Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS. Orzecznictwo ETS Orzecznictwo ETS Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje.

Коpie: 2
Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS. Orzecznictwo ETS Orzecznictwo ETS Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje.

Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS. Orzecznictwo ETS Orzecznictwo ETS Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS. Orzecznictwo ETS Orzecznictwo ETS Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje."— Zapis prezentacji:

1 Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS

2 Orzecznictwo ETS Orzecznictwo ETS Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje się w gestii państw członkowskich, to jednak powinno być ono wykonywane zgodnie z prawem wspólnotowym, co zakłada konieczność eliminowania wszelkiej dyskryminacji, jawnej czy ukrytej ze względu na obywatelstwo ( C-279/93 Schumacker; C-80/94 Wielockx; C-107/94 Ascher; C-250/95 Futura) Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje się w gestii państw członkowskich, to jednak powinno być ono wykonywane zgodnie z prawem wspólnotowym, co zakłada konieczność eliminowania wszelkiej dyskryminacji, jawnej czy ukrytej ze względu na obywatelstwo ( C-279/93 Schumacker; C-80/94 Wielockx; C-107/94 Ascher; C-250/95 Futura)

3 Orzecznictwo ETS Zakaz stosowania przez państwa członkowskie środków, które naruszają zasady wspólnego rynku, w szczególności ograniczają podstawowe swobody traktatowe Zakaz stosowania przez państwa członkowskie środków, które naruszają zasady wspólnego rynku, w szczególności ograniczają podstawowe swobody traktatowe

4 Orzecznictwo ETS Swoboda przepływu towarów Swoboda przepływu towarów Swoboda przemieszczenia się osób Swoboda przemieszczenia się osób Swoboda przepływu usług Swoboda przepływu usług Swoboda przepływu kapitału Swoboda przepływu kapitału

5 Orzecznictwo ETS Art.12 TWE ( art.18 TFUE) – zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo Art. 39 TWE (art.45 TFUE)- zakaz dyskryminacji migrujących pracowników najemnych Art. 43 TWE (art.49 TFUE) – zakaz ograniczania swobody wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Art.48 TWE (art.54 TFUE) - rozszerzenie zakazu na spółki Art.49 TWE (art.56 TFUE) - zakaz ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług Art.56 TWE (art.63 TFUE) - zakaz ograniczeń w swobodnym przepływie kapitału

6 Orzecznictwo ETS Podstawy fundamentalnych swobód prawa wspólnotowego Podstawy fundamentalnych swobód prawa wspólnotowego Zasada niedyskryminacji Zasada niedyskryminacji

7 Orzecznictwo ETS Zasada rynku wewnętrznego Zasada rynku wewnętrznego Większość ograniczeń ma charakter dyskryminacyjny, w związku z czym mogą zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie zakazu dyskryminacji. Pozostałe ograniczenia, które nie mają charakteru dyskryminacyjnego pozostają w sprzeczności z zasadą rynku wewnętrznego Większość ograniczeń ma charakter dyskryminacyjny, w związku z czym mogą zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie zakazu dyskryminacji. Pozostałe ograniczenia, które nie mają charakteru dyskryminacyjnego pozostają w sprzeczności z zasadą rynku wewnętrznego

8 Orzecznictwo ETS Wymóg istnienia elementu transgranicznego Wymóg istnienia elementu transgranicznego Orzeczenie C-112/91 Werner Orzeczenie C-112/91 Werner Orzeczenie C-470/04 (N) Orzeczenie C-470/04 (N) Wprowadzenie obywatelstwa unijnego Wprowadzenie obywatelstwa unijnego Liberalizacja stanowiska ETS Liberalizacja stanowiska ETS

9 Orzecznictwo ETS Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem wspólnotowym ma następujące elementy : Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem wspólnotowym ma następujące elementy : Określenie, czy podatnik znajduje się w zakresie podmiotowo-przedmiotowym TWE, Określenie, czy podatnik znajduje się w zakresie podmiotowo-przedmiotowym TWE, Określenie, czy przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek podatkowy w sposób różnicujący wysokość zobowiązania podatkowego Określenie, czy przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek podatkowy w sposób różnicujący wysokość zobowiązania podatkowego Określenie, czy wskazane zróżnicowanie następuje na podstawie zakazanych w TWE kryteriów Określenie, czy wskazane zróżnicowanie następuje na podstawie zakazanych w TWE kryteriów Określenie, czy różne traktowanie może być usprawiedliwione, a jeśli tak, czy jest stosowane w sposób proporcjonalny Określenie, czy różne traktowanie może być usprawiedliwione, a jeśli tak, czy jest stosowane w sposób proporcjonalny

10 Test dyskryminacji Opodatkowanie będzie miało charakter dyskryminacyjny, jeżeli na podatnika zostaną nałożone dodatkowe obowiązki (wyższa stawka, wyższe oprocentowanie zaległości podatkowych) lub też będzie on miał mniej uprawnień w porównaniu z opodatkowaniem na zasadach ogólnych ( mniejszy zakres ulg i zwolnień podatkowych) Opodatkowanie będzie miało charakter dyskryminacyjny, jeżeli na podatnika zostaną nałożone dodatkowe obowiązki (wyższa stawka, wyższe oprocentowanie zaległości podatkowych) lub też będzie on miał mniej uprawnień w porównaniu z opodatkowaniem na zasadach ogólnych ( mniejszy zakres ulg i zwolnień podatkowych)

11 Test dyskryminacji W dotychczasowym orzecznictwie ETS za zakazane zostały uznane następujące kryteria zróżnicowania. W dotychczasowym orzecznictwie ETS za zakazane zostały uznane następujące kryteria zróżnicowania. Zróżnicowanie ze względu na : Zróżnicowanie ze względu na : Miejsce rezydencji podatnika, Miejsce rezydencji podatnika, Miejsce siedziby spółki zależnej, Miejsce siedziby spółki zależnej, Miejsce siedziby spółki dominującej, Miejsce siedziby spółki dominującej, Miejsce zainwestowania kapitału przez podatnika, Miejsce zainwestowania kapitału przez podatnika, Miejsce siedziby beneficjenta płatności dokonanej przez podatnika, Miejsce siedziby beneficjenta płatności dokonanej przez podatnika, Fakt korzystania przez podatnika z praw gwarantowanych przez TWE Fakt korzystania przez podatnika z praw gwarantowanych przez TWE

12 Usprawiedliwienie dyskryminacji Dwie kategorie okoliczności usprawiedliwiających różne traktowanie : Dwie kategorie okoliczności usprawiedliwiających różne traktowanie : Klauzule derogacyjne : 39 ust.3 TWE (45 TFUE), 46 ust.1 TWE (52 TFUE) i 58 TWE (65 TFUE) Klauzule derogacyjne : 39 ust.3 TWE (45 TFUE), 46 ust.1 TWE (52 TFUE) i 58 TWE (65 TFUE) Orzecznicza reguła rozsądku ( rule of reason) Orzecznicza reguła rozsądku ( rule of reason)

13 Rule of reason Dyskryminacja może być usprawiedliwiona uzasadnionymi obowiązkowymi wymaganiami interesu publicznego, np. Dyskryminacja może być usprawiedliwiona uzasadnionymi obowiązkowymi wymaganiami interesu publicznego, np.

14 Rule of Reason - zapewnieniem skuteczności nadzoru podatkowego (C-120/78 Cassis de Dijon; C-250/95 Futura ) - zapewnieniem skuteczności nadzoru podatkowego (C-120/78 Cassis de Dijon; C-250/95 Futura ) - koniecznością utrzymania integralności systemu podatkowego (C-204/90 Bachmann) - koniecznością utrzymania integralności systemu podatkowego (C-204/90 Bachmann) - potrzebą zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (abuse of law) - potrzebą zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (abuse of law)

15 Rule of Reason Ponadto, Ponadto, Środek powodujący dyskryminację musi być odpowiedni dla osiągnięcia zamierzonych celów; nie być nadmiernym ponad to co jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów / zasada proporcjonalności Środek powodujący dyskryminację musi być odpowiedni dla osiągnięcia zamierzonych celów; nie być nadmiernym ponad to co jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów / zasada proporcjonalności

16 Orzecznictwo ETS Opodatkowanie nierezydentów – pracownicy transgraniczni (opodatkowanie na zasadach samoobliczenia) Opodatkowanie nierezydentów – pracownicy transgraniczni (opodatkowanie na zasadach samoobliczenia)

