwykle trudnym – nie należy się spodziewać prostych rozwiązań złożonych problemów. Inżynierowie zajmujący się sferą oprogramowania z reguły mają lepsze spojrzenie na system i są autorami bardziej wartościowych rozwiązań. W procesie tworzenia systemu poszczególne dziedziny wiedzy muszą się wzajemnie uzupełniać. Osoby odpowiedzialne za różne fragmenty systemu (związane z różnymi dziedzinami) muszą współpracować i rozszerzać swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące zagadnień, którymi zajmują się ich współpracownicy.

23 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Model cyklu wytwórczego Modele tradycyjne Terminologia Model iteracyjny przyrostowy RUP Etapy i fazy cyklu

24 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Określenie wymagań Określenie wymagań Projektowanie Implementacja Testowanie Konserwacja Cele i szczegółowe wymagania wobec systemu. Szczegółowy projekt systemu uwzględniający wcześniejsze wymagania. Modyfikacje producenta - usunięcie błędów, zmiany i rozszerzenia. Analiza Model kaskadowy

25 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Określenie wymagań Określenie wymagań Projektowanie Implementacja Testowanie Konserwacja Analiza Model kaskadowy z iteracjami

26 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Model przyrostowy Wybierany i realizowany jest podstawowy zestaw funkcji. Po realizacji pewnych funkcji następuje zrealizowanie i dostarczenie kolejnych funkcji. Określenie wymagań Określenie wymagań Ogólny projekt Ogólny projekt Wybór podzbioru funkcji Wybór podzbioru funkcji Szczegółowy projekt, implementacja testy Szczegółowy projekt, implementacja testy Dostarczenie zrealizowanej części systemu Dostarczenie zrealizowanej części systemu Proces realizowany iteracyjnie

27 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Analiza, projektowanie, modelowanie co robić Analiza (systemów informatycznych) – odpowiada na pytanie: co robić ? jak robić Projektowanie (systemów informatycznych) – odpowiada na pytanie: jak robić ? Modelowanie – tworzenie modelu. Model Model – uproszczony opis rzeczywistości.

28 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym modelowanie Modelowanie Modelowanie jest elementem zarówno analizy, jak i projektowania Często mówi się o modelu logicznym (analiza) i fizycznym (projektowanie) Model analityczny (logiczny) Model analityczny (logiczny) – abstrahuje od czynników technicznych związanych z realizacją takich jak: sposób reprezentacji danych, sposób zapisu danych (np. w bazie danych), sposób implementacji algorytmów, konfiguracja sprzętowa. Model projektowy (fizyczny) Model projektowy (fizyczny) – uwzględnia czynniki techniczne analizaprojektowanie

29 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Analiza Analiza Analiza – ta część procesu tworzenia systemu informatycznego, której nadrzędnym celem jest poznanie dziedziny problemowej i odwzorowanie zdobytej wiedzy w modelu (RUP Glossary) proces analizy Pojęcie bardziej precyzyjne – proces analizy systemu informatycznego. Percepcja rzeczywistego świata Analityczny model rzeczywistości odwzorowanie

30 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Projektowanie Projektowanie Projektowanie – ta część procesu tworzenia systemu informatycznego, której nadrzędnym celem jest określenie jak system będzie zaimplementowany (RUP Glossary) Model LogicznyModel Fizyczny odwzorowanie SYSTEM

31 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Proces analizy i faza analizy Faza analizy Faza analizy – termin oznaczający wyróżniony etap cyklu życiowego oprogramowania Występuje w większości modeli cyklu życiowego oprogramowania Cel fazy analizy: transformacja wymagań w model logiczny Faza analizy w tym rozumieniu jest jednym z elementów procesu analizy

32 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym proces analizy Składowe procesu W nowoczesnych podejściach wchodzą: modelowanie procesów biznesowych (business modeling), formułowanie wymagań, właściwa analiza (łączona z projektowaniem). Właściwa analiza i projektowanie są ściśle ze sobą powiązane Modelowanie procesów biznesowych Formułowanie wymagań Analiza (i projektowanie)

33 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Obecnie wyróżnia się dodatkowy etap analizy, poprzedzający budowę modelu logicznego – analizę procesów biznesowych Proces biznesowy (gospodarczy) Proces biznesowy (gospodarczy) – grupa logicznie powiązanych ze sobą czynności i zasobów zapewniająca realizację celów określonej organizacji (jednostki organizacyjnej) Wynik analizy procesów biznesowych – model procesów biznesowych Stosowana notacja – diagramy przypadków użycia Modelowanie procesów biznesowych

34 Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Formułowanie wymagań Celem fazy określenia wymagań jest ustalenie zakresu funkcjonalnego systemu Wymaganie Wymaganie – opisuje warunek, jaki powinien spełnić tworzony system lub możliwość, którą system powinien posiadać Wynik formułowania wymagań – specyfikacja wymagań Stosowana notacja – strukturalna notacja tekstowa


Pobierz ppt "Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Część 1 OiZPI > zakres tematyczny > inżynieria systemów > terminologia w materiałach wykorzystano: K.Subieta:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google