17 Orzecznictwo ETS Kto jest pracownikiem w rozumieniu prawa europejskiego ? Kto jest pracownikiem w rozumieniu prawa europejskiego ? C-66/85 Lawrie-Blum C-66/85 Lawrie-Blum Podstawową cechą stosunku pracy jest (…)że w określonym czasie osoba wykonuje czynności pod kierownictwem innej osoby i w zamian uzyskuje wynagrodzenie Podstawową cechą stosunku pracy jest (…)że w określonym czasie osoba wykonuje czynności pod kierownictwem innej osoby i w zamian uzyskuje wynagrodzenie

18 Orzecznictwo ETS C-268/99 Aldona Małgorzata Jany C-268/99 Aldona Małgorzata Jany Działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza (self-employed person). Osoba : Działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza (self-employed person). Osoba : Wykonuje działalność poza stosunkiem podporządkowania, Wykonuje działalność poza stosunkiem podporządkowania, ponosi ryzyko gospodarcze ponosi ryzyko gospodarcze jest wynagradzana bezpośrednio przez odbiorcę świadczenia jest wynagradzana bezpośrednio przez odbiorcę świadczenia

19 Orzecznictwo ETS Pracownicy – swoboda przepływu pracowników Pracownicy – swoboda przepływu pracowników Osoby nie mające statusu pracowników - swoboda świadczenia usług lub swoboda przedsiębiorczości Osoby nie mające statusu pracowników - swoboda świadczenia usług lub swoboda przedsiębiorczości

20 Biehl Case Zakaz nie tylko dyskryminacji jawnej, ale i ukrytej Zakaz nie tylko dyskryminacji jawnej, ale i ukrytej C-175/88 Biehl C-175/88 Biehl

21 Biehl Case Odmowa zwrotu nadpłaty wszystkim podatnikom, którzy nie mieszkali przez okres całego roku w danym państwie członkowskim (art.39 TWE – dyskryminacja ukryta) Odmowa zwrotu nadpłaty wszystkim podatnikom, którzy nie mieszkali przez okres całego roku w danym państwie członkowskim (art.39 TWE – dyskryminacja ukryta)

22 Orzecznictwo ETS Zasada Schumackera Zasada Schumackera C-279/93 (Schumacker) C-279/93 (Schumacker)

23 Schumacker Case Pojęcie virtual tax resident Pojęcie virtual tax resident nierezydent uzyskujący cały lub niemal cały dochód w państwie źródła, oraz nierezydent uzyskujący cały lub niemal cały dochód w państwie źródła, oraz państwo jego rezydencji nie jest w stanie uwzględnić jego sytuacji osobistej przy ustalaniu wysokości obciążenia podatkowego państwo jego rezydencji nie jest w stanie uwzględnić jego sytuacji osobistej przy ustalaniu wysokości obciążenia podatkowego Test Schumackera Test Schumackera

24 Schumacker Case Krytyka doktryny Schumackera Krytyka doktryny Schumackera I założenie – wysokość dochodu (niemal cały dochód) I założenie – wysokość dochodu (niemal cały dochód) II założenie – państwo rezydencji ma większe możliwości, jeśli chodzi o ustalenie sytuacji osobistej podatnika II założenie – państwo rezydencji ma większe możliwości, jeśli chodzi o ustalenie sytuacji osobistej podatnika (dyrektywa 77/799/EEC w sprawie wzajemnej pomocy) (dyrektywa 77/799/EEC w sprawie wzajemnej pomocy) III założenie – jakie konstrukcje podatkowe uwzględniają sytuację osobistą III założenie – jakie konstrukcje podatkowe uwzględniają sytuację osobistą

25 Orzecznictwo ETS Wspólne rozliczanie małżonków Wspólne rozliczanie małżonków C-87/99 (Zustrassen) C-87/99 (Zustrassen)

26 Orzecznictwo ETS Teza ETS: Teza ETS: Odmowa wspólnego opodatkowania z małżonkiem, z tego powodu, że jeden z nich jest nierezydentem narusza prawo wspólnotowe (art.39 TWE); warunek posiadania rezydencji podatkowej przez obojga małżonków, jest łatwiejszy do spełnienia przez obywateli Luksemburga niż przez obywateli innych państw członkowskich, którzy przybyli do Luksemburga w celu prowadzenia działalności gospodarczej i których członkowie rodziny zamieszkują poza Luksemburgiem. Przepis ten nie zapewnia równego traktowania Odmowa wspólnego opodatkowania z małżonkiem, z tego powodu, że jeden z nich jest nierezydentem narusza prawo wspólnotowe (art.39 TWE); warunek posiadania rezydencji podatkowej przez obojga małżonków, jest łatwiejszy do spełnienia przez obywateli Luksemburga niż przez obywateli innych państw członkowskich, którzy przybyli do Luksemburga w celu prowadzenia działalności gospodarczej i których członkowie rodziny zamieszkują poza Luksemburgiem. Przepis ten nie zapewnia równego traktowania

27 Orzecznictwo ETS C-391/97 (Gschwind) C-391/97 (Gschwind)

28 Gschwind Case Teza ETS Teza ETS Jeśli poziom dochodu osiągany w państwie rezydencji pozwala podatnikowi na skonsumowanie tam korzyści podatkowych, to państwo członkowskie, w którym praca jest wykonywana (państwo źródła) nie musi przyznawać mu korzyści przysługujących rezydentom tego państwa Jeśli poziom dochodu osiągany w państwie rezydencji pozwala podatnikowi na skonsumowanie tam korzyści podatkowych, to państwo członkowskie, w którym praca jest wykonywana (państwo źródła) nie musi przyznawać mu korzyści przysługujących rezydentom tego państwa

29 Orzecznictwo ETS C-329/05 (Meindl) C-329/05 (Meindl)

30 Meindl Case Teza ETS Teza ETS Państwo rezydencji podatnika (Niemcy) jest jedynym państwem, które może wziąć pod uwagę osobistą i rodzinną sytuację podatnika, ponieważ państwo rezydencji jest państwem, w którym podatnik otrzymuje cały swój opodatkowany dochód Państwo rezydencji podatnika (Niemcy) jest jedynym państwem, które może wziąć pod uwagę osobistą i rodzinną sytuację podatnika, ponieważ państwo rezydencji jest państwem, w którym podatnik otrzymuje cały swój opodatkowany dochód Odmowa przez administrację podatkową w Niemczech Panu Meindl wspólnego opodatkowania Z małżonką stanowi dyskryminację zakazaną przez TWE. Odmowa przez administrację podatkową w Niemczech Panu Meindl wspólnego opodatkowania Z małżonką stanowi dyskryminację zakazaną przez TWE.

31 Orzecznictwo ETS C-169/03 Wallentin

32 Wallentin Case Wallentin Case spełnia wymogi testu Schumackera Wallentin Case spełnia wymogi testu Schumackera Odmowa odliczenia nierezydentowi, który nie ma opodatkowanego dochodu w państwie rezydencji stanowi dyskryminację zakazaną przez art.39 TWE. Odmowa odliczenia nierezydentowi, który nie ma opodatkowanego dochodu w państwie rezydencji stanowi dyskryminację zakazaną przez art.39 TWE.

33 Orzecznictwo ETS C-376/03 D C-376/03 D

34 D. Case Teza ETS Teza ETS Ponieważ podatnik posiada większą część swojego majątku w państwie rezydencji, państwo źródła, gdzie ma zaledwie niewielką część majątku, nie ma obowiązku przyznania mu odliczenia, takiego jak przyznaje własnym rezydentom. Ponieważ podatnik posiada większą część swojego majątku w państwie rezydencji, państwo źródła, gdzie ma zaledwie niewielką część majątku, nie ma obowiązku przyznania mu odliczenia, takiego jak przyznaje własnym rezydentom.

35 Orzecznictwo ETS C-107/94 (Asscher) C-107/94 (Asscher)

36 Ascher Case Teza ETS Teza ETS Jeżeli rezydent i nierezydent znajdują się w podobnej sytuacji nie jest dopuszczalne zastosowanie do nich zróżnicowanych stawek podatkowych Jeżeli rezydent i nierezydent znajdują się w podobnej sytuacji nie jest dopuszczalne zastosowanie do nich zróżnicowanych stawek podatkowych

37 Orzecznictwo ETS C-152/03 Ritter-Coulais C-152/03 Ritter-Coulais

38 Ritter Case Teza ETS Teza ETS Chociaż przepisy nie są bezpośrednio skierowane przeciwko nierezydentom, to jednak ci ostatni częściej mają dom poza terytorium Niemiec niż rezydenci Niemiec. Traktowanie nierezydentów w świetle wewnętrznych przepisów niemieckich jest mniej korzystne niż traktowanie rezydentów posiadających swój własny dom w Niemczech. Chociaż przepisy nie są bezpośrednio skierowane przeciwko nierezydentom, to jednak ci ostatni częściej mają dom poza terytorium Niemiec niż rezydenci Niemiec. Traktowanie nierezydentów w świetle wewnętrznych przepisów niemieckich jest mniej korzystne niż traktowanie rezydentów posiadających swój własny dom w Niemczech.

39 Orzecznictwo ETS C-204/90 Bachmann C-204/90 Bachmann

40 Bachmann Case Naruszenie art.39 TWE Naruszenie art.39 TWE Uwzględnienie przesłanki spójności systemu podatkowego jako przesłanki uzasadniającej dyskryminację Uwzględnienie przesłanki spójności systemu podatkowego jako przesłanki uzasadniającej dyskryminację

41 Orzecznictwo ETS C-80/94 (Wielockx) C-80/94 (Wielockx)

42 Wielockx Case Państwo członkowskie, które przyznaje pewne korzyści podatkowe (odliczenie od dochodu dobrowolnych wpłat na rezerwę emerytalną ) rezydentowi, powinno przyznać taką korzyść także nierezydentowi pracującemu w tym państwie Państwo członkowskie, które przyznaje pewne korzyści podatkowe (odliczenie od dochodu dobrowolnych wpłat na rezerwę emerytalną ) rezydentowi, powinno przyznać taką korzyść także nierezydentowi pracującemu w tym państwie

43 Orzecznictwo ETS C-76/05 Gootjes-Schwarz C-76/05 Gootjes-Schwarz

44 Gootjes-Schwarz Teza ETS Teza ETS Przedmiotowe przepisy są sprzeczne ze swobodą świadczenia usług. Zakaz odliczania czesnego płaconego na rzecz szkół, finansowanych przede wszystkim ze środków prywatnych, położonych w innych państwach członkowskich UE stanowi naruszenie przepisów TWE dotyczących obywatelstwa UE. Przedmiotowe przepisy są sprzeczne ze swobodą świadczenia usług. Zakaz odliczania czesnego płaconego na rzecz szkół, finansowanych przede wszystkim ze środków prywatnych, położonych w innych państwach członkowskich UE stanowi naruszenie przepisów TWE dotyczących obywatelstwa UE.

45 Orzecznictwo ETS Polskie przepisy podatkowe a orzecznictwo ETS dotyczące pracowników transgranicznych Polskie przepisy podatkowe a orzecznictwo ETS dotyczące pracowników transgranicznych

46 Opodatkowanie nierezydentów Art. 6 opodatkowanie małżonków Art. 6 opodatkowanie małżonków Rozszerzenie zakresu łącznego opodatkowania na małżonków – nierezydentów Rozszerzenie zakresu łącznego opodatkowania na małżonków – nierezydentów

47 Opodatkowanie nierezydentów Art. 6 opodatkowanie osoby samotnej z dzieckiem Art. 6 opodatkowanie osoby samotnej z dzieckiem Uprawnienia na dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach ……. Uprawnienia na dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach …….

48 Orzecznictwo ETS Opodatkowanie przychodów nierezydentów z wykonywanej przez nich osobiście działalności Opodatkowanie przychodów nierezydentów z wykonywanej przez nich osobiście działalności

49 Orzecznictwo ETS C-234/01 (Gerritse) C-234/01 (Gerritse)

50 Orzecznictwo ETS Jeśli progresywna stawka podatku obliczonego w sposób odpowiedni dla rezydentów byłaby niższa niż stawka liniowa dla nierezydentów to stanowi to naruszenie prawa wspólnotowego. Jeśli progresywna stawka podatku obliczonego w sposób odpowiedni dla rezydentów byłaby niższa niż stawka liniowa dla nierezydentów to stanowi to naruszenie prawa wspólnotowego.

51 Orzecznictwo ETS Przepisy podatkowe zgodnie, z którymi nierezydenci podlegają opodatkowaniu w kwocie przychodów, bez prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów, podczas gdy rezydenci podlegają opodatkowaniu od kwoty dochodów, po odliczeniu tych kosztów, stanowią naruszenie prawa wspólnotowego. Przepisy podatkowe zgodnie, z którymi nierezydenci podlegają opodatkowaniu w kwocie przychodów, bez prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów, podczas gdy rezydenci podlegają opodatkowaniu od kwoty dochodów, po odliczeniu tych kosztów, stanowią naruszenie prawa wspólnotowego.

52 Orzecznictwo ETS C-346/04 (Conijn) C-346/04 (Conijn)

53 Orzecznictwo ETS Rezydenci i nierezydenci znajdują się w porównywalnej sytuacji wobec wysokiego stopnia złożoności niemieckiego prawa podatkowego, co oznacza prawo do odliczenia wydatków poniesionych na doradztwo podatkowe, które zostało przyznane podatnikom rezydentom, powinno być również stosowane do podatników nierezydentów, którzy są konfrontowani z taką samą złożonością krajowego systemu podatkowego Rezydenci i nierezydenci znajdują się w porównywalnej sytuacji wobec wysokiego stopnia złożoności niemieckiego prawa podatkowego, co oznacza prawo do odliczenia wydatków poniesionych na doradztwo podatkowe, które zostało przyznane podatnikom rezydentom, powinno być również stosowane do podatników nierezydentów, którzy są konfrontowani z taką samą złożonością krajowego systemu podatkowego

54 Orzecznictwo ETS C-345/04 (Centro Equestro) C-345/04 (Centro Equestro)

55 Centro Equestro W zakresie odliczania bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów, rezydenci oraz nierezydenci znajdują się w porównywalnej sytuacji W zakresie odliczania bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów, rezydenci oraz nierezydenci znajdują się w porównywalnej sytuacji

56 Orzecznictwo ETS C-282/07 (Truck Center) C-282/07 (Truck Center)

57 Truck Center Rezydenci i nierezydenci dla potrzeb poboru podatku u źródła nie znajdują się w porównywalnej sytuacji. W konsekwencji Trybunał uznał, że przedmiotowe regulacje nie stanowią naruszenia prawa wspólnotowego. Rezydenci i nierezydenci dla potrzeb poboru podatku u źródła nie znajdują się w porównywalnej sytuacji. W konsekwencji Trybunał uznał, że przedmiotowe regulacje nie stanowią naruszenia prawa wspólnotowego.

58 Orzecznictwo ETS Przepisy polskie a orzecznictwo ETS Przepisy polskie a orzecznictwo ETS

59 Opodatkowanie nierezydentów Możliwość wyboru przez nierezydenta opodatkowania przychodów według skali podatkowej Możliwość wyboru przez nierezydenta opodatkowania przychodów według skali podatkowej Art.29 ust.4 Art.29 ust.4

60 Opodatkowanie nierezydentów Problemy nierozwiązane : uwzględnianie kosztów dla nierezydentów Problemy nierozwiązane : uwzględnianie kosztów dla nierezydentów

61 Orzecznictwo ETS Opodatkowanie przychodów nierezydentów z dywidend i innych przychodów kapitałowych Opodatkowanie przychodów nierezydentów z dywidend i innych przychodów kapitałowych Focus Bank E-1/04 Focus Bank E-1/04 Buanich C-265/04 Buanich C-265/04 Denkavit II C-170/05 Denkavit II C-170/05 Amurta C-379/05 Amurta C-379/05

62 Fokus Bank Fokus Bank E-1/04 Fokus Bank E-1/04

63 Focus Bank ESWH, który powołując się na orzecznictwo ETS stwierdził, że niekorzystne opodatkowanie jest sprzeczne z fundamentalnymi swobodami i nie może być uzasadnione istnieniem korzyści podatkowych dostępnych dla podatnika w innym państwie członkowskim, zaś państwo członkowskie EOG nie może przerzucić na inne państwo członkowskie własnego obowiązku do wypełniania zobowiązań wynikających z porozumienia. Konkludując swe rozważania sąd ESWH uznał norweski system opodatkowania dywidend za sprzeczny ze swobodą przepływu kapitału zagwarantowaną w porozumieniu o EOG, wskazując w szczególności iż okoliczność, że nierezydent może otrzymać lub otrzyma kredyt podatkowy w państwie swej rezydencji podatkowej pozostaje bez znaczenia dla sytuacji podatnika w państwie źródła. ESWH, który powołując się na orzecznictwo ETS stwierdził, że niekorzystne opodatkowanie jest sprzeczne z fundamentalnymi swobodami i nie może być uzasadnione istnieniem korzyści podatkowych dostępnych dla podatnika w innym państwie członkowskim, zaś państwo członkowskie EOG nie może przerzucić na inne państwo członkowskie własnego obowiązku do wypełniania zobowiązań wynikających z porozumienia. Konkludując swe rozważania sąd ESWH uznał norweski system opodatkowania dywidend za sprzeczny ze swobodą przepływu kapitału zagwarantowaną w porozumieniu o EOG, wskazując w szczególności iż okoliczność, że nierezydent może otrzymać lub otrzyma kredyt podatkowy w państwie swej rezydencji podatkowej pozostaje bez znaczenia dla sytuacji podatnika w państwie źródła.

64 Hollmann Hollmann C-443/06 Hollmann C-443/06

65 Hollmann Przepisy portugalskie stanowią ograniczenie swobody przepływu kapitału; rezydenci oraz nierezydenci znajdują się w porównywalnych sytuacjach,w związku z czym przedmiotowe przepisy są sprzeczne z prawem wspólnotowym. Nawet gdyby zastosować najwyższą stawkę podatkową przewidzianą dla dochodów rezydentów – 42%, to i tak ciężar podatkowy byłby niższy niż w przypadku opodatkowania nierezydenta Przepisy portugalskie stanowią ograniczenie swobody przepływu kapitału; rezydenci oraz nierezydenci znajdują się w porównywalnych sytuacjach,w związku z czym przedmiotowe przepisy są sprzeczne z prawem wspólnotowym. Nawet gdyby zastosować najwyższą stawkę podatkową przewidzianą dla dochodów rezydentów – 42%, to i tak ciężar podatkowy byłby niższy niż w przypadku opodatkowania nierezydenta

66 Bouanich Bouanich C-265/04 Bouanich C-265/04

67 Bouanich Wykup akcji dokonany przez spółkę stanowi przepływ kapitału w związku z czym cała transakcja podlegała ocenie z perspektywy swobody przepływu kapitału. Skoro nierezydenci nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji, to w konsekwencji muszą płacić wyższe podatki od takiego samego przychodu. Przepisy szwedzkie stanowią ograniczenie swobody przepływu kapitału, w rezultacie zastosowania przedmiotowych przepisów transgraniczne przepływy kapitału są mniej atrakcyjne i tym samym inwestorzy nierezydenci są zniechęcani do zakupu akcji spółek z siedzibą w Szwecji i w konsekwencji możliwości pozyskiwania kapitału przez spółki szwedzkie od takich inwestorów są ograniczone. Ponadto, Trybunał uznał, że koszty nabycia są bezpośrednio związane z kwotą zapłaconą podczas wykupu akcji tak, że sytuacja rezydentów i nierezydentów jest w tym aspekcie porównywalna oraz, że nie ma obiektywnie różnicy, która mogłaby, uzasadniać w tym zakresie odmienne traktowanie dwóch kategorii podatników. W konsekwencji ETS uznał, że wyłączenie możliwości odliczenia kosztu nabycia akc.ji podlegających wykupowi jedynie w odniesieniu do nierezydentów stanowi naruszenie prawa wspólnotowego. Wykup akcji dokonany przez spółkę stanowi przepływ kapitału w związku z czym cała transakcja podlegała ocenie z perspektywy swobody przepływu kapitału. Skoro nierezydenci nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji, to w konsekwencji muszą płacić wyższe podatki od takiego samego przychodu. Przepisy szwedzkie stanowią ograniczenie swobody przepływu kapitału, w rezultacie zastosowania przedmiotowych przepisów transgraniczne przepływy kapitału są mniej atrakcyjne i tym samym inwestorzy nierezydenci są zniechęcani do zakupu akcji spółek z siedzibą w Szwecji i w konsekwencji możliwości pozyskiwania kapitału przez spółki szwedzkie od takich inwestorów są ograniczone. Ponadto, Trybunał uznał, że koszty nabycia są bezpośrednio związane z kwotą zapłaconą podczas wykupu akcji tak, że sytuacja rezydentów i nierezydentów jest w tym aspekcie porównywalna oraz, że nie ma obiektywnie różnicy, która mogłaby, uzasadniać w tym zakresie odmienne traktowanie dwóch kategorii podatników. W konsekwencji ETS uznał, że wyłączenie możliwości odliczenia kosztu nabycia akc.ji podlegających wykupowi jedynie w odniesieniu do nierezydentów stanowi naruszenie prawa wspólnotowego.

68 Amurta Amurta C-379/05 Amurta C-379/05

69 Amurta Przedmiotowe przepisy stawiają spółki będące nierezydentami w sytuacji mniej korzystnej niż spółki będące rezydentami Holandii. Dywidendy wypłacone spółkom z siedzibą w innych państwach członkowskich UE są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie spółki zależnej oraz podatkiem od dywidend na poziomie spółki matki uzyskującej dywidendę. W rezultacie, dywidendy te są przedmiotem podwójnego ekonomicznego opodatkowania, które nie występuje w przypadku dywidend wypłacanych spółkom z siedzibą w Holandii.Takie niekorzystne opodatkowanie dywidend wypłacanych spółkom z siedzibą w innych państwach członkowskich w porównaniu z opodatkowaniem dywidend wypłacanych spółkom z siedzibą w Holandii może zniechęcać spółki z innego państwa członkowskiego do inwestowania w Holandii, a w konsekwencji może stanowić ograniczenie swobody przepływu kapitału Przedmiotowe przepisy stawiają spółki będące nierezydentami w sytuacji mniej korzystnej niż spółki będące rezydentami Holandii. Dywidendy wypłacone spółkom z siedzibą w innych państwach członkowskich UE są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie spółki zależnej oraz podatkiem od dywidend na poziomie spółki matki uzyskującej dywidendę. W rezultacie, dywidendy te są przedmiotem podwójnego ekonomicznego opodatkowania, które nie występuje w przypadku dywidend wypłacanych spółkom z siedzibą w Holandii.Takie niekorzystne opodatkowanie dywidend wypłacanych spółkom z siedzibą w innych państwach członkowskich w porównaniu z opodatkowaniem dywidend wypłacanych spółkom z siedzibą w Holandii może zniechęcać spółki z innego państwa członkowskiego do inwestowania w Holandii, a w konsekwencji może stanowić ograniczenie swobody przepływu kapitału

70 Amurta Czy uzyskanie kredytu podatkowego w państwie rezydencji może zneutralizować odmienne opodatkowanie w państwie źródła ? Czy uzyskanie kredytu podatkowego w państwie rezydencji może zneutralizować odmienne opodatkowanie w państwie źródła ?

71 Amurta Sprzeczne z fundamentalną swobodą niekorzystne opodatkowanie nie może być uzasadnione istnieniem innych korzyści podatkowych. Sprzeczne z fundamentalną swobodą niekorzystne opodatkowanie nie może być uzasadnione istnieniem innych korzyści podatkowych. Państwo źródła nie może powoływać się na istnienie korzyści przyznanej jednostronnie przez prawo wewnętrzne innego państwa członkowskiego w celu uzasadnienia odmiennego opodatkowania rezydentów i nierezydentów. Państwo źródła nie może powoływać się na istnienie korzyści przyznanej jednostronnie przez prawo wewnętrzne innego państwa członkowskiego w celu uzasadnienia odmiennego opodatkowania rezydentów i nierezydentów. Nie można wykluczyć, że państwu członkowskiemu uda się zapewnić wykonanie ciążących na nim zobowiązań wynikających z TWE przez zawarcie uupo z innym państwem członkowskim. W tym kontekście Trybunał przypomniał, że skoro uupo jest częścią uregulowań prawnych znajdujących zastosowanie w przedmiotowej sprawie to należy ją uwzględnić. Ostatecznie ETS pozostawił sądowi krajowemu ustalenie czy w przedmiotowym postępowaniu należy uwzględnić uupo oraz dokonanie oceny czy pozwala ona zneutralizować skutki odmiennego opodatkowania rezydentów i nierezydentów wynikającego z zastosowania norm państwa źródła Nie można wykluczyć, że państwu członkowskiemu uda się zapewnić wykonanie ciążących na nim zobowiązań wynikających z TWE przez zawarcie uupo z innym państwem członkowskim. W tym kontekście Trybunał przypomniał, że skoro uupo jest częścią uregulowań prawnych znajdujących zastosowanie w przedmiotowej sprawie to należy ją uwzględnić. Ostatecznie ETS pozostawił sądowi krajowemu ustalenie czy w przedmiotowym postępowaniu należy uwzględnić uupo oraz dokonanie oceny czy pozwala ona zneutralizować skutki odmiennego opodatkowania rezydentów i nierezydentów wynikającego z zastosowania norm państwa źródła

72 Orzecznictwo ETS Opodatkowanie zakładu nierezydenta Opodatkowanie zakładu nierezydenta

73 Orzecznictwo ETS Avoir fiscal C-270/83 Avoir fiscal C-270/83 Niemieckie firmy ubezpieczeniowe posiadały zakłady we Francji – odmowa odliczenia podatku u źródła, gdy odbiorcą dywidendy był zakład Niemieckie firmy ubezpieczeniowe posiadały zakłady we Francji – odmowa odliczenia podatku u źródła, gdy odbiorcą dywidendy był zakład

74 Dywidenda jest wypłacana za pośrednictwem zagranicznego zakładu Państwo Y Niemcy Francja Spółka A S półka B ZZ Spółki A dywidenda

75 Orzecznictwo ETS ETS ETS Jeżeli pomiędzy rezydentami i nierezydentami nie zachodzi obiektywna różnica, a mimo to podlegają odmiennemu traktowaniu to występuje nieuzasadniona dyskryminacja. Jeżeli pomiędzy rezydentami i nierezydentami nie zachodzi obiektywna różnica, a mimo to podlegają odmiennemu traktowaniu to występuje nieuzasadniona dyskryminacja.

76 Orzecznictwo ETS Halliburton (C-1/93) Halliburton (C-1/93) Halliburton – spółka będąca rezydentem niemieckim posiadała zakład w Holandii. Halliburton – spółka będąca rezydentem niemieckim posiadała zakład w Holandii. Spółka Halliburton przekazała nieruchomość będącą aktywem tego zakładu do innej spółki powiązanej będącej rezydentem Holandii. Konsekwencja - brak możliwości zwolnienia, które przysługiwałoby, jeśli nieruchomość zostałaby zbyta przez spółkę zależną. Spółka Halliburton przekazała nieruchomość będącą aktywem tego zakładu do innej spółki powiązanej będącej rezydentem Holandii. Konsekwencja - brak możliwości zwolnienia, które przysługiwałoby, jeśli nieruchomość zostałaby zbyta przez spółkę zależną.

77 Orzecznictwo ETS Commerzbank C-330/91 Commerzbank C-330/91 Commerzbank – spółka będąca rezydentem niemieckim posiadała zakład w WB, który udzielał pożyczek kontrahentom z USA. Przychody z odsetek były opodatkowane jako zysk zakładu Commerzbank – spółka będąca rezydentem niemieckim posiadała zakład w WB, który udzielał pożyczek kontrahentom z USA. Przychody z odsetek były opodatkowane jako zysk zakładu

78 Odsetki są wypłacane przez zagraniczny zakład Odsetki są wypłacane przez zagraniczny zakład USA Wielka BrytaniaNiemcy ZZ Commerzbank Pozyczkobiorcy Commerzbank Pożyczka Odsetki

79 Orzecznictwo ETS Umowa USA-WB – odsetki od pożyczki podlegają opodatkowaniu w WB, jeżeli są wypłacane brytyjskiemu rezydentowi Umowa USA-WB – odsetki od pożyczki podlegają opodatkowaniu w WB, jeżeli są wypłacane brytyjskiemu rezydentowi Zwrot nadpłaty wraz z odsetkami z tytułu nienależnie zapłaconego podatku – tylko dla rezydenta Zwrot nadpłaty wraz z odsetkami z tytułu nienależnie zapłaconego podatku – tylko dla rezydenta

80 Articles 52 and 58 of the Treaty prevent the legislation of a Member State from granting repayment supplement on overpaid tax to companies which are resident for tax purposes in that State whilst refusing the supplement to companies resident for tax purposes in another Member State. The fact that the latter would not have been exempt from tax if they had been resident in that State is of no relevance in that regard. Articles 52 and 58 of the Treaty prevent the legislation of a Member State from granting repayment supplement on overpaid tax to companies which are resident for tax purposes in that State whilst refusing the supplement to companies resident for tax purposes in another Member State. The fact that the latter would not have been exempt from tax if they had been resident in that State is of no relevance in that regard.

81 Orzecznictwo ETS Futura C-250/95 Futura C-250/95 Czy zakład jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe w państwie położenia ? Czy zakład jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe w państwie położenia ?

82 Futura Francja Luksemburg Futura Singer Zakład Futura Singer

83 Orzecznictwo ETS Przepisy luksemburskie : Przepisy luksemburskie : Nierezydenci są zobowiązani do prowadzenia odrębnej księgowości w Luksemburgu, gdy chcą dokonać rozliczenia straty. Gdy osiągają dochód wystarczy, że księgowość jest prowadzona w centrali. Nierezydenci są zobowiązani do prowadzenia odrębnej księgowości w Luksemburgu, gdy chcą dokonać rozliczenia straty. Gdy osiągają dochód wystarczy, że księgowość jest prowadzona w centrali.

84 Orzecznictwo ETS Kwestionowane przepisy są nieproporcjonalne i stanowią naruszenie prawa wspólnotowego ! Kwestionowane przepisy są nieproporcjonalne i stanowią naruszenie prawa wspólnotowego ! Cel tego może zostać zrealizowany również w inny, mniej restrykcyjny, sposób (np. poprzez zaprezentowanie przez podatników odpowiednich dowodów dokumentujących w sposób jasny i precyzyjny wysokość straty) Cel tego może zostać zrealizowany również w inny, mniej restrykcyjny, sposób (np. poprzez zaprezentowanie przez podatników odpowiednich dowodów dokumentujących w sposób jasny i precyzyjny wysokość straty)

85 Orzecznictwo ETS Royal Bank of Scotland C-311/97 Royal Bank of Scotland C-311/97 Zakłady zagranicznych banków położone w Grecji płaciły podatek dochodowy wg stawki 40 %, a banki będące spółkami z siedzibą w Grecji – wg stawki 35 % Zakłady zagranicznych banków położone w Grecji płaciły podatek dochodowy wg stawki 40 %, a banki będące spółkami z siedzibą w Grecji – wg stawki 35 %

86 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Sam fakt, że bank będący nierezydentem posiadający zakład w Grecji podlega tam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w przeciwieństwie do rezydentów podlegających tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie uzasadnia odmiennego traktowania tych dwóch kategorii podatników. Sam fakt, że bank będący nierezydentem posiadający zakład w Grecji podlega tam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w przeciwieństwie do rezydentów podlegających tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie uzasadnia odmiennego traktowania tych dwóch kategorii podatników. Dyskryminacja ! Dyskryminacja !

87 Orzecznictwo ETS Saint –Gobain C-307/97 Saint –Gobain C-307/97 Saint Gobain – spółka francuska Saint Gobain – spółka francuska Posiadała ZZ w Niemczech Posiadała ZZ w Niemczech W majątku zakładu znajdowały się udziały w spółkach amerykańskich, szwajcarskich, austriackich W majątku zakładu znajdowały się udziały w spółkach amerykańskich, szwajcarskich, austriackich

88 Orzecznictwo ETS Zagraniczny Zakład Saint Gobain oraz spółki zależne tworzyły podatkową grupę kapitałową (organschaft) Zagraniczny Zakład Saint Gobain oraz spółki zależne tworzyły podatkową grupę kapitałową (organschaft)

89 Dywidenda jest wypłacana za pośrednictwem zakładu Państwo, X Y, Z Francja Niemcy Saint Gobain Spółki zależne od Saint Gobain ZZ Saint Gobain dywidenda

90 Orzecznictwo ETS Niemieckie organy podatkowe odmówiły zakładowi prawa do odliczenia podatku od dywidend zapłaconemu zagranicą, gdyż odliczenie takie przysługiwało, ich zdaniem, tylko rezydentom. Niemieckie organy podatkowe odmówiły zakładowi prawa do odliczenia podatku od dywidend zapłaconemu zagranicą, gdyż odliczenie takie przysługiwało, ich zdaniem, tylko rezydentom.

91 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Kwestionowane przepisy czynią mniej atrakcyjnym prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem oddziału i stanowią ograniczenie swobody wyboru najbardziej dogodnej formy prawnej kontynuowania działalności gospodarczej zagwarantowanej przez swobodę przedsiębiorczości. Kwestionowane przepisy czynią mniej atrakcyjnym prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem oddziału i stanowią ograniczenie swobody wyboru najbardziej dogodnej formy prawnej kontynuowania działalności gospodarczej zagwarantowanej przez swobodę przedsiębiorczości.

92 Orzecznictwo ETS AMID C-141/99 AMID C-141/99 Belgijska spółka AMID posiada zakład w Luksemburgu Belgijska spółka AMID posiada zakład w Luksemburgu Spółka, która ma zakład w innym państwie członkowskim i spółka, która ma oddział krajowy są w porównywalnej sytuacji. Jeżeli straty krajowego oddziału są automatycznie wyrównywane z dochodem innych części przedsiębiorstwa, a straty zakładu położonego w innym państwie członkowskim nie mogą być tak samo traktowane, to stanowi to naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości. Spółka, która ma zakład w innym państwie członkowskim i spółka, która ma oddział krajowy są w porównywalnej sytuacji. Jeżeli straty krajowego oddziału są automatycznie wyrównywane z dochodem innych części przedsiębiorstwa, a straty zakładu położonego w innym państwie członkowskim nie mogą być tak samo traktowane, to stanowi to naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości.

93 Orzecznictwo ETS CLT-UFA C-253/03 CLT-UFA C-253/03

94 Niemcy Luksemburg Zakład Spółki CLT-UFA Spółka CLT-UFA

95 Orzecznictwo ETS ETS : ETS : Jedyna rzeczywista różnica między tymi przypadkami (opodatkowaniem dochodu zakładu i opodatkowaniem dochodu wypłacanego pod postacią dywidendy) polega bowiem na tym, że wypłata zysku przez spółkę zależną spółce dominującej wymaga podjęcia stosownej decyzji, podczas gdy zyski oddziału (zakładu) stanowią część majątku spółki również bez takiej decyzji Jedyna rzeczywista różnica między tymi przypadkami (opodatkowaniem dochodu zakładu i opodatkowaniem dochodu wypłacanego pod postacią dywidendy) polega bowiem na tym, że wypłata zysku przez spółkę zależną spółce dominującej wymaga podjęcia stosownej decyzji, podczas gdy zyski oddziału (zakładu) stanowią część majątku spółki również bez takiej decyzji

96 Orzecznictwo ETS Podmioty powiązane z udziałem nierezydentów Podmioty powiązane z udziałem nierezydentów

97 Orzecznictwo ETS Langhorst Hohorst C-324/00 Langhorst Hohorst C-324/00 Problem niedostatecznej kapitalizacji Problem niedostatecznej kapitalizacji

98 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Niemieckie przepisy odmiennie traktują spółki zależne w zależności od tego czy spółka dominująca ma siedzibę w Niemczech, czy za granicą. Niemieckie przepisy odmiennie traktują spółki zależne w zależności od tego czy spółka dominująca ma siedzibę w Niemczech, czy za granicą.

99 Holandia Niemcy Langhorst Hohorst BV Spółka babka Langhorst Hohorst GmbH Spółka wnuczka

100 Orzecznictwo ETS Metallgesellschaft C-397/78 Metallgesellschaft C-397/78

101 Dywidenda jest wypłacana bezpośrednio spółce matce Metallgesellschaft Ltd (spółka-córka) Metallgesellschaft (Spółka –matka) udziały wypłata dywidendy Wielka Brytania Niemcy

102 Orzecznictwo ETS Obowiązek zapłaty przez spółkę –córkę Advanced corporation tax ( zaliczkowy podatek dochodowy), jeśli dywidenda nie jest wypłacana brytyjskiej spółce –matce Obowiązek zapłaty przez spółkę –córkę Advanced corporation tax ( zaliczkowy podatek dochodowy), jeśli dywidenda nie jest wypłacana brytyjskiej spółce –matce Brytyjskie spółki –matki odliczają ACT lub przy wyborze statusu grupy kapitałowej ACT nie jest pobierany Brytyjskie spółki –matki odliczają ACT lub przy wyborze statusu grupy kapitałowej ACT nie jest pobierany

103 Orzecznictwo ETS ETS : ETS : Sytuacja, w której możliwość korzystania z preferencyjnego systemu opodatkowania pozwalającego na uniknięcie zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych jest ograniczona jedynie do spółek, których spółka dominująca jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii stanowi odmienne traktowanie prowadzące do naruszenie swobody przedsiębiorczości. Sytuacja, w której możliwość korzystania z preferencyjnego systemu opodatkowania pozwalającego na uniknięcie zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych jest ograniczona jedynie do spółek, których spółka dominująca jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii stanowi odmienne traktowanie prowadzące do naruszenie swobody przedsiębiorczości.

104 Orzecznictwo ETS Bosal Holding C-168/01 Bosal Holding C-168/01 Bosal Holding BV – spółka posiadająca siedzibę w Holandii. Ma spółki – córki w innych państwach członkowskich Bosal Holding BV – spółka posiadająca siedzibę w Holandii. Ma spółki – córki w innych państwach członkowskich Zakaz odliczania kosztów związanych z udziałami posiadanymi w innych państwach członkowskich, jeżeli koszty nie wiążą się z uzyskiwaniem dochodu w Holandii Zakaz odliczania kosztów związanych z udziałami posiadanymi w innych państwach członkowskich, jeżeli koszty nie wiążą się z uzyskiwaniem dochodu w Holandii

105 Bosal Directive 90/435 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, interpreted in the light of Article 52 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 43 EC) precludes a national provision which, when determining the tax on the profits of a parent company established in one Member State, makes the deductibility of costs in connection with that company's holding in the capital of a subsidiary established in another Member State subject to the condition that such costs be indirectly instrumental in making profits which are taxable in the Member State where the parent company is established.see para. 43 and operative part Directive 90/435 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, interpreted in the light of Article 52 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 43 EC) precludes a national provision which, when determining the tax on the profits of a parent company established in one Member State, makes the deductibility of costs in connection with that company's holding in the capital of a subsidiary established in another Member State subject to the condition that such costs be indirectly instrumental in making profits which are taxable in the Member State where the parent company is established.see para. 43 and operative part

106 Orzecznictwo ETS Podmioty powiązane z udziałem nierezydentów - transgraniczne pokrywanie strat Podmioty powiązane z udziałem nierezydentów - transgraniczne pokrywanie strat

107 Orzecznictwo ETS Rozliczenia pomiędzy spółkami w ramach grup spółek Rozliczenia pomiędzy spółkami w ramach grup spółek

108 Orzecznictwo ETS Systemy Systemy fiscal unity system (system jedności podatkowej), fiscal unity system (system jedności podatkowej), –group relief system (system ulgi grupowej), –group relief system (system ulgi grupowej), – group contribution system (system aportu grupowego, inaczej darowizny grupowej ). – group contribution system (system aportu grupowego, inaczej darowizny grupowej ).

109 Orzecznictwo ETS W Holandii - fiscale eenheid, w Hiszpanii – regimen de declaration consolidada, we Francji – régime de lintégration fiscale (podmioty objęte tym systemem określa się jako groupes de sociétés), w Wielkiej Brytanii – group relief, capital gains group, group income, w Niemczech – Organschaft, w Danii – sambeskatning W Holandii - fiscale eenheid, w Hiszpanii – regimen de declaration consolidada, we Francji – régime de lintégration fiscale (podmioty objęte tym systemem określa się jako groupes de sociétés), w Wielkiej Brytanii – group relief, capital gains group, group income, w Niemczech – Organschaft, w Danii – sambeskatning

110 Orzecznictwo ETS Przyczyny tworzenia grupy spółek Przyczyny tworzenia grupy spółek – uniknięcie wielokrotnego opodatkowania dywidend wypłacanych spółce-matce przez spółki-córki – uniknięcie wielokrotnego opodatkowania dywidend wypłacanych spółce-matce przez spółki-córki – łączenie dla celów podatkowych wyników finansowych spółek grupy, tj. zarówno dochodów, jak i strat – łączenie dla celów podatkowych wyników finansowych spółek grupy, tj. zarówno dochodów, jak i strat – wyeliminowanie opodatkowania transakcji wewnątrzgrupowych – wyeliminowanie opodatkowania transakcji wewnątrzgrupowych – niestosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych. – niestosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych.

111 Orzecznictwo ETS Przykład Przykład Spółka A ma 100% udziałów w spółkach B, C, D i E. Jeżeli spółki te rozliczają podatek odrębnie, ich obciążenia za rok podatkowy przedstawiają się następująco: Spółka A ma 100% udziałów w spółkach B, C, D i E. Jeżeli spółki te rozliczają podatek odrębnie, ich obciążenia za rok podatkowy przedstawiają się następująco: Dochód (strata)Podatek (stawka 19%) Dochód (strata)Podatek (stawka 19%) spółka A 200 j.p.38 j.p. spółka A 200 j.p.38 j.p. spółka B 300 j.p.57 j.p. spółka B 300 j.p.57 j.p. spółka C 100 j.p.19 j.p. spółka C 100 j.p.19 j.p. spółka D – 200 j.p. (strata) spółka D – 200 j.p. (strata) spółka E – 100 j.p. (strata) spółka E – 100 j.p. (strata) Łącznie spółki odprowadzą 114 j.p. podatku. Łącznie spółki odprowadzą 114 j.p. podatku.

112 Orzecznictwo ETS Założenie : za ten sam rok podatkowy spółki rozliczają się jako podatkowa grupa kapitałowa, Ich łączne obciążenie podatkowe wyniosłoby: Założenie : za ten sam rok podatkowy spółki rozliczają się jako podatkowa grupa kapitałowa, Ich łączne obciążenie podatkowe wyniosłoby: 600 j.p. (suma dochodów spółek A, B i C) 600 j.p. (suma dochodów spółek A, B i C) – 300 j.p. (suma strat spółek D i E) – 300 j.p. (suma strat spółek D i E) 300 j.p. (łączny dochód grupy) 300 j.p. (łączny dochód grupy) Podatkowa grupa kapitałowa odprowadzi łącznie 57 j.p. podatku (300j.p. × 19% = 57). Podatkowa grupa kapitałowa odprowadzi łącznie 57 j.p. podatku (300j.p. × 19% = 57).

113 Orzecznictwo ETS Problemy do rozstrzygnięcia : Problemy do rozstrzygnięcia : – jaka powinna być wysokość udziałów podmiotu dominującego w spółkach tworzących grupę? – jaka powinna być wysokość udziałów podmiotu dominującego w spółkach tworzących grupę? – czy wszystkie spółki spełniające wymogi muszą wejść do grupy (all in-all out / cherry-picking concept)? – czy wszystkie spółki spełniające wymogi muszą wejść do grupy (all in-all out / cherry-picking concept)?

114 Orzecznictwo ETS – jak są traktowane straty przed i po wejściu do grupy? (pre- or post entrance losses)? – jak są traktowane straty przed i po wejściu do grupy? (pre- or post entrance losses)? – czy uwzględnia się dochody (straty) na transakcjach wewnątrzgrupowych? – czy uwzględnia się dochody (straty) na transakcjach wewnątrzgrupowych? – jaki jest minimalny okres zawiązania grupy? – jaki jest minimalny okres zawiązania grupy? – jaką formę prawną powinny mieć spółki tworzące grupę? – jaką formę prawną powinny mieć spółki tworzące grupę?

115 Orzecznictwo ETS Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej a) podmiot dominujący i spółki zależne muszą mieć formę prawną spółki kapitałowej oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; a) podmiot dominujący i spółki zależne muszą mieć formę prawną spółki kapitałowej oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) przeciętny kapitał zakładowy określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7 u.p.d.o.p., przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł; b) przeciętny kapitał zakładowy określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7 u.p.d.o.p., przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł; c) jedna ze spółek, zwana dalej dominującą, posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek; c) jedna ze spółek, zwana dalej dominującą, posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek;

116 Orzecznictwo ETS d) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących grupę; d) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących grupę; e) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa. e) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

117 Orzecznictwo ETS Ponadto spółki tworzące grupę : Ponadto spółki tworzące grupę : – nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, – nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, – nie mają przed utworzeniem grupy zaległych zobowiązań, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej; – nie mają przed utworzeniem grupy zaległych zobowiązań, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej; – podatkowa grupa kapitałowa osiąga za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%. – podatkowa grupa kapitałowa osiąga za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

118 Orzecznictwo ETS Marks & Spencer ( C-446/03) Marks & Spencer ( C-446/03)

119 Orzecznictwo ETS ETS ETS 1) nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym wykluczenie wyrównania z dochodem spółki krajowej straty zagranicznej spółki zależnej, chociaż wyrównanie takie jest możliwe pomiędzy spółkami krajowymi 1) nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym wykluczenie wyrównania z dochodem spółki krajowej straty zagranicznej spółki zależnej, chociaż wyrównanie takie jest możliwe pomiędzy spółkami krajowymi

120 Orzecznictwo ETS 2) jest sprzeczne wykluczenie takiego wyrównania, gdy spółka zależna w państwie jej siedziby albo nie miała możliwości pokrycia straty albo taką możliwość wyczerpała (np. uległa likwidacji) 2) jest sprzeczne wykluczenie takiego wyrównania, gdy spółka zależna w państwie jej siedziby albo nie miała możliwości pokrycia straty albo taką możliwość wyczerpała (np. uległa likwidacji)

121 Orzecznictwo ETS C-347/04 (Rewe Zentralfinanz) C-347/04 (Rewe Zentralfinanz)

122 Orzecznictwo ETS ETS ETS Sytuacja podatkowa spółki dominującej mającej siedzibę w Niemczech, posiadającej spółkę zależną i spółkę pośrednio zależną w innym państwie członkowskim, jest mniej korzystna od sytuacji, w której znajdowałaby się spółka dominująca, gdyby spółki, zależna i pośrednio zależna, miały siedziby w Niemczech, co stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości Sytuacja podatkowa spółki dominującej mającej siedzibę w Niemczech, posiadającej spółkę zależną i spółkę pośrednio zależną w innym państwie członkowskim, jest mniej korzystna od sytuacji, w której znajdowałaby się spółka dominująca, gdyby spółki, zależna i pośrednio zależna, miały siedziby w Niemczech, co stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości

123 Orzecznictwo ETS C-231/05 (Oy AA) C-231/05 (Oy AA)

124 Orzecznictwo ETS ETS : ETS : Spółki zależne spółek dominujących z siedzibą w innych państwach członkowskich są traktowane w sposób mniej korzystny niż spółki zależne spółek dominujących z siedzibą w Finlandii. Nawet jeśli spółka obdarowana nie podlega opodatkowaniu w państwie spółki darczyńcy, może znajdować się w podobnej sytuacji jak spółka będąca rezydentem państwa darczyńcy. Różnica w opodatkowaniu wynikająca z fińskich przepisów ze względu na miejsce siedziby spółki dominującej stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości, ale Spółki zależne spółek dominujących z siedzibą w innych państwach członkowskich są traktowane w sposób mniej korzystny niż spółki zależne spółek dominujących z siedzibą w Finlandii. Nawet jeśli spółka obdarowana nie podlega opodatkowaniu w państwie spółki darczyńcy, może znajdować się w podobnej sytuacji jak spółka będąca rezydentem państwa darczyńcy. Różnica w opodatkowaniu wynikająca z fińskich przepisów ze względu na miejsce siedziby spółki dominującej stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości, ale

125 Orzecznictwo ETS Dyskryminacja jest uzasadniona przez wzgląd na zapobieganie unikania opodatkowaniu / zrównoważony podział kompetencji między państwami Dyskryminacja jest uzasadniona przez wzgląd na zapobieganie unikania opodatkowaniu / zrównoważony podział kompetencji między państwami

126 Orzecznictwo ETS Dopuszczenie do swobodnego dokonywania ponadgranicznych darowizn wewnątrzgrupowych skutkowałoby umożliwieniem grupie spółek swobodnego wyboru państwa członkowskiego siedziby spółki zależnej do opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej na jego terytorium. Dopuszczenie do swobodnego dokonywania ponadgranicznych darowizn wewnątrzgrupowych skutkowałoby umożliwieniem grupie spółek swobodnego wyboru państwa członkowskiego siedziby spółki zależnej do opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej na jego terytorium. Ostatecznie prawo wyboru państwa członkowskiego opodatkowania należałoby do grupy spółek, które dysponowałyby w ten sposób szerokim marginesem swobodnego uznania w tym zakresie. Ostatecznie prawo wyboru państwa członkowskiego opodatkowania należałoby do grupy spółek, które dysponowałyby w ten sposób szerokim marginesem swobodnego uznania w tym zakresie.

127 Orzecznictwo ETS C-141/99 AMID C-141/99 AMID (slajd 79) (slajd 79)

128 Orzecznictwo ETS C-293/06 (Deutsche Shell) C-293/06 (Deutsche Shell)

129 Włochy Niemcy Zakład Deutsche Shell Spółka macierzysta Deutsche Shell

130 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Przepisy niemieckie zwiększają ryzyko ekonomiczne ponoszone przez spółki prowadzące działalność gospodarczą w innych państwach członkowskich, gdy obowiązuje tam inna waluta niż w państwie pochodzenia. Powstała ujemna różnica kursowa nie została uwzględniona dla celów ustalenia podstawy opodatkowania Deutsche Shell ani w Niemczech, ani we Włoszech. Przedmiotowe przepisy stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości Przepisy niemieckie zwiększają ryzyko ekonomiczne ponoszone przez spółki prowadzące działalność gospodarczą w innych państwach członkowskich, gdy obowiązuje tam inna waluta niż w państwie pochodzenia. Powstała ujemna różnica kursowa nie została uwzględniona dla celów ustalenia podstawy opodatkowania Deutsche Shell ani w Niemczech, ani we Włoszech. Przedmiotowe przepisy stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości

131 Orzecznictwo ETS C-414/06 (Lidl) C-414/06 (Lidl)

132 Luksemburg Niemcy Luksemburg Niemcy Zakład Lidl Strata podatkowa Lidl Spółka komandytowa wyrównanie straty Zakładu z dochodem spółki Umowa D-L Exemption method

133 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Artykuł 43 WE nie sprzeciwia się temu, aby spółka mająca siedzibę w państwie członkowskim nie mogła odliczyć od swojej podstawy opodatkowania strat związanych z należącym do niej stałym zakładem położonym w innym państwie członkowskim, o ile na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody tego zakładu są opodatkowane w tym ostatnim państwie członkowskim, w którym straty te mogą zostać uwzględnione w ramach opodatkowania dochodu tego stałego zakładu w następnych latach podatkowych. Artykuł 43 WE nie sprzeciwia się temu, aby spółka mająca siedzibę w państwie członkowskim nie mogła odliczyć od swojej podstawy opodatkowania strat związanych z należącym do niej stałym zakładem położonym w innym państwie członkowskim, o ile na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody tego zakładu są opodatkowane w tym ostatnim państwie członkowskim, w którym straty te mogą zostać uwzględnione w ramach opodatkowania dochodu tego stałego zakładu w następnych latach podatkowych.

134 Orzecznictwo ETS Opodatkowanie kontrolowanych społek zagranicznych Opodatkowanie kontrolowanych społek zagranicznych C-196/04 Cadburry Schweppes C-196/04 Cadburry Schweppes

135 Orzecznictwo ETS ETS ETS Artykuły 43 WE i 48 WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uwzględnieniu w podstawie opodatkowania spółki będącej rezydentem z siedzibą w państwie członkowskim dochodu osiągniętego przez kontrolowaną spółkę zagraniczną w innym państwie członkowskim, jeżeli dochód ten podlega tam niższemu poziomowi opodatkowania niż stosowany w pierwszym państwie, chyba że takie uwzględnienie dotyczy jedynie czysto sztucznych struktur, których celem jest uniknięcie należnego podatku krajowego. Artykuły 43 WE i 48 WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uwzględnieniu w podstawie opodatkowania spółki będącej rezydentem z siedzibą w państwie członkowskim dochodu osiągniętego przez kontrolowaną spółkę zagraniczną w innym państwie członkowskim, jeżeli dochód ten podlega tam niższemu poziomowi opodatkowania niż stosowany w pierwszym państwie, chyba że takie uwzględnienie dotyczy jedynie czysto sztucznych struktur, których celem jest uniknięcie należnego podatku krajowego.

136 Orzecznictwo ETS Należy zatem zaniechać stosowania takiej formy opodatkowania, jeżeli okaże się, na podstawie elementów obiektywnych i możliwych do sprawdzenia przez osoby trzecie, że niezależnie od istnienia motywów natury podatkowej, rzeczona spółka kontrolowana rzeczywiście ma siedzibę w przyjmującym państwie członkowskim i faktycznie wykonuje tam działalność gospodarczą. Należy zatem zaniechać stosowania takiej formy opodatkowania, jeżeli okaże się, na podstawie elementów obiektywnych i możliwych do sprawdzenia przez osoby trzecie, że niezależnie od istnienia motywów natury podatkowej, rzeczona spółka kontrolowana rzeczywiście ma siedzibę w przyjmującym państwie członkowskim i faktycznie wykonuje tam działalność gospodarczą.

137 Orzecznictwo ETS Opodatkowanie przychodów rezydentów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych Opodatkowanie przychodów rezydentów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych

138 Orzecznictwo ETS C- Verkooijen C- Verkooijen

139 Orzecznictwo ETS ….Treaty precludes a legislative provision of a Member State which makes the grant of an exemption from the income tax payable on dividends paid to natural persons who are shareholders subject to the condition that those dividends are paid by a company whose seat is in that Member State. ….Treaty precludes a legislative provision of a Member State which makes the grant of an exemption from the income tax payable on dividends paid to natural persons who are shareholders subject to the condition that those dividends are paid by a company whose seat is in that Member State.

140 Orzecznictwo ETS Such a provision has the effect of dissuading Community nationals residing in the Member State concerned from investing their capital in companies which have their seat in another Member State and also has a restrictive effect as regards such companies in that it constitutes an obstacle to the raising of capital in the Member State concerned; the restriction cannot be justified by any overriding reason in the general interest such as the need to preserve the cohesion of the tax system. Such a provision has the effect of dissuading Community nationals residing in the Member State concerned from investing their capital in companies which have their seat in another Member State and also has a restrictive effect as regards such companies in that it constitutes an obstacle to the raising of capital in the Member State concerned; the restriction cannot be justified by any overriding reason in the general interest such as the need to preserve the cohesion of the tax system.

141 Orzecznictwo ETS C-251/98 (Baars) C-251/98 (Baars)

142 Orzecznictwo ETS Article 43 EC precludes a Member State's tax legislation, which, in circumstances where a holding in the capital of a company confers on the shareholder a definite influence over the company's decisions and allows him to determine its activities, Article 43 EC precludes a Member State's tax legislation, which, in circumstances where a holding in the capital of a company confers on the shareholder a definite influence over the company's decisions and allows him to determine its activities, - allows nationals of Member States resident on its territory an exemption, in whole or in part, from wealth tax in respect of the assets invested in shares in the company, - allows nationals of Member States resident on its territory an exemption, in whole or in part, from wealth tax in respect of the assets invested in shares in the company,

143 Orzecznictwo ETS - but makes that exemption subject to the condition that the holding be held in a company established in the Member State concerned, thus denying it to holders of shares in companies established in other Member States. - but makes that exemption subject to the condition that the holding be held in a company established in the Member State concerned, thus denying it to holders of shares in companies established in other Member States. Such legislation provides for a difference in treatment between taxpayers by adopting as its criterion the seat of the companies of which those taxpayers are shareholders and cannot be justified by the need to preserve the coherence of the tax system. Such legislation provides for a difference in treatment between taxpayers by adopting as its criterion the seat of the companies of which those taxpayers are shareholders and cannot be justified by the need to preserve the coherence of the tax system.

144 Orzecznictwo ETS C-242/03 Weidert-Paulus C-242/03 Weidert-Paulus

145 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału. Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału.

146 Orzecznictwo ETS C-315/02 Lenz C-315/02 Lenz

147 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału. Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału.

148 Orzecznictwo ETS C-334/02 Komisja przeciw Francji C-334/02 Komisja przeciw Francji

149 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału i zasadą swobody przedsiębiorczości Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału i zasadą swobody przedsiębiorczości

150 Orzecznictwo ETS C-436/00 (X&Y) C-436/00 (X&Y)

151 Orzecznictwo ETS ETS: ETS: Odmowa odroczenia podatku od zysków kapitałowych stanowi potencjalne ograniczenie płynności finansowej podatnika, co w dwojaki sposób stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości. Po pierwsze, w odniesieniu do spółek posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim, zaś po drugie – w odniesieniu do obywateli państwa członkowskiego kontrolujących spółkę zlokalizowaną w innym państwie członkowskim. Przedmiotowe szwedzkie przepisy za sprzeczne z prawem wspólnotowym. Odmowa odroczenia podatku od zysków kapitałowych stanowi potencjalne ograniczenie płynności finansowej podatnika, co w dwojaki sposób stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości. Po pierwsze, w odniesieniu do spółek posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim, zaś po drugie – w odniesieniu do obywateli państwa członkowskiego kontrolujących spółkę zlokalizowaną w innym państwie członkowskim. Przedmiotowe szwedzkie przepisy za sprzeczne z prawem wspólnotowym.


Pobierz ppt "Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS. Orzecznictwo ETS Orzecznictwo ETS Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google